کلیدواژه‌ها = مارک ایران
نقش «نقش» در بازیابی بهینة اطّلاعات

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 147-158

مرتضی کوکبی


در راستای بهبود بازیابی اطّلاعات

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 243-258

مرتضی کوکبی