بررسی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تهران با معیارهای اخلاق حرفه ای کتابداری

دوره 14، شماره 4، دی 1390، صفحه 35-70

اورانوس تاج الدینی؛ عصمت صدری فر؛ علی سادات موسوی


گستره ملی آموزش عالی در پرتو فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 37-52

محمد رضا سرمدی؛ عیسی ابراهیم‌زاده؛ عبدالحسین تفضلی مقدم؛ محمدحسین دیانی


تأثیر رنگ در معماری داخلی فضای کتابخانه‏‌های دانشگاهی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 39-70

مظفر چشمه سهرابی؛ آرزو رحیم سلمانی؛ آسیه رحیم سلمانی


تاریخچه انتشار کتابشناسی در غرب

دوره 2، شماره 1، فروردین 1378، صفحه 42-52

رکن الدین احمدی لاری


کتابخانه خراسان در سال 1378

دوره 2، شماره 2، تیر 1378، صفحه 43-56

محمد حسین دیانی


رتبه بندی کیفی موتورهای کاوش فارسی و غیر فارسی در بازیابی اطلاعات حوزه اسلام

دوره 19، شماره 3، مهر 1395، صفحه 44-72

نعیمه مروارید؛ حسن بهزادی؛ ایرج رداد


ترسیم نقشه دانش کتابداران دانشگاه اصفهان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 45-63

مظفر چشمه سهرابی؛ سمیه شمسی شاه ولد علیائی