تاملاتی پیرامون نشر الکترونیکی ، مسائل و مشکلات آن در ایران

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، فروردین 1379، صفحه 45-52

سید مهدی تقوی


رابطۀ عوامل جمعیت‎شناختی و میزان به‎کارگیری مؤلفه‎های مدیریت اطلاعات شخصی

دوره 21، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 45-78

10.30481/lis.2018.63169

مریم سه دهی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ فهیمه باب الحوایجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد


ممجموعه‌داده روابط انسانی و بسترسازی برای مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن

دوره 26، شماره 1، تیر 1402، صفحه 45-66

10.30481/lis.2023.366922.2033

زهرا عزیزی؛ فرزانه روحانی مشهدی؛ علیرضا طالب پور؛ مصطفی مرادی


میزهای مرجع مجازی: پدیدة عصر ارتباطات

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، مهر 1381، صفحه 47-56

طاهره جوکار


الگوهای نشر بروندادهای پژوهشی مربوط به همه‌گیری کووید-19

دوره 26، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 47-66

10.30481/lis.2023.396730.2069

مرضیه مروتی؛ نصرت ریاحی نیا؛ علی عظیمی


چالشهای موجود در ارزیابی درونی (مورد گروه های آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های دولتی ایران )

دوره 17، شماره 2، تیر 1393، صفحه 51-74

محسن نظرزاده زارع؛ امیرحسین مردانی؛ حبیبه عباسی؛ زهرا عباسی


آسیب شناسی نظام های رتبه بندی دانشگاه ها از منظر اسناد فرادستی آموزش عالی کشور

دوره 20، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 52-87

محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد علی وحدت زاد؛ محمد صالح اولیاء؛ محمدمهدی لطفی


بررسی وضعیت تقریظ های نوشته شده بر کتاب‌های فارسی دفاع مقدس در بازه زمانی سال 1360 تا 1397 در ایران

دوره 22، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 52-74

فاطمه علیزاده بی نظیر؛ امیر رضا اصنافی؛ محسن حاجی زین العابدینی


بررسی نیازها و منابع اطلاع یابی بیماران سرطانی در مؤلفه های سواد اطلاعات درمان

دوره 22، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 54-71

10.30481/lis.2019.75279

محبوبه فرزین؛ حسن بهزادی؛ اعظم صنعت جو؛ سودابه شهید ثالث


تحلیل ملزومات ایجاد آرشیو شخصی هنرمندان شهر تهران

دوره 23، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 54-74

10.30481/lis.2019.179318.1549

سمانه بیرجند؛ علیرضا نوروزی؛ مریم ناخدا


نگاشت شبکه همکاری علمی نهادهای پژوهشی حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 55-99

10.30481/lis.2018.55470

هادی رمضانی؛ مهدی علیپور حافظی؛ عصمت مومنی