بازخوانی زیربنا و ملاحظات نظری نمایه‌سازی استنادی

دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، مهر 1385، صفحه 5-10

محمدحسین دیانی


پست مدرنیته و علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، دی 1383، صفحه 5-22

محمد حسن زاده


بررسی برنامه‌های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1383، صفحه 5-23

محسن نو کاریزی


بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، فروردین 1383، صفحه 5-24

زهرا جعفر زاده کرمانی؛ رحمت الله فتاحی


سبک مدیریت در کتابخانه های دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد

دوره 4، شماره 4 (پیاپی 16)، دی 1380، صفحه 5-29

فرهاد پولادی نجف آبادی


نظرات بنیانی درباره کتاب خوانی

دوره 1، شماره 2، تیر 1377، صفحه 6-17

محمد حسین دیانی


راهبردهای قیمت گذاری کالای اطلاعاتی

دوره 16، شماره 2، تیر 1392، صفحه 7-28

هاشم عطاپور؛ ابوالقاسم نادری


مفهوم اطلاعات و ارتباطات و میانکنش بین آنها

دوره 11، شماره 2 (پیاپی 42)، تیر 1387، صفحه 7-24

اسدالله آزاد


نگاهی به وبلاگهای کتابداری ایران ... پیمایشی با استفاده از روش وب‌سنجی

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 7-28

امیر رضا اصنافی؛ شیما مرادی


تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریة بارشناختی

دوره 15، شماره 2، تیر 1391، صفحه 9-33

عبدالرسول خسروی؛ رحمت الله فتاحی؛ مهری پریرخ؛ محمدحسین دیانی


مبانی طراحی رابط کاربر مبتنی بر شناخت ویژگیها، ادراک و رفتار کاربران

دوره 13، شماره 2، تیر 1389، صفحه 9-29

ناهید انتظاریان؛ رحمت الله فتاحی


سنجش هوش سازمانی کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و آستان قدس رضوی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 9-33

فهیمه باب الحوائجی؛ سید جواد قاضی میرسعید؛ علی الهیان