برنامه جدید کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تیر 1384، صفحه 9-26

رحمت الله فتاحی؛ محمد حسین دیانی؛ محمد رضا داورپناه؛ اسدالله آزاد؛ مهری پریرخ


نیاز به تحول در برنامه های درسی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14)، تیر 1380، صفحه 9-25

عبدالرسول جوکار؛ افشین حمدی پور


بکارگیری بازاریابی اجتماعی در کتابخانه های عمومی

دوره 14، شماره 3، مهر 1390، صفحه 9-32

مریم کشوری


مجله‌های علمی دسترسی آزاد و الگوهای مالی نشر آنها

دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، تیر 1385، صفحه 11-34

حمیدرضا جمالی مهموئی؛ حسین وکیلی مفرد؛ سعید اسدی


فرایند کار یک کتابخانه مجازی (ساختار، محتوا، شیوة عمل و مدیریت)

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 21)، فروردین 1382، صفحه 11-22

محمد حسن زاده


بحثی نظری در باب بررسی استفاده کنندگان

دوره 1، شماره 3، مهر 1377، صفحه 14-35

جعفر درباغ عنبران