خدمات تحویل مدرک در مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، دی 1379، صفحه 23-36

اعظم صنعت جو


روند انتشار منابع مرجع فارسی در رشته های علوم و فناوری

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، تیر 1379، صفحه 23-48

نفیسه دری فر


آموزش کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه فردوسی

دوره 2، شماره 3، مهر 1378، صفحه 23-40

جواد یغمایی


معماری استانداردهای کتابخانه دیجیتالی, مبتنی بر مدل O.S.I

دوره 17، شماره 3، مهر 1393، صفحه 25-53

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر


چشم اندازی بر ارتباطات سیبرنتیک

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تیر 1381، صفحه 25-40

محسن نوکاریزی؛ علی حسین قاسمی


نسخه شناختِ محامد حیدریّه برمبنای نقد متن شناختی با رویکرد درون متنی و برون متنی

دوره 23، شماره 2، تیر 1399، صفحه 25-52

10.30481/lis.2020.210142.1657

حسین برومند مقدم؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدم؛ احمد فتوحی نسب


مروری بر ساختار و کاربردهای نظام های برچسب گذاری اجتماعی

دوره 19، شماره 2، تیر 1395، صفحه 27-43

طاهره جوکار؛ مرتضی کوکبی


بررسی یافت‌پذیری اطلاعات در اینستاگرام با تحلیل رفتار برچسب‌گذاری اجتماعی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 28-53

10.30481/lis.2019.59777

فاطمه تقی پناهی؛ محسن نوکاریزی؛ محمدحسین دیانی


مطالعۀ وضعیت استفاده از رسانه‏ های اجتماعی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دوره 21، شماره 3، آذر 1397، صفحه 28-56

10.30481/lis.2018.67101

فاطمه زارع زاده؛ هادی شریف مقدم؛ فریبرز خسروی؛ مریم سلامی


دید ادراکی پیشتاز داده های با کیفیت

دوره 1، شماره 4، دی 1377، صفحه 29-48

محمد حسین دیانی