صاحب نظران علوم انسانی ایران درباره ترجمان دانش چه می گویند؟ یک مطالعه کیفی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 23-43

اورانوس تاج الدینی؛ فهیمه باب الحوایجی؛ علی سادات موسوی


خدمات تحویل مدرک در مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی

دوره 3، شماره 4 (پیاپی 12)، دی 1379، صفحه 23-36

اعظم صنعت جو


روند انتشار منابع مرجع فارسی در رشته های علوم و فناوری

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، تیر 1379، صفحه 23-48

نفیسه دری فر


آموزش کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه فردوسی

دوره 2، شماره 3، مهر 1378، صفحه 23-40

جواد یغمایی


معماری استانداردهای کتابخانه دیجیتالی, مبتنی بر مدل O.S.I

دوره 17، شماره 3، مهر 1393، صفحه 25-53

یعقوب نوروزی؛ نیره جعفری فر


چشم اندازی بر ارتباطات سیبرنتیک

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، تیر 1381، صفحه 25-40

محسن نوکاریزی؛ علی حسین قاسمی


نسخه شناختِ محامد حیدریّه برمبنای نقد متن شناختی با رویکرد درون متنی و برون متنی

دوره 23، شماره 2، تیر 1399، صفحه 25-52

10.30481/lis.2020.210142.1657

حسین برومند مقدم؛ علی تسنیمی؛ مهیار علوی مقدم؛ احمد فتوحی نسب


ارائه مدل برای سیستم‌های توصیه‌گر منابع اطلاعاتی در نرم افزارهای کتابخانه‌ای ایران

دوره 26، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 25-46

10.30481/lis.2021.261249.1782

سارا رضایی فرد؛ محسن حاجی زین العابدینی؛ امیر رضا اصنافی؛ محمود نشاطی


مروری بر ساختار و کاربردهای نظام های برچسب گذاری اجتماعی

دوره 19، شماره 2، تیر 1395، صفحه 27-43

طاهره جوکار؛ مرتضی کوکبی


بررسی یافت‌پذیری اطلاعات در اینستاگرام با تحلیل رفتار برچسب‌گذاری اجتماعی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 28-53

10.30481/lis.2019.59777

فاطمه تقی پناهی؛ محسن نوکاریزی؛ محمدحسین دیانی


مطالعۀ وضعیت استفاده از رسانه‏ های اجتماعی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دوره 21، شماره 3، آذر 1397، صفحه 28-56

10.30481/lis.2018.67101

فاطمه زارع زاده؛ هادی شریف مقدم؛ فریبرز خسروی؛ مریم سلامی


دید ادراکی پیشتاز داده های با کیفیت

دوره 1، شماره 4، دی 1377، صفحه 29-48

محمد حسین دیانی