تحصیل با اشک در داخل: ماجرای دانشجویان دکتری ایرانی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، تیر 1383، صفحه 26-43

عبدالرضا نوروزی چاکلی


چگونه می‌توان با سواد اطلاعاتی شد

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تیر 1384، صفحه 27-58

مریم نظری


بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه‌های مطالعه در دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی

دوره 11، شماره 3 (پیاپی 43)، مهر 1387، صفحه 28-56

محمدحسین دیانی؛ فاطمه تقی پناهی


ارزیابی تطبیقی اثربخشی تولیدات و خدمات ... در مراکز ملّی اطلاعات علمی ایران

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، فروردین 1387، صفحه 29-64

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمدحسین دیانی


مفهوم «بافت» در حوزة رفتارهای اطلاعاتی

دوره 13، شماره 3، مهر 1389، صفحه 31-51

زاهد بیگدلی؛ سمیه شریفی


مهندسی ارزش در کتابداری و اطلاع‌رسانی با تأکید بر مدیریت اطلاعات

دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، دی 1385، صفحه 31-44

محسن حاجی زین العابدینی


هم نویسندگی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد در نمایه های غیر استنادی

دوره 14، شماره 3، مهر 1390، صفحه 32-50

گل نسا گلینی مقدم؛ مصطفی مبلغی


مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، فروردین 1384، صفحه 33-62

بهزاد ستاری؛ مریم جواهری


کاربرد مدل سازی معادله ساختاری در پژوهشهای کتابداری و اطلاع رسانی: ساخت و آزمون نظریه ها

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 33-62

مهدی حسینی؛ رحمت الله فتاحی؛ محمد حسین دیانی


بررسی موانع ایجاد دسترسی آزاد مجله‌های علمی ـ پژوهشی ایران از دید ناشران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 35-52

محمد حسن زاده؛ فرزانه کنعانی هوجقان