بررسی ابعاد الگوی اشتراک‌گذاری اطلاعات کتابخانه‌های دانشگاهی(ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 نویسنده مسئول، استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 ا ستادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.30481/lis.2022.351935.1982

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش با هدف بررسی ابعاد الگوی اشتراک‌گذاری اطلاعات در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران انجام شده است.
روش‌ پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی، از نظر داده‌ها آمیخته اکتشافی و با استفاده از روش داده بنیاد(مرحله کیفی) و پیمایشی مقطعی(مرحله کمی) است. جامعه پژوهش بخش کیفی شامل کلیه خبرگان علم اطلاعات و دانش شناسی است که با روش هدفمند گلوله برفی، پنل دلفی و بارش مغزی انتخاب و جامعه آماری بخش کمی(190نفر)، شامل کتابداران دانشگاه‌های کشور هستند. در بخش کیفی گردآوری داده‌ها با مطالعه اسنادی و مصاحبه اکتشافی نیمه ساختار یافته انجام شد. و در بخش کمی از پرسشنامه چندمولفه‌ای پژوهشگر ساخته مبتنی بر یافته‌های بخش کیفی استفاده شد که برای روایی و پایایی از آلفای کرونباخ و CVR استفاده گردید. تجزیه و تحلیل در سه مرحله اصلی کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از نرم‌افزار لیزرل انجام شد.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که الگوی مناسب اشتراک‌‌گذاری اطلاعات در کتابخانه‌‌های دانشگاهی کشور، متشکل از ابعادی چون به کارگیری فناوری، سیاست‌های سازمانی، مهارت‌های فردی و گروهی، آمادگی محیطی، الزامات اجرایی و پیش نیازهای سازمانی و مدیریتی و دارای 20 مؤلفۀمی‌باشد. جهت برازش الگو کلیه ابعاد و شاخص ها در وضعیت مناسبی هستند.
نتیجه‌گیری :با ایجاد زیرساخت‌‌های لازم در حوزه فنآوری اطلاعات، فرهنگ‌سازی و اصلاح فرایندها و. ساختار سازمانی می‌توان الگوی اشتراک اطلاعات را در کتابخانه‌های دانشگاهی اجرا و پیاده‌سازی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the dimensions of the information sharing model of university libraries (Iran)

نویسندگان [English]

  • leila goodarzi 1
  • alireza isfandiary 2
  • behrooz bayat 3
1 Ph.D Student in Knowledge and Information Science, Faculty of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
2 Corresponding Author, Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Objective: Information sharing by academic libraries is a major and serious obstacle in preventing reproduction and helping to reduce costs and spending time of researchers at the national and international level. In the library world, resource sharing means that you are collaborating with one or more libraries to maximize access to a larger array of resources by sharing the collections of the cooperating libraries or pooling funding to purchase shared digital resources. In this day of shrinking resource dollars, most libraries participate in some type of resource sharing, even when they may not be aware of it.Resource sharing provides the cooperating libraries with an opportunity to access materials from other libraries, which should result in a cost savings. This research was conducted with the aim of investigating the dimensions of information sharing pattern in Iranian university libraries.
Methodology: The research is of an applied type, in terms of data, it is exploratory and using the foundation data method (qualitative phase) and cross-sectional survey (quantitative phase). The research community of the qualitative part includes all the experts of information science and epistemology, who were selected by the targeted method of snowball, Delphi panel and brainstorming, and the statistical community of the quantitative part includes all the librarians of the universities of the country. In the qualitative part, data collection was done by document study and semi-structured exploratory interview. And in the quantitative section, a researcher-made multi-component questionnaire was used based on the findings of the quantitative section, and Cronbach's alpha and CVR were used for validity and reliability. The analysis was carried out in three main stages of open, central and selective coding using Lisrel software.
Findings: The findings of the study indicated that the appropriate pattern of information sharing in the university libraries of the countryconsists of dimensions such as the use of technology, organizational policies, individual and group skills, environmental readiness, executive requirements and Organizational and managerial prerequisites and 20 sub-components. In order to fit the model, all dimensions and indicators are in proper clarity.

Conclusion: The obtained results indicate that the observed variables can well explain the hidden variable. Since the factor load of all the observed variables (components and indicators) are greater than 0.3, therefore there is a favorable relationship between the indicators (observed variable) with its own component (hidden variable) and between the components (observed variable) with All 6 dimensions (hidden variable) are established. Therefore, by creating the necessaryinfrastructure in the field of information technology, culturalization and process improvement. The organizational structure of information sharing can be implemented in academic libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sharing
  • information
  • information sharing pattern. University libraries