جستجوی معنایی از نظر پدیدآورندگان ایرانیِ مقالات پژوهشی در زمینه کوویدـ19 نمایه‌شده در پایگاه پاب‌مد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

3 دانشیار دانشگاه

10.30481/lis.2023.379865.2040

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی و سنجش جستجوی معنایی کاربران است. جستجوی معنایی به جستجویی فراتر از جستجوی سنتی یعنی انطباق و تطبیق کلیدواژه‌های درخواست جستجو با کلیدواژه‌های اسناد و مدارک موجود در سیستم اطلاق می‌شود و به دنبال درک معنا و روابط معنایی بین کلیدواژه-های موجود در درخواست جستجوی کاربران می‌باشد که با توسعه و گسترش وب معنایی و هستان‌شناسی‌ها روی کار آمده است. لیکن در کنار مزایا و برتری‌های زیادی که نسبت به جستجوی سنتی و کلیدواژه‌ای دارد، اشکالات و پیچیدگی‌هایی نیز دارد که برطرف‌سازی این اشکالات منجر به بهبودبخشی و ارتقاء جستجوی معنایی شده و کمک شایان توجهی به کاربران می‌نماید.
روش‌ پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی، رویکرد آن کمّی، و روش آن پیمایشی بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده و جامعه آماری آن 189 پژوهشگر ایرانی بود که حداقل یک مقاله پژوهشی نمایه شده در پاب‌مد در زمینه بیماری کوویدـ19 منتشر کرده بودند.
نتیجه‌‌گیری‌: نتایج پژوهش بطور کلی نشان داد که جستجوی معنایی، جستجویی پویا و چالش‌برانگیز است که علی‌رغم نقاط قوت و فواید و مزایای گوناگون برای کاربران در امر پژوهش، هنوز ضعف‌ها و اشکالاتی نیز دارد که می‌بایست هر چه بیشتر توسط کارشناسان پشتیبان جستجوی معنایی مانند طراحان هستان‌شناسی برای سیستم جستجوی معنایی، مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد، برطرف‌سازی این ضعف‌ها و اشکالات، موجب می‌شود که جستجوی معنایی بتواند به شکل بهینه‌تری پاسخ‌گوی پژوهشگران در امر پژوهش باشد و در نتیجه پژوهشگران و کاربران به نتایج غنی‌تری جهت تدوین آثار پژوهشی خود دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic Search from Viewpoints of Iranian Authors of Scientific Publications on COVID-19 indexed in PubMed

نویسندگان [English]

  • nahid khoshian 1
  • Roya Baradar 2
  • Amir Ghaebi 3
1 Alzahra university
2 Alzahra University
3 Alzahra university
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is to investigate and measure the semantic search of users. Semantic search refers to a search that goes beyond the traditional search, i.e. the matching of the keywords of the search request with the keywords of the documents in the system and seeks to understand the meaning and semantic relationships between the keywords in the user's search request, which is used with the development and expansion of the semantic web and ontologies. Semantic search expands the meaning and seeks machine understanding of the user's intent, query request and relationships between words and elevates the user's search strategy to a meaningful experience. This search is of great interest to users and researchers due to its many advantages and applications. But besides the many advantages it has over traditional and keyword search. It also has some problems and complications that elimination of these problems leads to the improvement and promotion of semantic search and helps users a lot.
Methods: The present study is quantitative in terms of approach and applied in terms of purpose, which has been done by survey method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study was 189 Iranian researchers who had published at least a research article on COVID-19 which Indexed in PubMed.
Results: Based on the research findings, from the perspective of Iranian researchers, the degree of recall and precision to semantic search in the PubMed is moderate. The amount of semantic gap in semantic search is relatively large, the degree of accuracy and precision in retrieving results in semantic search is moderate, the degree of conceptual relevance in semantic search is moderate, the rate of retrieval of meaningful multi-word concepts in semantic search is moderate and the rate of improvement and upgrade of overall performance in semantic search is relatively high in semantic searches at the database has been extensive.
Conclusion: The results of the research in general showed that semantic search is a dynamic and challenging search that despite its various strengths and advantages for users in research, but still has its weaknesses and drawbacks that should be reviewed and revised by semantic search support experts such as ontology designers for the semantic search system. Eliminating these weaknesses and problems, makes semantic search can be a better way for to respond to researchers for their research, As a result, researchers and users can achieve to richer results for compile their research work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Semantic Search"
  • 'Researchers'
  • "Research Papers"
  • "PubMed"
  • "COVID-19"