اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

مدیریت آموزشی، آموزش عالی دانشیار، مدیریت آموزشی- آموزش عالی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

prof.um.ac.ir/bazrafshan/
bazrafshanum.ac.ir
05132235331
0009-0009-3229-5302

h-index: 3  

سردبیر

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی، آرشیو استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

www.alzahra.ac.ir/rezaei/Curriculum%20Vitae.htm
srezaeialzahra.ac.ir
0000-0003-3113-2973

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

دکتر رحمت‌الله فتاحی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

profsite.um.ac.ir/~fattahi/
fattahiferdowsi.um.ac.ir
09151145428
0000-0002-2847-1950

h-index: 15  

دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~farajpahlou
farajpahlougmail.com
09161135122
0000-0002-3184-4244

h-index: 9  

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی، آرشیو استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

www.alzahra.ac.ir/rezaei/Curriculum%20Vitae.htm
srezaeialzahra.ac.ir
0000-0003-3113-2973

h-index: 7  

حمیدرضا جمالی مهموئی

علم اطلاعات، ارتباطات علمی، کتاب‌سنجی دانشگاه چارلز استوارت، استرالیا

arts-ed.csu.edu.au/schools/sis/staff/profiles/head-of-school/hamid-jamali
hjamalicsu.edu.au
(02) 693 32468
0000-0003-1232-6473

h-index: 45  

دکتر مهری پریرخ

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

parirokh.profcms.um.ac.ir/
mparirokhgmail.com
09151209042
0000-0002-6065-954X

h-index: 11  

دکتر مرتضی کوکبی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازماندهی دانش، سازماندهی اطلاعات استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

www.researchgate.net/profile/Morteza-Kokabi
kokabi80yahoo.com
09166134452

h-index: 5  

دکترفریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران.

www.researchgate.net/profile/Fariborz_Khosravi
fa.khosravigmail.com
09121326701
0000-0002-2938-9545

h-index: 6  

علیرضا نوروزی

نمایه‌سازی، بازنمایی و بازیابی اطلاعات، سازماندهی دانش، علم‌سنجی، آلتمتریکس گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/~noruzi
noruziut.ac.ir
0000-0003-0877-1566

h-index: 20  

دکتر امیر غایبی

بازیابی اطلاعات، فناوری اطلاعات، کتابخانه‌های دیجیتالی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

staff.alzahra.ac.ir/ghaebi/en
ghaebialzahra.ac.ir
09124855795
0000-0003-0495-3434

h-index: 6  

دکتر حبیب‌الله عظیمی

نسخ خطی، آرشیو دانشیارپژوهشی و مشاور علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

www.magiran.com/author/profile/318605/
habibazimiyahoo.com
0000-0002-7861-2061

h-index: 2  

مدیر اجرایی

سیده طوبی پیراهش

علم اطلاعات و دانش‌شناسی مدیر اجرایی فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی و نشریه الکترونیک ی شمسه سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

t_piraheshyahoo.com
05132235331

ویراستار

دکتر سریرا کرامتی یزدی

زبان‌شناسی همگانی استاد مدعو گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه امام رضا علیه السلام

sarirakeramatigmail.com