نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آستان قدس رضوی نیم‌رخ و وضعیت نسبی 14 کتابخانة درون‌شهری آستان قدس رضوی با استفاده از شیوه استانداردسازی دیانی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 73-88]

ا

 • ارزیابی نیم‌رخ و وضعیت نسبی 14 کتابخانة درون‌شهری آستان قدس رضوی با استفاده از شیوه استانداردسازی دیانی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 73-88]
 • ارزیابی نیروی انسانی ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه و مقایسة آن [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 59-77]
 • استان اردبیل بررسی سطوح رضایتمندی استفاده‌‌کنندگان از منابع موجود در کتابخانه‌های عمومی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 63-72]
 • استاندارد بین‌‌المللی مارک 21 طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات نقشه‌ها و طراحی‌های پروژه‌های فنی و عمرانی کشور [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 19-48]
 • استانداردها رهنمودهای ایفلا برای خدمات مرجع دیجیتالی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 113-130]
 • استانداردهای کتابخانههای دانشگاهی ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه و مقایسة آن [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 59-77]
 • استانداردهای کتابخانه‌های عمومی نیم‌رخ و وضعیت نسبی 14 کتابخانة درون‌شهری آستان قدس رضوی با استفاده از شیوه استانداردسازی دیانی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 73-88]
 • اطلاعات طراحی‌ها طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات نقشه‌ها و طراحی‌های پروژه‌های فنی و عمرانی کشور [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 19-48]
 • اطلاعات علمی مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 33-62]
 • اعتماد‌السلطنه بررسی کشف‌المطالب منسوب به اعتماد‌السلطنه و دیگر ابزارهــای بازیابی اطلاعــات در یک نسخــه قــرآن متعلق به سال 1313 هجـری قمـری [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 49-66]
 • اعضای هیئت علمی مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 33-62]
 • ایفلا رهنمودهای ایفلا برای خدمات مرجع دیجیتالی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 113-130]

ب

پ

 • پایگاه موضوعات فارسی ساخت پایگاه‌ مستند موضوعی برای کتاب‌های فارسی موجود در کتابخانة مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 101-112]
 • پروژه‌های فنی و عمرانی طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات نقشه‌ها و طراحی‌های پروژه‌های فنی و عمرانی کشور [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 19-48]

ت

 • تولید اطلاعات مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 33-62]

چ

 • چاپ سنگی چاپ سنگی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 133-153]

خ

 • خدمات کتابخانه طرح یک مدل مالی هزینه ـ سودمندی برای کتابخانه‌هایی با منابع دو گونه (کاغذی و الکترونیکی) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 109-125]
 • خدمات کتابخانه‌ای بررسی کیفی‍ّت خدمات ارائه‌شده درکتابخانه‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 89-99]
 • خدمات مرجع رهنمودهای ایفلا برای خدمات مرجع دیجیتالی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 113-130]
 • خدمات مرجع دیجیتالی رهنمودهای ایفلا برای خدمات مرجع دیجیتالی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 113-130]
 • خراسان بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 91-114]

د

 • دانش‌آموز نقش کتابخانه‌های آستان‌قدس رضوی در برآورده‌کردن نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان و دانشجویان شهـر مشهــد [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 89-99]
 • دانشجو نقش کتابخانه‌های آستان‌قدس رضوی در برآورده‌کردن نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان و دانشجویان شهـر مشهــد [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 89-99]
 • دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ کتابخانه‌های دانشگاهی بررسی کیفی‍ّت خدمات ارائه‌شده درکتابخانه‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 89-99]
 • دانشگاه فردوسی مشهد مطالعة وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 33-62]

ذ

 • ذخیره‌ و سازماندهی طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات نقشه‌ها و طراحی‌های پروژه‌های فنی و عمرانی کشور [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 19-48]

ر

 • رضایتمندی بررسی سطوح رضایتمندی استفاده‌‌کنندگان از منابع موجود در کتابخانه‌های عمومی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 63-72]
 • رهنمودها رهنمودهای ایفلا برای خدمات مرجع دیجیتالی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 113-130]

س

 • ساختاردانش ضرورت‌های نوین بازنـگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 67-88]
 • سـازمان تأمیـن اجتماعی بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 91-114]
 • سرعنوان‌های موضوعی فارسی ساخت پایگاه‌ مستند موضوعی برای کتاب‌های فارسی موجود در کتابخانة مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 101-112]
 • سطوح مدیریـت بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 91-114]

ف

 • فرمت ایران‌مارک طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات نقشه‌ها و طراحی‌های پروژه‌های فنی و عمرانی کشور [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 19-48]
 • فهرست الفبایی فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانة شخصی حجة الاسلام و المسلـمین محمـد حسن علّامـــی، اهـدایی به کتابخانة آستان قدس رضوی (ع) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 127-143]
 • فهرست مستند موضوعی ساخت پایگاه‌ مستند موضوعی برای کتاب‌های فارسی موجود در کتابخانة مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 101-112]

ق

 • قرآن بررسی کشف‌المطالب منسوب به اعتماد‌السلطنه و دیگر ابزارهــای بازیابی اطلاعــات در یک نسخــه قــرآن متعلق به سال 1313 هجـری قمـری [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 49-66]

ک

 • کتابخانة مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد ساخت پایگاه‌ مستند موضوعی برای کتاب‌های فارسی موجود در کتابخانة مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 101-112]
 • کتابخانه‌های آستان قدس رضوی نقش کتابخانه‌های آستان‌قدس رضوی در برآورده‌کردن نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان و دانشجویان شهـر مشهــد [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 89-99]
 • کتابخانه‌های پیوندی طرح یک مدل مالی هزینه ـ سودمندی برای کتابخانه‌هایی با منابع دو گونه (کاغذی و الکترونیکی) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 109-125]
 • کتابخانههای دانشگاهی ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه و مقایسة آن [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 59-77]
 • کتابخانه‌های عمومی بررسی سطوح رضایتمندی استفاده‌‌کنندگان از منابع موجود در کتابخانه‌های عمومی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 63-72]
 • کتابخانه‌های عمومی نیم‌رخ و وضعیت نسبی 14 کتابخانة درون‌شهری آستان قدس رضوی با استفاده از شیوه استانداردسازی دیانی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 73-88]
 • کتابخانه و نوسوادان تولید دانش بومی: کتاب درسی مواد و خدمات کتابخانه برای نوسوادان (مطالعة موردی) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 3-18]
 • کتاب خطی فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانة شخصی حجة الاسلام و المسلـمین محمـد حسن علّامـــی، اهـدایی به کتابخانة آستان قدس رضوی (ع) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 127-143]
 • کرمانشاه ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه و مقایسة آن [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 59-77]
 • کشف‌الآیات بررسی کشف‌المطالب منسوب به اعتماد‌السلطنه و دیگر ابزارهــای بازیابی اطلاعــات در یک نسخــه قــرآن متعلق به سال 1313 هجـری قمـری [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 49-66]
 • کشف‌المطالب بررسی کشف‌المطالب منسوب به اعتماد‌السلطنه و دیگر ابزارهــای بازیابی اطلاعــات در یک نسخــه قــرآن متعلق به سال 1313 هجـری قمـری [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 49-66]
 • کیفی‍ّت خدمات بررسی کیفی‍ّت خدمات ارائه‌شده درکتابخانه‌های دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 89-99]

م

 • مجموعة کتابخانه‌ها نقش کتابخانه‌های آستان‌قدس رضوی در برآورده‌کردن نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان و دانشجویان شهـر مشهــد [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 89-99]
 • مجموعه‌سازی بررسی سطوح رضایتمندی استفاده‌‌کنندگان از منابع موجود در کتابخانه‌های عمومی [دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، 1384، صفحه 63-72]
 • مشهد بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 91-114]
 • منابع اطلاعات سازمـانی بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 91-114]
 • منطق فازی ضرورت‌های نوین بازنـگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 67-88]

ن

 • نرم‌افزار با کد منبع باز سیستم‌های کتابخانه‌ای یکپارچه با کد منبع باز [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 101-108]
 • نظام طبقه‌بندی سنتی ضرورت‌های نوین بازنـگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 67-88]
 • نظام فرامتن ضرورت‌های نوین بازنـگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 67-88]
 • نظام‌های کتابخانه‌ای سیستم‌های کتابخانه‌ای یکپارچه با کد منبع باز [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 101-108]
 • نظام‌های یکپارچة کتابخانه‌ای سیستم‌های کتابخانه‌ای یکپارچه با کد منبع باز [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 101-108]
 • نظریةسنجش‌ناپذیری علم ضرورت‌های نوین بازنـگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 67-88]
 • نقشه‌ها و پلان‌ها طراحی الگویی برای ذخیره و سازماندهی اطلاعات نقشه‌ها و طراحی‌های پروژه‌های فنی و عمرانی کشور [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 19-48]
 • نوسوادان تولید دانش بومی: کتاب درسی مواد و خدمات کتابخانه برای نوسوادان (مطالعة موردی) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 3-18]
 • نیاز اطلاعاتی نقش کتابخانه‌های آستان‌قدس رضوی در برآورده‌کردن نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان و دانشجویان شهـر مشهــد [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 89-99]
 • نیاز اطلاعاتی بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی [دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، 1384، صفحه 91-114]

و

 • وقف فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانة شخصی حجة الاسلام و المسلـمین محمـد حسن علّامـــی، اهـدایی به کتابخانة آستان قدس رضوی (ع) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 127-143]

ه

 • هزینه‌های کتابخانه طرح یک مدل مالی هزینه ـ سودمندی برای کتابخانه‌هایی با منابع دو گونه (کاغذی و الکترونیکی) [دوره 8، شماره 3 (پیاپی 31)، 1384، صفحه 109-125]