نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش ضمن خدمت بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در ... در کتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 107-128]
 • آموزش کاربران بازنگری به رویکرد کاربر مداری در کتابخانه‌های تخصصی [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 11-20]
 • آمیخته بازاریابی بررسی کاربرد اصول بازاریابی محصولات و خدمات کتابخانه‌ها [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 109-126]

ا

 • ابهام ابهام در ماشین ترجمه [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 21-38]
 • ابهام‌زدایی ابهام در ماشین ترجمه [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 21-38]
 • ابهام ساختاری ابهام در ماشین ترجمه [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 21-38]
 • ابهام سیستمی ابهام در ماشین ترجمه [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 21-38]
 • ابهام واژگانی ابهام در ماشین ترجمه [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 21-38]
 • ابهام واقعی ابهام در ماشین ترجمه [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 21-38]
 • اجرا و ارزیابی درس طراحی، آزمون، اجرا و ارزیابی درس سواد اطلاعاتی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 53-92]
 • ارتباط بررسی فراگرد ارتباط در کتابخانه [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 153-174]
 • ارتباطهای علمی در وب ارتباط میان پیوندهای وبی به سایت دانشگاههای ایران و شاخص ... نشر علمی آنها: کشف انگیزه‌های ایجاد پیوندهای دانشگاهی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 35-52]
 • ارزیابی نظرسنجی از کتابداران متخصص پیرامون شیوه‌های سازماندهی اطلاعات در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی گزارشی از مرحله دوم یک طرح پژوهشی [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 5-30]
 • ارزیابی علم و فناوری نگاهی به وضعیت علم و فناوری کشور (شاخصهای نیروی انسانی) [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 67-84]
 • استانداردهای کتابخانه بازنگری به رویکرد کاربر مداری در کتابخانه‌های تخصصی [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 11-20]
 • اشاعه اطلاعات گزینشی امکان سنجی ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزینشی ... به اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی از طریق پست الکترونیکی: ارائه الگوی مفهومی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 107-118]
 • اشتراک منابع تأثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگانها [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 45-72]
 • اشتراک منابع عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 39-66]
 • اطلاعات بهداشتی نقش کتابدار مرجع در بهبود وضعیت تندرستی و بهداشتی اقشار مختلف جامعه [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 165-180]
 • اطلاعات تندرستی نقش کتابدار مرجع در بهبود وضعیت تندرستی و بهداشتی اقشار مختلف جامعه [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 165-180]
 • اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز امکان سنجی ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزینشی ... به اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی از طریق پست الکترونیکی: ارائه الگوی مفهومی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 107-118]
 • الگوهای اطلاع‌یابی تحلیل الگو‌های رفتار اطلاع‌یابی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 119-152]
 • الگوهای رفتار اطلاع‌یابی تحلیل الگو‌های رفتار اطلاع‌یابی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 119-152]
 • الگوی اطلاع‌یابی وب تحلیل الگو‌های رفتار اطلاع‌یابی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 119-152]
 • انتخاب منابع کتابخانه‌ای مجموعه‌گستری برای کتابداران جدید: توصیه‌هایی از مجراها [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 139-162]
 • انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران مطالعه و نظرسنجی دربارة عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 73-88]
 • انگیزه ایجاد پیوندهای وبی ارتباط میان پیوندهای وبی به سایت دانشگاههای ایران و شاخص ... نشر علمی آنها: کشف انگیزه‌های ایجاد پیوندهای دانشگاهی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 35-52]
 • اینترانت استفاده از اینترانت به عنوان ابزاری برای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 195-214]

ب

 • بازاریابی در کتابخانه بررسی کاربرد اصول بازاریابی محصولات و خدمات کتابخانه‌ها [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 109-126]
 • بهره‌وری تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 175-194]

پ

 • پست الکترونیکی امکان سنجی ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزینشی ... به اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی از طریق پست الکترونیکی: ارائه الگوی مفهومی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 107-118]

ت

 • تحقیقات نگاهی به وضعیت علم و فناوری کشور (شاخصهای نیروی انسانی) [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 67-84]
 • تحقیقات و فناوری عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 39-66]
 • تماشای تلویزیون رابطه بین میزان تماشای برنامه‌های تلویزیونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غیردرسی [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 89-108]
 • توسعه انسان محور تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 175-194]

ج

 • جامعه اطلاعاتی تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 175-194]
 • جستجوی موضوعی بررسی رویکردهای موضوعی (زبان طبیعی و کنترل‌شده) در بازیابی اطلاعات از پایگاههای پیوسته کتابشناختی [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 151-164]

ح

خ

 • خزنده‌ها خزنده و ساختواره وب [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 93-106]

د

 • دسترسی آزاد مجله‌های علمی دسترسی آزاد و الگوهای مالی نشر آنها [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 11-34]
 • دسترسی به اطلاعات تأثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگانها [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 45-72]

ر

 • رابط کاربر، تعامل انسان ـ رایانه بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزار [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 127-150]
 • رایانه مهمترین معیارهای عمومی رابط کاربرهای مطلوب [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 85-94]
 • رضایت کاربران، نرم‌افزار سیمرغ، نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای بررسی و تحلیل عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزار [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 127-150]
 • روزنامه رابطه بین میزان تماشای برنامه‌های تلویزیونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غیردرسی [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 89-108]

ز

 • زبان طبیعی بررسی رویکردهای موضوعی (زبان طبیعی و کنترل‌شده) در بازیابی اطلاعات از پایگاههای پیوسته کتابشناختی [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 151-164]

س

 • ساختار نموداری وب خزنده و ساختواره وب [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 93-106]
 • سازماندهی اطلاعات نظرسنجی از کتابداران متخصص پیرامون شیوه‌های سازماندهی اطلاعات در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی گزارشی از مرحله دوم یک طرح پژوهشی [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 5-30]
 • سایت دانشگاههای ایران ارتباط میان پیوندهای وبی به سایت دانشگاههای ایران و شاخص ... نشر علمی آنها: کشف انگیزه‌های ایجاد پیوندهای دانشگاهی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 35-52]
 • سرریز اطلاعات مهندسی ارزش در کتابداری و اطلاع‌رسانی با تأکید بر مدیریت اطلاعات [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 31-44]
 • سلامتی نقش کتابدار مرجع در بهبود وضعیت تندرستی و بهداشتی اقشار مختلف جامعه [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 165-180]
 • سنجش کارآیی مطالعه و نظرسنجی دربارة عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 73-88]
 • سواد اطلاعاتی بازنگری به رویکرد کاربر مداری در کتابخانه‌های تخصصی [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 11-20]
 • سواد اطلاعاتی[1]/ فراگیری تمام عمر[2]/ خودراهبری[3]/ تفکر انتقادی[4]/ دوره‌های تحصیلات تکمیلی/ طراحی طراحی، آزمون، اجرا و ارزیابی درس سواد اطلاعاتی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 53-92]
 • سواد اطلاعاتی/ طرح درس طراحی، آزمون، اجرا و ارزیابی درس سواد اطلاعاتی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 53-92]

ش

 • شاخصهای ارزیابی علم و فناوری نگاهی به وضعیت علم و فناوری کشور (شاخصهای نیروی انسانی) [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 67-84]
 • شاغلان تحقیقاتی نگاهی به وضعیت علم و فناوری کشور (شاخصهای نیروی انسانی) [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 67-84]

ص

 • صنعت نشر کتابهای الکترونیکی: مفاهیم، مزایا و شیوه تهیه [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 129-138]

ع

 • عبارتهای کلیدی استخراج خودکار عبارتهای کلیدی از متون مقاله‌های فارسی [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 95-106]
 • عوامل موفقیت عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 39-66]

ف

 • فرایند مطلع‌سازی بررسی فراگرد ارتباط در کتابخانه [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 153-174]
 • فعالیتهای رابطه‌ای مجموعه‌گستری برای کتابداران جدید: توصیه‌هایی از مجراها [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 139-162]
 • فناوری اطلاعات تأثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگانها [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 45-72]
 • فناوری اطلاعات بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در ... در کتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 107-128]
 • فناوری اطلاعات کتابهای الکترونیکی: مفاهیم، مزایا و شیوه تهیه [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 129-138]
 • فناوری اطلاعات تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 175-194]
 • فهرست مشترک تأثیر فناوری اطلاعات بر فهرستگانها [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 45-72]

ق

 • قیمت مجله‌ها نشر مقاله‌های علمی‌ـ پژوهشی الکترونیکی: مقایسه‌ای بین ناشران تجاری و غیرتجاری [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 180-201]

ک

 • کاربرپسندی مهمترین معیارهای عمومی رابط کاربرهای مطلوب [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 85-94]
 • کاربرمداری بازنگری به رویکرد کاربر مداری در کتابخانه‌های تخصصی [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 11-20]
 • کاربر مطلوب مهمترین معیارهای عمومی رابط کاربرهای مطلوب [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 85-94]
 • کتاب الکترونیکی کتابهای الکترونیکی: مفاهیم، مزایا و شیوه تهیه [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 129-138]
 • کتابخانه دانشگاهی بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در ... در کتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 107-128]
 • کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی امکان سنجی ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزینشی ... به اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی از طریق پست الکترونیکی: ارائه الگوی مفهومی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 107-118]
 • کتابخانه‌های تخصصی بازنگری به رویکرد کاربر مداری در کتابخانه‌های تخصصی [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 11-20]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی نظرسنجی از کتابداران متخصص پیرامون شیوه‌های سازماندهی اطلاعات در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی گزارشی از مرحله دوم یک طرح پژوهشی [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 5-30]
 • کتابداران بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در ... در کتابخانه‌های دانشگاهی استان خوزستان [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 107-128]
 • کتابداران جدید مجموعه‌گستری برای کتابداران جدید: توصیه‌هایی از مجراها [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 139-162]
 • کتابدار مرجع نقش کتابدار مرجع در بهبود وضعیت تندرستی و بهداشتی اقشار مختلف جامعه [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 165-180]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی مهندسی ارزش در کتابداری و اطلاع‌رسانی با تأکید بر مدیریت اطلاعات [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 31-44]
 • کتاب غیردرسی رابطه بین میزان تماشای برنامه‌های تلویزیونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غیردرسی [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 89-108]
 • کلیدواژه استخراج خودکار عبارتهای کلیدی از متون مقاله‌های فارسی [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 95-106]

گ

م

 • مأموریت‌مداری بازنگری به رویکرد کاربر مداری در کتابخانه‌های تخصصی [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 11-20]
 • ماشین ترجمه ابهام در ماشین ترجمه [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 21-38]
 • مجله رابطه بین میزان تماشای برنامه‌های تلویزیونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غیردرسی [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 89-108]
 • مجله‌های رایگان مجله‌های علمی دسترسی آزاد و الگوهای مالی نشر آنها [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 11-34]
 • مجله‌های علمی مجله‌های علمی دسترسی آزاد و الگوهای مالی نشر آنها [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 11-34]
 • مجله‌های علمی‌ـ پژوهشی نشر مقاله‌های علمی‌ـ پژوهشی الکترونیکی: مقایسه‌ای بین ناشران تجاری و غیرتجاری [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 180-201]
 • مجموعه گستری مجموعه‌گستری برای کتابداران جدید: توصیه‌هایی از مجراها [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 139-162]
 • مجموعه‌مداری بازنگری به رویکرد کاربر مداری در کتابخانه‌های تخصصی [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 11-20]
 • مدل ارتباطی محسنیان راد بررسی فراگرد ارتباط در کتابخانه [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 153-174]
 • مدلهای ارتباطی بررسی فراگرد ارتباط در کتابخانه [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 153-174]
 • مدیریت اطلاعات مهندسی ارزش در کتابداری و اطلاع‌رسانی با تأکید بر مدیریت اطلاعات [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 31-44]
 • مدیریت دانش استفاده از اینترانت به عنوان ابزاری برای مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 195-214]
 • مدیریت کتابخانه بررسی کاربرد اصول بازاریابی محصولات و خدمات کتابخانه‌ها [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 109-126]
 • مرجع‌یابی ابهام در ماشین ترجمه [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 21-38]
 • مطالعات موردی مجموعه‌گستری برای کتابداران جدید: توصیه‌هایی از مجراها [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 139-162]
 • معیارهای عمومی مهمترین معیارهای عمومی رابط کاربرهای مطلوب [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 85-94]
 • مقاله‌های فنی استخراج خودکار عبارتهای کلیدی از متون مقاله‌های فارسی [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 95-106]
 • منابع اطلاعاتی رابطه بین میزان تماشای برنامه‌های تلویزیونی و استفاده از منابع اطلاعاتی غیردرسی [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 89-108]
 • مهندسی ارزش مهندسی ارزش در کتابداری و اطلاع‌رسانی با تأکید بر مدیریت اطلاعات [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 31-44]

ن

 • ناشران تجاری نشر مقاله‌های علمی‌ـ پژوهشی الکترونیکی: مقایسه‌ای بین ناشران تجاری و غیرتجاری [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 180-201]
 • ناشران دانشگاهی نشر مقاله‌های علمی‌ـ پژوهشی الکترونیکی: مقایسه‌ای بین ناشران تجاری و غیرتجاری [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 180-201]
 • ناشران غیرانتفاعی نشر مقاله‌های علمی‌ـ پژوهشی الکترونیکی: مقایسه‌ای بین ناشران تجاری و غیرتجاری [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 180-201]
 • نشریه‌های الکترونیک مجله‌های علمی دسترسی آزاد و الگوهای مالی نشر آنها [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 11-34]
 • نظام ملی اطلاع‌رسانی تعامل فناوری اطلاعات با توسعه انسان محور [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 175-194]
 • نظامهای بازیابی اطلاعات تحلیل الگو‌های رفتار اطلاع‌یابی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 119-152]
 • نمایه استنادی علوم بازخوانی زیربنا و ملاحظات نظری نمایه‌سازی استنادی [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 5-10]
 • نمایه استنادی علوم ایران بازخوانی زیربنا و ملاحظات نظری نمایه‌سازی استنادی [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 5-10]
 • نمایه‌سازی وب خزنده و ساختواره وب [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 93-106]
 • نیروی انسانی نگاهی به وضعیت علم و فناوری کشور (شاخصهای نیروی انسانی) [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 67-84]

و

 • واژگان کنترل شده بررسی رویکردهای موضوعی (زبان طبیعی و کنترل‌شده) در بازیابی اطلاعات از پایگاههای پیوسته کتابشناختی [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 151-164]
 • وب‌سایتها نظرسنجی از کتابداران متخصص پیرامون شیوه‌های سازماندهی اطلاعات در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی گزارشی از مرحله دوم یک طرح پژوهشی [دوره 9، شماره 4 (پیاپی 36)، 1385، صفحه 5-30]
 • وب­سنجی ارتباط میان پیوندهای وبی به سایت دانشگاههای ایران و شاخص ... نشر علمی آنها: کشف انگیزه‌های ایجاد پیوندهای دانشگاهی [دوره 9، شماره 2 (پیاپی 34)، 1385، صفحه 35-52]
 • وزارت علوم عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری [دوره 9، شماره 3 (پیاپی 35)، 1385، صفحه 39-66]

ه