بررسی میزان آمادگی کتابخانه‌های عمومی ایران در مواجهه با بحران ریزگردها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

10.30481/lis.2020.216377.1671

چکیده

هدف: مطالعه نقش کتابخانه‌ها در زمان بحران‌ها (بحران ریزگرد) از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش با هدف مطالعه وضعیت کتابخانه‌های عمومی در مواجهه با ریزگردها انجام شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر، توصیفی - پیمایشی از نوع کاربردی است. جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانه‌های عمومی (کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان) که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی ساده و استفاده از فرمول کوکران 190 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری و با نرم افزار spss نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج آزمون t تک نمونه‌ای، نشان داد وضعیت آمادگی کتابخانه‌های مورد مطالعه، در مواجهه با پدیده ریزگردها درهر سه مرحله پیش از بحران، حین بحران و بعد بحران در سطح مطلوبی قرار ندارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها بحران ریزگردها در کتابخانه‌های عمومی، تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این پدیده می‌تواند بر سطح کارایی و عملکرد کتابخانه‌های عمومی تأثیر منفی داشته باشد. با توجه به نقش کتابخانه‌های عمومی به عنوان نهادی مردمی و اجتماعی، ضرورت دارد که کتابخانه‌ها به نقش خود که اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات در تمامی حوزه‌ها به اجتماع است فعالیت‌هایی چشم‌گیری انجام دهند.لذا، کتابخانه‌های عمومی به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار، در زمینه اطلاع‌رسانی و ارائه منابع اطلاعاتی مورد نیاز می‌تواند به عنوان محلی برای بررسی مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نقشی مفید و سازنده داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Readiness of Iranian Public Libraries in the Face of the Crisis

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Khademizadeh 1
  • Hossein Farajpahlou 2
  • zeinab mohammadi 3
2 A. Hossein Farajpahlou, Ph.D. Phone: + 98 613 3330017, X: 4684 Professor, Fax: + 98 613 3333911 Department of Knowledge and
3 : Masters Department of Information Science and Knowledge Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Abstract
Objective:Studying the role of libraries in times of crisis is very important. The purpose of this study was to Studying the status of public libraries in the face of micro-phenomena .
Methodology: The present study is a descriptive-descriptive survey. Statistical population was all librarians of public libraries (Kordestan, Kermanshah, Ilam, Khuzestan) who were selected by simple random cluster sampling method and using Cochran formula of 190 individuals. Data were collected using a researcher-made questionnaire and analyzed by SPSS-24.
Results: The results of one-sample t-test showed that the readiness of the studied libraries in the face of micro-phenomena in all three stages of pre-crisis, pre-crisis and post-crisis stages was not satisfactory.
Conclusion: According to the findings, the microcosm crisis in public libraries has not been considered so far. While this can have a negative impact on the performance and performance of public libraries. Given the role of public libraries as a public and social institution, it is imperative that libraries perform a significant role in their role of informing and providing services in all areas of society.Therefore, public libraries, as an influential cultural and social institution, can play a useful and constructive role in addressing social, economic and political problems in informing and providing needed information resources.
In general, the results of the present study showed that public libraries have no planning in dealing with the micro-phenomena . And for the three pre-crisis, pre-crisis and post-crisis stages, no provision has been made for librarians in these libraries. However, libraries as a social and cultural institution can play an important role in this regard. Including providing training to users in dealing with the phenomenon of microbes, considering plans to provide services during microbes, providing essential resources for microbes, communicating with microbes crisis institutions, and providing the information resources they need, documentation The experiences gained and the retention of this documentation and its presentation, if necessary, are among the activities that libraries can undertake in the field of micro-phenomena . It should be noted that libraries, like all other public institutions, must be able to cope with all kinds of abnormal events and be prepared to deal with them. Because these kinds of events require quick decision making and urgent action. Therefore, it seems necessary for public library administrators and administrators to pay more attention to the importance of the social activities of libraries and to define guidelines for libraries in accordance with social, cultural and economic conditions, to introduce the new role of libraries as information centers to today's society, and Libraries are becoming more and more popular with the public.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Public Libraries
  • Crisis
  • Rainstorms
  • natural disasters
  • Dust