بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • باباغیبی، نجمه [1] کارشناس ارشد کتابداری و علوم اطلاع‌رسانی
 • باب الحوائجی، فهمیه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] استادیارگروه آموزش کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران.
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و مدرس تربیت معلم
 • باب الحوائجی، فهیمه [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • باب الحوایجی، فهیمه [1] دانشیار گروه ارتباطات و دانش‌شناسی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • باب الحوایجی، فهیمه [2] دانشیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • باب الحوایجی، فهیمه [1] دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • باب الحوایجی، فهیمه [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • باب الحوایجی، فهیمه [1] عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
 • بابایی، پریناز [1] دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بابایی، حمید [2] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد
 • بادن، دیوید [1] David Bawden نوشتة: دیوید بادن
 • باغستانی تجلی، عطیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • باقری، توران [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • باقری، توران [1] کارمند سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه
 • باقری، فاطمه [1]
 • باکلند، مایکل [1]
 • باواخانی، آناهیتا [1] دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
 • باواخانی، آناهیتا [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
 • باوی، فرح [1] کارشناس ارشد شرکت ملی نفت ایران
 • بایمت اف، لقمان [1] دانشجو دوره دکتری ادبیات دانشگاه فردوسی
 • بحرینی، نعیمه [1] دانشگاه شیراز
 • بحرینی زاده، منیجه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
 • بختیاری، الناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بختیاری، زهرا [1] کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • بخشی، محمدرضا [1] کارشناس تکنولوژی در مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصادکشاورزی
 • بذرافشان، اعظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • بذرگر، سعیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز
 • برادر، رویا [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا. تهران. ایران
 • برایرپور، رباب [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • برومند مقدم، حسین [1] دانشجوی دکتری
 • برید نیکپور، فاطمه سادات [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد
 • بشیری، جواد [1] کارشناس کتابداری ; مرکز اطلاع رسانی خدمات علمی جهاد سازندگی
 • بصیریان جهرمی، رضا [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بصیریان جهرمی، رضا [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران
 • بنسمن، استفان جی [1]
 • بنکدار، محمد [1] کتابدار کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • بهپور، باوند [1] کارشناس ارشد معماری و دانشجوی دکترا دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ
 • بهراد، شاداب [1] دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران
 • بهرامی نیا، سارا [1] کارشناس ارشد،علم اطلاعات و دانش‫شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • بهروزفر، هدایت [1] دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
 • بهروزفر، هدایت [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • بهزادی، حسن [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بهزادی، حسن [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهزادی، حسن [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوشی مشهد، مشهد، ایران.
 • بهزادی، حسن [4] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • بهزادی، حسن [1] دانشجو دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی _ عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
 • بهزادی، حسن [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و مسئول بخش سفارشهای کتابخانه دانشگاه امام رضا (ع)
 • بهشتی، جمشید [1] مدیر مدرسه مطالعات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه مکیل کانادا
 • بهمئی، لیلا [1] استادیار گروه آموزش ابتدایی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران.
 • بهمئی، لیلا [1] گروه مدیریت آموزشی ، واحد امیدیه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، امیدیه ، ایران.
 • بودی، سونیا [1]
 • بیات، بهروز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • بیات بداقی، ناهید [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس
 • بیرجند، سمانه [1] کارشناسی ارشد مطالعات آرشیو، گروه علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • بیکدلی، زاهد [1] استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بیگدلی، زاهد [1] استاد دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بیگدلی، زاهد [1] عضوهیئت علمی فصلنامه سازمان
 • بیگدلی، زاهد [1] استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بیگدلی، زاهد [1] استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بیگدلی، زاهد [1] استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بیگدلی، زاهد [1] دانشیار دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران
 • بیگدلی، زاهد [1] دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بیگدلی، زاهد [1] استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • بیگدلی، زهرا [1] استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران
 • بیگدلی، زهرا [1] دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • بینش، مژگان [1] کارشناس ارشد بخش علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی

پ

ت

ج

چ

ح

خ

 • خاتمیان‌فر، پریسا [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • خاتمیان فر، پریسا [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 • خادمی، روح اله [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • خادمی، مریم [1] استادیار گروه ریاضی ، واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران
 • خادمیان، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی
 • خادمیان، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • خادمیان، مهدی [1] کارشناس ارشد کتابداری اطلاع رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد و کتابدار کتابخانه دانشگاه امام رضا (ع)
 • خادمیان، مهدی [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 • خادمی زاده، شهناز [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • خاصه، علی اکبر [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 • خاصه، علی اکبر [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ، مرکز صومعه سرا
 • خاصه، علی اکبر [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام‌نور رامسر، رامسر، ایران.
 • خاصه، علی اکبر [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.
 • خاصه، علی اکبر [1] گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • خالقی، نرگس [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • خانی پور، رضا [1] دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات
 • خراسانچی، مهرناز [1] دانشجوی دکتری رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ علوم‌انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خراسانی، محبوبه [1] گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران
 • خرمایی، علیرضا [1] دانشیار گروه زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • خسروجردی، محمود [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ـ دستیار پژوهش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
 • خسروی، احمد [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • خسروی، حسین [1] کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • خسروی، عبدالرسول [1] استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • خسروی، عبدالرسول [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پژشکی بوشهر
 • خسروی، فریبرز [1] دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.
 • خطیبی، وحید [1] کارشناس ارشد مهندس کامپیوتر و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر
 • خندان، محمد [1] دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران
 • خوش ید طوسی، رضا [1] کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • خیرخواه، حوا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

د

ذ

ر

 • رئیسی، پوران [1] استاد‌یار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
 • رادمنش، عطا محمد [1] گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران
 • رامشک، محمد رضا [1] کارشناسی ارشد کتابداری کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • راولینز، گریکوری جی .یی [1]
 • رجایی پور، سعید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
 • رجب بیگی، مجتبی [1] استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 • رجب زاده عصارها، امیرحسین [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. تهران، ایران
 • رجبعلی بگلو، رضا [1] دانشجو مقطع دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رجبعلی بگلو، رضا [1] دانشجوی دوره دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رجبعلی بگلو، رضا [1] کارشناس ارشد رشته علوم کتابداری
 • رجبعلی بگلو، رضا [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، کارشناس طرح خدمت سازمان انرژی اتمی ایران
 • رجبی، غلامرضا [1] استاد گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رجبی، غلامرضا [1] استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رجبی، مریم [1] کارشناس ارشد، گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت دانش)، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رحیم سلمانی، آرزو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
 • رحیم سلمانی، آسیه [1] کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان
 • رحیم نیا، فریبرز [1] دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
 • رحیم نیا، فریبرز [1] دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد.
 • رحیم نیا، فریبرز [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار گروه مدیریت
 • رحیمی، صالح [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • رحیمی، صالح [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رحیمی، صالح [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • رحیمی، صالح [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • رحیمی، ماریه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رحیمی، ماریه [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • رحیمی دوست، غلامحسین [1] عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رحیمی زاده حسینی، سید علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رداد، ایرج [1] استادیار علمی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
 • رداد، ایرج [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران.
 • رداد، ایرج [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام
 • رداد، ایرج [1] عضو گروه کتابداری دانشگاه امام رضا (علیه‌السلام)
 • رداد، ایرج [1] کارشناس ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی
 • رداد، ایرج [1] کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • رداد، ایرج [1] کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه آستان قدس رضوی و دانشگاه امام رضا (ع)
 • رداد، ایرج [1] کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی , مسئمل کتابخانه و مدرس دانشگاه امام رضا(ع)
 • رزمجو، فاطمه [1] نویسنده
 • رستمی، فاطمه [1] کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • رستمی، مسلم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه
 • رستمی، مصطفی [1] استادیار دانشگاه مازندران
 • رسولی، الهام [1] کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.
 • رشید پور، رضا [1] کارشناس ارشد گروه کتابداری و اطلاع رسانی
 • رشیدی تبار، شببو [1] کارشناس علم اطلاعات و دانش‏شناسی
 • رشیدی شریف آباد، کیانوش [1] دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • رضائی، روح الله [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • رضائیان، علی [1] استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • رضائی شریف‌آبادی، سعید [1] استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
 • رضازاده، الهام [1] کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • رضایی شریف‌آبادی، سعید [1] استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهراء، تهران، ایران
 • رضایی شریف‌آبادی، سعید [1] دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه الزهرا (س)
 • رضایی شریف آبادی، سعید [1] عضو هیئت علمی کتابداری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)
 • رضایی شریف آبادی، سعید [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا
 • رضوانفر، احمد [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • رضوی، عباس [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رفاهی کمساری، عباس [1] دانشگاه شهید بهشتی
 • رفو گران، زری [1] کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • رفیع، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
 • رفیق، احمد [1] کارشناس روانشناسی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • رفیق، احمد [1] کارشناس و کتابدار کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی
 • رمضانی، هادی [1] کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • رنجبر، ایوب [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز
 • رنجبر، ایوب [1] کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • رنجبر، جهانگیر [2] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اطلاع رسانی و کتابداری دانشگاه شیراز
 • رنگزن، کاظم [1] استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • رهایی، سیما [1] کارشناس ارشد کتابخانه منطقه‌ای علوم وتکنولوژی شیراز
 • رهباردار، حمید [1] کارشناس ارشد سنجش و مشاور در آموزش و پرورش
 • رهروانی، ساناز [1] دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • رهنما، ساناز [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رهنما، محمد رحیم [1] دانشیار جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه پژوهشی برنامه‌ریزی شهری-منطقه‌ای جهاد دانشگاهی مشهد
 • روایتی، نرگس [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • روحانی، شیرین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و کارشناس کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • روحانی، والاعلی [1] دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه مالایا، مالزی
 • روستا، مجتبی [1] مدرس گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور جهرم
 • رومزی، هدا [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • رومزی، هدا [1] گروه مدیریت آموزشی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران.
 • رونقی، محمدحسین [1] بخش مدیریت دانشگاه شیراز
 • رونقی، محمدحسین [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • ریاحی، عارف [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاذ اسلامی واحد علوم تحقیقات و فناوری
 • ریاحی نیا، نصرت [2] استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی
 • ریاحی نیا، نصرت [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت معلم تهران
 • ریاحی نیا، نصرت [1] استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ریسمانباف، امیر [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

ز

 • زارع، فاطمه [1] دانشجو کارشناسی ارشدکتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زارع، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز
 • زارع بنادکوکی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • زارع زاده، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران.
 • زارع فرابندی، فیروزه [1] کارمند مرکز اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زارع فراشبندی، فیروزه [1] . دانشجوی دوره دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
 • زارع فراشبندی، فیروزه [2] دانشجوی دوره دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
 • زارعی، احمد [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی |مدیر کتابخانه امام صادق (ع) وابسته به آستان قدس رضوی
 • زارعی، عاطفه [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • زارعی، عاطفه [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
 • زارعی، عاطفه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
 • زارعی، عیسی [1] مدیر پژوهش دانشکده صدا و سیمای قم ، قم، ایران
 • زاهد زاهدانی، مریم [1] کارشناس ارشد بخش علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شیراز
 • زاهدی، راضیه [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زاهدی، راضیه [1] کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • زاهدی، زهره [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • زاهدی نوقابی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زبردست، مریم [1] کارشناس بخش محققان کتابخانه مرکزی آستان‌‌قدس‌رضوی، مشهدف ایران.
 • زره ساز، محمد [1] استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه خوارزمی
 • زره ساز، محمد [1] کارشناس ارشد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • زره ساز، محمد [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • زره ساز، محمد [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 • زمردپوش، فرانک [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، معاون مرکز منابع علمی و پشتیبانی پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران
 • زنجیرچی، سید محمد [1] دکترای مدیریت صنعتی ـ تولید، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
 • زنجیرچی، سید محمود [1] عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
 • زندیان، فاطمه [1] استادیار رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس
 • زندی روان، نرگس [2] دانشجوی دورة دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زندی روان، نرگس [1] دانشجوی دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زهادی، فیروزان [1] عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • زهدی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
 • زوارقی، رسول [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
 • زوارقی، رسول [1] دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • زوارقی، رسول [3] عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
 • زوارقی، رسول [2] عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
 • زین الدین زاده، سارا [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • زینالی تازه کندی، مهدی [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زینس، چیام [1] . Chiam Zins. Data T Information, Knowledge. D:Knowledge Map of Information Science Data, Information, Knowledge.mht

س

ش

ص

ط

ظ

 • ظریف قاسمیان، نعیمه [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. ایران

ع

غ

ف

ق

ک

 • کازرانی، مریم [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پیراپزشکی
 • کاشی، زهرا [1] کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کاظم پور، زهرا [1] عضو هئیت علمی گروه کتابداری دانشگاه پیام نور
 • کاظمی، ابوالفضل [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
 • کاظمی، راضیه [1] کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • کامیابی گل، عطیه [1] استادیار، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کامیابی گل، عطیه [1] گروه آموزشی زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کاندورپ، آریان [1] Kaandorp, Arian ، نویسنده
 • کبیر، مفیض الله [1]
 • کتز، ویلیا ا. [1]
 • کتز، ویلیام [1]
 • کرامتی یزدی، سریرا [1] دانش آموخته دکتری زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران
 • کرجی، میترا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‏شناسی
 • کرمی، طاهره [1] کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 • کرمی، نورالله [1] کارشناس ارشد مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شیراز
 • کرمی زاده زواره، مرضیه [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • کریمی، حمیدرضا [1] کارشناسی ارشد ایران شناسی. گرایش اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
 • کریمی، خدیجه [1] کارشناسی ارشدمهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • کریمی، رضا [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‎رسانی دانشگاه قم
 • کریمی، رضا [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • کریمی، زهرا [1] کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات، گروه علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • کریمی، شهلا [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا تهران
 • کریمی، مهدی [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی و رئیس بخش سازماندهی منابع دیجیتال آستان قدس رضوی
 • کریمی، مهرداد [1] دستیار تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کشاورز، حمید [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • کشاورز، حمید [1] کارشناس ارشد کتابداری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • کشاورز، فاطمه [1] کارشناس مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور استهبان
 • کشوری، مریم [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران و کارشناس برنامه‌ریزی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان
 • کشوری، مریم [1] کارشناس ارشد کتابداری دانشگاه شهید چمران
 • کفاشان، مجتبی [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کفاشان، مجتبی [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کفاشان، مجتبی [2] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کفاشان، مجتبی [1] دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه
 • کفاشان کاخکی، مجتبی [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کفشچیان مقدم، اصغر [1] دانشیار گروه نقاشی و مجسمه‌سازی، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران. ایران.
 • کفیلی، حشمت [1]
 • کفیلی، حشمت [1] کارشناس باستان شناسی موزه های سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • کلیدری، محمدباقر [1] کارشناسی ارشد، گروه نسخه شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کلینی، سارا [1] کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر و رئیس اداره فناوریهای اطّلاعاتی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی
 • کلینی، سارا [1] کارشناسی ارشد مهندسی رایانه با گرایش هوش ماشین و رباتیک , مدیر گروه طرح و برنامه کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • کلینی، سارا [1] کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و رئیس اداره فناوری های اطلاعاتی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • کمال زاده، سهیلا [1] کارشناس ارشد، گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت دانش)، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کمایی، مهناز [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول بخش نشریات کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران
 • کنعانی هوجقان، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • کوری تاکر، جیمز [1] James Cory Tucker / نویسنده
 • کوشا، کیوان [1] عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی و دانشجوی مقطع دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
 • کوکبی، مرتضی [1]
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد گروه کتابداری دانشکاه شهید چمران
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد گروه کتابداری دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران
 • کوکبی، مرتضی [1] استادگروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران
 • کوکبی، مرتضی [2] دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [1] دانشیار گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [1] دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [2] دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [1] عضوهیئت علمی فصلنامه سازمان
 • کوکبی، مرتضی [1] نویسنده
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • کولوفل، جوست [1] Kolloffel, Joost ،نویسنده
 • کوهستانی، جمیله [1] دانشجو دوره کارشناسی ارشد کتابداری در دانشگاه فردوسی
 • کوهستانی، جمیله [2] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کیانی، حسن [1] استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه الزهرا
 • کیانی، حمیدرضا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • کیانی، محمدرضا [2] استادیار گروه علم و اطلاعات و دانش‌شناسی بیرجند
 • کیانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
 • کیانی، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کیم، سانگبائی [1]

گ

 • گرایی، احسان [1] دانشجو کارشاسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران
 • گرایی، احسان [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران
 • گرایی، احسان [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گرایی، احسان [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گزنی، علی [1] عضو هیئت علمی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • گزنی، علی [2] عضو هیئت علمی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • گلابیان، محمد [1] فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گل تاجی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، پردیس بین الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. کارشناس پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، شیراز، ایران
 • گل تاجی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز
 • گل تاجی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز و کارشناس‌ارشد مرکز منطقه ای اطلاع-رسانی علوم و فناوری
 • گل محمدی، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم سنجی دانشگاه یزد
 • گلینی‌مقدم، گل نسا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ـ دانشکده علوم انسانی ـ تهران
 • گلینی مقدم، گل نسا [1]
 • گلینی مقدم، گل نسا [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شاهد
 • گلینی مقدم، گل نسا [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه فردوسی . مترجم،
 • گلینی مقدم، گلنسا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی ـ دانشکده علوم انسانی
 • گنجی، شهلا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
 • گنجی، شهلا [1] فارغ التحصیل از دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • گورمن، مایکل [1] Michael Gorman
 • گیلوری، عباس [1] کارشناس ارشد مرکز اطلاع رسانی جهاد سازندگی

ل

م

 • ماتسیشی، ریچارد [1]
 • ماتوسیاکا، کریستینا [1] Krystyna K. Matusiaka
 • مارسلا، ریتا [1]
 • ماریا کامپوس، فرناندا [1]
 • ماهی فرد، شبنم [1] کارشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • مایل هروی، نجیب [1]
 • مبلغی، مصطفی [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج
 • متقی دادگر، امیر [1] کارشناس کتابداری کتابخانه مرکزی دانشگاه قم و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • متوسل، مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.
 • متیوز، جو [1]
 • مجاور، آیدا [1] کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • مجرب، مریم [1] دانشجوی کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز
 • مجرب، مریم [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز
 • مجیری، شهین [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 • محبوب، سیامک [1] کارشناس اداره کل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه‎های عمومی کشور
 • محبوبی، محمدرضا [1] استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 • محسن زاده، افسانه [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران / مترجم
 • محسنی، سعید [1] استادیار گروه حقوق دانشکده علم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
 • محسنی، مریم [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز
 • محسنی، مهدی [1] دانشجو کارشناسی کتابداری دانشگاه بیرجند
 • محسنی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه جندی شاپور / مترجم
 • محمداسمائیل، صدیقه [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • محمد پور، مریم [1] کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • محمدزاده، زیبا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، بابل ، ایران
 • محمدزاده، مهدی [1] دانشیار، دانشکده هنرهای صناعی اسلامی، معاونت آموزشی، پژوهشی و فنآوری دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
 • محمدزاده، مهدی [1] دانشیار، دانشکدۀ هنرهای اسلامی، دانشگاه هنراسلامی تبریز، آذربایجان شرقی، ایران.
 • محمدزاده، مهدی [1] دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنرهای صناعی اسلامی
 • محمدی، ثریا [1] علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشکده علوم تربیتی و ورانشناسی، دانشگاه الزهرا. تهران. ایران
 • محمدی، زینب [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • محمدی، فائقه [1] عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
 • محمدی، فخرالسادات [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ـ دستیار پژوهش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایرا
 • محمدی، مهدی [1] استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • محمدی، مهدی [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه قم. قم، ایران
 • محمدی، مهدی [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و دانشجوی دوره دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • محمودی، حسن [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • محمودی، حسن [1] دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • محمودی، حسن [1] دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوشی مشهد، مشهد، ایران.
 • محمودی، حسن [2] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • محمودی، حمیدرضا [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • مختارپور، رضا [2] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مختارپور، رضا [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز ترجمة: رضا مختارپور
 • مختارپور، رضا [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مختاری، حیدر [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور مرکز تنکابن، تنکابن، ایران.
 • مختاری، حیدر [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • مختاری، حیدر [1] دانشجوی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئول اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • مختاری، حیدر [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران / مترجم
 • مختاری، حیدر [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • مختاری، حیدر [1] دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • مراثی، محسن [1] کارشناسی ارشد، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
 • مراد حاصلی، منصوره [1] کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران
 • مرادی، خدیجه [3] کارشناس ارشد کتابداری کتابخانه عمومی صاحب بن عباد شهرستان ری
 • مرادی، شیما [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران
 • مرادی، شیما [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • مرادی، شیما [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو کمیتة پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
 • مرادی، محسن [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (علیه‌السلام)، مشهد، ایران.
 • مرادی، محمود [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • مرادی، محمود [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • مرادیان، مهسا [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • مرجانی، سید عباس [1] دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
 • مرجانی، سید عباس [1] رئیس کتابخانه تخصصی اقتصاد اسلامی
 • مرداخ، جان [1]
 • مردانی، امیرحسین [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مردانی نژاد، علی [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
 • مروارید، نعیمه [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.
 • مروتی، مرضیه [1] گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
 • مروتی اردکانی، مرضیه [1] مربی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان، ایران.
 • مستجیری، سکینه [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان مرکزی کتابخانه‌های دانشگاه سمنان / مترجم
 • مسلمی، معصومه [1] مسئول کتابخانه عمومی آیت الله زین العابدین سلماسی
 • مصطفوی، اسماعیل [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران
 • مصطفوی، اسماعیل [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران
 • مطلبی، داریوش [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری، تهران، ایران
 • مظفری، رستم [1] کارشناس ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر
 • مظفری، علیرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران
 • معتقدی، فاطمه [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 • معتمدی، فاطمه [1] دانشجو دوره دکتری متابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز
 • معتمدی، فاطمه [1] دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی؛ استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • معرفت، رحمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز / مترجم
 • معرفت، رحمان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز وکارشناس نمایه سازی سازمان انرُی اتمی ایران / مترجم
 • معرف‌زاده، عبدالحمید [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • معرف زاده، عبدالحمید [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
 • معینی، حسین [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.
 • مغدانی، عبدالله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان گروه علوم کتابداری و اطلاع‎رسانی
 • مفیدی، هامیلتون [1] Hamilton Mphidi ، نویسنده
 • مقیسه، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 • مقیسه، زهره [1] کارشناسی ارشد علم اطلاعات . دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
 • مکتبی فرد، لیلا [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مکتبی فرد، لیلا [1] دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مک کراکن، کریسی [1] Chrissie McCracken / نویسنده
 • مک گچین، رابرت [1]
 • مک نیل، بت [1]
 • مکوندی، محمد [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران.
 • مکی، فاطمه [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشگاه یزد
 • ملایی مقدم، گلناز [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه فردوسی
 • ملایی مقدم، گلناز [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 • ملک‌آبادی‌زاده، فاطمه [1] کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی ترجمه: فاطمه ملک‌آبادی‌زاده
 • ملک احمدی، پریسا [2] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
 • ملک احمدی، پریسا [2] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • منتظر، غلامعلی [1] استادیار مهندسی فناوری اطلاعات
 • منتظر، غلامعلی [1] رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
 • منصورکیائی، ربابه [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه آزاداسلامی،واحد علوم تحقیقات،گروه علم اطلاعات ودانش شناسی،تهران ،ایران
 • منصوری، حسین [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
 • منصوری، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد
 • منصوری، حسین [2] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه یزد
 • منصوری، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
 • منصوری، علی [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز و کتابدار دانشگاه شیراز
 • منصوری، علی [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه اصفهان
 • منصوری، علی [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • منصوری، علی [1] دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • منصوری، علی [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه شیراز
 • منصوری، علی [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان
 • منصوریان، یزدان [1] دانشجو دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شفیلد انگلستان
 • منصوریان، یزدان [1] دانشجو دکتری کتابداری و طلاع رسانی دانشگاه شفیلد
 • منصوریان، یزدان [2] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • منصوریان، یزدان [1] فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی و مسئول روابط بین النلل شهرداری مشهد
 • منطق، حسن [1] کارشناس مسئول کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • مهاجر زاده، طاهره [1] کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و رئیس بخش آرشیو مطبوعات
 • مهدی پور، اعظم [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‎رسانی از دانشگاه بیرجند
 • مهراد، جعفر [1] استاد بخش علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز و رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی
 • مهراد، جعفر [1] استاد بخش علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز و رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • مهراد، جعفر [1] استاد بخش علوم و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز و رئیس کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • مهراد، جعفر [1] استاد دانشگاه شیراز
 • مهراد، جعفر [1] استاد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز
 • مهراد، جعفر [3] استاد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز
 • مهراد، جعفر [2] استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز
 • مهراد، جعفر [1] استاد گروه کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه شیراز
 • مهراد، جعفر [1] کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • مهربانی زین آباد، کامران [1] دانشجوی دکتری، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
 • مهرعلی زاده، یدالله [1] استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران.
 • موحدی محمدی، حمید [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • موسوی، بتول سادات [1] کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • موسوی، زهره سادات [1] کارشناس برنامه‌ریزی و بررسی منابع خطی و نادر سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران
 • موسوی، سید محمد [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • موسوی، علی سادات [1] کارشناس ارشد کتابداری و سرپرست کتابخانه مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
 • موسوی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی گرایش بازیابی اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. همدان، ایران.
 • موسوی چلک، افشین [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام‌نور رامسر، رامسر، ایران.
 • موسوی چلک، افشین [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • موسوی زارع، فرخنده [1] دانش آموختة کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • مولودی، امیر سعید [1] استادیار گروه زبان‌شناسی، دانشکده زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران
 • مومنی، عصمت [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • میرحسینی، زهره [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • میرحسینی، ناهید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 • میرزا بیگی، مهدیه [1] استادیار دانشگاه شیراز
 • میرزا بیگی، مهدیه [2] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • میرزابیگی، مهدیه [1] دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • میرزاصفی، اعظم [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان
 • میرزایی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
 • میرزایی، مریم [1] کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • میرسلیمانی، فاطمه [1] کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • میر غفوری، سید حبیب الله [1] دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
 • میرغفوری، حبیب [1] استادیار گروه مدیریت دانشگاه یزد
 • میرغفوری، سید حبیب‌الله [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
 • میرغفوری، سید حبیب‌الله [1] عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
 • میرغفوری، سید حبیب‌الله [1] عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و رئیس دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
 • میرغفوری، سید حبیب‌الله [1] عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده اقتصاد،مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
 • میرغفوری، سیدحبیب الله [1] دانشیار دانکشده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
 • میرفخرالدینی، سید حیدر [1] استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد
 • میری، انیس [1] کتابدار آستان قدس رضوی

ن

و

ه

ی