بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

 • زارع، فاطمه [1] دانشجو کارشناسی ارشدکتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زارع، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز
 • زارعی، احمد [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی |مدیر کتابخانه امام صادق (ع) وابسته به آستان قدس رضوی
 • زارعی، عاطفه [2] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • زارعی، عاطفه [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
 • زارعی، عیسی [1] مدیر پژوهش دانشکده صدا و سیمای قم ، قم، ایران
 • زارع بنادکوکی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • زارع زاده، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران.
 • زارع فرابندی، فیروزه [1] کارمند مرکز اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زارع فراشبندی، فیروزه [2] دانشجوی دوره دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
 • زارع فراشبندی، فیروزه [1] . دانشجوی دوره دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
 • زاهدی، راضیه [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زاهدی، راضیه [1] کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • زاهدی، زهره [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • زاهد زاهدانی، مریم [1] کارشناس ارشد بخش علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شیراز
 • زاهدی نوقابی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زبردست، مریم [1] کارشناس بخش محققان کتابخانه مرکزی آستان‌‌قدس‌رضوی، مشهدف ایران.
 • زره ساز، محمد [1] استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه خوارزمی
 • زره ساز، محمد [1] کارشناس ارشد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • زره ساز، محمد [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • زره ساز، محمد [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 • زمردپوش، فرانک [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، معاون مرکز منابع علمی و پشتیبانی پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران
 • زینالی تازه کندی، مهدی [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زین الدین زاده، سارا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
 • زنجیرچی، سید محمد [1] دکترای مدیریت صنعتی ـ تولید، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
 • زنجیرچی، سید محمود [1] عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
 • زندیان، فاطمه [1] استادیار رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس
 • زندی روان، نرگس [2] دانشجوی دورة دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زندی روان، نرگس [1] دانشجوی دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زینس، چیام [1] . Chiam Zins. Data T Information, Knowledge. D:Knowledge Map of Information Science Data, Information, Knowledge.mht
 • زهادی، فیروزان [1] عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • زهدی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
 • زوارقی، رسول [1] دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • زوارقی، رسول [1] عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
 • زوارقی، رسول [2] عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

 • کازرانی، مریم [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پیراپزشکی
 • کاشی، زهرا [1] کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کاظمی، ابوالفضل [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
 • کاظمی، راضیه [1] کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • کاظم پور، زهرا [1] عضو هئیت علمی گروه کتابداری دانشگاه پیام نور
 • کامیابی گل، عطیه [1] استادیار، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کیانی، حسن [1] استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه الزهرا
 • کیانی، حمیدرضا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • کیانی، محمدرضا [2] استادیار گروه علم و اطلاعات و دانش‌شناسی بیرجند
 • کیانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
 • کیانی، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کاندورپ، آریان [1] Kaandorp, Arian ، نویسنده
 • کبیر، مفیض الله [1]
 • کتز، ویلیا ا. [1]
 • کتز، ویلیام [1]
 • کرامتی یزدی، سریرا [1] مدرس دانشگاه پیام نور
 • کرجی، میترا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‏شناسی
 • کرمی، طاهره [1] کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 • کرمی، نورالله [1] کارشناس ارشد مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شیراز
 • کریمی، حمیدرضا [1] کارشناسی ارشد ایران شناسی. گرایش اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
 • کریمی، خدیجه [1] کارشناسی ارشدمهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • کریمی، رضا [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‎رسانی دانشگاه قم
 • کریمی، رضا [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • کریمی، شهلا [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا تهران
 • کریمی، مهدی [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی و رئیس بخش سازماندهی منابع دیجیتال آستان قدس رضوی
 • کریمی، مهرداد [1] دستیار تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کرمی زاده زواره، مرضیه [1] علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان
 • کشاورز، حمید [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • کشاورز، حمید [1] کارشناس ارشد کتابداری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • کشاورز، فاطمه [1] کارشناس مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور استهبان
 • کشوری، مریم [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران و کارشناس برنامه‌ریزی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان
 • کشوری، مریم [1] کارشناس ارشد کتابداری دانشگاه شهید چمران
 • کفاشان، مجتبی [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کفاشان، مجتبی [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کفاشان، مجتبی [2] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کفاشان، مجتبی [1] دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه
 • کفاشان کاخکی، مجتبی [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کفشچیان مقدم، اصغر [1] دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
 • کفیلی، حشمت [1]
 • کفیلی، حشمت [1] کارشناس باستان شناسی موزه های سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • کلیدری، محمدباقر [1] کارشناسی ارشد، گروه نسخه شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کلینی، سارا [1] کارشناسی ارشد مهندسی رایانه با گرایش هوش ماشین و رباتیک , مدیر گروه طرح و برنامه کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • کلینی، سارا [1] کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر و رئیس اداره فناوریهای اطّلاعاتی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی
 • کلینی، سارا [1] کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و رئیس اداره فناوری های اطلاعاتی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • کیم، سانگبائی [1]
 • کمایی، مهناز [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول بخش نشریات کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران
 • کمال زاده، سهیلا [1] کارشناس ارشد، گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت دانش)، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کنعانی هوجقان، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • کوری تاکر، جیمز [1] James Cory Tucker / نویسنده
 • کوشا، کیوان [1] عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی و دانشجوی مقطع دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
 • کوکبی، مرتضی [1]
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد گروه کتابداری دانشکاه شهید چمران
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد گروه کتابداری دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران
 • کوکبی، مرتضی [1] استادگروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [2] دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [1] دانشیار گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [2] دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [1] دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران
 • کوکبی، مرتضی [1] عضوهیئت علمی فصلنامه سازمان
 • کوکبی، مرتضی [1] نویسنده
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • کولوفل، جوست [1] Kolloffel, Joost ،نویسنده
 • کوهستانی، جمیله [1] دانشجو دوره کارشناسی ارشد کتابداری در دانشگاه فردوسی
 • کوهستانی، جمیله [2] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گ

 • گرایی، احسان [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گرایی، احسان [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گرایی، احسان [1] دانشجو کارشاسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران
 • گرایی، احسان [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران
 • گزنی، علی [2] عضو هیئت علمی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • گزنی، علی [1] عضو هیئت علمی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • گلابیان، محمد [1] فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گل تاجی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، پردیس بین الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. کارشناس پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، شیراز، ایران
 • گل تاجی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز
 • گل تاجی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز و کارشناس‌ارشد مرکز منطقه ای اطلاع-رسانی علوم و فناوری
 • گل محمدی، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم سنجی دانشگاه یزد
 • گلینی مقدم، گلنسا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی ـ دانشکده علوم انسانی
 • گلینی مقدم، گل نسا [1]
 • گلینی مقدم، گل نسا [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شاهد
 • گلینی مقدم، گل نسا [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه فردوسی . مترجم،
 • گلینی‌مقدم، گل نسا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ـ دانشکده علوم انسانی ـ تهران
 • گیلوری، عباس [1] کارشناس ارشد مرکز اطلاع رسانی جهاد سازندگی
 • گنجی، شهلا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
 • گنجی، شهلا [1] فارغ التحصیل از دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • گورمن، مایکل [1] Michael Gorman

ل

م

ن

و

ه

ی