بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

 • خاتمیان فر، پریسا [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 • خاتمیان‌فر، پریسا [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • خادمی، روح اله [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
 • خادمی، مریم [1] استادیار گروه ریاضی ، واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران
 • خادمیان، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی
 • خادمیان، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • خادمیان، مهدی [1] کارشناس ارشد کتابداری اطلاع رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد و کتابدار کتابخانه دانشگاه امام رضا (ع)
 • خادمیان، مهدی [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 • خادمی زاده، شهناز [1] عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • خاصه، علی اکبر [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 • خاصه، علی اکبر [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ، مرکز صومعه سرا
 • خاصه، علی اکبر [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام‌نور رامسر، رامسر، ایران.
 • خاصه، علی اکبر [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران.
 • خالقی، نرگس [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • خانی پور، رضا [1] دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات
 • خراسانچی، مهرناز [1] دانشجوی دکتری رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکدۀ علوم‌انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خیرخواه، حوا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
 • خرمایی، علیرضا [1] دانشیار گروه زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • خسروی، احمد [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • خسروی، حسین [1] کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • خسروی، عبدالرسول [1] استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • خسروی، عبدالرسول [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پژشکی بوشهر
 • خسروی، فریبرز [1] دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.
 • خسروجردی، محمود [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ـ دستیار پژوهش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
 • خطیبی، وحید [1] کارشناس ارشد مهندس کامپیوتر و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر
 • خندان، محمد [1] دانشجوی دکترای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران
 • خوش ید طوسی، رضا [1] کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

د

ذ

ر

 • ریاحی، عارف [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاذ اسلامی واحد علوم تحقیقات و فناوری
 • ریاحی نیا، نصرت [2] استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی
 • ریاحی نیا، نصرت [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت معلم تهران
 • ریاحی نیا، نصرت [1] استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • رامشک، محمد رضا [1] کارشناسی ارشد کتابداری کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • راولینز، گریکوری جی .یی [1]
 • رجایی پور، سعید [1] عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
 • رجبی، غلامرضا [1] استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رجبی، غلامرضا [1] استاد گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رجبی، مریم [1] کارشناس ارشد، گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت دانش)، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • رجب بیگی، مجتبی [1] استادیار مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
 • رجب زاده عصارها، امیرحسین [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. تهران، ایران
 • رجبعلی بگلو، رضا [1] دانشجو مقطع دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه فردوسی مشهد
 • رجبعلی بگلو، رضا [1] دانشجوی دوره دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رجبعلی بگلو، رضا [1] کارشناس ارشد رشته علوم کتابداری
 • رجبعلی بگلو، رضا [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، کارشناس طرح خدمت سازمان انرژی اتمی ایران
 • رحیمی، صالح [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • رحیمی، صالح [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رحیمی، صالح [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • رحیمی، صالح [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
 • رحیمی، ماریه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رحیمی، ماریه [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • رحمانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رحیمی دوست، غلامحسین [1] عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رحیمی زاده حسینی، سید علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رحیم سلمانی، آرزو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
 • رحیم سلمانی، آسیه [1] کارشناس کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان
 • رحیم نیا، فریبرز [1] دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
 • رحیم نیا، فریبرز [1] دانشیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد.
 • رحیم نیا، فریبرز [1] دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار گروه مدیریت
 • رداد، ایرج [1] استادیار علمی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
 • رداد، ایرج [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران.
 • رداد، ایرج [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام
 • رداد، ایرج [1] عضو گروه کتابداری دانشگاه امام رضا (علیه‌السلام)
 • رداد، ایرج [1] کارشناس ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی
 • رداد، ایرج [1] کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • رداد، ایرج [1] کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه آستان قدس رضوی و دانشگاه امام رضا (ع)
 • رداد، ایرج [1] کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی , مسئمل کتابخانه و مدرس دانشگاه امام رضا(ع)
 • رزمجو، فاطمه [1] نویسنده
 • رستمی، فاطمه [1] کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • رستمی، مسلم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه
 • رستمی، مصطفی [1] استادیار دانشگاه مازندران
 • ریسمانباف، امیر [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رسولی، الهام [1] کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.
 • رشید پور، رضا [1] کارشناس ارشد گروه کتابداری و اطلاع رسانی
 • رشیدی تبار، شببو [1] کارشناس علم اطلاعات و دانش‏شناسی
 • رشیدی شریف آباد، کیانوش [1] دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • رضازاده، الهام [1] کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • رضایی شریف آبادی، سعید [1] عضو هیئت علمی کتابداری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)
 • رضایی شریف آبادی، سعید [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا
 • رضایی شریف‌آبادی، سعید [1] دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه الزهرا (س)
 • رضائی، روح الله [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • رضائیان، علی [1] استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • رضائی شریف‌آبادی، سعید [1] استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
 • رضوی، عباس [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رضوانفر، احمد [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 • رفیع، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
 • رفیق، احمد [1] کارشناس روانشناسی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • رفیق، احمد [1] کارشناس و کتابدار کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی
 • رفو گران، زری [1] کارشناس علوم کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • رمضانی، هادی [1] کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
 • رنجبر، ایوب [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز
 • رنجبر، ایوب [1] کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • رنجبر، جهانگیر [2] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اطلاع رسانی و کتابداری دانشگاه شیراز
 • رنگزن، کاظم [1] استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • رهایی، سیما [1] کارشناس ارشد کتابخانه منطقه‌ای علوم وتکنولوژی شیراز
 • رهباردار، حمید [1] کارشناس ارشد سنجش و مشاور در آموزش و پرورش
 • رهروانی، ساناز [1] دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • رهنما، ساناز [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رهنما، محمد رحیم [1] دانشیار جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه پژوهشی برنامه‌ریزی شهری-منطقه‌ای جهاد دانشگاهی مشهد
 • روایتی، نرگس [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • روحانی، شیرین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و کارشناس کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • روحانی، والاعلی [1] دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه مالایا، مالزی
 • روستا، مجتبی [1] مدرس گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور جهرم
 • رومزی، هدا [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • رونقی، محمدحسین [1] استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • رئیسی، پوران [1] استاد‌یار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی

ز

 • زارع، فاطمه [1] دانشجو کارشناسی ارشدکتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زارع، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز
 • زارعی، احمد [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی |مدیر کتابخانه امام صادق (ع) وابسته به آستان قدس رضوی
 • زارعی، عاطفه [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 • زارعی، عاطفه [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
 • زارعی، عاطفه [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
 • زارعی، عیسی [1] مدیر پژوهش دانشکده صدا و سیمای قم ، قم، ایران
 • زارع بنادکوکی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
 • زارع زاده، فاطمه [1] دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران.
 • زارع فرابندی، فیروزه [1] کارمند مرکز اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • زارع فراشبندی، فیروزه [2] دانشجوی دوره دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
 • زارع فراشبندی، فیروزه [1] . دانشجوی دوره دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز
 • زاهدی، راضیه [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زاهدی، راضیه [1] کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • زاهدی، زهره [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • زاهد زاهدانی، مریم [1] کارشناس ارشد بخش علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شیراز
 • زاهدی نوقابی، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زبردست، مریم [1] کارشناس بخش محققان کتابخانه مرکزی آستان‌‌قدس‌رضوی، مشهدف ایران.
 • زره ساز، محمد [1] استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه خوارزمی
 • زره ساز، محمد [1] کارشناس ارشد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • زره ساز، محمد [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • زره ساز، محمد [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
 • زمردپوش، فرانک [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، معاون مرکز منابع علمی و پشتیبانی پژوهشی سازمان انرژی اتمی ایران
 • زینالی تازه کندی، مهدی [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زین الدین زاده، سارا [1] دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • زنجیرچی، سید محمد [1] دکترای مدیریت صنعتی ـ تولید، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
 • زنجیرچی، سید محمود [1] عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
 • زندیان، فاطمه [1] استادیار رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس
 • زندی روان، نرگس [2] دانشجوی دورة دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زندی روان، نرگس [1] دانشجوی دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • زینس، چیام [1] . Chiam Zins. Data T Information, Knowledge. D:Knowledge Map of Information Science Data, Information, Knowledge.mht
 • زهادی، فیروزان [1] عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • زهدی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
 • زوارقی، رسول [1] دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
 • زوارقی، رسول [1] دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
 • زوارقی، رسول [3] عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
 • زوارقی، رسول [2] عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تبریز و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

 • کازرانی، مریم [1] استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده پیراپزشکی
 • کاشی، زهرا [1] کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کاظمی، ابوالفضل [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین
 • کاظمی، راضیه [1] کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
 • کاظم پور، زهرا [1] عضو هئیت علمی گروه کتابداری دانشگاه پیام نور
 • کامیابی گل، عطیه [1] استادیار، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کامیابی گل، عطیه [1] گروه آموزشی زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کیانی، حسن [1] استادیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه الزهرا
 • کیانی، حمیدرضا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی
 • کیانی، محمدرضا [2] استادیار گروه علم و اطلاعات و دانش‌شناسی بیرجند
 • کیانی، محمدرضا [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
 • کیانی، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کاندورپ، آریان [1] Kaandorp, Arian ، نویسنده
 • کبیر، مفیض الله [1]
 • کتز، ویلیا ا. [1]
 • کتز، ویلیام [1]
 • کرامتی یزدی، سریرا [1] دانش آموخته دکتری زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران
 • کرجی، میترا [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‏شناسی
 • کرمی، طاهره [1] کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 • کرمی، نورالله [1] کارشناس ارشد مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری شیراز
 • کریمی، حمیدرضا [1] کارشناسی ارشد ایران شناسی. گرایش اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه آرایی دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
 • کریمی، خدیجه [1] کارشناسی ارشدمهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • کریمی، رضا [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‎رسانی دانشگاه قم
 • کریمی، رضا [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • کریمی، شهلا [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا تهران
 • کریمی، مهدی [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی و رئیس بخش سازماندهی منابع دیجیتال آستان قدس رضوی
 • کریمی، مهرداد [1] دستیار تخصصی طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کرمی زاده زواره، مرضیه [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • کشاورز، حمید [1] کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • کشاورز، حمید [1] کارشناس ارشد کتابداری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • کشاورز، فاطمه [1] کارشناس مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور استهبان
 • کشوری، مریم [1] کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران و کارشناس برنامه‌ریزی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان
 • کشوری، مریم [1] کارشناس ارشد کتابداری دانشگاه شهید چمران
 • کفاشان، مجتبی [1] استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کفاشان، مجتبی [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کفاشان، مجتبی [2] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کفاشان، مجتبی [1] دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه
 • کفاشان کاخکی، مجتبی [1] استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کفشچیان مقدم، اصغر [1] دانشیار گروه نقاشی و مجسمه‌سازی، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران. ایران.
 • کفیلی، حشمت [1]
 • کفیلی، حشمت [1] کارشناس باستان شناسی موزه های سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 • کلیدری، محمدباقر [1] کارشناسی ارشد، گروه نسخه شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کلینی، سارا [1] کارشناسی ارشد مهندسی رایانه با گرایش هوش ماشین و رباتیک , مدیر گروه طرح و برنامه کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • کلینی، سارا [1] کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر و رئیس اداره فناوریهای اطّلاعاتی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی
 • کلینی، سارا [1] کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و رئیس اداره فناوری های اطلاعاتی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • کیم، سانگبائی [1]
 • کمایی، مهناز [1] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول بخش نشریات کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران
 • کمال زاده، سهیلا [1] کارشناس ارشد، گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت دانش)، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
 • کنعانی هوجقان، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی
 • کوری تاکر، جیمز [1] James Cory Tucker / نویسنده
 • کوشا، کیوان [1] عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی و دانشجوی مقطع دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران
 • کوکبی، مرتضی [1]
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد گروه کتابداری دانشکاه شهید چمران
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد گروه کتابداری دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران
 • کوکبی، مرتضی [1] استادگروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [2] دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [1] دانشیار گروه کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [2] دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [1] دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کوکبی، مرتضی [1] دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران
 • کوکبی، مرتضی [1] عضوهیئت علمی فصلنامه سازمان
 • کوکبی، مرتضی [1] نویسنده
 • کوکبی، مرتضی [1] استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
 • کولوفل، جوست [1] Kolloffel, Joost ،نویسنده
 • کوهستانی، جمیله [1] دانشجو دوره کارشناسی ارشد کتابداری در دانشگاه فردوسی
 • کوهستانی، جمیله [2] کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

گ

 • گرایی، احسان [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گرایی، احسان [1] دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گرایی، احسان [1] دانشجو کارشاسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران
 • گرایی، احسان [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران
 • گزنی، علی [2] عضو هیئت علمی کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • گزنی، علی [1] عضو هیئت علمی کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز
 • گلابیان، محمد [1] فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه شهید چمران اهواز
 • گل تاجی، مرضیه [1] دانشجوی دکتری،گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، پردیس بین الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. کارشناس پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، شیراز، ایران
 • گل تاجی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز
 • گل تاجی، مرضیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شیراز و کارشناس‌ارشد مرکز منطقه ای اطلاع-رسانی علوم و فناوری
 • گل محمدی، عاطفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علم سنجی دانشگاه یزد
 • گلینی مقدم، گلنسا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی ـ دانشکده علوم انسانی
 • گلینی مقدم، گل نسا [1]
 • گلینی مقدم، گل نسا [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شاهد
 • گلینی مقدم، گل نسا [1] دانشجو کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه فردوسی . مترجم،
 • گلینی‌مقدم، گل نسا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ـ دانشکده علوم انسانی ـ تهران
 • گیلوری، عباس [1] کارشناس ارشد مرکز اطلاع رسانی جهاد سازندگی
 • گنجی، شهلا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
 • گنجی، شهلا [1] فارغ التحصیل از دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 • گورمن، مایکل [1] Michael Gorman

ل

م

ن

و

ه

ی