اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

دکترای مدیریت آموزشی - آموزش عالی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

bazrafshan.profcms.um.ac.ir
bazrafshanatum.ac.ir
05132235331

سردبیر

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا (س)

www.alzahra.ac.ir/rezaei/Curriculum%20Vitae.htm
srezaeiatalzahra.ac.ir
0000-0003-3113-2973

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

دکتر رحمت‌الله فتاحی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

profsite.um.ac.ir/~fattahi/
fattahiatferdowsi.um.ac.ir
09151145428

h-index: 11  

دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~farajpahlou
farajpahlouatgmail.com
09161135122

h-index: 7  

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد دانشگاه الزهرا (س)

www.alzahra.ac.ir/rezaei/Curriculum%20Vitae.htm
anoruziatgmail.com
+33609398192
0000-0003-3113-2973

h-index: 2  

دکتر زاهد بیگدلی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

bigdeli_zahedatyahoo.com
09166227919

دکتر مهری پریرخ

علم اطلاعات ودانش شناسی استاد علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

parirokh.profcms.um.ac.ir/
mparirokhatgmail.com
09151209042

دکتر مرتضی کوکبی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

www.researchgate.net/scientific-contributions/2040167335_Morteza_Kokabi
kokabi80atyahoo.com
09166134452

دکترفریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

www.researchgate.net/profile/Fariborz_Khosravi
fa.khosraviatgmail.com
09121326701

دکتر امیر غایبی

فناوری اطلاعات دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه الزهرا (س)

www.researchgate.net/scientific-contributions/70092433_Amir_Ghaebi
ghaebiatalzahra.ac.ir
09124855795

مدیر اجرایی

سیده طوبی پیراهش

فقه واصول مدیر اجرایی فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی و نشریه الکترونیک شمسه سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

t_piraheshatyahoo.com
05132235331