اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مجتبی بذرافشان مقدم

دکترای مدیریت آموزشی - آموزش عالی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

bazrafshan.profcms.um.ac.ir
bazrafshanum.ac.ir
05132235331

سردبیر

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی، آرشیو استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

www.alzahra.ac.ir/rezaei/Curriculum%20Vitae.htm
srezaeialzahra.ac.ir
0000-0003-3113-2973

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

دکتر رحمت‌الله فتاحی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

profsite.um.ac.ir/~fattahi/
fattahiferdowsi.um.ac.ir
09151145428

h-index: 12  

دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

edupsy.scu.ac.ir/~farajpahlou
farajpahlougmail.com
09161135122

h-index: 8  

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی، آرشیو استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

www.alzahra.ac.ir/rezaei/Curriculum%20Vitae.htm
srezaeialzahra.ac.ir
0000-0003-3113-2973

h-index: 5  

دکتر زاهد بیگدلی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

bigdeli_zahedyahoo.com
09166227919

دکتر مهری پریرخ

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

parirokh.profcms.um.ac.ir/
mparirokhgmail.com
09151209042

h-index: 9  

دکتر مرتضی کوکبی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی استاد علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

www.researchgate.net/scientific-contributions/2040167335_Morteza_Kokabi
kokabi80yahoo.com
09166134452

h-index: 3  

دکترفریبرز خسروی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران.

www.researchgate.net/profile/Fariborz_Khosravi
fa.khosravigmail.com
09121326701

h-index: 3  

دکتر امیر غایبی

بازیابی اطلاعات، فناوری اطلاعات، کتابخانه‌های دیجیتالی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

www.researchgate.net/scientific-contributions/70092433_Amir_Ghaebi
ghaebialzahra.ac.ir
09124855795

h-index: 4  

مدیر اجرایی

سیده طوبی پیراهش

علم اطلاعات و دانش‌شناسی مدیر اجرایی فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی و نشریه الکترونیک ی شمسه سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

t_piraheshyahoo.com
05132235331