طبق آیین‌نامه جدید کمیسیون بررسی نشریات علمی کشوردر تاریخ 98/2/2  از این پس عنوان پژوهشی از تمامی نشریات علمی-پژوهشی حذف می‌شود و به جای آن از عنوان یکسان «نشریه علمی» استفاده می‌شود. این در حالی است که همه نشریاتی که دارای در جه علمی-پژوهشی هستند، اعتبار آن‌ها پابرجاست و به فرایند ارزیابی راه می‌یابند. در آیین‌نامه جدید قرار است به جای صدور گواهی اعتبار علمی برای نشریات، رتبه و امتیاز آن‌ها در ارزیابی نشریات بر اساس استانداردها و ضوابط علمی ملاک عمل قرار  گیرد.

شماره جاری: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 87، پاییز 1398، صفحه 1-163