طبق آیین‌نامه جدید کمیسیون بررسی نشریات علمی کشوردر تاریخ 98/2/2  از این پس عنوان پژوهشی از تمامی نشریات علمی-پژوهشی حذف می‌شود و به جای آن از عنوان یکسان «نشریه علمی» استفاده می‌شود. این در حالی است که همه نشریاتی که دارای در جه علمی-پژوهشی هستند، اعتبار آن‌ها پابرجاست و به فرایند ارزیابی راه می‌یابند. در آیین‌نامه جدید قرار است به جای صدور گواهی اعتبار علمی برای نشریات، رتبه و امتیاز آن‌ها در ارزیابی نشریات بر اساس استانداردها و ضوابط علمی ملاک عمل قرار  گیرد.

شماره جاری: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 88، زمستان 1398 

4. بررسی درک ناهمخوانی در داستان‌های مصور طنز کودک

صفحه 75-100

10.30481/lis.2019.202459.1632

سریرا کرامتی یزدی؛ علی علیزاده؛ شهلا شریفی؛ عطیه کامیابی گل


5. فهرست نویسی اجتماعی آری یا نه؟: یک مرور نظام مند

صفحه 101-118

محمدرضا حسنی؛ افشین موسوی چلک؛ هادی شریف مقدم؛ مریم سلامی


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها