دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20) - شماره پیاپی 20، زمستان 1381 
7. قدرت در عصر اطّلاعات

صفحه 111-141

محسن نوکاریزی؛ مهدی محسنی؛ جفری الف هارت؛ سانگبائی کیم