ساختار مطالعات سازماندهی دانش بر اساس تحلیل شبکه هم نویسندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختار مطالعات سازماندهی‌ دانش بر اساس تحلیل شبکه هم نویسندگی مقاله‌های در وبگاه علم است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که با رویکرد علم‌سنجی و تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام‌گرفته است. رکوردهای پژوهش بر مبنای کلیه مقاله‌های دو مجله Knowledge Organization و Cataloging Classification Quarterly و کلیدواژه‌های مرتبط با حوزه سازماندهی‌ دانش نمایه شده در وبگاه علم در سال‌های 1900 تا 2019 گردآوری‌شده است.سپس از بین 23525 نویسنده که در چاپ 17950 مقاله نقش داشتند، تعداد 311 نفر که دست‌کم 8 مقاله داشتند با استفاده از نرم‌افزار یوسی آی نت مورد تحلیل قرار گرفتند. پس از آن ماتریس مربعی در ابعاد 311 در 311 تشکیل شد و در نهایت شبکه هم‌نویسندگی بر اساس شاخص‌های مرکزیت ترسیم شد.
یافته‌ها: در پژوهش حاضر، متوسط تعداد نویسنده برای هر مقاله 31/1 است. پروفسور یورلند (43 مقاله)، پروفسور ولفانگ جی استوک (36 مقاله) و پروفسور بورگمن (31 مقاله) به ترتیب دارای بیشترین تعداد مقاله‌های در سازماندهی‌ دانش می‌باشند. الگوی تک نویسندگی (93/49 درصد) و دو نویسندگی (68/24 درصد)، رایج‌ترین رویکردها در مطالعات سازماندهی‌ دانش به شمار می‌روند. در بررسی شاخص‌های مرکزیت، ژنگ، فرو، گیلز و گوه به ترتیب نفرات برتر در شاخص‌های مرکزیت درجه، مرکزیت نزدیکی، مرکزیت بینابینی، مرکزیت بردار ویژه هستند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می‌رسد پژوهشگران مطرح حوزه سازماندهی دانش، با وجود پرتولید بودن نتوانسته‌اند نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری شبکه هم‌نویسندگی این حوزه ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structure of Knowledge Organization based on Co-Authorship Network Analysis

نویسندگان [English]

  • Omid Alipour 1
  • Faramarz Siheili 2
  • Soraya Ziaei 2
  • Ali Akbar Khasseh 2
1 Ph.D Candidate, Knowledge and Information Science, Payame Noor University
2 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Payame Noor University
چکیده [English]

Purpose: Knowledge Organizing is one of the oldest and most basic topics in Library and information science Whose main domain is immutable over time; However, the environment in which the organization operates has changed dramatically and will continue to change. Published research often describes only certain aspects that show only a partial picture of the perspective of its knowledge organization research. In fact, it is difficult for researchers to get an overview of this field by reviewing such articles. Scientometric methods are expected to help meet this need. This study aims to investigate the centrality indicators in the co-authorship network of articles in the field of knowledge organization.
Methodology: This research is an applied type that has done with the approach of scientometrics and analysis of social networks. The research records are compiled based on all articles in the two journals of Knowledge Organization and Cataloging & Classification Quarterly as well as 100 keywords related to the field of knowledge organization indexed in Web of Science from 1900 to 2019. Finally, the retrieved records were limited to research papers, conference papers, and review papers and limited to the subject of Library and information filed. Out of 23,525 authors who were involved in the publication of 17,950 articles, 311 with at least 8 articles were analyzed using UCINET software. After that, a square matrix of dimensions 311 by 311 was formed, and finally the co-authorship network was drawn based on the centrality indicators. Bib Excel software was used to draw the matrix and NetDraw software was used to draw the co-authorship network.
Findings: Results indicated taht the average number of authors per article is 1.31.
23,525 authors have contributed articles in this field, of which Professor Birger Yorland of the University of Copenhagen, Denmark, is the most active researcher in Knowledge organization with 43 articles. Professor Wolfang J. Stoke of the University of Düsseldorf, Germany, came in second with 36 papers. Professor Borgman of UCLA is third with 31 articles. Analysis of data related to co-authorship analysis indicates that out of 17,950 articles under review, 8964 (49.93%) have been written with the mono-writing approach as the most common approach in knowledge organization and other articles (50.07%) in the format Co-authors have been offered, of which two authors (24.68%) have a larger share. In examining the characteristics of centrality indicators, Zheng, Feroo, Giles, and Goh, gained the top scores in the Degree Centrality, Closeness Centrality, Betweenness Centrality, and Eigen vector, respectively.

Conclusion: According to the results of the present study, it seems that prominent researchers in the field of knowledge organization, despite being productive, have not been able to play a significant role in the formation of the co-authorship network in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge organization
  • Co-Authorship
  • centrality indicator
  • Social Network Analysis. (SNA)
ارشدی، هما؛ عرفان منش، محمدامین؛ سالمی، نجمه (1396). ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌نویسی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در حوزه‌های علوم اجتماعی، انسانی و هنر. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 3(5)، 15-32.
بشیری، جواد؛ گیلوری، عباس (1397). هم‌تألیفی در نشریات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 4(8), 73-86.
بهزادی، زهرا؛ جوکار، عبدالرسول (1390). نگاشت (Mapping) تولیدات علمی حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی کشورهای جهان اسلام در پایگاه web of science در سال‌های 1994 - 2009. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 22(3), 142-155.
جعفری، سمیه؛ فرشید، راضیه؛ مصطفوی، اسماعیل (1399). الگوهای هم‌نویسندگی و روندهای موضوعی پژوهش‌های علمی ایران و جهان در حوزه سازماندهی اطلاعات و دانش (2001-2020). فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی، 6(22)، 25-54.
حسن‌زاده، محمد؛ اسبک تبار، مصطفی؛ سهراب زاده، سارا؛ محمدی ضرون، معصومه (1398). رابطه بین هم‌نویسندگی و کیفیت مقاله‌های: رهیافتی از مقاله‌های منتشرشده در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی از سال 1388 تا 1394. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 5(10), 177-198.
حیدری، غلامرضا؛ زوارقی، رسول؛ مختارپور، رضا (1396). ساختار نویسندگی و هم‌نویسندگی مطالعات علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران: وضعیت حضور و نفوذ در خارج از مرزها. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1-23.
خاصه، علی‌اکبر (1394). ساختار دانش در حوزه مطالعات سنجشی: مطالعه هم استنادی، هم‌نویسندگی و هم‌واژگانی تولیدات علمی بر اساس رویکردهای تحلیل شبکه و دیداری‌سازی علم. (رساله دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی). دانشگاه پیام نور، مشهد.
خاصه، علی‌اکبر؛ سهیلی، فرامرز (1397). ترسیم چشم‌انداز پژوهش در علم‌سنجی و حوزه‌های سنجشی وابسته. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33(3)، 941-966.
خزانه‌ها، مهدیه؛ حیدری، غلامرضا؛ مصطفوی، اسماعیل (1398). تحلیل ساختار مطالعات «نظریه‌های علم اطلاعات» بر اساس تحلیل شبکه هم‌واژگانی مقاله‌های در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس (۱۹۸۳– ۲۰۱۷). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۳۴ (۳)، ۱۰۵۱-۱۰۷۶.
دانش، فرشید (زودآیند). کشف و دیداری‌سازی الگوهای برجسته، روابط پنهان و گرایش‌های موضوعی سازماندهی‌ دانش، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 579.
دانش، فرشید؛ نعمت اللهی، زهرا (1399). خوشه‌بندی مفاهیم و رویدادهای نوپدید سازماندهی‌ دانش. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 23(2), 53-85.
دانیالی، سمیرا؛ نقشینه، نادر(1397). مطالعه روند پژوهش و ترسیم نقشه دانش قلمروهای پژوهشی فعال حوزه بازیابی تصویر بر اساس مقاله‌های نمایه‌‌شده در وب آو ساینس از سال 2001-2012. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 4(7), 119-142.
دانیالی، سمیرا؛ نقشینه، نادر.(1393). ترسیم نقشه هم استنادی نویسندگان برجسته حوزه ی بازیابی تصویر. مجله علم‌سنجی کاسپین، 1(2)، 66-73.
سادات موسوی، علی؛ نوشین فرد، فاطمه؛ حریری، نجلا؛ محمداسماعیل، صدیقه (1394). تحلیل ساختار شبکه‌ اجتماعی هم‌نویسندگی کشورهای حوزه علوم و فناوری هسته‌ای: شاخص‌های سطح خرد و کلان. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 49(3)، 339-353.
سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده (1392). مفاهیم مرکزیت و تراکم در شبکه‌های علمی و اجتماعی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 95، 92-108.
سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده؛ فرج پهلو، عبدالحسین (1392). تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات، پردازش و مدیریت اطلاعات، 29(1)، 191-210.
سهیلی، فرامرز؛ شریف مقدم، هادی؛ موسوی چلک، افشین؛ خاصه، علی‌اکبر (1394). تأثیرگذارترین پژوهشگران در حوزۀ آی ‌متریکس: نگاهی ترکیبی به شاخص‌های تأثیرگذاری، تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 49(1)،23-54.
صدیقی، مهری (1396). تحلیل وضعیت تولیدات علمی محققان ایرانی در برخی حوزه‌های موضوعی با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و تحلیل شبکه اجتماعی، پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(4)، 967-988.
عرفان‌ منش، محمدامین؛ بصیریان جهرمی، رضا (1392). شبکه هم‌تألیفی مقاله‌های منتشرشده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،24(2)، 76-96.
عرفان منش، محمدامین؛ ارشدی، هما (1394). شبکۀ هم‌نویسندگی مؤسسات در مقاله‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران، تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 49(1)، 79-99.
عصاره، فریده؛ سهیلی، فرامرز؛ فرج پهلو، عبدالحسین؛ معرف زاده، عبدالحمید (1391). بررسی سنجه مرکزیت در شبکه هم‌نویسندگی مقاله‌های مجلات علم اطلاعات. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2(2)، 200-181.
عصاره، فریده؛ سهیلی، فرامرز؛ منصوری، علی (1393). علم‌سنجی و دیداری‌سازی اطلاعات، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
فولادیان، مریم؛ محمداسماعیل، صدیقه (1398). بررسی شبکه همکاری اعضای هیأت علمی پژوهشگاه‌های فنی و مهندسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهر تهران: بازه زمانی 2011 تا 2015. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 5(9)، 241-260.
فهیمی فر، سپیده؛ سهلی، فرزانه (1394). بررسی شبکه هم‌نویسندگی مجلات علمی پژوهشی فارسی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۱ (۱)، ۱۲۷-۱۵۱.
گرایی، احسان؛ بصیریان جهرمی، رضا (1392). ترسیم شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی: مطالعه موردی فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 3(16)، 101-121.
معرفت، رحمان؛ صابری، مریم؛ عبدالمجید، امیرحسین؛ زودرنج، معصومه (1391). بررسی میزان هم کاری گروهی نویسندگان مقالات تالیفی مجله کومش در فاصله سال های 1378 تا 1389. کوش، 13(3)، 279-285.
مکی‌زاده، فاطمه؛ حاضری، افسانه؛ رزمجو، فاطمه؛ سهیلی، فرامرز (1396). بررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم تالیفی در حوزه نانو فناوری ایران. رهیافت، 27(65)، 51-65.
وفائیان، امیر (1396). مطالعۀ وضعیت تولیدات علمی در حوزۀ «بازیابی اطلاعات موسیقی» در پایگاه اسکوپوس، پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 3(5)، 33-48.
References
Acedo, F. J. Barroso, C. Casanueva, C. & Galán, J. L. (2006). Co‐authorship in management and organizational studies: An empirical and network analysis. Journal of Management Studies, 43(5), 957-983.‏
Alajmi, B. (2016). Knowledge organization trends in library and information education: Assessment and analysis. Education for Information, 32(4), 411-420.‏
Araujo da Silva, A. K. Barbosa, R. R. & Duarte, E. N. (2012). SOCIAL NETWORK OF CO-AUTHORING IN INFORMATION SCIENCE: study on the thematic area" Knowledge Organization And Representation". INFORMACAO & SOCIEDADE-ESTUDOS22(2), 63-79.‏
Arshadi, H., Erfanmanesh, M., & Salemi, N. (2017). Visualization and Analysis of Co-uthorship Networks of Shahid Beheshti University Researchers in Humanities, Social Sciences and Art. Journal of Scientometrics, 3(5), 15-32. doi: 10.22070/rsci.2017.791
 Bashiri, J., & Gilvari, A. (2018). Co-authorship Status of the Articles Published in Scientific Journals of Agricultural Research, Education and Extension Organization during 2010-2014. Journal of Scientometrics, 4(8), 73-86. doi: 10.22070/rsci.2017.564
Bauer, J. Leydesdorff, L. & Bornmann, L. (2016). Highly cited papers in Library and Information Science (LIS): Authors, institutions, and network structures. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(12), 3095-3100.‏
Behzadi, Z., & Jowkar, A. (2011). Mapping the Scientific Outputs in the Field of Library and Information Science among Islamic Countries in the Web of Science Database from 1994 to 2009. National Studies on Librarianship and Information Organization, 22(3), 142-155.
Bindu, N. Sankar, C. P. & Kumar, K. S. (2019). Research collaboration and knowledge sharing in e-governance. Transforming Government: People, Process and Policy.‏
Borgatti, S. P. (2005). Centrality and network flow. Social networks, 27(1), 55-71.‏
Castanha, R. C. G. & Wolfram, D. (2018). The domain of knowledge organization: A bibliometric analysis of prolific authors and their intellectual space. KO KNOWLEDGE ORGANIZATION, 45(1), 13-22.‏
Chang, Y. W. Huang, M. H. & Lin, C. W. (2015). Evolution of research subjects in library and information science based on keyword, bibliographical coupling, and co-citation analyses. Scientometrics, 105(3), 2071-2087.‏
Danesh, F.(upcoming). Knowledge organization discovering & visualizing prominent patterns, hidden relationships & subjects Trends. Iranian Journal of Language Teaching Research.
Danesh, F., Neamatollahi, Z. (2020). Clustering the Concepts and Emerging Events of Knowledge Organization. Library and Information Sciences, 23(2), 53-85. doi: 10.30481/lis.2020.213568.1666
Danialy, S., Naghshineh, N. (2018). Research Trend Analysis and Knowledge Mapping Of Active Research in Domain of Image Retrieval Based on Web of Science Indexed Papers during 2001-2012. Journal of Scientometrics, 4(7), 119-142. doi: 10.22070/rsci.2018.612
Danialy, S., & Naghshineh, N. (2014). Co-citation map of outstanding authors in the field of image retrieval. Caspian Journal of Scientometrics, 1(2), 66-73.
Erfanmanesh, M., Basirian Jahromi, R. (2013). The Co-authorship Network of the Articles Published in the National Studies on Librarianship and Information Organization Journal Using Social Networks Analysis Indexes. National Studies on Librarianship and Information Organization, 24(2), 76-96.
Erfanmanesh, M., & Arshadi, H. (2015). Co-authorship Network of Institutions in Iranian Knowledge and Information Science Papers. Journal of Academic librarianship and Information Research, 49(1), 79-99. doi: 10.22059/jlib.2015.56966
Fahimifar S., & Sahli, F. (2015). Co-authorship Network in Scientific Knowledge and Information Science Persian Journals, Research on Information Science & Public Libraries. 21(1), 127-151
Fan, W. Li, G. & Law, R. (2020). Analyzing co-authoring communities of tourism research collaboration. Tourism Management Perspectives33, 100607.‏
Fouladian, M., & MohamadEsmaeil, S. (2019). Investigation of the Collaboration Network of the Faculty Members of the Technical and Engineering Research Institute of the Ministry of Science, Research and Technology in Tehran: 2011-2015. Journal of Scientometrics, 5(9), 241-260. doi: 10.22070/rsci.2018.715
Fu, C. Zeng, W. Ding, R. Mao, C. He, C. & Chen, G. (2017, August). Social Network Analysis of China Computer Federation Co-author Network. In International Conference on Human Centered Computing (pp. 422-432). Springer, Cham.‏
Fujita, M. Ishido, K. Inoue, H. & Terano, T. (2018, December). Evaluating Researchers through Betweenness Centrality Measures of Co-Author Networks from Academic Literature Database: Finding Gatekeeper Researchers in Organizational Research. In 2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data) (pp. 4313-4320). IEEE.‏
Geraei, E., & Basirian jahromi, R.(2013). Mapping a Co-authored Network of Information Science Researchers Using Social Network Analysis Indicators: A Case Study of Library and Information Science Quarterly. Library and Information Sciences, 16(3), 101-121
Gomez-Crisostomo, R. Caldera-Serrano, J. & Maria Romo-Fernandez, L. (2018). Co-authoring in Social Sciences as a strategy for improving the visibility of scientific Works: increase in the number of citations (2005-2014). CUADERNOS DE DOCUMENTACION MULTIMEDIA, 29(1), 28-41.‏
González-Valiente, C. L. Santos, M. L. & Arencibia-Jorge, R. (2019). Evolution of the Socio-cognitive Structure of Knowledge Management (1986–2015): An Author Co-citation Analysis. Journal of Data and Information Science, 4(2), 36-55.‏
Haidari, G., Zavareqi, R., & Mokhtarpour, R. (2018). Authorship and Co-authorship Structure of library and information science: status of presence and influence outside the borders. Library and Information Sciences, 1-23.
Hassanzadeh, M., Esbaktabar, M., Sohrabzadeh, S., & Mohammadi Zeron, N. (2019). Impact of Co-authorship on the Quality of Papers: An Approach to Papers Published in the Field of Knowledge and Information Science from 2008 to 2015. Journal of Scientometrics, 5(10), 177-198. doi: 10.22070/rsci.2017.565
Hong, R. S., & Hwang, E. S. (2017). Increased number of papers co-authored by professor and his students in humanities and social sciences journals published in Korea. Science Editing, 4(1), 12-17.‏
Hu, K. Govindjee, G. Tan, J. Xia, Q. Dai, Z. & Guo, Y. (2020). Co-author and co-cited reference network analysis for chlorophyll fluorescence research from 1991 to 2018. Photosynthetica, 58(1), 110-124.‏
Jafari, S., Farshid, R., & Mostafavi, E.(2020). Co-authoring Patterns and Subject Trends in Iranian and World Scientific Research in the Field of Information and Knowledge Organization (2001-2020). Knowledge Studies, 6(22), 25-54. (in Persian)
Khasseh., A. A.(2016). Knowledge Structure in Metric Studies: Analysis of Co-citations, Co-authorships, and Co-words of Publications Based on Network Analysis and Science Visualization. Ph.D thesis in Knowledge and Information Science. Payame Noor University, Mashhad. (in Persian)
Khasseh, A. A., Soheili, F. & Chelak, A. M. (2018). An author co-citation analysis of 37 years of iMetrics. The Electronic Library, 36(2), 319-337. (in Persian)
Khasseh, A. A., & Soheili, F. (2018). Tracing the Landscape of Research in Scientometrics and Related Metric Areas . Iranian Journal of Information processing and management, 33(3), 941-966. (in Persian)
Khazaneha, M., Haidari, G., Mostafavi, E. (2019). Structural analyzing of “Information Science Theories’ based on co-word network analysis of articles in Web of Science database (1983-2017. Iranian Journal of Information processing and management, 34 (3), 1051-1076
Kim, S. Choi, B. S. Kim, B. & Kim, K. M. (2017). Co-Author Networks in Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry28(2), 149-154.‏
Makizadeh, F., Hazeri, A., Razmjoo, F., Soheili, F. (2017). A Study on scientific output of Iranian Nano Technology Journals and analyses of Co-Authorship network structure. Rahyaft, 65, 51-65.
Marco, F. J. G. (2016). The evolution of thesauri and the history of knowledge organization: Between the sword of mapping knowledge and the wall of keeping it simple. Brazilian Journal of Information Science: research trends, 10(1), 1-11.
Marefat R, Saberi M, Abdolmajid A, Zoodranj M. (2012). A survey on collaboration rate of authors in presenting scientific papers in Koomesh journal during 1999-2010. Koomesh, 13(3), 279-286. (in Persian)
Mazzocchi, F. (2018). Knowledge organization system (KOS): an introductory critical account. KO KNOWLEDGE ORGANIZATION, 45(1), 54-78.‏
Osareh, F., Soheili, F., Mansouri, A. (2014). Scientometric and information Visualization. Esfahan: Esfahan University. (in Persian)
Osareh, F., Soheili, F., Farajpahloo, A., & Moaref Zadeh, A. (2012). Investigating the measure of centrality in the co-authorship network of articles in information science journals. Library and information science research, 2(2), 181-200. (in Persian)
‏Otte, E., & Rousseau, R. (2002). Social network analysis: a powerful strategy, also for the information sciences. Journal of information Science, 28(6), 441-453.‏
Qiu, J. P. Dong, K. & Yu, H. Q. (2014). Comparative study on structure and correlation among author co-occurrence networks in bibliometrics. Scientometrics, 101(2), 1345-1360.‏
Mosavi, A. S., & Noshinfard, F. (2015). The Co-Authorship social network structure of countries in the field of nuclear science and technology analysis: the micro and macro level indicators. Journal of Academic librarianship and Information Research, 49(3), 339-353. doi: 10.22059/jlib.2015.57950
Sedighi M. (2017). Analysis of the status of Iranian scientific production in some subject areas by scientometric and social network analysis indicators. Iranian Journal of Information processing and management, 32(4),967-988.
Siamaki, S. Geraei, E. & Zare-Farashbandi, F. (2014). A study on scientific collaboration and co-authorship patterns in library and information science studies in Iran between 2005 and 2009. Journal of education and health promotion, 3, 1-5.
Simisaye, A. O. & Osinaike, A. B. (2010). Citation analysis of journal of library and information science (2004-2009). Brazilian Journal of Information Science: research trends, 4(1), 35-60.
Smith, M. K. & Lewis, M. (2017). Supporting the professional development of English language teachers: facilitative mentoring. Routledge.‏
Soheili, F., & Osareh, F. (2013). Concepts of Centrality and Density in Scientific and Social Networks. National Studies on Librarianship and Information Organization, 24(3), 92-108.
Soheili, F., Osareh, F., & Farajpahloo, A. (2014). Social Network Analyses of Information Science Researchers Co-authorship. Iranian Journal of Information processing and management, 29(1) ,191-210.
Soheili, F., Sharif Moghaddam, H., Mousavi Chelak, A., & Khasseh, A. (2015). The Most Influential Researchers in iMetrics: A Compound Look at Influence Indicators. Journal of Academic librarianship and Information Research, 49(1), 23-54. doi: 10.22059/jlib.2015.56962
Vafaeian, A. (2017). A Study of the Scientific Research Output on Music Information Retrieval Indexed in Scopus. Journal of Scientometrics, 3(5), 33-48. doi: 10.22070/rsci.2017.792
 Verma, R. Martins, M. E. Martins, G. S. Csillag, J. M. & Pereira, S. C. F. (2012). Service's scientific community: a social network analysis (1995‐2010). Journal of Service Management, 23(3), 455-469.
Wang, C. Cheng, Z. & Huang, Z. (2017). Analysis on the co-authoring in the field of management in China: based on social network analysis. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)12(06), 149-160.‏
Yeo, M. & Lewis, M. (2019). Co-Authoring in Action: Practice, Problems and Possibilities. Iranian Journal of Language Teaching Research, 7(3 (Special Issue)), 109-123.‏
Zhao, D. & Strotmann, A. (2014). The knowledge base and research front of information science 2006–2010: An author cocitation and bibliographic coupling analysis. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(5), 995-1006.‏
Zheng, J. Gong, J. Li, R. Hu, K. Wu, H. & Yang, S. (2017). Community evolution analysis based on co-author network: a case study of academic communities of the journal of “Annals of the Association of American Geographers”. Scientometrics, 113(2), 845-865.‏
Zou, Q. (2018). Represent Changes of Knowledge Organization Systems on the Semantic Web. International Journal of Librarianship, 3(1), 67-77.‏