ایجاد نخستین گروه بحث الکترونیکی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی