بررسی چگونگی معرفی تصاویر در فهرست نسخه های خطی تهیه شده از مجموعه های کتب خطی موجود در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده