طراحی مدل ایجاد و توسعة شرکت‌های دانش‌بنیان در رشته‌های علوم انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران.

2 گروه مدیریت آموزشی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران

3 گروه آموزش ابتدایی ، واحد امیدیه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، امیدیه ، ایران.

4 گروه مدیریت اطلاعات ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز، ایران

10.30481/lis.2019.186946.1581

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین چارچوبی برای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعة آنها در رشته‌های علوم انسانی است.

روش پژوهش: در این پژوهش، از نظریة داده بنیاد که شیوة پژوهش کیفی است استفاده شده است. به کمک این شیوه و دسته‌ای از داده‌ها، نظریه‌ تکوین می‌یابد. جامعة آماری شامل متخصصان، صاحب‌نظران و مدیران متخصص در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در استان خوزستان است. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها با 16 نفر از افراد فوق، که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت. معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه، رسیدن به نقطة اشباع نظری بود.

یافته‌ها: براساس فرایند نظریة داده بنیاد، طی مراحل سه‌گانة کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 403 کد باز و 289 کد مستخرج نهایی در قالب 79 مفهوم ساخته شد و دسته‌بندی در 6 مقولة اصلی و 30 مقولة فرعی صورت گرفت.

نتیجه‌گیری: الگوی به‌دست‌آمده از تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش، در قالب چهار گام ایدة اولیه، پژوهش و توسعه، انتقال نتایج پژوهش‌ها و بهره‌وری یافته‌های پژوهشی و شش راهبرد اصلی، شامل مدیریت و سیاست‌گذاری، فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، بسترها و زیرساخت‌ها، ارتباطات و شبکه‌های علمی، نشر و اشاعة دانش و نوآوری قرار دارد. با ترکیب متغیرها و شش راهبرد اصلی، مدل نهایی مراحل فرایند ایجاد و توسعة شرکت‌های دانش‌بنیان در رشته‌های علوم انسانی شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing A Model for the Creation and Development of Knowledge-Based Companies in Human Sciences’ Fields

نویسندگان [English]

  • hoda Roumezi 1
  • mohammad Hosseinpour 2
  • Leila Bahmei 3
  • Maria Nasiri 4
1 Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Department of Elementary Education, Omidieh Branch, Islamic Azad University, Omidieh, Iran.
4 Department of Information management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract

Objective: Considering the importance of knowledge-based companies, this study aimed to determine the framework for the establishment and development of these companies in human science fields.

Method: In this research which is a qualitative research grounded theory method was used, utilizing a set of data for the theory establishment. The statistical population consisted of specialists, experts and managers of knowledge-based companies located in Khuzestan province. In-depth interviews were conducted to collect data from 16 samples from among people described above who were selected through targeted sampling. The main criterion for determining the sample size was to achieve a theoretical saturation point.

Results: Based on the procedure of grounded theory, during the triple stages of coding, open, axial, and selective, 403 open source and 289 final extracted codes were constructed in the form of 79 concepts and categorized into 6 main categories and 30 subcategories. Open coding consisted of subcategories related to causal, contextual, mediating and pivotal conditions and also strategies, and consequences. The axial phenomenon is based on establishing and developing of Knowledge based companies in Human sciences. The theory is represented at the selective coding stage (theorizing) according to the research results.


Conclusion: The pattern extracted analyzing the findings of the research, included four steps: the initial idea, the research and development step, the step of transferring the research results, and the productivity step; also six main strategies were obtained including: management and policy, educational and research activities, platforms and infrastructures, communications and scientific networks, publication and dissemination of knowledge and innovation. Combining variables and the six main strategies, the final model of the process of creating and developing knowledge-based companies in the human sciences was formed. The process of creation and development begins with the creation of ideas, and then covers the stages of scientific research and development of the idea, achievement of results and findings, documentation and transfer of results, making the research findings practical and efficient, the market presentation and the preservation of business position. In order to achieve this goal, it is necessary to consider and provide a broader view of how to set the conditions and factors affecting this process and its various prerequisites. In other words, in order to succeed in establishing the knowledge-based companies and their development in the fields of human sciences, it is necessary for the academic sector to develop the capacities and capabilities needed to create, develop and transfer research results. This requires the ability to reform research policies, institutionalizing, gaining expertise and skills and etc. In the macroeconomic, political and legal environments of the country, there should also be favorable conditions for the establishment, development and transfer of technology from the academic sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Sciences
  • Knowledge-based companies
  • Applied knowledge
  • Grounded theory
  • Model design