مقایسه بین وضع موجود و مطلوب کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم-افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

2 دانشیارگروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه قم

10.30481/lis.2019.202089.1630

چکیده

چکیده:
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه بین وضع موجود و مطلوب بکارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم-افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران انجام شد.
روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و به صورت توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 8 نرم‌افزار کتابخانه دیجیتالی سیمرغ، پیام مشرق، پارس آذرخش، پیام حنان، رسا، تبیان، سامان و پاسارگاد بود. ابزارگردآوری داده‌ها سیاهه وارسی است که در زمینه کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی بر اساس نظر متخصصان و با روش دلفی در سه بخش معماری فناوری معنایی، ابزارهای فناوری معنایی، فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات مورد استفاده قرارگرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری واریانس محور، مدل‌سازی حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM)، آزمون‌های کلموگروف اسمیرنوف و کروسکال والیس و همچنین از نرم‌افزارSPSS 25 استفاده شد.
یافته‌ها: بین وضع موجود شرکت‌های نرم‌افزاری کتابخانه‌های دیجیتالی ایران از نظر ساختار معماری فناوری معنایی، ابزارهای معنایی و فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات با وضع مطلوب بدست آمده در پژوهش اختلاف معنی‌داری وجود دارد. بنابراین با توجه به اهمیت فناوری‌های معنایی در بازیابی اطلاعات، نیاز به بازنگری جدی و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب از سوی طراحان نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی در ایران است.

کلیدواژه‌ها: معماری فناوری معنایی، مدل‌سازی معادلات ساختاری، بازیابی اطلاعات، ابزارهای معنایی، کتابخانه‌های دیجیتالی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Current and Desired Status of Semantic Technology Application in Information Retrieval in Iranian Digital Libraries Software

نویسندگان [English]

  • Tooran Bagheri 1
  • Yaghoub Norouzi 2
1 کارمند سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه
2 معاون پژوهشی دانشگاه قم
چکیده [English]

Abstract
Purpose: The purpose of this study was to compare the existing and desirable use of semantic technology in data retrieval in digital library software of Iran.
Method: This is an applied research. Due to the specific nature of the research, the combination of Delphi methods, analytical scrutiny were used. After examining the literature and available resources, criteria related to semantic technology components were determined in data retrieval in digital library software. Because of the limitations regarding the lack of appropriate criteria and the need for validation in many cases, it was necessary to use a suitable method for this. Finally, the Delphi method was selected. Using the Delphi panel, the coefficients of the general criteria and semantic technology components were determined in the data retrieval of digital libraries. The statistical population of the study was consisting of eight software of the Simorgh digital library, Mashreq, Pars Azarakhsh, payam Hanan, Rasa, Tebiyan, Saman and Pasargad. The data processing tool is a checking log . According to experts, Delphi's methodology was used in 3 parts of semantic technology architecture, semantic technology tools, semantic technology in data retrieval and their implementation levels this is under the observation of experts, in addition, the method of Delphi is used in this investigation in 3 fields which are meaningful technological architecture, Data were analyzed using structural equation analysis of variance-axis, partial least squares modeling (PLS -SEM), Kolmogorov-Smirnov and Kruskal-Wallis tests and Spss25 softwares was used..
Findings: There is a significant difference between the current status of the software companies of digital libraries in terms of architectural structure, semantic tools and semantic technology in retrieving information with the desired status of the research. The findings of the investigation showed that digital libraries in terms of meaningful technological practical and meaningful technological architecture in information marketing do not have a suitable condition and they need the layers more than the first designing. Also, semantic tools and implemented languages have a very weak semantic technology, and there are not many semantic tools for development and implementation, And they surpassed each other in a few cases. the majority at the initial stage were knowing. Furthermore implementing tools, it does not have a suitable situation and by paying attention to this area in. Therefore, given the importance of semantic technologies in information retrieval, there is a need for serious rethinking and efforts to achieve the desired status of digital library software designers in Iran.
Keywords: semantic technology, semantic tools, digital libraries, data retrieval, digital library softwares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • semantic technology
  • semantic tools
  • Digital Libraries
  • Data retrieval
  • digital library softwares