نویسنده = مریم سلامی
فهرست نویسی اجتماعی آری یا نه؟: یک مرور نظام مند

دوره 22، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 101-118

محمدرضا حسنی؛ افشین موسوی چلک؛ هادی شریف مقدم؛ مریم سلامی


مطالعۀ وضعیت استفاده از رسانه‏ های اجتماعی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دوره 21، شماره 3، آذر 1397، صفحه 28-56

10.30481/lis.2018.67101

فاطمه زارع زاده؛ هادی شریف مقدم؛ فریبرز خسروی؛ مریم سلامی