داوران

نام داور

سمت / سازمان

آبام

زویا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

اخوتی

مریم

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.

ارسطوپور

شعله

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه فردوشی مشهد، مشهد، ایران.

اسفندیای مقدم

علیرضا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

اصنافی

امیررضا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

باب الحوائجی

فهیمه

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران.

بصیریان جهرمی

رضا

استادیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

بیگدلی

زاهد

استاد بازنشسته، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

پریرخ

مهری

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

جعفرزاده کرمانی

زهرا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

جمالی مهموئی

حمیدرضا

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

حاجی زین العابدینی

محسن

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،   دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

حریری

نجلا

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

حیاتی

زهیر

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

حیدری

غلامرضا

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

خانی پور

رضا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

خسروی

فریبرز

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

دانش

فرشید

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی‏‏، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران.  

درودی

فریبرز

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی‏‏، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران.  

دلیلی

حمید

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور مشهد، مشهد، ایران.

دیانی

محمدحسین

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

رجبعلی بگلو

رضا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی‏‏، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران(ایرانداک)، تهران، ایران.  

رضایی شریف آبادی

سعید

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

زارعی

عاطفه

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

زاهدی نوقابی

مهدی

دانشجوی دکتری،  گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

زره‌ساز

محمد

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

زوارقی

رسول

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

سالاری

محمود

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

ستوده

هاجر

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

سهیلی

فرامرز

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  دانشگاه پیام نور کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

شاکری

صدیقه

کارشناسی ارشد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران.

شریف

عاطفه

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

شقاقی

مهدی

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

صادق زاده وایقان

علی

دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

صمیعی

میترا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

صنعت‌جو

اعظم

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

طاهری

مهدی

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

عرفان‌منش

محمدامین

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

عصاره

فریده

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

عظیمی

حبیب‌الله

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

علیپورحافظی

مهدی

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

علیزاده

حمید

استاد،  گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

علی‌محمدی

داریوش

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

فتاحی

رحمت‌الله

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

فدایی

غلامرضا

استاد بازنشسته، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

فرج‌پهلو

عبدالحسین

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

فهیم‌نیا

فاطمه

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

قاسمی

علی‌حسین

استادیار، گروه کتابداری اطلاع‌رسانی و پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران.

قانع

محمدرضا

دانشیار، گروه پژوهشی ارزیابی و توسعه منابع، مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران.

قیاسی

میترا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران.

کشاورز

حمید

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

کفاشان

مجتبی

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

کوکبی

مرتضی

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

کیانی

حسن

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

کیانی

محمدرضا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

محبوب

سیامک

دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

محسنی

حمید

کارشناسی ارشد، مدیر نشر کتابدار، تهران، ایران.

 

مختاری

حیدر

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام‌نور گلستان، گرگان، ایران.

مرادی

شیما

استادیار، ، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

مکتبی‌فرد

لیلا

استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

منصوریان

یزدان

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

مهراد

جعفر

استاد،  گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

نشاط

نرگس

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

نقشینه

نادر

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

نیک‌نیا

معصومه

دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

نوروزی

علیرضا

دانشیار، گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

نوروزی

یعقوب

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،   دانشگاه قم، قم، ایران.

نوروزی چاکلی

عبدالرضا

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی،  دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

نوکاریزی

محسن

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،  دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

ولی‌نژادی

علی

استادیار، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.