اخبار و اعلانات

محورها وموضوعات پیشنهادی برای دریافت مقالات پژوهشی در یک سال آتی مشخص شد

  محورها وموضوعات پیشنهادی برای دریافت مقالات پژوهشی در یک سال آتی مشخص شد. از این موضوعات می توان به موارد ذیل اشاره کرد: نسخه شناسی، مطبوعات، کتابداری و اطلاع رسانی  (گزینش منابع اطلاعاتی و مجموعه سازی، فهرستنویسی، رده بندی، چکیده نویسی و نمایه سازی، اشاعه اطلاعات و ارائه خدمات، مدیریت کتابخانه های و مراکز اطلاع رسانی)، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش، تعامل انسان و اطلاعات، زبان شناسی رایانه ای، فناوری اطلاعات، اینترنت و وب جهانگستر.

مطالعه بیشتر