بررسی رابطه بین امنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش با میانجی فرهنگ سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علم اطلاعات و دانش شناسی- علوم تربیتی و روان‌شناسی- دانشگاه الزهرا- تهران- ایران

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا. تهران. ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا. تهران. ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین امنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش با میانجی فرهنگ سازمانی در بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی است.
روش­‌شناسی: روش پژوهش، روش پیمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش، کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه­‌های دانشگاه­‌های دولتی استان آذربایجان­ غربی و آذربایجان­ شرقی (155 نفر) می­‌باشند که به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. روش گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود. تحلیل داده‌­ها با استفاده از روش‌­های آمار توصیفی و استنباطی (توسط نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل) در قالب جدول و نمودار صورت گرفت.
یافته‌­ها: یافته­‌ها نشان دادند بین امنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش رابطه مثبت و معنی‌­داری وجود دارد (ضریب مسیر0/73). همچنین بین امنیت شغلی و فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد (ضریب مسیر 0/88). بین رفتار اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (ضریب مسیر 0/80). همچنین با توجه به معنی­‌دار شدن اثر مستقیم امنیت شغلی بر رفتار اشتراک دانش به واسطه حضور متغیر فرهنگ سازمانی (ضریب مسیر 0/79)، می‌­توان نتیجه گرفت بین امنیت شغلی، اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی رابطه معنی­داری وجود دارد.
نتیجه­‌گیری: مهمترین ویژگی در جهان رقابتی تغییر است و آنچه تغییر نخواهد کرد خود تغییر است، سازمان­‌ها با تکیه بر افراد سازمان به عنوان مهمترین سرمایه سازمان، آن‌ها را به درک، فهم و ارائه دانسته‌­ها و ایده‌­های جدید و استفاده علمی از آن‌ها در پیشبرد مقاصد سازمان تشویق کنند، این امر نیازمند ایجاد فرهنگ سازمانی به عنوان عامل تشکیل دهنده شخصیت سازمان‌­ها و جهت‌­دهی به رفتار کارکنان می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Job Security and Knowledge Sharing Behavior influenced by Organizational Culture among Librarians of Government Academic Libraries in West Azarbaijan Province and East Azarbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Abbas Doulani 1
  • Soraya Mohammadi 2
  • Roya Bradar 3
1 Assistance Professor, Knowledge and Information Science Department, faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Iran, Tehran.
2 MS.c Student in Knowledge and Information Science Department, faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Iran, Tehran
3 Associate Professor. Knowledge and Information Science Department, faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Iran, Tehran
چکیده [English]

Objective: The purpose is investigate the relationship between job security and knowledge sharing behavior with the mediation of organizational culture among library librarians of governmental universities in West Azarbaijan and East Azarbaijan.
Methodology: The research method is analytical survey method. The study population consisted of all librarians working in the libraries of public universities in West Azerbaijan and East Azerbaijan Province (155 persons) who were surveyed by census method. Questionnaire was used for data collection. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (by SPSS and LISREL) in the form of charts and graphs.
Findings: The results showed that there is a significant positive relationship between job security and knowledge sharing behavior (path coefficient 0.73). There is also a positive and significant relationship between job security and organizational culture (path coefficient 0.88). There is a positive significant relationship between knowledge sharing behavior and organizational culture (path coefficient 0.80). Also, considering the direct effect of job security on knowledge sharing behavior through the presence of organizational culture variable (path coefficient 0.79), it can be concluded that there is a significant relationship between job security, knowledge sharing and organizational culture. After modeling and estimating its parameters, the first fundamental question that arises is whether the measurement model is a suitable measurement model. Model fit is to what extent a model is consistent with the relevant data. When a model is precisely identified and has similar properties, it can be estimated and tested. Finally, structural equation indices (RMSEA, NFI, PGFI, etc.) were used to estimate the model fit.
Conclusion: Managing organizations must rely on superior knowledge to make more reasonable decisions on important issues and improve knowledge-based practices. Knowledge management is therefore more important than knowledge itself in organizations that seek to explain how to transform individual and organizational information and knowledge into individual and group knowledge and skills. The most important feature in a competitive world is change, and what will not change is change itself, relying on the people of the organization as the most important asset of the organization, giving them new insights, insights and ideas. And to encourage the scientific use of them in advancing the goals of the organization, this requires the creation of organizational culture as a constituent of the personality of the organization and the orientation of employee behavior. Therefore, it is only by exploring, changing, and creating an appropriate and flexible organizational culture that one can gradually change the pattern of interaction between individuals in the organization and use knowledge management as a competitive advantage and enhance the performance of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job security
  • Knowledge Sharing Behavior
  • organizational culture
  • Academic Libraries
  • Librarians
اسماعیلی، محمود رضا؛ صیدزاده، حیدر (1396). تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی. مجله مطالعات مدیریت، 25(83)، 68-51.
امامی قره تپه، ابراهیم؛ آسمانی، زهرا؛ ناصرالمعمار، آذر (1395). بررسی رابطه بین امنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش با میانجی فرهنگ سازمانی در مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری. نهمین همایش ملی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (ادکا). دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
باغی، حمزه (1396). بررسی تأثیر جو سازمانی و امنیت شغلی بر میزان بهره­وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد ماکو.
جراحی، شیما (1396). پیامدهای چالش امنیت شغلی در سازمان. تهران: سبز رایان‌گستر.
داریانی، محمود (1381). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها. تهران: نشر مؤلف.
راب‍ی‍ن‍ز، ‏استیون پی (1384). مدیریت رفتار سازمانی، م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ پ‍ارس‍ائ‍ی‍ان‌ و م‍ح‍م‍د اع‍راب‍ی‌. تهران: م‍ؤس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌‏.
سیاحیان دهکردی، مژده؛ رمضان زاده لسبوئی، مهدی (1394). تأثیر امنیت شغلی بر عملکرد شاغلان فعال بخش گردشگری در راستای توسعه گردشگری نمونه موردی: استان مازندران. دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه‌های ملی و چشم‌انداز آینده، اصفهان، شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان.
شریف نیا، رقیه (1388). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی براساس مدل گلوب و مدیریت دانش در سازمان بنادر و دریانوردی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
شهبازیان فر، سارا (1394). رابطه بین فرهنگ سازمانی، توانمندسازی و رضایت شغلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
عزیزی­نژاد، بهاره؛ قالی­زاده کلهر، احمد (1397). رابطه بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با موفقیت شغلی مدیران مدارس. مجله مدیریت مدرسه، 6(1)، 243-227.
فلاحتی، عصمت؛ اسلامی، مرضیه؛ امامی، ابراهیم (1396). امنیت شغلی و ارتباط آن با رفتار تسهیم دانش در کتابخانه‌های عمومی. دومین همایش ملی علوم مدیریتی ایران. تهران، ایران.
کشاورزی، علی حسین؛ رمضانی، یوسف (1389). بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز. مجله چشم انداز مدیریت دولتی، 2، 25-46.
گیلبرت، پروست، روب، استفان، رومهاردت، کای (1382). مدیریت دانش، ترجمه علی حسینی خواه. تهران: نشر یسطرون.
معینی­کیا، مهدی، غریب­زاده، رامین، آقایی خانه برق، علی و پور قاسم، علیرضا (1398). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تسهیم دانش در بین معلمان ابتدایی، مجله نوآوری­‌های مدیریت آموزشی، 2(54)، 60-49.
وحدتی، حجت­الله؛ پورزارع، هدی؛ باقری، مژگان (1398). تأثیر فضیلت سازمانی بر خودانگیختگی سازمانی؛ آزمون نقش میانجی هویت سازمانی مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه لرستان. مجله جامعه شناسی کاربردی، 30(76)، 126-113.
 
References
Azizi nejad, B., &  Galizadeh, A. (2018). Study of the relationship between organizational culture and organizational justice with principals’ occupational success. Jsa, 6(1), 227-243. (in Persian)
Baghi, H. (2017). The effect of organizational climate and job security on staff productivity of Islamic Azad University of Maku Branch. M.S. Dissertation, Faculty of Humanities, Azad University of Maku Branch. (in Persian)
Bakotić, D. (2016). Relationship between job satisfaction and organizational performance, Economic research-Ekonomska istraživanja, 29(1), 118-130.
Batt, R. (2002). Managing customer services: Human resource practices, quit rates, and sales growth. Academy of management Journal, 45(3), 587-597.
Beak, A.V., & Garreston, D. (2010). The Relationship between organizational culture of nursing staff and quality of care for residents with demanded. International Journal of nursing study, 47, 1274-1282.
Borges, R. (2013). Tacit knowledge sharing between IT workers: The role of organizational culture, personality, and social environment. Management Research Review, 36(1), 89-108.
Dariani, M. (2003). Entrepreneurship: Definitions, Theories, Patterns. Tehran: Moallef. (in Persian)
Dharmasiri, A. S., & Kodeeswaran, S. (2011). A study of knowledge sharing practices of civil society organizations in Sri Lanka. Sri Lankan Journal of Management, 16(1-2), 104-119.
Emami Gharetape, A., Asmani, Z., & Naseralmemar, A. (2016). Investigating the Relationship between Job Security and Knowledge Sharing Behavior with an Organizational Culture Mediator at the Regional Science and Technology Information Center. 9th National Conference of the Union of Iranian Students of Science and Information Science. Allameh Tabatabaei University, Tehran. (in Persian)
Esmaeili, M., Seidzadeh, H. (2017). The Survey of Job Satisfaction Eeffect on Performance with Mediating Role of Organizational Loyalty. Management Studies in Development and Evolution, 25(83), 51-68. (in Persian)
Falahati, E., Eslami, M., & Emami, E. (2017). Occupational Security and its Relation to Knowledge Sharing Behavior in Public Libraries. Second National Conference of Iranian Management Sciences. Tehran, Iran. (in Persian)
Gibert, P., Rub, S., & Romahadert, K. (2004). Knowledge management. Translate Ali Hossanikhah. Tehran: Yastaroon. (in Persian)
Inuwa, M. & Muhammad, D. (2016). Impact of Job Satisfaction on Performance of Non-Academic Staff of Bauchi State University Gadau: The Moderating Effect of Physical Working Environment. IIARD International Journal of Economics and Business Management. 2(8). ISSN 2489-0065. Hal 60-77.
Jarrahi, S. (2016). Consequences of the Job Security Challenge in Organizations. Tehran: Sabzrayan Ghstar. (in Persian)
Kadir, M. A. Habibi dan Lia Amalia. (2017). the Effect of Job Motivation, Compensation, Organizational Towards Job Satisfaction and Employee Performance of the Ministry of Man Power. International Journal of Business and Management Invention. 6(30), 73-80.
Keshavarzi, A. H., & Ramazani, Y. (2010). Investigating the relationship between knowledge management process and organizational culture indexes from Robbins' perspective, Journal of Public Management Perspectives, 2, 25-46. (in Persian)
King, J. M. (2001). Employee participation in organizationally-maintained knowledge sharing activities (Doctoral dissertation, National Library of Canada= Bibliothèque nationale du Canada).
Lin, H .F. (2006). Impact of organizational support on organizational intention to facilitate knowledge sharing. Knowledge Management Research & Practice, 4(1), 26-35.
Moayenikiya, M., gharibzadeh, R., Aghaei, A., & porghasem, A. (2019). The Relationship between Organizational Culture and Organizational Entrepreneurship Considering the Mediating Role of Knowledge Sharing Among Elementary Teachers. The Journal of Modern Thoughts in Education, 14(2), 49-60.
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge – Creating Company, Oxford University Press. Oxford.
Okçu, V., & Çetin, H. (2017). Investigating the Relationship among the Level of Mobbing Experience, Job Satisfaction and Burn out Levels of Primary and Secondary School Teachers out. Universal Journal of Educational Research, 5(1), 161-148.
Rabbins, A. (2006). Management of Organizational Behavior. Translate Ali Parsaeiyan and Mohammad Arabi. Tehran: Managing the behavior of marketing research studies and studies.
Ramezani, y., & keshavarzi, A. H. (2010). An investigation on relationship between knowledge management process and organizational culture factors based on Robbins’s model. Journal of public administration perspective, 1(2), 25-46.
Riege, A. (2005). Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider. Journal of knowledge management, 9(3), 18-35.
Rinny, P., Purba, C. B., & Handiman, U. T. (2020). The Influence of Compensation, Job Promotion, and Job Satisfaction on Employee Performance of Mercubuana University. International Journal of Business Marketing and Management, 5(2), 39-48.
Sayahiyan dehkordi, M., & Ramadanzadeh lesboei, M. (2016). The Impact of Job Security on Performance of Active Tourism Workers in Tourism Development Case Study: Mazandaran Province. Second National Conference on Tourism, National Capital and Future Prospects, Isfahan Tourism Development Company, Isfahan. (in Persian)
Shabaziyanfar. S. (2016). The relationship between organizational culture, empowerment, and job satisfaction. M.S. Dissertation, Faculty of Humanities. Azad University of Firoozkoh Branch. (in Persian)
Sharifnia, R. (2010). Investigating the Relationship between Organizational Cultures Based on Globe Model and Knowledge Management in Ports and Maritime Organization. M.S. Dissertation, Faculty of Humanities. Tehran Payamnoor University. (in Persian)
Vahdati, H., purzare, H., bagheri, M. (2019). The Effect of Organizational Virtuousness on Organization Spontaneity; Testing the Mediating Role of Organizational Identity (Case Study: Staffs of Lorestan University). Journal of Applied Sociology, 30(4), 113-126. (in Persian)
Yu, M. Y., Wilkins, L., & Ma, W. W. (2004). Developing an instrument for measuring knowledge sharing attitudes. Innovations through information technology, ed. M. Khosrow-Pour, 272-275.
Zhang, J., & Faerman, S. R. (2004, January). The nature of knowledge and its influence on knowledge sharing practice: experiences from building the MACROS system. in 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2004. Proceedings of the (pp. 10-pp). IEEE.