بررسی دیدگاه دنبال‌کنندگان صفحه‌های اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران در رابطه با نحوه مشارکت و ویژگی‌های محتواهای ارائه شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 استادیار گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی. تهران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. تهران، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش بر آن است تا دیدگاه دنبال‌کنندگان صفحه‌های اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران را در رابطه با نحوه مشارکت و ویژگی‌های محتواهای ارائه شده در آن‌ها بررسی کند.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل دنبال‌کنندگان صفحات اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران بوده است. از میان 602 نفر جامعه پژوهش (دنبال‌کنندگان صفحات کتابخانه‎های عمومی ایران)، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 235 نفر از آن‌ها به ‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها نیز با استفاده از ابزار spss و آمار توصیفی و استنباطی، پاسخ شرکت‌کنندگان مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته­‌ها: اکثریت شرکت‌کنندگان در پژوهش معتقدند که دریافت اطلاعات مربوط به رویدادهای کتابخانه، اطلاع از اخبار کتابخانه و آشنایی با منابع کتابخانه مهمترین انگیزه‌های آن‌ها برای دنبال کردن صفحات اینستاگرام کتابخانه‌های عمومی ایران است. همچنین دیدگاه کاربران در مورد چگونگی مشارکت خود متوسط و در مورد ویژگی محتواهای ارائه‌ شده نسبتاً خوب بوده است. رابطه میان متغیر مشارکت کاربران و متغیرهای انگیزه، مدت زمان عضویت و سن کاربران معنی‌دار و مستقیم و رابطه میان متغیر مشارکت و متغیر عضویت معنی‌دار و معکوس است. همچنین میان متغیر ویژگی محتواهای ارائه شده با متغیرهای جمعیت‌شناختی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: شبکه اجتماعی اینستاگرام ابزار مناسبی برای بازاریابی کتابخانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی است و پیشنهاد می‌شود که کتابداران از محتواهای معرفی منابع کتابخانه، اطلاع‌رسانی رویدادهای کتابخانه به صورت مختصر و مفید و به‌روز و همچنین قالب‌های عکس و فیلم که مشارکت کاربران در آن‌ها بیشتر بوده است استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Perspectives of Instagram Followers of Iranian Public Libraries about Users` engagement and Features of pages` Content

نویسندگان [English]

  • Iman Narimani 1
  • Mohammad Zerehsaz 2
  • Maryam Sarafzadeh 3
1 MS.C in Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Kharazmi University, Tehran
2 Assistant professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Kharazmi University,
3 Assistant professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of management, Tehran University,
چکیده [English]

Abstract
Objective: The aim of present study was Analyzing the Perspectives of Instagram Followers of Iranian Public Libraries about Users` engagement and Features of pages` Content.
Methodology: The study was conducted with a quantitative approach and survey method. The research community included followers of Instagram pages of Iranian public libraries. out of 602 of the research population (the followers of Iran’s public libraries pages), 235 followers were selected as the research sample using Krejcie and Morgan table. Data was collected through a questionnaire. Participants' responses to the questionnaire were analyzed using SPSS and descriptive and inferential statistics.
Findings: The results showed that the majority of participants in the study believe that receiving information about library events and news and being aware of library resources are the most important motivations for them to follow the Instagram pages of public libraries in Iran. Respondents considered library posts in Instagram relatively good and had a mediocre view of their own engagement with library posts. The relationship between user engagement and motivation, membership duration and age of users variables is significant and direct, and the relationship between user engagement variable and membership variable is significant and inverse. In other words, the relationship between user motivation and their engagement has been significant and direct, so that the more motivated users have more engagement. However, the relationship between membership and engagement has been reversed, meaning that people who were not members of public libraries were more likely to participate in the Instagram pages of public libraries. Also, the relationship between the time variable of membership and engagement is significant and direct. In other words, the longer a person has been in public libraries, the more involved they are in the Instagram pages of public libraries. There is also a positive increase between the two age and user engagment variables, and with increasing age, the engagement has also increased. Finally, the variable correlation coefficient of education level and user egagement showed that the users with higher education level have the higher engagment rate. Also, no significant relationship was observed between the feature of the content provided variable and the population variables.
Conclusion: Instagram is an effective tool for marketing libraries and their services. Based on the result of present research, it is recommended that librarians provide more of the following contents for their Instagram posts: brief and useful information about library resources, and announcement of upcoming events. Also, as users are more engaged with videos and photos, using these formats in library posts, would bring more attention of users.
Keywords: social network marketing, Instagram, user engagement, public library

کلیدواژه‌ها [English]

  • social network marketing
  • Instagram
  • user engagement
  • public library
تقی پناهی، فاطمه (1397). واکاوی عوامل موفقیت رؤیت‌پذیری اطلاعات در اینستاگرام با بهره‌گیری از تحلیل تعامل انسان و اطلاعات، رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
رستمی ماژین، مجتبی؛ اصنافی، امیررضا؛ حاجی زین‌العابدینی، محسن (1397). ارزیابی نقش تبلیغات در جذب مخاطب به کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بر اساس مدل آیدا در شهر تهران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۴(۴)، ۵۶۹-۵۸۹.
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، زه‍را (1396). ب‍ررس‍ی‌ تأثیر ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ش‍ب‍ک‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍ل‍گ‍رام‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ خ‍وارزم‍ی‌، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
قاضی‌زاده، حمید؛ جهانشاهی، زلیخا (1397). بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی توسط کاربران کتابخانه‌های عمومی مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی شهرستان تنکابن، تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۴(۱)، ۱۴۹-۱۶۷.
یاری، شیوا؛ ناخدا، مریم (1398). شناخت رفتار برچسب‌زنی اعضای کتابخانه‌های عمومی شهر کرمانشاه درشبکه های اجتماعی: تحلیل محتوای کیفی. پژوهشنامه کتابداری واطلاع رسانی، 9(1)، 262 – 288.
References
Agosto, D. E., & Abbas, J. (2011). Teens, libraries, and social networking: What librarians need to know. ABC-CLIO.‏
Al-Daihani, S. M., & AlAwadhi, S. A. (2015). Exploring academic libraries’ use of Twitter: a content analysis. The Electronic Library, 33(6), 1002-1015.‏
AlKindi, S. S., & Al-Suqri, M. N. (2013). Social networking sites as marketing and outreach tools of library and information services. Global Journal of Human-Social Science Research.‏
Calder, B. J., & Malthouse, E. C. (2008). Media engagement and advertising effectiveness. Kellogg on advertising and media, 1-36.‏
Ghazi Zadeh, H., & Jahanshahi, Z. (2018). Utilization of social networks by public library users in the city of Tonekabon. Research on Information Science & Public Libraries. 2018; 24(1),149-167 URL: http://publij.ir/article-1-1582-fa.html. (in Persian)
Joo, S., Choi, N., & Baek, T. H. (2018). Library marketing via social media: The relationships between Facebook content and user engagement in public libraries, Online Information Review, 42(6), 940-955.‏
Joo, S., Lu, K., & Lee, T. (2020). Analysis of content topics, user engagement and library factors in public library social media based on text mining. Online Information Review.‏
Peñaflor, J. (2018). Beyond “Likes” An assessment of user engagement in Facebook among Philippine academic libraries. Library Management, 39(1/2), 59-65.‏
Rachman, Y. B., Mutiarani, H., & Putri, D. A. (2018). Content Analysis of Indonesian Academic Libraries' Use of Instagram. Webology, 15(2), 27-37.‏
Rostami mazhin, M., Asnafi, A. R. A., & Haji zinolabdini, M. (2019). Evaluating the Role of Advertising in Attracting Users to Iran Public Libraries Foundation in Tehran Based on the AIDA Model,  Research on Information Science & Public Libraries. 24(4), 569-589. URL: http://publij.ir/article-1-1810-fa.html. (in Persian)
Salimi, Z. (2017). Examining effectiveness of mobile based social networks - based marketing on the use of Kharazmi University Central Library Services, Master`s thesis, Kharazmi University. (in Persian)
Shafawi, S., & Hassan, B. (2018). User Engagement with Social Media, Implication on the Library Usage: A Case of Selected Public and Academic Libraries in Malaysia. Library Philosophy & Practice.
Taghi Panahi, F. (2018). Investigating the Success Components of Information Visiblity on the Instagram using Analysis of Human Information Interaction, Ph.D thesis, Fedowsi University. (in Persian)
Vassilakaki, E., & Garoufallou, E. (2014). The impact of Facebook on libraries and librarians: a review of the literature, Program, 48(3), 226-245.‏
Yari, S., & Nakhoda, M. (2019). Determining the Tagging Behavior of Public Library Members of Kermanshah in Social Networks: a Qualitative Content Analysis. Journal of Library and Information Science Research, 9(1), 262-288. (in Persian)