فرهنگ عامه در قاب تصویر: واکاوی تأثیر کتاب‌های کمیک (پی‌نما) ضرب‌المثل بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی خواندن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: استفاده از تصویر در متن‌های آموزشی برای کودکان می‌تواند به افزایش یادگیری آن‌ها کمک کند، بنابراین هدف پژوهش بررسی تأثیر کتاب‌های کمیک ضرب‌المثل بر انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی خواندن دانش‌آموزان مقطع ابتدایی است.
روش‌ پژوهش: این مطالعه توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای با طرح پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه این پژوهش دانش‌آموزان دختر کلاس چهارم و پنجم ابتدایی در استان البرز بود. نمونه‌گیری از این جامعه به شیوه قضاوتی هدفمند انجام شد و 50 نفر به عنوان گروه کنترل و 50 نفر به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. به این افراد در گروه آزمایش کتاب‌های کمیک ضرب‌المثل داده شد و هر دو گروه به پرسش‌نامه خودکارآمدی خواندن هاگر و انگیزش تحصیلی گای، مارش و داوسون پاسخ دادند. این پاسخ‌ها در دو گروه تحلیل و با یکدیگر مقایسه شد.
یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری در شاخص انگیزش تحصیلی گروه کنترل و گروه آزمایش مشخص شد. به این معنی که خواندن کتاب‌های کمیک ضرب‌المثل توانسته بود سبب افزایش انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان مورد مطالعه شود. همچنین مشخص شد خواندن این کتاب‌ها بر خودکارآمدی خواندن این افراد تأثیری نداشته است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد کتاب‌های کمیک ضرب‌المثل موجب ایجاد علاقه و انگیزش به خواندن در دانش‌آموزان مورد مطالعه شده است. با توجه به این که کتاب‌های کمیک به ندرت در آموزش کودکان در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده از این نوع منابع در ترکیب با فرهنگ عامه می‌تواند انگیزه آن‌ها را برای تحصیل افزایش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Folklore in the Picture Frame: Analysis of the Impact of Proverb’s Comic Books on Self-efficacy of Reading and Educational Motivation

نویسندگان [English]

  • Massomeh Mansoori 1
  • Somaye Sadat Akhshik 2
  • Medhi Arabzadeh 3
1 MSc. In knowledge and information science, Department of knowledge and information science, Faculty of psychology and education, Kharazmi university, Tehran, Iran.
2 Assistant professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Using image in educational texts for children can help to enhance their learning.
Considering the importance of academic motivation and the role of enhancing reading and writing skills and reading self-efficacy, as well as the comic book capabilities in this regard, this study attempts to address this issue from the perspective of popular culture and is part of the shortcomings.
Therefore, the purpose of this research is to investigate the impact of comic proverb books on educational motivation and reading self-efficiency of elementary fourth and fifth grade students.

Research method: This is a causal-comparative study with post-test design with control group. This study is practical in terms of purpose, is quantitative in terms of type and its data collection was done by descriptive method of cause-comparison type by considering post-test for a control group. The study population consisted of 4th and 5th grade female students in Alborz province. 100 girls of fourth and fifth grade students in Alborz province was selected by purposing judgment sampling, Samples were selected through purposive judgment sampling and 50 individuals were selected as control group and 50 as experimental group. The subjects in the experimental group were given comic books and both groups responded to the Hager reading self-efficacy questionnaire (2017) and the academic motivation questionnaire by Guy, Marsh, and Dawson (2005).

Findings: Significant difference between educational motivation between two groups were showed. This means that reading the proverbial comic books could increase students' educational motivation. It was also found that reading these books did not affect their self-efficacy.The answers were compared and analyzed. Data analysis was performed by descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (independent t- test and U-Mann _Witney test).

Conclusion: The results show that proverb comic books create interest and motivation to read in students.
The results showed that proverbial comic books increase students' sense of autonomy and autonomy in learning new material and institutionalize their interest in reading books. Readers are also aware of the fact that selecting and reading comic books in different contexts enables them to learn new and informative content, and in the future, they will be able to study broader topics of interest in comic books.Proverbs have been rarely used in education of the students in our country. Using this type of resources and folklore can increase their educational interest. Producing comic books in many scientific and educational fields can be a good platform for better learning in education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comics
  • Children books
  • Proverb
  • Reading self-efficiency
  • Educational motivation
آخشیک، سمیه سادات (1393). استفاده از دانش در زندگی روزمره: تحلیل نشانه شناختی بازنمایی دانش در ضرب‌المثل‌های فارسی، پوستر ارائه شده در همایش تعامل انسان و اطلاعات، 7 آبان، دانشگاه خوارزمی، تهران.
اسماعیل‌زاده‌آشینی، زهرا؛ شریفی‌ مهرجردی، علی‌اکبر (1394). افق‌های آینده تصویرگری ضرب‌المثل در آموزش و پرورش، کنفرانس بین‌المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته.
بیرانوند، شیوا (1389). نقش کمیک استریپ در رشد و خلاقیت کودکان، کتاب ماه کودک و نوجوان، 154، 85-80.
دلاور، علی (1388). مبانینظریوعملیپژوهشدرعلومانسانیواجتماعی، تهران: رشد.
ذوالفقاری، حسن (1388). فرهنگ بزرگ ضرب‌المثل‌های فارسی، تهران: معین.
سلیمانپور، هادی (1395). تأثیر رمان‌های گرافیکی بر یادداری و درگیری تحصیلی درس تاریخ آموزش و پرورش در دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند.
سلیمی، مریم؛ سلیمی، سمیه (1397). کاربرد و مزایای آموزشی و ارتباطی گرافیک نوول و کمیک ژورنالیسم، رسانه، 29(2)، 127-148.
سماوی، عبدالوهاب؛ ابراهیمی، کلثوم؛ جاودان، موسی (1395). بررسی رابطه درگیری های تحصیلی، خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس، دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(7)،92-71.
سیف، علی اکبر (1386). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران: دوران.
قزل ایاغ، ثریا (1383). ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن (‌مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (‌سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
کیادربندسری، فتانه (1395). تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه گاردنر بر یادگیری مهارت خواندن و نوشتن پایه چهارم ابتدایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
مطهری نژاد، فاطمه؛ سید، سپیده؛ محمد رضایی، علی؛ حیدریه، مرضیه؛ نوروزی، ریحانه (1394). ارتباط خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25(132)، 333- 329.
معتمدی‌نیا، فروغ (1395). بررسی قابلیت‌های رسانه کمیک‌ استریپ در انتقال آموزه‌های فرهنگی داستان‌های کهن فارسی به کودکان 10-12 سال با تأکید بر داستان‌های هفت پیکر نظامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان.
مک کلود، اسکات (1391). هنر کمیک. ترجمه رامین رحیمی. تهران: نشر آبان (1993).
References
Akhshik, S. S. (2014). Use of knowledge in everyday life: Semiotic analysis of knowledge representation in Persian proverbs. Human-Information Interaction, National Conference of Human & Computer Interaction. Iran. Kharazmi University, Tehran. (in Persian)
Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Biranvand, S. (2010). The role of comic strip in children's growth and creativity, Child and Adolescent Monthly Book, 154, 85-80. (in Persian)
Ching, H. S., & Fook, F. S. (2013). Effect of multimedia-based graphic novel presentation on critical thinking among students of different learning approaches, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(4), 56-66.
Clark, M. H. & Schroth, C. (2010). Examining relationships between academic motivate and Individual Difference, Learning and Individual Differences, 20(1),19-24.
Crawford, P. (2004). A Novel Approach: Using Graphic Novels to attract reluctant readers. Library Media Connection, 22(5) 26-29.
Esmaeilzadeh Ashini, Z., & Sharifi Mehrjerdi, A. A. (2015). Future horizons of proverb illustration in education. International Conference on Architecture, Urban Development, Civil, Art and Environment; Future Horizons, Looking Back, Tehran, Iran. (in Persian)
Fery, N., & Fisher, D. (2004). Using graphic novel, anime, and the internet in an urban high school. The English Journal, 93(3), 19-25.
Ghezel Aagh, S. (2004). Children's Literature and Promotion of Reading (Library materials and services for children and adolescents), Tehran: SAMT. (in Persian)
Guay, F., Marsh, H. W., Dowson, M., & Larose, S. (2005). Assessing academic motivation among elementary school children: The Elementary School Motivation Scale (ESMS), British Journal of Educational Psychology, 80, 711–735.
Hager, J. L. (2017). The Relationship of Reading Self-Efficacy and Reading Achievement in Second Grade Students, Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers, University of Montana, Missoula.
Ilhan, G. O., & Oruc, S. (2019). Comic Books Use in Social Studies Lesson: Texas History, Education and Science, 44(198).
Kiadarbandsari, F. (2017). The Impact of Gardner Multiple Intelligence Education on Elementary Fourth Grade Reading and Writing Skills, M.Sc. thesis, Allameh Tabataba'i University. (in Persian)
Kerneža, M., Košir, K. (2016). Comics as a Literary-Didactic Method and Their Use for Reducing Gender Differences in Reading Literacy at the Primary Level of Education, Ceps Journal, 6(2).
Lepper, M. R., & Corpus, J. H. (2005). Intrinsic and extrinsic motivational orientations in the classroom: Age difference and academic correlates, Journal of Educational Psychology, 97, 184-196.
Manchester, A. (2017). Teaching critical looking: pedagogical approaches to using comics as queer theory, SANE Journal: Sequential Art Narrative in Education, 2.
McCloud, S. (2012). Comic Art. Translated by Ramin Rahimi, Tehran: Aban publication. (in Persian)
Motahari Nejad, F., Sayed, S., Mohammad Rezaei, A., Heidarieh, M., & Norouzi, R. (2015). Relationship between self-efficacy and achievement motivation with academic achievement in students with learning disability, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. (in Persian)
Motamedinia, F. (2016). An Investigation of the Comic Strip Media Capabilities in Transmitting Cultural Teachings of Old Persian Stories to Children 10-12 Years Old with Emphasis on Seven Military Stories, M.Sc. thesis, Isfahan University of Art. (in Persian)
Norrick, N. R. (1985). How Proverbs Mean: Semantic Studies in English Proverbs, Berlin: De Gruyter Mouton.
Salimi, M., & Salimi, S. (1979). The Educational and Communication Benefits of Novell Graphics and Comics Journalism. Media, 29(2), 127-148. (in Persian)
Samawi, A. W., Ebrahimi, K., & Javadan, M. (2016). The relationship between academic engagement, self-efficacy, and academic motivation with academic achievement in high school students in Bandar Abbas. Cognitive Strategies in Learning, 4(7), 92-71. (in Persian)
Schnakenberg, U. (2010). Developing multi perceptivity through cartoon analysis: Strategies for analyzing different views of three watersheds in modern German history, Teaching History, 139(32).
Seif, A. A. (2007). Modern Breeding Psychology: The Psychology of Learning and Education, Tehran: Dowran. (in Persian)
Soleimanpour, H. (2016). The Impact of Graphic Novels on Retention and Academic Engagement in the History of Education in Birjand University Students of Educational Sciences, M.A thesis. Birjand University. (in Persian)
Sullivan, E. T. (2002). Reaching Reluctant Yang Adult Readers: A Handbook for Librarians and Teachers, Scarecrow Press, Rowman.
Tiemensma, L. (2009). World library and information congress: 75TH IFLA general conference and council. Milan, Italy.
Trevino, N. N., & Dreitas, S. C. (2014). The relationship between intrinsic motivation and academic achievement for first generation Latino college students, Social Psychology of Education, 17. 293-306.
Zolfaghari, H. (2009). The great culture of Persian proverbs, Tehran: Moein. (in Persian)