پروفایل کاربر در شخصی‌سازی خدمات کتابخانه‌های دیجیتال دانشگاهی: مطالعه دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: شخصی‌سازی خدمات از جمله خدمات مطرح در کتابخانه‌های دیجیتال است که در جهت پیاده‌سازی و توسعه آن، پروفایل کاربر عنصر کلیدی است. مطالعه حاضر به شناسایی شاخص‌های مرتبط با ایجاد و حفظ پروفایل و مدل کاربر در بافت کتابخانه‌های دیجیتال دانشگاهی پرداخته است.
روش بررسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. در این پژوهش از روش مرور نظام‌مند به منظور  به دست آوردن شاخص‌های مرتبط به ایجاد و حفظ پروفایل کاربر در بافت کتابخانه‌ها و از روش دلفی برای تبیین شاخص‌های مهم و اساسی استفاده شده است. در روش دلفی، اعضای پنل دلفی به ‌صورت نمونه‌گیری هدفمند، شامل 15 نفر از متخصصان (اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، کاربر حرفه‌ای و طراح نرم‌افزار) بوده و فرایند اجرای دلفی در سه دور انجام گرفت. پس از جمع‌آوری داده‌ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون توزیع دوجمله‌ای) و برای تعیین میزان اتفاق‌نظر میان متخصصان از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد.
یافته‌ها: با مرور سیستماتیک مطالعات، 72 شاخص برای ایجاد و حفظ پروفایل کاربر استخراج گردید که از این تعداد 49 شاخص از نظر خبرگان با اهمیت تلقی شد و به طور کلی نوع و رویکرد جمع‌آوری اطلاعات، روزآمدی پروفایل کاربر، نمایش و ارائه مدلسازی کاربر، میانکنش‌پذیری مدل‌های کاربر، کیفیت داده‌ها، حریم خصوصی و امنیت و مدیریت پروفایل کاربر از جمله موارد مهم در ایجاد و حفظ پروفایل کاربر است.
نتیجه‌گیری: شناسایی شاخص‌های مرتبط با پروفایل کاربر می‌تواند برای توسعه و افزایش به ‌کارگیری شخصی‌سازی خدمات در کتابخانه‌های دیجیتال مورد استفاده قرار بگیرد و پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های بیشتری در این زمینه به ‌ویژه در خصوص تعیین کیفیت داده‌ها و اطلاعات موجود در پروفایل کاربر و حریم خصوصی کاربران انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

User Profile in Personalized Service of Academic Digital Libraries: A Delphi Study

نویسندگان [English]

  • Samaneh Khavidaki 1
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 2
  • Amir Ghaebi 3
1 Ph.D. Candidate in Knowledge and Information Retrieval, Department of Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: User profile is a key element in order to implement and develop personalization services. The user profile describes the user's preferences and lead to an understanding of the user's needs. The aim of this study was to identify indicators related to the creation and maintenance of user profiles and models in academic digital libraries.
Methodology: The present study is an applied one done with the systematic review and Delphi method. Systematic review method was used to determine indicators related to creating and maintaining user profiles in the context of digital libraries. The primary keywords were searched in the different databases such as Google Scholar, Emerald, Ebsco, Scopus, Proquest, Magiran, Irandoc and Civilica. Search keywords include "Personali *", "Customiz *", "Recommendation System", "Personalized Recommendation" and combine them with the keywords "Librar *", "Digital Librar *", "Academic Librar *", "Services Librar *". In addition, the "My Library" keyword was searched. The scope of this systematic review included studies that were published from 1990 to 2019. Finally, 47 studies were selected on user profiles in personalized services of libraries. After reviewing the studies, the indicators on profile user were identified and then the Delphi method was used to determine important and basic indicators. Delphi's group is consisted of 15 experts in the field of digital library and library software who were selected using Purposeful sampling. Delphi's group reached a consensus on indicators after three rounds. Experts were asked to indicate the importance of the indicators using a 10-point scale ranging. The criterion score for the consensus of the experts was a mean of 7 or higher. The collected data were analyzed using SPSS version 16 software. Descriptive and inferential statistics including mean, standard deviation, binomial distribution and Kendall coefficient were used to analyze the data.
Findings: 72 indicators were extracted to create and maintain user profiles. From the point of view of Delphi panel members, 49 indicators were recognized as important indicators. Important factors in creating and maintaining a user profile include the type of information, data collection approach, display and presentation of user modeling, user model interoperability, quality of data, privacy and security, and user profile management.
Conclusion: Identifying indicators of user profiles can be used to develop and enhance the use of service personalization in digital libraries. It is suggested that more research be done in this area, especially to determine the quality of data and privacy in the user profile.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Personalized Service
  • Academic Digital Libraries
  • user profile
  • user models
اسماعیلی، حیدر؛ اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ علیپورحافظی، مهدی (1398). رایانش ابری در کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی: مرور نظام مند. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 11(3)، 41-64.
اشتری، آزاده؛ کنگاوری، محمدرضا (1386). طراحی مدل کاربر برای شخصی‌سازی در کتابخانه‌های رقمی با استفاده از داده‌کاوی. اولین کنفرانس ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مؤسسه پژوهشی داده‌پردازان گیتا.
جان محمدی، فریبا (1397). بررسی وضعیت نظام‌های توصیه‌گر و قابلیت‌های شخصی‌سازی خدمات در نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبائی.
خنیفر، حسین؛ مسلمی، ناهید (1397). مبانی و اصول روش‌های پژوهش کیفی. جلد دوم. تهران: نگاه دانش.
دهقانی، زهره (1389). طراحی یک مدل برای سیستم پیشنهاددهنده آگاه از زمینه در کتابخانه‌های دیجیتال. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
شهرکی ثانوی، نوشین (1395). شناسایی ابزار، قابلیت‌ها و امکانات فهرست‌های کتابخانه‌ای مبتنی بر وب 2 و پیشنهاد الگویی برای فهرست‌های کتابخانه‌ای ایران. پایان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشگاه الزهرا (س).
علیپورحافظی، مهدی (1388). ساختار کتابخانه دیجیتال. اطلاع‌شناسی، 6 (23)، 119-142.
کریم پورآذر، آسیه (1390). ارائه مدلی برای شخصی‌سازی نتایج جستجو درکتابخانه‌های دیجیتال تحت وب با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
محبوب، سیامک؛ حسن‌زاده، محمد (1387). بیان نیاز اطلاعاتی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 89، 90-111.
ناصری، زهرا؛ علیرضا، نوروزی؛ ناخدا، مریم (1395). بررسی رابط کاربر کتابخانه‌های دیجیتال خارج از کشور از نظر ویژگی‌ها و قابلیت‌های مبتنی بر نشانه‌گذاری اجتماعی برای استفاده در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 31(4)، 911-930.
نوروزی، یعقوب (1390). محورهای توسعه کتابخانه‌های دیجیتال. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 17(1)، 129-153.
هومن، حیدرعلی (1389). استنباط آماری در پژوهش رفتاری. تهران: سمت.
References
Alaoui, S., Idrissi, Y. E. B. E., & Ajhoun, R. (2015). Building rich user profile based on intentional perspective. Procedia Computer Science, 73, 342-349. ‏
Alipour Hafezi, M. (2009). Structural digital library. Informology, 6(23), 119-142. (in Persian)
Almaghrabi, M. A., & Chetty, G. (2017, October). A Novel Data Mining Testbed for User Centred Modelling and Personalisation of Digital Library Services. In 2017 IEEE 13th International Conference on e-Science (e-Science). Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8109163.
Amini, B., Ibrahim, R., Othman, M. S., & Rastegari, H. (2011, December). Incorporating scholar's background knowledge into recommender system for digital libraries. In 2011 Malaysian Conference in Software Engineering. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6140721.
Arapi, P., Paneva-Marinova, D., Pavlov, R., & Christodoulakis, S. (2016). Techniques to personalized observation and improved learning experience in digital libraries. In Proceeding of the International Conference on e-Learning’16 (Bratislava, Slovakia), 94-100.
Ashtari, A., & Kangavari, M. R. (2007). Design of User Model for Personalization in Digital Library Using Data Mining. Amir Kabir University. (in Persian)
Beyene, W. M. (2012). Personalization and usage data in academic libraries: an exploratory study. Retrived from https://oda-hioa.archive.knowledgearc.net/handle/10642/1265
Bouzeghoub, M., & Kostadinov, D. (2007). Data personalization: a taxonomy of user profiles knowledge and a profile management tool. Rapports de recherche du laboratoire PRiSM.
Brun, A., Boyer, A., & Razmerita, L. (2010, June). Compass to locate the user model I need: Building the bridge between researchers and practitioners in user modeling. In International Conference on User Modeling, Adaptation, and Personalization (pp. 303-314). Springer, Berlin, Heidelberg.
Brusilovsky, P., & Millán, E. (2007). User models for adaptive hypermedia and adaptiveeducational systems. In The adaptive web (pp. 3-53). Springer, Berlin, Heidelberg. ‏
Chai, H., & He, Q. (2013, January). Research on intelligent recommended algorithms of personalized digital library. In IEEE Conference Anthology. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6784833/
Chakrabarty, A., & Roy, S. (2016). Personalised Information Recommender Using Framework for Ontology Alignment Among Digital Libraries. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 36(4), 199-204.
Chen, J., Wu, Z., Ran, C., Tang, Q., Chen, S., & Zhang, X. (2009). A dynamic RSS information push service mechanism based on ontology of user information needs. The Electronic Library, 27(2), 222-236.
Cornelis, B. (2003). Personalizing search in digital libraries (Doctoral dissertation, Universiteit Maastricht).‏ Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/1.1.129.7017&rep=rep1&type=pdf.‏
Dehghani, Z. (2010). Designing a Model for Context-Aware Recommender Systems in Digital Libraries. Mater Thesis in Knowledge and Information Sciences, University of Isfahan. (in Persian)
Esmaeili, H., Isfandyari-Moghaddam, A., & Alipour-Hafezi, M. (2019). Cloud Computing in Academic Digital Libraries: A Systematic Review. Journal of Studies in Library and Information Science, 11(3), 41-64. (in Persian)
Ferran, N., Mor, E., & Minguillón, J. (2005). Towards personalization in digital libraries through ontologies. Library Management, 26 (4/5), 206-217.
Frias-Martinez, E., Chen, S. Y., & Liu, X. (2009). Evaluation of a personalized digital library based on cognitive styles: Adaptivity vs. adaptability. International Journal of Information Management, 29(1), 48-56.
Frias‐Martinez, E., Chen, S. Y., & Liu, X. (2007). Automatic cognitive style identification of digital library users for personalization. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(2), 237-251.
Frias-Martinez, E., Magoulas, G., Chen, S., & Macredie, R. (2006). Automated user modeling for personalized digital libraries. International Journal of Information Management, 26(3), 234-248.
Gao, X., Huang, W. X., Wang, N., Yang, Y. C., & Yan, Y. (2016). A Top-N algorithm-based personalized learning recommendation system for digital library. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 11(11), 55-59. ‏
Gauch, S., Speretta, M., Chandramouli, A., & Micarelli A. (2007) User Profiles for Personalized Information Access. In: Brusilovsky P., Kobsa A., Nejdl W. (eds) The Adaptive Web. Lecture Notes in Computer Science, vol 4321. Springer, Berlin, Heidelberg. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-_2
Glowacz, A., Orzechowski, T. M., & Dziech, A. (2012). An approach to personalized search within distributed repository of visual data. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 10(4), 312-316.
Holmström, J. (2002). A framework for personalized library services. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/dd9f/a332c437f7cdb1db9dd1399cdc409fd1993c.pdf
Hooman, H. A. (2010). Statistical Inference in Behavioral Research. Tehran. The Organization for Researching and Composing University textbooks in the Humanities (SAMT). (in Persian)
Huang, Z., Li, T., & Xiao, S. (2018). Research on library recommendation reading service system based on adaptive algorithm. Wireless Personal Communications, 102(2), 1963-1977. ‏
Janmohammadi, F. (2018). Reviewing the Status of Recommender Systems and Service Personalization Capabilities in Digital Libraries of Iran. Master Thesis in Knowledge and Information Sciences. Allameh Tabataba'i University. (in Persian)
Jayawardana, C., Hewagamage, K. P., & Hirakawa, M. (2001). Personalization tools for active learning in digital libraries. MC Journal: The Journal of Academic Media Librarianship, 8(1).
Jeevan, V. K. J. (2008). Library personalization systems: An Indian experience. IFLA journal, 34(1), 72-83.
Ji, C. (2019). A Heuristic Collaborative Filtering Recommendation Algorithm based on Book Personalized Recommendation. International Journal of Performability Engineering, 15(11), 2936. ‏
Jing-sen, L., Guan-zhong, D., & Yu, L. (2008, June). A Personalized Retrieval System with Preserving Privacy. In 2008 3rd IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (pp. 2444-2448). IEEE. ‏
Jomsri, P. (2018). FUCL mining technique for book recommender system in library service. Procedia Manufacturing, 22, 550-557.
Karimpour Azar, A. (2011). Proposing a Model for Personalization of Search Results in Digital Libraries under Web Using Data Mining Techniques. Mater Thesis in Knowledge and Information Sciences, University of Isfahan. (in Persian)
Khanifar, H., & Moslemi, N. (2018). Fundamentals Qualitative Research Methods. Volume 2. Tehran: Negahedanesh. (in Persian)
Kwon, K., & Kim, C. (2012). How to design personalization in a context of customer retention: Who personalizes what and to what extent? Electronic Commerce Research and Applications, 11(2), 101-116.
Lai, Y., & Zeng, J. (2013), A cross‐language personalized recommendation model in digital libraries. The Electronic Library, 31(3), 264-277.
Li, K., & Xiao, Y. (2013, January). Personalized service system for digital library. In Conference Anthology, IEEE. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6784819
Liao, S., Kao, K., Liao, I., & Chen, H. (2009). PORE: A personal ontology recommender system for digital libraries. Emerald, 27(3), 496–508.
Liao, I. E., Hsu, W. C., Cheng, M. S., & Chen, L. P. (2010). A library recommender system based on a personal ontology model and collaborative filtering technique for English collections. The electronic library, 28(3), 386-400.
Lopes, G. R., Souto, M. A. M., Wives, L. K., & De Oliveira, J. P. M. (2008, October). A personalized recommender system for digital libraries. In Proceedings of the 14th Brazilian Symposium on Multimedia and the Web (pp. 59-66). ACM. Retrieved from https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/1666091.1666103.
Mahboob, S., & Hasanzadeh, M. (2012). Expressing information need. National studies on librarianship and information organization, 89, 90-111. (in Persian)
McTear, M. F. (1993). User modelling for adaptive computer systems: a survey of recent developments. Artificial intelligence review, 7(3-4), 157-184. ‏
Naseri Z., Noruzi A., & Nakhoda M. (2016). Investigating User Interfaces of Non-Iranian Digital Libraries based on Social Bookmarking Capabilities and Characteristics to Use by Iranian Digital Libraries. Iranian Journal of Information Processing and Management, 31(4), 911-930. (in Persian)
Nika, A., Catarci, T., Ioannidis, Y., Katifori, A., Koutrika, G., Manola, N., ... & Thaller, M. (2010, August). A survey of context-aware cross-digital library personalization. In International Workshop on Adaptive Multimedia Retrieval (pp. 16-30). Springer, Berlin, Heidelberg.
Neuhold E., Niederée C., & Stewart A. (2003) Personalization in Digital Libraries – An Extended View. In: Sembok T.M.T., Zaman H.B., Chen H., Urs S.R., Myaeng SH. (eds) Digital Libraries: Technology and Management of Indigenous Knowledge for Global Access. ICADL 2003. Lecture Notes in Computer Science, vol 2911. Springer, Berlin, Heidelberg. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-24594-0_1
Norouzi, Y. (2011). Axes of development in digital libraries. Research on Information Science & Public Libraries, 17(1), 129-153. (in Persian)
Omero, P., Polesello, N., & Tasso, C. (2007). Personalized intelligent information services within an online digital library for medicine: the BIBLIOMED system. IRCDL, 7, 46-51
Omisore, M. O., & Samuel, O. W. (2014). Personalized Recommender System for Digital Libraries. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT), 9(1), 18-32. ‏
Ou, J., Lin, S., & Li, J. (2001, April). The personalized index service system in digital library. In Proceedings of the Third International Symposium on Cooperative Database Systems for Advanced Applications. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/document/945154
Ouaftouh, S., Zellou, A., & Idri, A. (2015, October). User profile model: A user dimension based classification. In 2015 10th International Conference on Intelligent Systems: Theories and Applications (SITA) (pp. 1-5). IEEE. ‏
Pang, N., & Yan, F. (2012, November). The Research on Personalized Service of Digital Library Based on Data Mining. In 2012 National Conference on Information Technology and Computer Science. Atlantis Press. Retrieved from https://www.atlantis-press.com/proceedings/citcs-12/3167
Potey, M. A., Pawar, S. P., & Sinha, P. K. (2013, September). Re-ranking for personalization using concept hierarchy in DL environment. In 2013 15th International Conference on Advanced Computing Technologies (ICACT). Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6710489
Paul, S. (2015, December). Tuning the Library Performance. In 2015 International Conference on Developments of E-Systems Engineering (DeSE). Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7563627
Razmerita, L., Nabeth, T., & Kirchner, K. (2012). User modeling and attention support: Towards a framework of personalization techniques. In The fifth international conference on advances in human-oriented and personalized mechanisms, technologies, and services. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.677.6792&rep=rep1&type=pdf
Sastry, H. G., Venkatadri, M., & Reddy, L. C. (2014). Personalized Information Retrieval Services for Digital Libraries. International Journal of Computer Applications, 97(11).
Schmidt, R. C. (1997). Managing Delphi surveys using nonparametric statistical techniques. Decision Sciences, 28(3), 763-774. ‏
 Shahabi, C., & Banaei-Kashani, F. (2003). Efficient and anonymous web-usage mining for web personalization. INFORMS Journal on Computing, 15(2), 123-147.
Shahraki, N., (2016). The Identification of Web 2.0 Technologies in Library Catalogues and Providing a Model for Library Catalogues Based on Web 2.0 in Iran. Mater thesis in knowledge and information science, Alzahra University, Tehran. (in Persian)
Smeaton, A. F., & Callan, J. (2005). Personalisation and recommender systems in digital libraries. International Journal on Digital Libraries, 5(4), 299-308.
Sun, T., Zhang, M., Yan, F., & Deng, Z. (2013). Personalized search in digital libraries via spreading activation model. Web Intelligence and Agent Systems: An International Journal, 11(2), 137-147. ‏
Sun, Y., Li, H., Councill, I. G., Huang, J., Lee, W. C., & Giles, C. L. (2008). Personalized ranking for digital libraries based on log analysis. In Proceedings of the 10th ACM Workshop on Web Information and Data Management, WIDM '08, Co-located with the ACM 17th Conference on Information and Knowledge Management, CIKM '08. Retrieved from https://dl.acm.org/doi/10.1145/1458502.1458524
Tang, K. (2013). Research on the Construction of Personalized Active Information Service Model in Digital Library. In Advanced Materials Research, Trans Tech Publications ,753, 3071-3074.
Tejeda-Lorente, Á., Porcel, C., Peis, E., Sanz, R., & Herrera-Viedma, E. (2014). A quality based recommender system to disseminate information in a university digital library. Information Sciences, 261, 52-69.
Tonta, Y. (2004). Integrated and personalized digital information services. International Journal Information Theories& Application, 263-266.
Vicente-López, E., de Campos, L. M., Fernández-Luna, J. M., & Huete, J. F. (2016). Use of textual and conceptual profiles for personalized retrieval of political documents. Knowledge-Based Systems, 112, 127-141.
Xin, L., Haihong, E., Junde, S., Meina, S., & Junjie, T. (2013, December). Collaborative book recommendation based on readers' borrowing records. In 2013 International Conference on Advanced Cloud and Big Data. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/6824589
Xu, C. (2017). A Personalized Recommender System Based on Library Database. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 12(12), 134-145
Xu, J. (2018). Research on Personalized Service of University Library Based on User Behavior. International Workshop on Advances in Social Sciences. Retrieved from https://webofproceedings.org/proceedings_series/ESSP/IWASS%202018/SS1231017.pdf
Yang, C., Wei, B., Wu, J., Zhang, Y., & Zhang, L. (2009, June). CARES: a ranking-oriented CADAL recommender system. In Proceedings of the 9th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries. Retrieved from https://dl.acm.org/doi/10.1145/1555400.1555432
Yu, Z., Zheng, Z., Gao, S., & Guo, J. (2005, October). Personalized information recommendation in digital library domain based on ontology. In IEEE International Symposium on Communications and Information Technology, 2005. Retrieved from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1567094
Yuan Z., Yu T., & Zhang J. (2011). A Social Tagging Based Collaborative Filtering Recommendation Algorithm for Digital Library. In: Xing C., Crestani F., Rauber A. (eds) Digital Libraries: For Cultural Heritage, Knowledge Dissemination, and Future Creation. ICADL 2011. Lecture Notes in Computer Science, vol 7008. Springer, Berlin, Heidelberg.‏ Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-24826-9_25
Zhang, Q., & Wang, X. (2014). Digital Library of personalized information services approach and Countermeasures. In 2014 International Conference on Education, Management and Computing Technology (ICEMCT-14). Atlantis Press. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.835.4673&rep=rep1&type=pdf
Zhang, Y., Wu, J., & Zhuang Y. (2008). Personalized Multimedia Retrieval in CADAL Digital Library. In: Huang YM.R. et al. (eds) Advances in Multimedia Information Processing - PCM 2008. PCM 2008. Lecture Notes in Computer Science, vol 5353. Springer, Berlin, Heidelberg. Retrieved from https://link.springer.com/978-3-540-89796-5_72.