ارائه الگویی پیاده‌سازی فرآیند مدیریت دانش در سازمان امور عشایری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران.

3 دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هدف: با وجود دلایل قوی­ که برای استفاده از مدیریت دانش به منظور بهبود عملکرد سازمانی وجود دارد، موانع مختلفی برای پیاده­‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها به چشم می‌­خورد؛ بنابراین، پژوهش حاضر با هدف پیاده‌سازی فرآیند مدیریت دانش در سازمان امور عشایری ایران انجام شده است.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی، مبتنی بر روش ترکیبی تاپسیس و معادلات ساختاری و جامعه آماری آن، شامل کلیه کارکنان سازمان امور عشایری ایران در سال 1398 است. حجم نمونه نیز طبق فرمول کوکران 302 نفر، به روش نمونه­‌گیری تصادفی طبقه­‌ای در تحلیل استفاده شده است. برای جمع­‌‌‌آوری داده­‌‌ها از پرسشنامه­ 60 گزینه‌ای بهره گرفته شد که پس از اعمال روش تاپسیس 24 شاخص که میانگین لازم جهت ورود به مدل را دریافت ننمودند از مدل حذف شدند. پرسشنامه 36 گزینه‌ای به تأیید خبرگان و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌‌ها، نرم‌افزار SmartPLS برای مدل‌­یابی معادلات ساختاری به کار گرفته شد.
یافته‌ها: برای تحلیل داده‌­های پژوهش، از آزمون­های تحلیل عامل تأییدی با نرم­افزار SmartPLS استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه و مناسب ارزیابی شد. یافته‌­ها نشان داد که مدل الگویی ساخته شده، یازده بعد را می­‌سنجد. پژوهش نشان داد، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، انگیزش و عامل فنی بر مدیریت دانش تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد.
نتیجه‌گیری: برای پیاده‌سازی فرآیند مدیریت دانش در سازمان امور عشایری ایران عوامل، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، انگیزش و عامل فنی کارساز بوده و در این بین می‌بایست از عامل اجتماعی به عنوان متغیر میانجی بهره جست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Implementing Knowledge Management Process in Iranian Nomads Affairs Organization

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zare 1
  • Mosayeb Samanian 2
  • Zahra Abazari 3
  • Fahime Babalhaveji 4
1 PhD student in Information Science and Knowledge, Islamic Azad University, North Tehran Ph.D. Candidate in Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran. Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, Bojnourd, Iran.
3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Despite the strong reasons for using knowledge management to improve organizational performance, there are various obstacles to implementing knowledge management in organizations. Therefore, the present study was conducted with the aim of implementing the knowledge management process in the Nomads Affairs Organization of Iran.
Methodology: This descriptive-survey study is based on the combined method of TOPSIS and structural equations, and its statistical population includes all employees of the Nomads Affairs Organization of Iran in 1398 (2018). The sample size was 302 people according to Cochran's formula; stratified random sampling method was used in the analysis. To collect data, a 60-item questionnaire was used, which after applying the TOPSIS method, 24 indicators that did not receive the required average to enter the model were removed from the model. The 36-item questionnaire was approved by experts and the validity of the structure was confirmed by confirmatory factor analysis and their reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data, SmartPLS software was used to model the structural equations.
Findings: The research findings showed that organizational culture, organizational structure, motivation, and technical factor have a positive and significant effect on knowledge management.
Conclusion: To implement the knowledge management process in the Nomads Affairs Organization of Iran, the factors "organizational culture", "organizational structure", "motivation", and "technical" are effective and in the meantime, the "social factor" should be used as a mediating variable. By increasing the organizational culture among employees, knowledge management can more easily go through the implementation and execution stages. Considering the effect of the variable of organizational structure on knowledge management and also in order to achieve the goals and mission of the organization, it is necessary for senior managers to organize and select the appropriate structure of knowledge management. According to the research results, the motivation variable has a higher score and this means that managers try to create more trust and motivation in employees. The results showed that the IT variable has a direct effect on the implementation of knowledge management. Given the impact of staff on the implementation of knowledge management is necessary; Recruit employees with high knowledge and expertise to add new knowledge to the knowledge within the organization. Considering the effect of social factor as a mediating variable on knowledge management and also in order to achieve the goals and mission of the organization, it is necessary to strengthen social capital and mutual trust among their employees. Organizational investment in the development of social capital, through effective communication training, improving the communication process and interactions between employees and managers inside and outside the organization, creating a culture of cooperation, mutual trust and teamwork, all contribute to the development of social organization. And it will accelerate the movement of the organization towards an innovative and learning organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern
  • knowledge management
  • nomads
  • TOPSIS
  • STRUCTURAL EQUATIONS
ابطحی، سید حسین؛ آغاز، عسل­ (1390). تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: وزارت صنایع و معادن). نشریه علمی راهبردهای بازرگانی. ۹(۴۷)، ۲۶۵-۲۷۶.
اربابی، شهروز؛ جامی پور، مونا؛ زارع کیقباد، پری؛ فرخ­نیا، سیدمحمدرضا (1394). نقش مدیریت دانش در نوآوری و افزایش خلاقیت سازمان­‌ها. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
الوانی، سید مهدی؛ ناطق، تهمینه؛ فراحی، محمدمهدی­ (1386). نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2(5)، 35-70.
برزین­پور، فرناز؛ اخوان، پیمان؛ قمی، حمیدرضا­ (1393). شناسایی، اولویت‌بندی و سنجش میزان استفاده از ابزارهای مناسب مدیریت دانش در فرآیندهای دانشی دانشگاه امام علی (ع). فصلنامه مدیریت نظامی، 14(55)، 47-71.
بهلولی، علی؛ اسماعیل پور، منصور؛ اسلامبولچی، علیرضا (1399). بررسی عوامل استقرار مدیریت دانش در آموزش ‏و پرورش با استفاده از تکنیک‏‌های داده‏‌کاوی (مورد مطالعه: اداره آموزش‏ و پرورش شهرستان دورود). فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 6(22)، 1-26.
حسین­پور، عباس؛ علی­پور، محمدباقر­ (1397). شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پیاده­‌سازی مدیریت دانش در دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی. فصلنامه رشد فناوری، 14(54)، 46-54.
حفیظ کاشانی، مسعود؛ حاجی ملا میرزایی، حمید ­(1400). ارائه الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در سیستم فرماندهی و کنترل.  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 4(2)، 95-127.
دامغانیان، حسین؛ زارعی، عظیم؛ فرناز، روزبان­ (1392). بررسی تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت دانش با میانجی‌گری توانمندسازی در شرکت ملی حفاری ایران. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(4)، 85-102.
رحمان سرشت، حسین؛ رادمرد، سید قادر؛ گلوانی، محمد ­(1390). رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه­‌ای در معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو) . فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 9(23)، 31-49.
صادقی دروازه، سعید؛ شول، عباس؛ مزروعی نصرابادی، اسماعیل؛ فرهادیان، علی­ (1397). نقش قابلیت­‌های فرایندی مدیریت دانش در توانمندسازی ساختاری منابع انسانی (مورد مطالعه: دانشگاه علامه طباطبائی). فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 1(1)، 49-72.
عصاره، فریده؛ سام، شهلا؛ غایبی، امیر (1400). شناسایی ابعاد توسعه خدمات مدیریت داده‌های پژوهشی در مراکز علمی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 24(2)، 85-111.
فروتن راد، لاله؛ مؤمنی، عصمت ­(1400). مروری بر فرایند مدیریت دانش و چگونگی پیاده‌سازی آن در سازمان‌ها.  فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، آماده انتشار.
References
Abtahi, S. H., & Aghaz, A. (2011). The effect of organizational culture on knowledge management (Case study: Ministry of Industries and Mines). Scientific Journal of Business Strategies, 9 (47), 265-276. (in Persian)
Adams, G. L., & Lamont, B. T. (2003). Knowledge management systems and developing sustainable competitive advantage. Journal of Knowledge Management, 7(2), 142-54.
Alwani, S. M., Nategh,T., & Farahi, M. M. (2006). The role of social capital in the development of organizational knowledge management. Iranian Journal of Management Sciences, 2(5), 35-70. (in Persian)
Arbabi, S., Jamipour, M., Zare Kiqobad, P., Farkhonia, S. M. R. (2015). The role of knowledge management in innovation and increasing the creativity of organizations. National Conference on New Approaches in Management, Economics and Accounting. (in Persian)
Barzinpour, F., Akhavan, P., & Qomi, H. R. (2014). Identifying, prioritizing and measuring the use of appropriate knowledge management tools in the knowledge processes of Imam Ali University. Military Management Quarterly, 14(55), 47-71. (in Persian)
Bohlooli, A., Ismailpour, M., & Islambolchi, A. (2020). Investigating the factors of establishing knowledge management in education using data mining techniques (Case study: Dorud Education Department). Journal of Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 6(22), 1-26. (in Persian)
 
Chen, C. J., & Huang, J. W. (2007). How organizational climate and structure affect knowledge management. International Journal of Information Management, 27(2), 104-118.
Chin, W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. Modern Methods for Business Research, 295-336.
Curado, M., & Ramos, I. (2010). Knowledge Management in Organizations: A new Proposal. European Conference on Knowledge Management, 11, 323-333.
Damghanian, H., Zarei, A., & Roozban, F. (2013). Investigating the effect of information technology on knowledge management through empowerment mediation in the National Iranian Drilling Company. Information Technology Management, 5(4), 85-102. (in Persian)
Davenport, T. H., & Prusak, L (1998). Working Knowledge: How Organizations Manage what they Know. Harvard Business School Press, Boston, MA.
Dickel, D. G., & de Moura, G. L. (2016). Organizational performance evaluation in intangible criteria: a model based on knowledge management and innovation management. RAI Revista de Administração e Inovação, 13(3), 211-220.
Foroutan Rad, L., & Momeni, E. (2020). A review of the knowledge management process and how to implement it in organizations. Knowledge Retrieval and Semantic Systems. (in Persian)
Ghezzi, A., & Cavallo, A. (2020). Agile business model innovation in digital entrepreneurship: Lean startup approaches. Journal of Business Research, 519–537. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.06.013.
Gil-Gomez, H., Guerola-Navarro, V., Oltra-Badenes, R., & Lozano-Quilis, J. A. (2020). Customer relationship management: Digital transformation and sustainable business model innovation. Economic Research-Ekonomska Istraˇzivanja, 1–18. https://doi.org/ 10.1080/1331677X.2019.1676283.
Gouvihaus, R. P. & Costa, P. E. C (2004). Knowledge Management: Breaking the Cultural Barriers to Motivate the Knowledge Sharing within Organizations. XXIV Brazilian Symposium on Production Engineering, October, Santa Catarina, Brazil.
Hafiz Kashani, M., & Haji Mullah Mirzaei, H. (2021). The Presentation of a Model for Implementing Knowledge Management in the Command-and-Control System. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 4(2), 95-127.
Hosseinpour, A., & Alipour, M. B. (2018). Identifying the factors affecting the implementation of knowledge management in the central office of University Jihad. Technology Growth Quarterly, 14(54), 46-54. (in Persian)
James, S. (2008). Inquiry in health knowledge management. Journal of Knowledge Management, 12(4), 160-172.
Lee, E. J., Kim, H. S., & Kim, H. Y. (2014). Relationships between core factors of knowledge management in hospital nursing organisations and outcomes of nursing performance. Journal of Clinical Nursing, 23(23-24), 3513-3524.
Lim, M., Lang, T. M., Hua, T. K., & Dat, B. T. (2017). Knowledge management in sustainable supply chain management: Improving performance through an interpretive structural modelling approach. Journal of Cleaner Production, 1(1), 806-816.
Meyer, H. M., & Marion T. J. (2013). Preserving the integrity of knowledge and information in R&D. Business Horizons, 56(1), 51-61.
Mohajan, H. K. (2017). The Impact of Knowledge Management Models for the Development of Organizations. Journal of Environmental Treatment Techniques, 5, 12-23.
Osareh, F., Sam, S., & Ghayebi, A. (2021). Identify the dimensions of development of research data management services in scientific centers. Journal of Library and Information Science, 24(2), 85-111. (in Persian)
Quinn, R. E., & Spritzer, G. M. (1997). The road to empowerment: Seven questions every leader should consider. Organizational Dynamics, 26(2), 37-49.
Rahman Seresht, H., & Radmard, S. Q. (2011). Relationship between organizational structure and knowledge management (a study in Iran Khodro Company in the production of press parts). Quarterly Journal of Organizational Culture Management, 9(23), 31-49.
Sadeghi Darvazeh, S., Shool, A., Mazrouei Nasrabadi, I., & Farhadian, A. (2018). The Role of Knowledge Management Process Capabilities in Structural Empowerment of Human Resources (Case Study: Allameh Tabatabai University). Quarterly Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge of Imam Hossein University, 1(1), 49-72. (in Persian)
Schein, E. H. (1992). Organizational Culture and Leadership. (2nd ed) San Francisco: Jossey- Bass.
Shani, A. B., Sena, J. A., & Olin, T. (2003). Knowledge management and new product development: a study of two companies. European Journal of Innovation Management, 6(3), 137-149.
Suhaimee, S., Abu Bakr, A. Z., & Alias, R. A. (2006). Knowledge Sharing Culture in Malaysian Public Institution of Higher Education: An Overview. Proceedings of the Postgraduate Annual Research Seminar, 354-359.
Wang, Y. M., & Wang, Y. C. (2016). Determinants of firms' knowledge management system implementation: An empirical study. Computers in Human Behavior, 64. 829-842.
Wold, H. (1975). Path models with latent variables: The NIPALS approach. In H. M. Blalock (Ed.), Quantitative sociology (pp. 307-357). New York: Seminar Press.