ارائه الگویی پیاده‌سازی فرآیند مدیریت دانش در سازمان امور عشایری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد، بجنورد، ایران

2 دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

10.30481/lis.2021.306806.1887

چکیده

هدف: به منظور بهبود عملکرد سازمانی وجود دارد، موانع مختلفی برای پیاده‌‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها به چشم می‌‌خورد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف پیاده‌سازی فرآیند مدیریت دانش در سازمان امور عشایری ایران انجام شده است.
روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی، مبتنی بر روش ترکیبی تاپسیس و معادلات ساختاری، و جامعه آماری آن، شامل کلیه کارکنان سازمان امور عشایری ایران در سال 1398 می‌باشد. حجم نمونه نیز طبق فرمول کوکران 302 نفر، به روش نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای در تحلیل استفاده شده است. برای جمع‌‌‌‌آوری داده‌‌‌ها از پرسشنامه‌ 60 گزینه ای بهره گرفته شد که پس از اعمال روش تاپسیس 24 شاخص که میانگین لازم جهت ورود به مدل را دریافت ننمودند از مدل حذف شدند. در ادامه پرسشنامه 36 گزینه‌ای به تأیید خبرگان و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید و جهت تجزیه و تحلیل داده‌‌ها، نرم افزار SmartPLS برای مدل‌‌یابی معادلات ساختاری بکار گرفته شد.
یافته‌ها: یافته‌‌های پژوهش نشان داد، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، انگیزش و عامل فنی بر مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد و عامل اجتماعی نیز توانست به عنوان عامل میانجی در تأثیر فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و انگیزش بر مدیریت دانش تأثیر مثبت را برقرار نماید.
نتیجه‌گیری: برای پیاده‌سازی فرآیند مدیریت دانش در سازمان امور عشایری ایران عوامل: فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، انگیزش و عامل فنی کارساز بوده و در این بین می‌بایست از عامل اجتماعی به عنوان متغیر میانجی بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Implementing Knowledge Management Process in Iranian Tribal Affairs Organization

نویسندگان [English]

  • mosayeb samanian 1
  • zahra abazari 2
  • fahime babalhaveji 3
  • fatemeh zare 4
1 Assistant Professor, Department of Information Science, Islamic Azad University, Bojnourd Branch, Bojnourd, Iran
2 Associate Professor, Department of Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
4 PhD student in Information Science and Knowledge, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Knowledge management is a key role in ensuring business success or competitive advantage by capturing and sharing experience and information. The strategic importance and advantage of knowledge management is the ability of the organization to correctly identify knowledge resources that improve the organization in order to gain a competitive advantage. For decades, knowledge management has been about organizational management with an emphasis on technology applications and networking; Recently, however, the world's leading organizations have given more importance to knowledge management, and have continued the processes of developing effective knowledge management, which includes increasing organizational productivity and innovation. Therefore, today knowledge is more important than traditional resources such as labor, land and financial capital. Having unique knowledge and effective knowledge leverage will lead to competitive advantages. Knowledge is a key strategic resource for all kinds of things An organization with innovative capabilities and with the utmost reliance on its intellectual property and ability to use knowledge and considering that the innovation process is the ultimate knowledge-based business process, can achieve its strategic goals. On the other hand, the turbulent and uncertain situation of organizations with constant challenges, such as reducing costs, changing purchasing behavior, increasing customer service, mature and global markets, has made it necessary for organizations to depend on knowledge management.
Objective: Despite the strong reasons for using knowledge management to improve organizational performance, there are various obstacles to implementing knowledge management in organizations; Therefore, the present study was conducted with the aim of implementing the knowledge management process in the Nomadic Affairs Organization of Iran. Methodology: This is a descriptive-survey study, based on the combined method of TOPSIS and structural equations, and its statistical population includes all employees of the Nomadic Affairs Organization of Iran in 1398. The sample size was 302 people according to Cochran's formula, stratified random sampling method was used in the analysis. To collect data, a 60-item questionnaire was used, which after applying the TOPSIS method, 24 indicators that did not receive the required average to enter the model were removed from the model. Then, a 36-item questionnaire confirmed by experts and structural validity through confirmatory factor analysis and their reliability were calculated using Cronbach's alpha coefficient and SmartPLS software was used to analyze the structural equations for data analysis. Findings: The findings showed that organizational culture, organizational structure, motivation and technical factor have a positive and significant effect on knowledge management and social factor as a mediating factor in the effect of organizational culture, organizational structure and motivation on knowledge management has a positive effect. To establish. Conclusion: In order to implement the knowledge management process in the Nomadic Affairs Organization of Iran, factors: organizational culture, organizational structure, motivation and technical factor are effective and in the meantime, the social factor should be used as a mediating variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pattern, knowledge management, nomads
  • TOPSIS, STRUCTURAL EQUATIONS