به کارگیری فناوری‌های معنایی - اجتماعی در کتابخانه‌های دیجیتال: الگویی مبتنی بر خرد و تخصص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران‌‌‌‌، ایران.

2 استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران‌‌‌‌، ایران.

3 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشیار دانشگاه قم، قم، ایران.

4 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مفهومی به‌ کارگیری فناوری معنایی- اجتماعی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران است.
روش‌: این پژوهش کاربردی با استفاده از روش‌های دلفی و پیمایشی- تحلیلی انجام گرفت. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق‌ساخته بود که شامل سه بخش ساختار معماری فناوری معنایی-اجتماعی، ابزارهای فناوری معنایی-اجتماعی و کارکرد فناوری معنایی- اجتماعی می‌شد. جامعه آماری مورد مطالعه در بخش دلفی 15 تن از متخصصان و خبرگان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی و در بخش پیمایشی 80 نفر کارشناسان کتابخانه‌های دیجیتالی و مراکز اطلاع‌رسانی ایران و 9 نفر از کارشناسان شرکت‌های نرم‌فزاری فعال در زمینه کتابخانه‌های دیجیتالی بودند. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و روش معادلات ساختاری و مدل‌سازی حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) استفاده شد.
یافته‌ها: الگوی پیشنهادی اکثر گویه‌ها بار عاملی بالایی را داشتند. بر همین اساس در مؤلفه‌های اصلی پژوهش شامل ساختار معماری فناوری معنایی- اجتماعی، ابزارهای فناوری معنایی- اجتماعی و کارکرد فناوری معنایی- اجتماعی گویه‌های دارای اهمیت از دیدگاه جامعه پژوهش مشخص شدند.
نتیجه‌گیری: توجه به نتایج به‌ دست‌آمده در الگوی پیشنهادی این پژوهش نشان می‌دهد در بحث فناوری معنایی- اجتماعی در نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی آنچه باعث پیشبرد و موفقیت این فناوری می‌شود، ایجاد صحیح نرم‌افزار کتابخانه دیجیتالی بر مبنای استانداردهای کتابخانه‌های دیجیتالی، توجه به زبان‌های نشانه‌گذاری از جمله ایکس.ام.ال. و دابلین کور و تلفیق آن با ابزارهای معنایی مانند وب 2.0، هشتک‌ها و رده‌بندی مردمی، فراداده و ... در راستای فناوری‌های اجتماعی مانند شبکه‌های اجتماعی، مشاپ‌ها و ... است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Semantic-Social Technologies in Digital Libraries: A Model Based on Wisdom and Expertise

نویسندگان [English]

  • Mehdi Pazhouhan 1
  • Najla Hariri 2
  • Yaghoub Norouzi 3
  • Fahimeh BabolHavaeji 4
1 Ph.D. Candidate, Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Knowledge and Information Science, Department of Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor in Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran.
4 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to design a conceptual model for the application of semantic-social technology in digital libraries in Iran.
Methodology: This applied research was conducted using Delphi and analytical survey methods. The tool used was a researcher-made questionnaire, which included three parts: the structure of semantic-social technology architecture, semantic-social technology tools, and the function of semantic-social technology. Descriptive statistics, structural equation modeling and partial least squares modeling (PLS-SEM) were used to analyze the statistical data.
Findings: In the final research model, most items had a high factor loading and in the main components of the research, including the architecture structure of semantic-social technology, tools of semantic-social technology and the function of semantic-social technology, important items from the perspective of the research community were identified. Accordingly, in the architectural structure of semantic-social technology, the use of RDF schema to describe and describe RDF-based resources, the use of SIOC technology to link blogs, forums and mailing lists had the highest factor loading. Also, in the part of semantic-social technology tools, in the final conceptual model research, video mashups and map mashups had a higher factor loading than others. In the functional part of semantic-social technology, using the URL standard to identify and locate a resource in digital libraries and retrieval function, using RDF tools and using Sub and Super techniques between concepts to retrieve information faster has the highest factor loading. Moreover, in the parts of data and resources and content, the use of RDF tools to exploit multimedia and non-textual resources due to the diversity of available information and in the function of organization and storage, the use of ontology to manage digital resources had higher factor loading. In addition, in the interaction function, the items of communication between the chain of information producers, collectors and users through social semantic web tools had the highest amount of factor loading.
Concusion: Considering the results obtained in the proposed model of this research and the items that have gained a high factor loading in the proposed conceptual model, shows that in semantic-social technology in digital library software, what makes this technology progress and success is the correct creation of digital library software. The basis of digital library standards, attention to the XML markup language, Dublin Core, etc. and its integration with semantic tools such as Web 2.0, hashtags and folksonomy, metadata, etc. in line with social technologies such as social networks, mashups, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic technology
  • Semantic-Social technology
  • library software
  • digital libraries
  • Web 3.0
ابراهیم زاده، صنم؛ نقشینه، نادر؛ فهیم نیا، فاطمه (1393). بررسی میزان استفاده نگرش و عملکرد کتابداران دانشگاهی در به کارگیری وب 2.0 در خدمات مرجع. کتابداری و اطلاع‌رسانی. 17(4)، 57-79.
ابراهیم زاده، صنم؛ نقشینه، نادر (1394). میزان آشنایی و استفاده کتابداران دانشگاهی شهر تبریز از امکانات وب 0/2.  دانش‌شناسی، 8(29)، 1-14.
ابرقوئیان، میترا؛ هاشمیان، محمدرضا؛ هدهدی نژاد، نیلوفر؛ فتوحی، زهرا؛ نوروزی، علی (1396). چالش‌های کاربرد وب 2 در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 14(2)، 65-70.
اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ حسینی شعار، منصوره (1390). میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی همدان از امکانات و قابلیت‌های وب 2.0 . کتابداری و اطلاع‌رسانی، 14(1)، 155-181.
آقابزرگی، سمانه؛ ضیایی، ثریا، سلامی، مریم (1392). میزان استفاده از وب 2 در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های برتر ایران. نشریه علوم انسانی دانشگاه پیام نور مشهد، 5، 49- 57.
اناری، فاطمه؛ عاصمی، عاصفه (1392). وب 2.0 و نسل جدیدی از فهرست‌های عمومی پیوسته. کتاب ماه کلیات، 184، 61-68.
باقری، توران (1398). ارائه الگوی مفهومی کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی. رساله دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد همدان.
باقری، توران؛ نوروزی، یعقوب؛ اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ زارعی، عاطفه. (1398). ارائه الگوی به‌ کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 30(2)، 129-151.
پاشتگ، محمدرضا؛ عجم زیبد، رضا؛ شرفی، علی (1394). بررسی میزان استفاده وبگاه کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان از ابزارهای وب 2.  نشریه علمی تخصصی ادکا، 1(2).
پژوهان، مهدی (1400). ارائه الگوی مفهومی به‌ کارگیری فناوری معنایی- اجتماعی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. رساله دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران.
حاج احمدی، سیمین؛ نوروزی، یعقوب (1396). بررسی کاربرد فناوری معنایی برای سازماندهی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتالی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۲(۳)، ۸۷۵-۸۹۶.
دوخانی، فیروزه؛ اصنافی، امیررضا؛ حریری، نجلا؛ نوشین فرد، فاطمه (1396). تعیین وضعیت استفاده از ابزارهای وب 2.0 مبتنی بر پیاده‌سازی آلتمتریکس: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران. نشریه علمی مدیریت اطلاعات، 3(1)، 77-105.
رزمی شندآبادی، مسعود (1398). ارائه‌ الگوی مفهومی به کارگیری اینترنت اشیاء در خدمات نوین کتابخانه‌های دیجیتال. رساله دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات همدان.
رشیدی، الهام (1394). وب 2 و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 1(1)، 121- 140.
زارعی شاندیز، فاطمه؛ میری، انیس؛ افسری، اعظم (1396). بررسی تطبیقی میزان آشنایی کتابداران آستان قدس رضوی با مؤلفه‌های وب تعاملی و وب معنایی. شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی. 9(37-36)، 1-17.
زارعی، عاطفه؛ بیات، محمد کریم (1394). کارایی رسانه‌های اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه‌های دولتی تهران. کتاب مهر، (17-18)، 98-121.
زره‌ ساز، محمد؛ فتاحی، سید رحمت الله؛ صنعت جو، اعظم (1394). بررسی تأثیر قابلیت‌های مهارتی بر شکل‌گیری رفتار راهنمایی کاربران در فرایند اطلاع‌یابی از کتابخانه‌های دیجیتال. پردازش و مدیریت اطلاعات، 31 (83)، 61-85.
شهرکی ثانوی، نوشین (1395). شناسایی ابزار، قابلیت‏ها و امکانات فهرست‌های کتابخانه‌ای مبتنی بر وب 2.0 و پیشنهاد الگویی برای فهرست‌های کتابخانه‌ای ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
صراف زاده، مریم؛ علوی، سهیلا (1393). جایگاه شبکه‌های اجتماعی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. تعامل انسان و اطلاعات، 1(1)، 44-56.
ظهوریان فولادی، نیوشا. (1393). انگیزه‌ها و موانع کاربست رسانه‌های اجتماعی توسط کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی. تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، 48(1)، 121-141.
علیپور حافظی، مهدی (1394). یکپارچه‌‎سازی معنایی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26(3)، 93-113.
علیپور، مهدی (1391). مقایسه تطبیقی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی همدان از قابلیت‌های وب 2.0. مجله الکترونیکی عطف. دسترسی http://www2.atfmag.info، تاریخ بازیابی: 14/7/ 1399.
علیپورحافظی، مهدی (1390). کتابخانه دیجیتال: مبادله اطلاعات. تهران: سمت.
فتحیان، اکرم (1391). نگاهی نو به طراحی کتابخانه‌های دیجیتال: کاربرد هستی‌شناسی در طراحی کتابخانه‌های دیجیتال معنایی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 15(2).
قاضی زاده، حمید؛ جهانشاهی، زلیخا (1397). بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی توسط کاربران کتابخانه‌های عمومی مطالعه موردی: کتابخانه‌های عمومی شهرستان تنکابن. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 24(1)، ۱۴۹-۱۶۷.
کشوری، مریم؛ عبدالهی، محمدصادق (1392). تقویت وفاداری مشتریان کتابخانه‌ها با استفاده از رسانه‌های اجتماعی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 24(1)، 76- 93.
مرادی، شیما؛ علی پور، امید؛ صابری، مریم؛  فلاحتی، آمنه (1390). میزان بهره‌گیری از وب 2.0 در کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای خاورمیانه. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 14(2)، 107- 130.
نوروزی، یعقوب؛ خویدکی، سمانه (1393). کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران. رهیافت، 24(57).
نوروزی، یعقوب؛ بابایی، مطهره (1398). به‌کارگیری فناوری‌های تحت وب در بازیابی اطلاعات در پورتال کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 5(17)، 97-122.
نوکاریزی، محسن؛ نارمنجی، مهدی (1392). آشنایی با اطلاعات و ارتباطات. تهران: سمت.
ولی‌زاده، بهناز؛ رضائی شریف‌آبادی، سعید، دولانی، عباس. (1396). بررسی نقش شبکه‌ اجتماعی موبایلی تلگرام در توسعه خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: مدیران و کتابداران کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم). کتابداری و اطلاع‌رسانی، 20(1)، 21-51.
References
Abarghoian, M., Hashemian, M. R., Hodhodinejad, N., Fotouhi, Z., & Norouzi, A. (2017). Challenges of Applying Web2 in Libraries of Isfahan University of Medical Sciences, Iran. Health Information Management, 14(45), 65-70. (in Persian)
Aghabozorgi, S., Ziaei, S., & Salami, M. (2013). The rate of using web2.0 in central libraries of top universities in Iran. Payame Noor University of Mashhad Journal of Humanities, 5, 49-57. (in Persian)
Alipour Hafezi, M. (2012). A comparative comparison of the level of familiarity and use of Web 2.0 capabilities by librarians of Hamedan public and university libraries. ATF. Access: http://www2.atfmag.info. (in Persian) 
Alipour Hafezi, M. (2015). Semantic Integration of Information Resources in Iranian Digital Libraries. National Studies on Librarianship and Information Organization, 26(3), 93-113. (in Persian) 
Asemi, A., & Anari, F., (2013). The web. 2 and a new generation of online public catalogs (OPAC2). Ketabmah, 4(184), 61-68. (in Persian)
Bagheri, T. (2019). A conceptual model of the use of semantic technology in information retrieval in digital libraries. Ph.D. thesis, Azad university of Hamadan. (in Persian)
Bagheri, T., Norouzi, Y., Isfandiari, A., & Zarei, A. (2019). Application of Semantic Technology in Information Retrieval in the Digital Libraries: Proposing a Conceptual Model. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization (NASTINFO), 30(2), 129-151. (in Persian)
Dokhani, F., Asnafi, F., Hariri, N., & Nooshinfard, F. (2017). Determining the Status of Using Web 2.0 Tools Based on Altmetrics Implementation: Case Study Central Library of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. Information management, 3(1), 75-104. (in Persian) 
Ebrahimzadeh, S., Naghshineh, N., & Fahimnia, F. (2015). Assessing attitude, usage and function of academic librarians in using Web 2.0 in reference services. Library and information science, 17(68), 57- 79. (in Persian)
Fathian, A. (2013). A New Insight at Digital Library Design: The Application of Ontology in Semantic Digital Library Design. Library and information science, (15)2. (in Persian) 
Ghazi Zadeh, H., & Gahanshahi, Z. (2018). Utilization of social networks by public library users in the city of Tonekabon. Research on Information Science & Public Libraries, 24(1), 149-167. (in Persian)
Hajiahmadi, S., & Norouzi, Y. (2017). Investigating the Application of Semantic Technology to Organize Information in Digital Library Software Systems. Iranian Journal of Information Processing and Management, 32(3), 875-896. (in Persian)
Isfandiari Moghadam, A., & Hoseini Shoar, M. (2011). Familiarity and use of web 2.0 facilities and capabilities by librarians of Hamedan University libraries. Library and Information Sciences, 14(1), 155-181. (in Persian)
Keshvari, M., & Abdollahi, M. (2013). Enhancing the Loyalty of Library Customers Using Social Media. National Studies on Librarianship and Information Organization, 24(1), 76-93. (in Persian)
Moradi, S., Alipour, O., Saberi, M., & Falahati, A. (2011). Web 2.0 utilization in Middle Eastern university libraries. Library and Information Sciences, 14(2), 107-130. (in Persian)
Norouzi, Y., & Babaei, M. (2019). Determine the rate of utilization of Web 2.0 technologies in information retrieval (Castudy Iranian digital libraries portals). Sciences and Techniques of Information Management, 5(4), 102-128. doi: 10.22091/stim.2020.4893.1346. (in Persian)
Norouzi, Y., & Khavidaki, S. (2014). Social Semantic Digital Library: A Perspective for Digital Libraries in Iran. Rahyaft, 24 (57). (in Persian)
Noukarizi, M., & Narmenji, M. (2013). Familiarity with information and communication. Tehran: SAMT. (in Persian)
Pajoohan, M., (2021). Presenting a conceptual model of using semantic-social technology in Iranian digital libraries. Ph.D. thesis, Islamic Azad University Science and Research Branch. (in Persian)
Pashtag, M., Ajam Ziboa, R., & Sharafi, A., (2015). A survey of the use of web tools by the libraries of the world's top universities websites. ADKA, 2(1), 2-14. (in Persian)
Rashidi, E. (2015). Web2 & Librarians of Kermanshah University of Medical Science. Sciences and Techniques of Information Management, 1(1), 121-140. doi: 10.22091/stim.2015.609 (in Persian) 
Razmi Shandabadi, M. (2019). Conceptual model of using the Internet of Things in modern digital library services. Ph.D. thesis, Islamic Azad University Science and Research Branch of Hamadan. (in Persian)
Sarafzadeh, M., & Alavi, S. (2014). The State of Online Social networking among Library and Information Sciences Students. Human Information Interaction, 1(1), 44-56. (in Persian) 
Shahraki Sanavi, N. (2016). Identify tools, capabilities and features of web 2.0 library catalogs and suggest a model for Iranian library catalogs. M.A desertion. Alzahra university. (in Persian) 
Valizadeh, B., Rezaei Sharifabadi, S., & Doulani, A. (2017). The role of Telegram mobile social network in developing the academic library services (Case study: Managers and librarians of the central library of the universities of the Iranian Ministry of Science, Research and Technology). Library and Information Sciences, 20(1), 21-51. (in Persian)
Zarei Shandiz, F., Miri, A., & Afsari, A. (2018). A comparative study of the familiarity of librarians of Astan Quds Razavi with the components of interactive web and semantic web. Electronic Journal of Astan Quds Razavi Libraries, Museums and Documentation Organization, 9(36-37), 1-17. (in Persian)
Zarei, A., & Bayat, M. (2015). The Efficiency of social media in University Libraries: A Case Study of Tehran Public Universities. Ketabmehr, (17-18)98-121. (in Persian)
Zerehsaz, M., Fattahi, R., & Sanatjoo A. (2015). Investigating the Impact of Skill-Based Capabilities on Help Seeking Behavior of Digital Libraries Users. Iranian Journal of Information Processing and Management, 31(1), 59-83. (in Persian)
Zohoorian Fooladi, N. (2014). Visualizing the scientific network of thermodynamics subject area based on outputs of Iranians scholars of the field indexed in Thomson Reuters Web of Science. Journal of Academic Librarianship and Information Research, 48(1), 121-141. (in Persian) 
Abdul Aziz, R., Arif, Z., Ramly, R., Hj Abdullah, C., & Haslinda, H. (2011). The implications of Library 2.0 tools in Malaysian Academic Libraries towards Reference Services. In: Asia-Pacific Conference on Library & Information Education and Practice: issues, challenges and opportunities, 22-24 June 2011, Pullman Putrajaya Lakeside, Malaysia.
Abarghoian, M., Hashemian, M. R., Hodhodinejad, N., Fotouhi, Z., & Norouzi, A. (2017). Challenges of Applying Web2 in Libraries of Isfahan University of Medical Sciences, Iran. Health Information Management, 14(45), 65-70. (in Persian)
Aghabozorgi, S., Ziaei, S., & Salami, M. (2013). The rate of using web2.0 in central libraries of top universities in Iran. Payame Noor University of Mashhad Journal of Humanities, 5, 49-57. (in Persian)
Ahmad Khan, S., & Bhatti, R. (2012). Application of social media in marketing of library and information services: A case study from Pakistan" Webology, 9. Retrieved from http://www.webology.org/2012/v9n1/a93.html
Alipour Hafezi, M. (2012). A comparative comparison of the level of familiarity and use of Web 2.0 capabilities by librarians of Hamedan public and university libraries. ATF. Access: http://www2.atfmag.info. (in Persian) 
Alipour Hafezi, M. (2015). Semantic Integration of Information Resources in Iranian Digital Libraries. National Studies on Librarianship and Information Organization, 26(3), 93-113. (in Persian) 
Asemi, A., & Anari, F., (2013). The web. 2 and a new generation of online public catalogs (OPAC 2). Ketabmah, 4(184), 61-68. (in Persian)
Bagheri, T., Norouzi, Y., Isfandiari, A., & Zarei, A. (2019). Application of Semantic Technology in Information Retrieval in the Digital Libraries: Proposing a Conceptual Model. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization (NASTINFO), 30(2), 129-151. (in Persian)
Balaji, B. P., Vinay, M. S., Shalini, B. G. & Raju, J. S. M. (2018). An integrative reviewof Web 3.0 in academic libraries.
Balaji, S., Preedinp, A., Kumar, M., & Devika, P. (2012). Knowledge Organization Systems for Semantic Digital Libraries. International Conference on Trends in Knowledge and Information Dynamice, Vol 2, Paper Presented at the ICTK, Bangalore,10-13, July/ 2012, p. 988.
Breslin. J. G., Passant, A., & Vrandec, D. (2011). Social Semantic Web Handbook of Semantic Web Technologies. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Burke, M. (2009). The semantic web and the digital library. The Semantic Web, 61(3), 316.
Bygstad, B., Ghinea, G., & Klæboe, G. T. (2009). Organisational challenges of the Semantic Web in digital libraries: A Norwegian case study. Online Information Review.
Chen, D. Y. T., Chu, S. K. W., & Xu, S. Q. (2012). How do libraries use social networking sites to interact with users? Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 49(1), 1-10.
Collins, G., & Quan‐Haase, A. (2012). Social media and academic libraries: Current trends and future challenges. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, 49(1), 1-4.
Daluba, N. E., & Maxwell, C. E. (2013). Effect of social media on the use of academic library by undergraduate students in tertiary institutions: A case study of Kogi State University, Anyigba. Academic Research International, 4(5), 536.
Dokhani, F., Asnafi, F., Hariri, N., & Nooshinfard, F. (2017). Determining the Status of Using Web 2.0 Tools Based on Altmetrics Implementation: Case Study Central Library of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. Information management, 3(1), 75-104. (in Persian)
Ebrahimzadeh, S., Naghshineh, N., & Fahimnia, F. (2015). Assessing attitude, usage and function of academic librarians in using Web 2.0 in reference services. Library and information science, 17(68), 57- 79. (in Persian)
Fan, L., Junping, Q., & Wen, L. (2014). Library Resource Semantization Based on Resource Ontology. Electronic Library, 32(3).
Fathian, A. (2013). A New Insight at Digital Library Design: The Application of Ontology in Semantic Digital Library Design. Library and information science, (15)2. (in Persian) 
García-Crespo, Á., Gómez-Berbís J. M., Colomo-Palacios, R., GarcíaSánchez, F. (2011). Digital Libraries and Web 3.0. The CallimachusDL Approach. Comput. Hum. Behav.
Ghazi Zadeh, H., & Gahanshahi, Z. (2018). Utilization of social networks by public library users in the city of Tonekabon. Research on Information Science & Public Libraries, 24(1), 149-167. (in Persian)
Hajiahmadi, S., & Norouzi Y. (2017). Investigating the Application of Semantic Technology to Organize Information in Digital Library Software Systems. Iranian Journal of Information Processing and Management, 32(3), 875-896. (in Persian)
Isfandiari Moghadam, A., & Hoseini Shoar, M. (2011). Familiarity and use of web 2.0 facilities and capabilities by librarians of Hamedan University libraries. Library and Information Sciences, 14(1), 155-181. (in Persian)
Keshvari, M., & Abdollahi, M. (2013). Enhancing the Loyalty of Library Customers Using Social Media. National Studies on Librarianship and Information Organization, 24(1), 76-93. (in Persian)
Kim, D. J., Yue, K. B., Hall, S. P., & Gates, T. (2009). Global diffusion of the internet XV: Web 2.0 technologies, principles, and applications: A conceptual framework from technology push and demand-pull perspective. Communications of the Association for Information Systems, 24(1), 38.
Mahmood, K., & Richardson J.  J. V. (2011). Adoption of Web 2.0 in US academic libraries: a survey of ARL library Web sites. Program: Electronic Library & Information Systems, 45(4), 365‐375.
Mayr, P., Mutschke, P., & Petras, V. (2008). Reducing Semantic Complexity in Distributed Digital Libraries: Treatment of Term Vagueness and document re- ranking. Library Review, 57(3), 213-218.
Moradi, S., Alipour, O., Saberi, M., &Falahati, A. (2011). Web 2.0 utilization in Middle Eastern university libraries. Library and Information Sciences, 14(2), 107-130. (in Persian)
NadiRavandi, S., & Haji Zeinolabedini, M. (2013). Comparison of Used Metadata Electronic in Digital Libraries in Iran with Dublin Core Standard. International Journal OF Research in Engineering and Technology, 2(3), 398-406.
Norouzi, Y., & Babaei, M. (2019). Determine the rate of utilization of Web 2.0 technologies in information retrieval (Castudy Iranian digital libraries portals). Sciences and Techniques of Information Management, 5(4), 102-128. (in Persian)
Norouzi, Y., & Khavidaki, S. (2014). Social Semantic Digital Library: A Perspective for Digital Libraries in Iran. Rahyaft, 24(57). (in Persian)
Noukarizi, M., & Narmenji, M. (2013). Familiarity with information and communication. Tehran: SAMT. (in Persian)
Pajoohan, M., (2021). Presenting a conceptual model of using semantic-social technology in Iranian digital libraries. Ph.D. thesis, Islamic Azad University Science and Research Branch. (in Persian)
Palmer, S. (2014). Characterizing university library use of social media: a case study of Twitter and Facebook from Australia. The Journal of Academic Librarianship, 40(6), 611-619.
Pashtag, M., Ajam Ziboa, R., & Sharafi, A., (2015). A survey of the use of web tools by the libraries of the world's top universities websites. ADKA, 2(1), 2-14. (in Persian)
Rashidi, E. (2015). Web2 & Librarians of Kermanshah University of Medical Science. Sciences and Techniques of Information Management, 1(1), 121-140. doi: 10.22091/stim.2015.609. (in Persian)
Razmi Shandabadi, M. (2019). Conceptual model of using the Internet of Things in modern digital library services. Ph.D. thesis, Islamic Azad University Science and Research Branch of Hamadan. (in Persian)
Sarafzadeh, M., & Alavi, S. (2014). The State of Online Social networking among Library and Information Sciences Students. Human Information Interaction, 1(1), 44-56. (in Persian)
Sehanovic, J., & Zugaj, M. (1996). Mathematical modeling of organization and information technology. Library management, 17(7), 25-31.
Shahraki Sanavi, N. (2016). Identify tools, capabilities and features of web 2.0 library catalogs and suggest a model for Iranian library catalogs. M.A desertion. Alzahra university. (in Persian)
Stempfhuber, M., & Zapilko, B. (2009). Integrated Retrieval of Research Data and Publications in Digital Libraries. In ELPUB, 613-620.
Tandi Lwoga, E. (2014). Integrating Web 2.0 into an academic library in Tanzania. The Electronic Library, 32(2), 183-202. https://doi.org/10.1108/EL-06-2012-0058
Valizadeh, B., Rezaei Sharifabadi, S., & Doulani, A. (2017). The role of Telegram mobile social network in developing the academic library services (Case study: Managers and librarians of the central library of the universities of the Iranian Ministry of Science, Research and Technology). Library and Information Sciences, 20(1), 21-51. (in Persian)
Yi, Z. (2014). Australian academic librarians' perceptions of effective Web 2.0 tools used to market services and resources. The Journal of Academic Librarianship, 40(3-4), 220-227.
Zarei Shandiz, F., Miri, A., & Afsari, A. (2018). A comparative study of the familiarity of librarians of Astan Quds Razavi with the components of interactive web and semantic web. Electronic Journal of Astan Quds Razavi Libraries, Museums and Documentation Organization, 9 (36-37), 1-17. (in Persian)
Zarei, A., & Bayat, M. (2015). The Efficiency of social media in University Libraries: A Case Study of Tehran Public Universities. Ketabmehr, (17-18), 98-121. (in Persian)
Zerehsaz, M., Fattahi, R., & Sanatjoo, A. (2015). Investigating the Impact of Skill-Based Capabilities on Help Seeking Behavior of Digital Libraries Users. Iranian Journal of Information Processing and Management, 31(1), 59-83. (in Persian)
Zinyeredzi, C. & Zinn, S. (2016). Use of web 2.0 technologies by library and information science students. Mousaion, 34(4), 19-42. http://dx.doi.org/10.25159/0027-2639/2036
Zohoorian Fooladi, N. (2014). Visualizing the scientific network of thermodynamics subject area based on outputs of Iranians scholars of the field indexed in Thomson Reuters Web of Science. Journal of Academic Librarianship and Information Research, 48(1), 121-141. (in Persian)