سازماندهی منابع غیرکتابی با استفاده از الگوی مرجع مفهومی سی‌داک (CIDOC-CRM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس گروه سازماندهی منابع غیرکتابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

10.30481/lis.2022.343144.1967

چکیده

هدف: هدف مقاله بررسی چگونگی کاربرد الگوی مرجع مفهومی سی‌داک برای سازماندهی منابع غیرکتابی است.
روش پژوهش: در این پژوهش از روش تحلیل محتوا با رویکرد تطبیقی استفاده شد. در این چارچوب بر روی استاندارد یونی‌مارک، ویرایش دوم قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن و الگوی مرجع مفهومی سی‌داک مطالعاتی انجام شد. جامعه مورد بررسی را فراداده‌های 116 اثر در قالب 17 نوع منبع غیرکتابی از مجموعه منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده‌ها یک سیاهه وارسی بود که به همین منظور تهیه شد و برای ترسیم نمودار از نرم‌افزار مایکروسافت ویزیو استفاده شد.
یافته‌ها: در پژوهش به عمل آمده تعداد 37 عنصر داده‌ای شناسایی شد. همچنین، در این راستا 20 موجودیت از الگوی سی‌داک انتخاب شد که به فراخور نیاز از طریق 23 ویژگی به هم مرتبط شدند. در نهایت، برای 37 عنصر داده‌ای، 24 توصیف بر اساس الگوی سی‌داک تعریف شد.
نتیجه‌گیری: بررسی به عمل آمده نشان داد که اغلب عناصری که در ساختارهای کتابشناختی بکار رفته‌اند، قابل تطبیق با ساختار هستی‌نگاری و الگوی سی‌داک بودند. در نتیجه می‌توان اظهار داشت که برخی از موجودیت‌های الگوی سی‌داک و ویژگی‌هایی که ارتباط آنها را تعریف کرده‌اند، بیانگر جنبه‌ای از سازماندهی منابع غیرکتابی بوده و توانسته‌اند توصیفی ساختاریافته و مرتبط با سازماندهی منابع غیرکتابی از دو جنبه فیزیکی و محتوایی ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-book Resources Organizing Using CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC-CRM)

نویسندگان [English]

  • Soheila Faal 1
  • A. Hossein Farajpahlou 2
  • Farideh Osareh 2
  • Fariborz Khosravi 3
1 Head of Non-book Organization Branch of National Library and Archives of IR of Iran (NLAI)
2 Professor in Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University
3 Associate Professor in Knowledge and Information Science, National Library and Archives of IR of Iran (NLAI)
چکیده [English]

Objective: This article is aimed to demonstrate the results of a study on the application of the CIDOC Conceptual Reference Model for organization of non-book resources.
Methods: In this research was used content analysis method with a comparative approach. In this line, the UNIMARC Standard, the second edition of the Anglo-American Cataloging Rules, and the CIDOC-CRM were reviewed. 116 works in 17 types of non-book materials found in the National Library and Archives of IR of Iran (NLAI) collection formed the statistical population. A checklist was developed and used as the data collection tool, and Microsoft Visio Software was used to draw the required chart.
Results: As a result of this study 37 data elements were identified. These elements were entered in the fields of zero to eight blocks of the UNIMARC Standard. The rules of description were also based on the second edition of the Anglo-American Cataloging Rules in eight areas of description and analysis and access points parts. A description was provided based on the CIDOC-CRM for each data element. Also, 20 entities were selected from the CIDOC-CRM, which were interlinked through 23 properties as was required. The "E22 man-made object" entity in the role of "domain" was intended for non-book resources physics. This entity was connected to the “range" entity in various ways. All in all, 24 descriptions were given for 37 data elements based on the CIDOC-CRM.
Conclusion: Based on the result of this study, most of the data elements in the UNIMARC Standard and the Anglo-American Cataloging Rules were described based on the CIDOC-CRM. This result can indicate the adaptation of bibliographic standards structures to the CIDOC-CRM and ontological usability. Most of the elements used in bibliographic structures were compatible with ontological structure and CIDOC-CRM. Some of the entities of the CIDOC-CRM and the properties that defined their relationships represented an aspect of non-book resources organization which has been able to provide a structured and relevant description of non-book resources organization from both physical and content aspects. In general, it can be argued that considering the use of conceptual and ontological models to organize non-book resources can be considered as an introduction to the use of ontology to organize other library resources, including books and periodicals as well. In terms of applications of the CIDOC-CRM and its focus on museum materials and cultural heritage, the examples of this research can be a step towards the convergence of methods and patterns used in libraries, museums and archives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CIDOC Conceptual Reference Model
  • Conceptual models
  • Information organization
  • Non-book resources
  • Ontology