استنساخ کتابهای فقهی در دوره صفویه اول درایران با استناد به نسخ خطی کتابخانه های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشی و مشاور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. تهران، ایران.

چکیده

هدف: مسئله اصلی این پژوهش، بررسی فراوانی استنساخ کتب فقهی در دوره صفوی اول است. پس از بررسی نسخ خطی فقهی که در دوره صفوی استنساخ شده می‌توان به رشد و توسعه فزاینده علم فقه امامیه در این دوره و تداوم این سیر صعودی در دوره‌های بعدی پی برد. با توجه به گستردگی موضوع، دامنه موضوعی این پژوهش کتب فقهی استنساخ شده در دوره اول صفویه، از ابتدا تا عصر شاه عباس اول (از 907 تا 1038 ق) است.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که از مجموع 554 کتاب و رساله فقهی تولید شده در دوره صفوی اول، 3/38 درصد آن آثار با ساختار کتاب و 7/61 درصد آثار در قالب رساله تألیف شده است. در میان 212 کتاب فقهی تولید شده در این دوره، 45 عنوان کتاب مستقل و 167 عنوان کتاب غیرمستقل (در شرح و حاشیه کتاب‌های دیگر) هستند. 84 عنوان کتاب‌ صرفا تألیف فقهای این دوره است و نسخه‌هایی از این عناوین، در ادوار بعدی استنساخ شده است؛ و 128 عنوان نیز دارای نسخه‌های کتابت شده در این دوره هستند. آثار شهید ثانی، محقّق کرکی، شیخ بهایی و مقدّس اردبیلی دارای بیشترین فراوانی در استنساخ هستند.
نتیجه‌گیری: با توجه به این که آثار فقهی علمای مذکور، کتاب‌های جامع فقهی و استدلالی بوده، می‌توان نتیجه گرفت که فراوانی استنساخ این آثار در این دوره، عمدتاً برای تأمین نیاز منبع درسی در مدارس شیعی است که در شهرهای مهم و بزرگ ایران در این دوره تأسیس شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Writing and Reproduction of Jurisprudential Books in the First Safavid Period in Iran According to the Manuscripts of Iranian Libraries

نویسنده [English]

  • Habibollah Azimi
AResearch Associate professor of National Library and Archives of IR. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The main issue of this research is to investigate the frequency of reproduction of jurisprudential books in the first Safavid period. After reviewing the jurisprudence manuscripts written during the Safavid period, it is possible to understand the increasing growth and development of Imami jurisprudence in this period and the continuation of this upward trend in the following periods. In this research, the author intends to study the growing trend in the Safavid era by examining and counting the manuscripts reproduced in this period, and by separating the jurisprudential versions written in the Safavid period, to examine the growth of the production of jurisprudential works in the Safavid period.
Methodology: This research is done by content analysis method. Due to the breadth of the subject, the thematic scope of this research is the jurisprudential books copied in the first Safavid period, from the beginning to the era of Shah Abbas I (from 907 to 1038 AH).
Findings: Findings indicate that out of 554 jurisprudential books and treatises produced in the first Safavid period, 38.3 percent of those works have been written with book structure and 61.7 percent of the works have been written in the form of treatises. Among the 212 jurisprudential books produced in this period, 45 are independent books and 167 are non-independent books (in the descriptions and margins of other books). Some of these books (84 titles in total) are only written by the jurists of this period and the written versions of these titles have been seen in later periods and some (128 titles in total) also have copies written in this period. The most widely used jurisprudential books in this period are: the works of Shahid Thani, Mohaghegh Karki, Sheikh Baha'i and Moqaddas Ardabili, which have the highest frequency in reproduction.
Conclusion: Considering that the jurisprudential works of the mentioned scholars are comprehensive jurisprudential and reasoning books, therefore it can be concluded that the frequency of copying these works, in a very high volume in this period, is mainly to meet the need of teaching resources in Shiite schools in the cities. The important and great Iran was established in this period. And it turns out that these works were among the main sources of jurisprudence in Shia schools and valid jurisprudential references and sources for other jurists to refer to them for scientific discussions and deriving jurisprudential fatwas needed by the society in response to new and emerging jurisprudential issues.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisprudential books
  • Safavid period
  • reproduction and writing of jurisprudential versions
  • Iranian manuscripts
افندی، میرزا عبدالله (1401 ق). ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، تحقیق سید احمد الحسینی. قم: مطبعه الخیام.
بخشی استاد، موسی الرضا (1392). جایگاه مدرسه در عصر صفوی. تهران: یاسین نور.
بخشی استاد، موسی الرضا؛ رضایی، رمضان (1393). نقش مدارس عصر صفویه در گسترش تشیع دوازده امامی. مجله ادیان و عرفان، 47(2)، 197-216.
بروجردی، آزاد (1375). روایت یک فرنگی از کتاب، نگارش و تحصیل در عهد صفوی. مجله کِلک، 80-83، 399-404.
بهمنی، مریم (1390). بررسی تأثیر مدارس مذهبی اصفهان در گسترش و تثبیت تشیع در عصر صفویه. پایان‌نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان.
جعفریان، رسول (1388). تاریخ تشیع در ایران، از آغاز تا طلوع دولت صفوی. ناشر: علم، چاپ سوم.
جعفریان، رسول (1398). صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست (جلد دوم). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ پنجم.
حزین لاهیجی، محمدعلی (1375). تاریخ و سفرنامه حزین، تصحیح علی دوانی. تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
حسینی عاملی، محمدشفیع (1383). محافل المؤمنین، تصحیح ابراهیم عرب پور و منصور جغتایی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
درایتی، مصطفی (1391). فهرستگان نسخ خطی ایران (فنخا). سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1391-1394.
شاردن، ژان (1338). سیاحت‌نامه شاردن، ترجمه محمدعباسی. تهران، انتشارات امیر کبیر.
مجلسی، محمد باقر (1403ق). بحارالانوار الجامعه لِدرر أخبار الأئمه اطهار. بیروت: مؤسسه الوفاء.
ناطقی، عبدالحسین (1350). سلسله صفویه و بررسی تمدن و وضع اجتماعی ایران در این دوره. اصفهان: ثقفی.
References
Bahmani, M. (2011). Evaluation of the influence of religious schools in Isfahan in the expansion and consolidation of Shiism in the Safavid era. Master's Thesis of Lorestan University: Faculty of Literature and Human Sciences. (in Persian)
Bakhshi Ostad. M. (2012). The position of the school in the Safavid era. Tehran: Yasin Noor. (in Persian)
Bakhshi Ostad, M., & Rezaei. R. (2013). The role of Safavid era schools in the expansion of Twelver Imami Shiism. Journal of Religions and mysticism, 47(2),197-216. (in Persian)
Boroujerdi, A. (1996). A foreigner's narrative of books, writing and studies in the Safavid era. Kelk Magazine, 80-83, 399-404. (in Persian)
Chardin, J. (1959). Chardin's travel book. translated by Mohammad Abbasi, Tehran: Amir Kabir Publishing House. (in Persian)
Deraiti, M. (2012). Catalogers of Iranian manuscripts (Fankha). National Library and Archives of I. R.  Iran: 1391-1394.
Effendi, M. A. (1401. AH). Riyaz al-Ulama and Hayaz al-Fozala. research by Seyyed Ahmad al-Hosseini. Qom: Al Khayyam publishing house. (in Persian)
Hazin Lahiji, M. A. (1996). Hazin's history and travelogue. Edited by Ali Devani. Tehran: Publications of the Center for Islamic Revolution Documents. (in Persian)
Hosseini Ameli, M. S. (2004). Mahafal al-Mu'minin. edited by Ibrahim Arabpour & Mansour Joghtaei. Mashhad: Islamic Research Foundation. (in Persian)
Jafarian.R. (2009). The history of Shiism in Iran: from the beginning to the rise of the Safavid state. Publisher: Alam, third edition.  (in Persian)
Jafarian, R. (2019. Safavid era in the field of religion, culture and politics, (V:2). Qom: University and District Research Institute, 5th edition. (in Persian)
Majlisi, M. B. (1403 AH). Bihar Al-Anwar Al-Jama'i Ledorar Akhbar of the Imams al-Athar. Beirut: Al-Wafa Institute. (in Arabic)
Natghi, A. H. (1971). The Safavid dynasty and the study of the civilization and social situation of Iran in this period. Isfahan: Thaghafi.