استنساخ کتابهای فقهی در دوره صفویه اول درایران با استناد به نسخ خطی کتابخانه های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مشاور سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران

10.30481/lis.2023.371112.2030

چکیده

بیان مسئله: مسئله اصلی این پژوهش، بررسی فراوانی استنساخ کتب فقهی در دوره صفوی اول است. پس از بررسی نسخ خطی فقهی که در دوره صفوی استنساخ شده می توان به رشد و توسعه فزاینده علم فقه امامیه در این دوره و تداوم این سیر صعودی در دوره های بعدی پی برد.
قلمرو تحقیق: با توجه به گستردگی موضوع، دامنه موضوعی این تحقیق کتب فقهی استنساخ شده در دوره اول صفویه، از ابتدا تا عصر شاه عباس اول(از 907 تا1038ق) است.
یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که از مجموع 554 کتاب و رساله فقهی تولید شده در دوره صفوی اول، 3/38 % آن آثار با ساختار کتاب و 7/61% آثار در قالب رساله تالیف شده است. در میان 212 کتاب فقهی تولید شده در این دوره، 45 عنوان کتاب مستقل و 167 عنوان کتاب غیر مستقل(در شرح و حاشیه کتاب های دیگر) می باشد. 84 عنوان کتاب‌ صرفا تالیف فقهای این دوره است و نسخه هایی ازاین عناوین، در ادوار بعدی استنساخ شده است؛ و 128 عنوان نیز دارای نسخه های کتابت شده در این دوره می باشند. آثار شهید ثانی، محقق کرکی، شیخ بهایی و مقدس اردبیلی دارای بیشترین فراوانی در استنساخ هستند.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه آثار فقهی علمای مذکور، کتاب‌های جامع فقهی و استدلالی بوده، می‌توان نتیجه گرفت که فراوانی استنساخ این آثار در این دوره، عمدتا برای تامین نیاز منبع درسی در مدارس شیعی است که در شهرهای مهم و بزرگ ایران در این دوره تأسیس شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Writing and Reproduction of jurisprudential books in the first Safavid period in Iran According to the manuscripts of Iranian libraries

نویسنده [English]

  • Habibollah Azimi
Assistant Professor, Scientific Advisor of National Library and Archives of I.R of Iran
چکیده [English]

Expression of Research Issue: The main issue of this research is to investigate the frequency of reproduction of jurisprudential books in the first Safavid period. After Review and research the jurisprudence manuscripts that were Writing during the Safavid period, it is possible to understand the increasing growth and development of Imami jurisprudence in this period and the continuation of this upward trend in the following periods.
In this research, the author intends to study the growing trend in the Safavid era by examining and counting the manuscripts reproduced in this period, and by separating the jurisprudential versions written in the Safavid period, to examine the growth of the production of jurisprudential works in the Safavid period.
Methodology & Scope of Research: This research is done by content research method. Due to the breadth of the subject, the thematic scope of this research is the jurisprudential books copied in the first Safavid period, from the beginning to the era of Shah Abbas I (from 907 to 1038 AH).
Research findings: Findings indicates that out of 554 jurisprudential books and treatises produced in the first Safavid period, 38.3% of those works have been written with book structure and 61.7% of the works have been written in the form of treatises.
Among the 212 jurisprudential books produced in this period, 45 are independent books and 167 are non-independent books (in the descriptions and margins of other books). Some of these books (84 titles in total) are only written by the jurists of this period and the written versions of these titles have been seen in later periods and some (128 titles in total) also have copies written in this period. The most widely used jurisprudential books in this period are: the works of Shahid Thani, Mohaghegh Karki, Sheikh Baha'i and Moqaddas Ardabili, which have the highest frequency in reproduction.
Discussion and Conclusion: Considering that the jurisprudential works of the mentioned scholars are comprehensive jurisprudential and reasoning books, therefore it can be concluded that the frequency of copying these works, in a very high volume in this period, is mainly to meet the need of teaching resources in Shiite schools in the cities. Important and great Iran was established in this period. And it turns out that these works were among the main sources of jurisprudence in Shia schools and valid jurisprudential references and sources for other jurists to refer to them for scientific discussions and deriving jurisprudential fatwas needed by the society in response to new and emerging jurisprudential issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • jurisprudential books
  • Safavid period
  • reproduction and writing of jurisprudential versions
  • Iranian manuscripts