تحلیل عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه کتابخانه‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

3 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: در عصر حاضر کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی با فراگیرشدن فعالیت‌های داوطلبانه، به بهره‌گیری از حضور نیروهای داوطلب جهت پویاسازی و توسعه ارائه خدمات روی آورده‌اند. مطالعه حاضر نیز درصدد  تحلیل عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه کتابخانه‌های ایران است.
روش پژوهش: مطالعه حاضر از نوع پیمایشی با رویکرد کمی است. در این مطالعه از روش نمونه‌‌گیری خوشه‌ای استفاده شد و داده‌ها با با ابزار پرسشنامه گردآوری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS مورد تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری شامل اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی، متولیان فرهنگی، مدیران اجرایی کتابخانه‌ها، رؤسای کتابخانه‌ها، کتابداران و متخصصان علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کارکنان کتابخانه‌های ایران در 5 استان بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، قزوین و همدان بودند.
یافتهها: یافته‌‌ها نشان داد میزان همبستگی بین عوامل بستر حاکم، مداخله‌گر، راهبردی، پیامدی با متغیر عوامل علّی به ترتیب 419/0، 503/0، 65/0، 448/0 بوده که در سطح p<0.05 معنی‌دار است. همچنین نتایج نشان داد که مقدار آماره t مشاهده ­شده در متغیر فعالیت‌های داوطلبانه و عوامل آن مثبت و معنی‌دار (p<0.05)، بوده است و میزان بهره­‌مندی کتابخانه‌های ایران از عوامل و مؤلفه‌های مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه در سطح بالاتر از متوسط یا زیاد قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد، کتابداران و کتابخانه‌های ایران از اجرای طرح به‌ کارگیری نیروهای داوطلب استقبال می‌کنند و رابطه معنی‌داری بین عوامل و مؤلفه‌های فعالیت‌های داوطلبانه در کتابخانه‌های ایران وجود دارد. بنابراین، لازم است با ایجاد قوانین، اصلاح سیاست‌ها و جلب حمایت نهادهای دولتی و غیردولتی زمینه حضور مؤثرتر نیروهای داوطلب در کتابخانه‌های کشور جهت پویاسازی و توسعه خدمات فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Factors and Components Affecting the Voluntary Activities of Iranian Libraries

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abbas Marjani 1
  • Atefeh Zarei 2
  • Behrooz Bayat 2
  • Nasim Ansari 3
1 PPh.D. Candidate of Knowledge and Information Science, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
3 Ph.D. Candidate of Medical Librarianship and Information Science, Department of Medical Library and Information Science, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: In the present era, libraries and information centers, with the pervasiveness of voluntary activities, have taken advantage of the presence of volunteer forces to dynamize and develop service delivery. The present study seeks to analyze the factors and components affecting the voluntary activities of Iranian libraries.
Methodology: The present study is a quantitative survey. In this study, the cluster sampling method was used and the data were collected with a questionnaire and analyzed using SPSS and AMOS software. The statistical population included professors of Knowledge and Information Science, cultural trustees, library executives, librarians and experts in Knowledge and Information Science, and library staff in 5 provinces of Bushehr, Khorasan Razavi, Khuzestan, Qazvin and Hamedan.
Findings: Findings showed that the correlation between the factors of the ruling context, intervening, strategic, and outcome with the variables of causal factors were 0.419, 0.503, 0.65, 0.448, respectively, which was significant at the level of p<0.05. In other words, the more the benefit of the factors of the ruling, intervening, strategic, consequential context increases, the more the causal factors increase, and the less the ruling context, intervening, strategic, consequential, the less the causal factors decrease. The results also showed that the value of t-statistic observed in the variable of voluntary activities and its factors was positive and significant (p<0.05). The level of Iranian libraries utilization rate from the factors and components affecting voluntary activities is above average.
Conclusion: The results showed that librarians and libraries in Iran welcome the implementation of the plan to employ volunteers and there is a significant relationship between the factors and components of volunteer activities in Iranian libraries. In this regard, it is necessary to provide a more effective presence of volunteer forces in the country's libraries to dynamize and develop services by creating laws, reforming policies and attracting the support of governmental and non-governmental institutions. Because volunteers, as great social assets, which are also referred to as national wealth, will play an important and essential role in the expansion of promotion and cultural activities, therefore, it is suggested that a general outline of the process of recruitment, employment and management of volunteers be prepared by the trustees of the libraries and provided to the librarians for further familiarization. This plan can be studied first in the research community (libraries of five provinces) in an experimental way, and after solving possible problems, it can be implemented all over the country. On the other hand, considering the readiness of libraries and librarians to accept volunteers, it is suggested that the plan of calling and recruiting volunteers should be included in the agenda of libraries to lead to the quantitative and qualitative growth and development of libraries and their services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Voluntary Activities-
  • Volunteer Forces
  • -Libraries
سهیلی، فرامرز؛ محمدی، مریم؛ خاصه، علی اکبر؛ شهبازی، مهری (1400). تحلیل عوامل مؤثر بر فعالیت‌های داوطلبانه با تأکید بر مدل مفهومی Oh (2017) مطالعه موردی در کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(2) ، 268-290.

محمودی توپکانلو، حسن؛ صابری، مریم (1401). مقایسه داوطلبی آنلاین و آفلاین در میان دانشجویان: با تأکید بر کتابخانه‌ها. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 25(4)، 73-94

میری، انیس؛ سید دخت، نجمه؛ زارعی شاندیز، فاطمه (1402) عوامل و چالش‌های به کارگیری داوطلبان در کتابخانه‌ها از دیدگاه کتابداران آستان قدس رضوی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 26(1)، 259-278.

References
Adetoro, N. (2015). Non-Governmental Organization (Ngo) libraries for the visually impaired in nigeria: alternative format use and perception of information services. Journal of Information Science Theory and Practice, 3(1),40-49.
Axiel, A. (2017). Review of uk libraries in 2017: a guide for delivering sustainable communitycentric.https://wwwaxiellcom.cdn.triggerfish.cloud/sites/axiell-report.pdf
Bonnie, T. (2004). Volunteers in outreach and else where. 20.
Broady-preston, J. (2014). Measuring and assessing the impact of using volunteers in uk libraries: issues and methods. Performance Measurement and Metrics. 15(3), 112-121.
Broady preston, J., & Swain, W. (2012). What business are we in? Value added services, core business and national library performance. Performance Measurement and Metrics. 13(2), 107-120.
Bussaban, K., & Kularbphettong, K. (2014). Analysis of users’ behavior on book loan log based on association rule mining. International Journal of Industrial and Manufacturing Engineering, 8, 18-20.
Chegoni, R. K. (2014). Emergence of public libraries development with partnership of ngo’s and philanthropist in india. Emergence, 4(3), 127-133.
Heery, S. (1994). Promotion of library services in the voluntary sector: the case of christian aid.  Aslib Proceedings, 46(4), 101-103.
Hörning, B. (2016). Volunteering in us public libraries.
Hossain, Z. (2013). An analytical study of some ngos'/npos' contributions by promoting library activities at disadvantageous areas in vietnam to create potential and lifelong learners. Library Philosophy & Practice (e-Journal), 864. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/864
Ilsley, P., & Feeney, H. M. (1978). Voluntarism: an action proposal for adult educators. Lifelong Learning: the adult years, 2, 8-11.
Lee, P. Y., & Chang, S. J. L. (2011). Elderly participation in public library voluntary services: a case study of taipei public library. Journal of educational media & library sciences, 49.
Mahmoudi, H., & Saberi, M. (2022). The Comparison of offline and online volunteer activities among students: emphasis on libraries. Library and Information Sciences, 25(4), 73-94. (in Persian)
Marjani, S. A., Zarei, A., & Bayat, B. (2022). Identifying the factors and components affecting voluntary activities in Iranian libraries and presenting a proposed model. Library and Information Sciences, 24(4),5-30. (in Persian)
Miri, A., Seyyeddokht, N., & Zareie, F. (2022). Factors and challenges of using volunteers in libraries from the point of view of Astan Qods Razavi librarians. Library and Information Sciences, 26(1), 259-278. (in Persian)
Nicol, E. A., & Johnson, C. M. (2008). Volunteers in libraries: program structure, evaluation, and theoretical analysis. Reference & User Services Quarterly, 154-163.
Pyati, A. K., & Kamal, A. M. (2012). Ngo-developed libraries in india: impacts, models, and new possibilities. Libri, 62, 291-303.
Rogelberg, S. G., Allen, J. A., Conway, J. M., Goh, A., Currie, L., & Mcfarland, B. (2010). Employee experiences with volunteers: assessment, description, antecedents, and outcomes. Nonprofit Management and Leadership, 20, 423-444.
Soheili, F., Mohamadi, M., Khaseh, A., & Shahbazi, M. (2022). Analysis of Factors Affecting Voluntary Activities with Emphasis on the Conceptual Model of Oh (2017): A Case Study in Public Libraries of Kermanshah Province. Library and Information Science Research, 11)2(, 268-290. (in Persian)
Tibbo, H. (1995). Interviewing techniques for remote reference: electronic versus traditional environments. The American Archivist, 58, 294-310.
Wilson, J. (2000). Volunteering. Annual review of sociology, 215-240.