عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کتابداران کتابخانه‌های آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه بیرجند

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند

3 استادیار. گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی، پردیس علوم رفتاری، دانشگاه بیرجند؛ بیرجند. ایران

4 گروه علوم تربیتی دانشگاه بیرجند. بیرجند ایران

10.30481/lis.2023.376084.2034

چکیده

هدف: امروزه بهبود بهره‌وری عملکرد کتابخانه‌ها جهت بقا، توسعه و پیشرفت آن‌ها دارای اهمیت زیادی است. توجه به تأثیر رفتار شهروندی سازمانی کتابداران که مربوط به وظایف فرانقش تعریف ‌نشده آن‌ها است و باعث بهبود عملکرد کتابخانه‌ها می‌شود، از ارزش ویژه‌ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی در شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن است.
روش : این پژوهش ترکیبی از نوع تبیینی متوالی است. نمونه آماری این تحقیق، 127 نفر از کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی شهر مشهد هستند که به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای از جامعه 200 نفری انتخاب شدند. گردآوری داده-های کمی، با استفاده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. داده‌ها به دو شیوه کمی و کیفی تحلیل شد. نمونه ‘گیری جامعه آماری در بخش کیفی10درصد از کتابدارانی که در مرحله کمی نمره میانگین بالاتری کسب نموده بودند، به‌صورت هدفمند تعیین شد. برای گردآوری داده‌های کیفی از روش مصاحبه نیمه-ساختار‌یافته استفاده شد. همچنین داده‌های موردنظر به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: یافته‌ها در بخش کمی نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی در بین کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی شهر مشهد بیش‌ازحد متوسط بود. اطاعت سازمانی و وفاداری سازمانی و ابتکارات فردی به‌صورت معنی‌داری، رفتار شهروندی سازمانی را پیش‌بینی‌ نمود. مشارکت سازمانی، رفتارهای کمک‌کننده و جوانمردی نقش مؤثری در پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی نداشتند. همچنین یافته‌های مصاحبه در بخش کیفی نشان داد عدالت سازمانی ، وفاداری سازمانی و حمایت سازمانی ، ویژگی‌های شخصیتی ، تعهد و رضایت شغلی عوامل دخیل در بروز

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective factors on organizational citizenship behavior of librarians of Astan Quds Razavi libraries

نویسندگان [English]

  • hasemzadeh mohammad javad 1
  • hassan akrami 2
  • mahmood sangari 3
  • mohammad akbary borng 4
1 Department Knowledge and Information Science, university of birjand, birjand. Iran
2 M.A, Knowledge and Information Science, university of birjand, birjand. Iran
3 assistant Department of Knowledge & Information Science Faculty of Behavioral Science University of Birjand,Birjand, Iran
4 Associate Professor of curriculum, Department of education, university of birjand, birjand. Iran
چکیده [English]

Objective: Nowadays, improving the productivity of libraries is very important for their survival, development and progress. It is of particular value to pay attention to the impact of the organizational citizenship behavior of librarians, which is related to their undefined frank duties and improves the performance of libraries. And it has a special value.The purpose of the present study is to investigate the situation of organizational citizenship behavior of librarians of Astan Quds Razavi in Holy Mashhad and the factors affecting it.
Method: This research is a combination of sequential explanatory types. The statistical sample of this research is 127 librarians of Astan Quds Razavi Libraries in Mashhad, who were selected by multi-stage sampling method from the 200-person population. Quantitative data collection was performed using the Citizenship Behavior Questionnaire. Data were analyzed in both quantitative and qualitative ways. The sample size of the statistical population in the qualitative section was 10% of librarians who had obtained a higher average score in a Quantitative stage was set purposefully. A semi-structured interview method was used to collect qualitative data, this data were also analyzed by open, central and selective coding.
Results: Findings in the quantitative part showed that organizational citizenship behavior among librarians of Astan Quds Razavi libraries in Mashhad was above average. Organizational information and organizational loyalty and individual initiatives significantly predicted organizational citizenship behavior. Organizational Participation - Helping behaviors and magnanimity did not play an effective role in predicting organizational citizenship behavior. Also, the findings of the interview in the qualitative section showed that organizational justice-organizational loyalty and organizational support, personality traits, commitment and job satisfaction have been the factors involved in the occurrence of organizational citizenship behavior.
Value: So far, no research has been found to quantitatively and qualitatively examine the organizational citizenship behavior of librarians. The findings showed that the factors affecting and involved in the occurrence of organizational citizenship behavior can be exploited in various ways and of course can be specified.
Objective: Nowadays, improving the productivity of libraries is very important for their survival, development and progress. It is of particular value to pay attention to the impact of the organizational citizenship behavior of librarians, which is related to their undefined frank duties and improves the performance of libraries. And it has a special value.The purpose of the present study is to investigate the situation of organizational citizenship behavior of librarians of Astan Quds Razavi in Holy Mashhad and the factors affecting it.
Method: This research is a combination of sequential explanatory types. The statistical sample of this research is 127 librarians of Astan Quds Razavi Libraries in Mashhad, who were selected by multi-stage sampling method from the 200-person population. Quantitative data collection was performed using the Citizenship Behavior Questionnaire. Data were analyzed in both quantitative and qualitative ways. The sample size of the statistical population in the qualitative section was 10% of librarians who had obtained a higher average score in a Quantitative stage was set purposefully. A semi-structured interview method was used to collect

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Librarians
  • Astan Quds Razavi