عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کتابداران کتابخانه‌های آستان قدس رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

4 دانشیار علوم ‌تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

هدف: امروزه بهبود بهره‌­وری عملکرد کتابخانه­‌ها جهت بقا، توسعه و پیشرفت آن‌ها دارای اهمیت زیادی است. توجه به تأثیر رفتار شهروندی سازمانی کتابداران که مربوط به وظایف فرانقش تعریف ‌نشده آن‌هاست و باعث بهبود عملکرد کتابخانه‌­ها می­‌شود، از ارزش ویژه‌­ای برخوردار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی در شهر مشهد و عوامل مؤثر بر آن است.
روش: این پژوهش ترکیبی از نوع تبیینی متوالی است. نمونه آماری این تحقیق، 127 نفر از کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی شهر مشهد هستند که به روش نمونه‌­گیری چندمرحله‌ای از جامعه 200 نفری انتخاب شدند. گردآوری داده‌های کمی، با استفاده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی انجام شد. داده‌ها به دو شیوه کمی و کیفی تحلیل شد. نمونه‌گیری جامعه آماری در بخش کیفی 10 درصد از کتابدارانی که در مرحله کمی نمره میانگین بالاتری کسب نموده بودند، به‌ صورت هدفمند تعیین شد. برای گردآوری داده‌­های کیفی از روش مصاحبه نیمه‌ساختار­یافته استفاده شد. همچنین داده­‌های مورد نظر به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت.
 نتایج: یافته­‌ها در بخش کمی نشان داد که رفتار شهروندی سازمانی در بین کتابداران کتابخانه آستان قدس رضوی شهر مشهد بیش ‌از حد متوسط بود. اطاعت سازمانی و وفاداری سازمانی و ابتکارات فردی به‌ صورت معنی­‌داری، رفتار شهروندی سازمانی را پیش­‌بینی­ نمود. مشارکت سازمانی، رفتارهای کمک‌کننده و جوانمردی نقش مؤثری در پیش‌بینی رفتار شهروندی سازمانی نداشتند. همچنین یافته­‌های مصاحبه در بخش کیفی نشان داد عدالت سازمانی، وفاداری سازمانی و حمایت سازمانی، ویژگی‌های شخصیتی، تعهد و رضایت شغلی عوامل دخیل در بروز رفتار شهروندی سازمانی بوده‌­اند.
ارزش: تاکنون پژوهشی که به ‌صورت ترکیبی (کمی و کیفی) رفتار شهروندی سازمانی کتابداران را بررسی نماید یافت نشد. یافته‌ها نشان داد که عوامل اثرگذار و دخیل در بروز رفتار شهروندی سازمانی قابل استحصال، متنوع و البته تبیین‌­پذیر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Organizational Citizenship Behavior of Librarians of Astan Quds Razavi Libraries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Hasemzadeh 1
  • Hassan Akrami 2
  • Mahmood Sangari 3
  • Mohammad Akbary Borng 4
1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, University of Birjand, Birjand, Iran.
2 M.A. in Knowledge and Information Science, University of Birjand, Birjand, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, University of Birjand, Birjand, Iran.
4 Associate Professor of Curriculum, Department of Education, University of Birjand, Birjand, Iran.
چکیده [English]

Objective: Nowadays, improving the productivity of libraries is very important for their survival, development and progress. It is of particular value to pay attention to the impact of the organizational citizenship behavior of librarians, which is related to their undefined frank duties and improves the performance of libraries. And it has a special value. The purpose of the present study is to investigate the situation of organizational citizenship behavior of librarians of Astan Quds Razavi in Holy Mashhad and the factors affecting it.
Methodology: This research is a combination of sequential explanatory types. The statistical sample of this research is 127 librarians of Astan Quds Razavi libraries in Mashhad, who were selected by multi-stage sampling method from the 200-person population. Quantitative data collection was performed using the Citizenship Behavior Questionnaire. Data were analyzed in both quantitative and qualitative ways. The sample size of the statistical population in the qualitative section was 10 percent of librarians who had obtained a higher average score. In the Quantitative stage, it was set purposefully. A semi-structured interview method was used to collect qualitative data, this data was also analyzed by open, central and selective coding.
Findings: Findings in the quantitative part showed that organizational citizenship behavior among librarians of Astan Quds Razavi libraries in Mashhad was above average. Organizational information and organizational loyalty and individual initiatives significantly predicted organizational citizenship behavior. Organizational Participation - Helping behaviors and magnanimity did not play an effective role in predicting organizational citizenship behavior. Also, the findings of the interview in the qualitative section showed that organizational justice-organizational loyalty and organizational support, personality traits, commitment and job satisfaction have been the factors involved in the occurrence of organizational citizenship behavior. If the organization appreciates and values the librarians and their opinions, it will lead to the desirable organizational citizenship behavior of the librarians, which can be classified as organizational support. In other words, it causes the librarians to show a kind of cooperative behavior and share their opinions and suggestions in the organization's programs. Also, perceived organizational support from the librarians' side leads to desirable citizenship behavior in order to fulfill the library's goals. And the increase in organizational support leads to an increase in employee citizenship behavior.
Conclusion: So far, no research has been found to quantitatively and qualitatively examine the organizational citizenship behavior of librarians. The findings showed that the factors affecting and involved in the occurrence of organizational citizenship behavior can be exploited in various ways and of course can be specified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Librarians
  • Astan Quds Razavi
اسمعیلی، محمد (1397). تبیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی. نخبگان علوم و مهندسی، 3(1)، 1-12.
ایراندوست، منصور؛  اسکندری، استیره (1394). رابطه اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی با عملکرد سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری، ۱۰(۴)، ۱۱۴-۱۰۷.
بهرامی، شهاب؛ حسینی، مریم (1396). تأثیر رضایت شغلی بر دو بعد رفتار شهروندی سازمانی (سازمانی- فردی) کارکنان وزارت ورزش و جوانان. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 4(1)، 11-18.
پرتویان، فرشته؛ احمدی، ندا؛ بدرقه، مرضیه؛ موسوی اطهر، سیدذبیح اله (۱۳۹۸). بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با مشارکت سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان بهبهان. چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین درحوزه علوم تربیتی و روا‌‌‌ن‌شناسی و مطالعات اجتماعی ایران.
خاطری، تیمور (1391). بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد سنندج، سنندج، ایران.
دانیالی، مهسا؛ فدایی، حسن (1394). بررسی رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مراحل مدیریت دانش. مطالعات منابع انسانی، 5(3)، 157-171.
درزی مفیدآبادی، رامین؛ ابراهیمی، مسیح (۱۳۹۵). تأثیر پاداش بر عملکرد کارکنان سازمان. کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، تهران، دبیرخانه کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری.
رضایی دیزگاه ، مراد؛ آزاده دل، محمدرضا؛ فرحبد، فرزین؛ قره‌داغی، ساناز (1393). بررسی رابطه‌ رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات در بیمارستان‌های استان گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ۲۰(۸۰) ، ۱۰-۱۵.
روشندل اربطانی، طاهر؛ مقصودی ، مسعود (1394). رابطه بین جوّ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی خبرنگاران شاغل در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا). فصلنامه رسانه، 26(1)، 25-48.
زارعی، عظیم؛ مقدم، علیرضا؛ مهمان‌وازان، سهیلا؛ شهریاری، مهری (1395). بررسی نقش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(4)، 1-32.
سالاروند، عباس؛ درگاهی، حسین؛ اله­دادی، سجاد؛ شهام، گلسا (1395). رابطه جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم­ پزشکی. مجله مدیریت بهداشت و درمان، 7(1)، 56-45.
سلطانی، محمدرضا؛ علیانی، موسی (1396). مقایسه تطبیقی و تحلیلی نظام ارزیابی عملکرد و نظام ارزشیابی شایستگی‌ها در سازمان. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 9(1)، 157-182.
شمس‌الدینی مطلق، محمدحسن (1392). بررسی رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مؤثر بر آن در بین معلمان شهر کرمان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
صبوری، فهیمه (1392). بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی مشهد (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه امام رضا علیه‌السلام، مشهد، ایران.
صفوی، محبوبه؛ تقی­نژاد، فخرالدین؛ یحیوی، حسین؛ فراهانی، حجت­الله؛ رادفر، فرشید (1391). بررسی توصیف و همبستگی رفتار­های شهروندی سازمانی با عدالت رویه­ای ادراک شده پرستاران شاغل در بیمارستان‌­های دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، 4(1)، 43-47.
صنعت‌جو، اعظم؛ محمودی، حسن (1394). بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5(1)، 235-254.
طبرسا، غلامعلی؛ رامین­مهر، حمید (1389). ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 15(3)، 103-117.
عارفی، محبوبه؛ شهودی، مریم؛ زندی، خلیل (1391). رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و کار تیمی: مطالعه موردی کارکنان دانشگاه کردستان. نشریه مشاوره شغلی و سازمانی، 4(12)، 31 -49.
علم­بلادی، سیدمحمد؛ فرهادی، پیام؛ فیلی، اردلان (۱۳۹۸). تأثیر ابعاد جوانمردی و نوع دوستی و آداب اجتماعی رفتار شهروندی سازمانی برکیفیت خدمات مطالعه موردی: آژانس‌های مسافرتی شهر شیراز. نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار. شیراز. موسسه آموزش عالی آپادانا.
غلام­پور، محمد؛ طریقی، رسول (1394). بررسی نقش سه­گانه تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان کشور. مجله مدیریت ورزشی، 7(4)، 588-575 .
فرهنگی، علی‌اکبر؛ فتاحی، مهدی؛ واثق، بهاره (1385). معنویت در محیط کار و نقش آن در بهبود رفتار شهروندی سازمانی. مجله علمی مدیریت فرهنگ سازمانی، 4(3)، 5-36.
قاسمی، فرزانه (1396). بعد تاریک رفتار شهروند سازمانی. شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران، تهران.
قوچانی، فرخ؛ سلیمانی­ پایطاق، زینب (1395). تحلیل رفتار شهروندی سازمانی. کنفرانس بین المللی پارادایم­های نوین مدیریت-هوش تجاری و سازمانی. دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
کفاش­پور، آذر؛ شجاعیان، امیر؛ علاقه­بند، محسن (1396). بررسی تأثیر حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی رضایت شغلی. نشریه پژوهش پرستاری ایران، 12(1)، 47-42.
گل­پرور، محسن؛ نادی، محمدعلی (1390). نقش میانجی وفاداری سازمانی در رابطه بین اخلاق کاری با رفتارهای انحرافی در محیط کار. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، ۶(۱)، ۴۳-۵۳ .
گنجی­نیا، حسین؛ گودرزوند چگینی، مهرداد؛ غفارزاده، احمد (1389). بررسی تأثیرادراک عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: ادارات کل (بنادر و دریانوردی) و (گمرک) استان گیلان بندر انزلی). مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 17(61)، 91-120.
مایل­افشار، مهناز؛ رجب‌زاده، علی؛ معمارپور، مهدی؛ کندی، محمد جعفر (1391). رابطه میان رفتارشهروندی سازمانی (مؤلفه‌های وفاداری سازمانی، اطاعت سازمانی، توسعه شخصی) و بهره‌وری منابع انسانی در میان کارکنان بیمارستان‌های منتخب دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی. پژوهشهای مدیریت منابع سازمانی، ۲(۳)، ۱۴۶-۱۶۱.
مایل­ افشار، مهناز؛ رجب­زاده، علی؛ معمار پور، مهدی (1391). بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارکنان در بیمارستان­‌های آموزشی شهر تهران. پیاورد سلامت، 6(2)، 169-157 .
مرزوقی، رحمت‌الله؛ اسمی، کرامت؛ چوپانی، حیدر؛ حیات، علی‌اصغر (1389). بررسی بین رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران. مطالعات آموزش و یادگیری،2(2)، 133-156.
ملکی آوارسین، صادق؛ حسین­زاده، امید علی (۱۳۸۶). بررسی دیدگاه‌های متخصصان و کارکنان نسبت به مؤلفه‌های مدیریت کیفیت فراگیر به منظور ارائه چارچوب ادراکی برای دبیرستان­‌های آموزش و پرورش شهرستان اهر در سال تحصیلی ۸۵ ۸۶. مدیریت بهره‌­وری، 2، ۱۷۳- ۱۹۸.
مهدی­زاده اقدم، داود (1382). تصمیم‌گیری مشارکتی و تأثیر آن در سازمان‌ها. مجله کار و جامعه،50 ، 36- 39.
نوکاریزی، محسن؛ شریف، عاطفه؛ نیکوکار، مریم (1393). بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کتابداران کتابخانه­های عمومی استان خراسان رضوی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
نیکنام‌جو، منصور؛ شاکر اردکانی، محمد؛ غفوری چرخابی، حسین (1396). تحلیل تأثیر اخلاق اسلامی و ادراک از عدالت سازمانی. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، 25(2)، 139-163.
وطن‌خواه، سودابه؛ یگانه، سمیه؛ نصیری، طه؛ شمس، لیدا؛ عتیقه‌چیان ،گلرخ؛ وزیری نسب، حبیبه (1392). رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت، ۷(۶)، ۵۴۴-۵۵۵.
یاری خیاوی، سعید؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید (1395). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان. نشریه مدیریت ورزشی، 8(2)، 299-313.
References
Alam Baladi, S. M., Farhadi, P., & Fili, A. (2018). The effect of dimensions of chivalry and altruism and social etiquette of organizational citizenship behavior on service quality, case study: Shiraz travel agencies. The first national conference on Management, Ethics and Business. Shiraz. Apadana Institute of Higher Education. (in Persian)
Arefi, M., Shududi, M., & Zandi, K. (2012). The relationship between organizational citizenship behavior and teamwork: a case study of Kurdistan University employees. Journal of Occupational and Organizational Counseling, 4(12), 31-49. (in Persian)
Bahrami, S., & Hosseini, M. (2016). Impact of job satisfaction and organizational on citizenship behavior (individual and organizational) employees of the Ministry of Sport and Youth. Organizational Behavioral Management in Sport Studies, 4(1), 11-18. (in Persian)
Bateman, T. S., & Organ, D. W. (1983). Job Satisfaction and the Good Soldier: The Relationship Between Affect and Employee “Citizenship”. Academy of Management Journal, 26(4), 587-595.
Daniyali, M., & Fadai, H. (2014). Examining organizational citizenship behavior and its dimensions with knowledge management stages. Journal of Human Resource Studies, 5(3), 157-171. (in Persian)
Darzi Mofidabadi, R., & Ebrahimi, M. (2015). The effect of rewards on the performance of the organization's employees. Comprehensive Conference of Management and Accounting Sciences, Tehran. (in Persian)
Farhani, A. A., Fatahi, M., & Vatheq, S. (2015). Spirituality in the workplace and its role in improving organizational citizenship behavior. Scientific Journal of Organizational Culture Management, 4(3), 5-36. (in Persian)
Ganjinia, H., Guderzond Chegini, M., & Ghafarzadeh, A. (2009). Investigating the effect of organizational justice perception on organizational citizenship behavior (case study: General Administrations (Ports and Maritime) and (Customs) Gilan Province, Bandar Anzali). Journal of Management Studies, 17(61), 91-120. (in Persian)
Ghasemi, F. (2016). The dark side of organizational citizen behavior. The 16th International Conference on Public Relations of Iran, Tehran. (in Persian)
Gholampour, M., & Tariqi, R. (2014). Investigating the triple role of organizational commitment on the organizational citizenship behavior of the employees of the general youth sports departments of the country. Journal of Sports Management, 7(4), 588-575. (in Persian)
Golparor, M., & Nadi, M. A. (2018). The mediating role of organizational loyalty in the relationship between work ethics and deviant behaviors in the workplace. The Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, 6(1), 43-53. (in Persian)
Hart, T. A., Gilstrap, J. B., & Bolino, M. C. (2016). Organizational citizenship behavior and the enhancement of absorptive capacity. Journal of Business Research, 69(10), 3981-3988.
Irandoost, M., & Eskandari, S. (2016). The Relationship between Job Ethics & Organizational Citizenship Behavior with Organizational Performance. Ethics in Science and Technology, 10(4), 107-114. (in Persian)
Ismaili, M. (2017). Explaining the relationship between perceived organizational support and organizational citizenship behavior. Journal of Science and Engineering Elites, 3(1), 1-12. (in Persian)
James, J. K., Velayudhan, A., & Gayatridevi, S. (2010). Organizational citizenship behaviour and emotional intelligence of corporate executives. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 36(2), 262-267.
Kafashpour, A., Shujayan, A., & Azahband, M. (2016). Investigating the effect of perceived organizational support on organizational citizenship behavior with emphasis on the mediating role of job satisfaction. Iranian Nursing Research Journal, 12(1), 47-42. (in Persian)
Khatiri, T. (2011). Investigating the relationship between job characteristics and organizational citizenship behavior. (Master's Thesis). Sanandaj Azad University, Sanandaj, Iran. (in Persian)
Kuldeep, A., Arti, B., & Ekta, K. (2009). Linking the 'Big Five' personality domains to Organizational citizenship behavior. International Journal of Psychological Studies, 1(2), 73-85.
Magdalena, S. M. (2014). The effects of organizational citizenship behavior in the academic environment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 127, 738-742.
Mahdizadeh Aghdam, D. (2012). Collaborative decision-making and its effect in organizations. Work and Society Journal, 50, 36-39. (in Persian)
Maleki Avarsin, S., & Hossein Zadeh, O. A. (2008). Examining the views of experts and employees regarding the components of comprehensive quality management in order to provide a perceptual framework for high schools of education and training in Ahar city in the academic year 2018-2018. Productivity Management, 2, 173-198. (in Persian)
Marzooqi, R., Esmi, K., Choupani, H., & Hayat, A. A. (2009). Investigation between job satisfaction and organizational citizenship behavior of Tehran University experts. Education and Learning Studies, 2(2), 133-156. (in Persian)
Mayel-Afshar, M., Rajabzadeh, A., & Memarpour, M. (2011). Investigating the relationship between organizational citizenship behavior from the perspective of employees in teaching hospitals in Tehran. Journal of Faculty of Paramedicine, Pyavard Salamat, 6(2), 157-169. (in Persian)
Mayel-Afshar, M., Rajabzadeh, A., Mimarpour, M., & Kandi, M. J. (2011). The relationship between organizational citizenship behavior (components of organizational loyalty, organizational obedience, personal development) and human resources productivity among employees of selected hospitals of Tehran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences. Organizational Resource Management Research, 2(3), 146-161. (in Persian)
Nielsen, T. M., Hrivnak, G. A., & Shaw, M. (2009). Organizational citizenship behavior and performance: A meta-analysis of group-level research. Small Group Research, 40(5), 555-577.
Niknamjoo, M., Shaker Ardakani, M., & Ghafouri Charkhabi, H. (2016). Analysis of the effect of Islamic ethics and perception of organizational justice. Scientific-Research Quarterly of Islamic Management, 25(2), 139-163. (in Persian)
Nowkarizi, M., Sharif, A., & Nikoukar, M. (2013). Investigating the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior in public library librarians of Khorasan Razavi province (Master's thesis). Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. (in Persian)
Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington Books/DC Heath and Com.
Partoviyan, A., Ahmadi, N., Badrageh, M., & Mousavi Athar, S. Z. (2018). Investigating the relationship between organizational citizenship behavior and organizational participation of primary teachers in Behbahan city. The fourth international conference on modern researches in the field of educational sciences, psychology and social studies of Iran. (in Persian)
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), 513-563.
Quchani, F., & Soleimani-Paytaq, Z. (2015). Analysis of organizational citizenship behavior. International Conference on New Management Paradigms- Commercial and Organizational Intelligence. Shahid Beheshti University. Tehran Iran. (in Persian)
Raub, S. (2008). Does bureaucracy kill individual initiative? The impact of structure on organizational citizenship behavior in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 27(2), 179-186.
Raub, S. (2008). Does bureaucracy kill individual initiative? The impact of structure on organizational citizenship behavior in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 27(2), 179-186.
Rezaei Dizgah, M., Azadehdel M., Farahbod F., & Gharehdaghi, S. (2012). Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Service Quality in the Hospitals of Guilan, Northern Iran. Journal of Guilan University of Medical Sciences, 20(80), 10-15. (in Persian)
Roshandel Arbatani, T., & Maqsoodi, M. (2014). A Study on Relationship between Organizational Climate and Organizational Citizenship Behavior among Journalists in the Islamic Republic News Agency (IRNA). Scientific Quarterly Rasaneh, 26(1), 25-48. (in Persian)
Sabouri, F. (2012). Investigating the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior of librarians in public libraries in Mashhad. (Master's thesis). Imam Reza University, Mashhad, Iran. (in Persian)
Safavi, M., Taghinjad, F., Yahiavi, H., Farahani, H., & Radfar, F. (2011). Investigating the description and correlation of organizational citizenship behaviors with the perceived procedural justice of nurses working in Tehran University of Medical Sciences hospitals. Journal of Medical Sciences, Islamic Azad University, 4(1), 43-47. (in Persian)
Salama, S., Isaac, O., Habtoor, N., & Ameen, A. (2020). Impact of Availability of Knowledge Management Infrastructure on Improving the Performance of the Education Sector Staff in Libya: Organizational Loyalty as a Mediating Variable. International Journal of Management and Human Science, 4(1), 1-10.
Salarvand, A., Dargahi, H., Al-Dadi, S., & Shaham, G. (2015). The relationship between organizational climate and organizational citizenship behavior in the staff of the University of Medical Sciences. Journal of Health Care Management, 7(1), 56-45. (in Persian)
sanatjoo, A., & Mahmoudi, H. (2015). Investigating the Relationship between the Organizational Justice and the Organizational Citizenship Behavior in the Libraries of Ferdowsi University of Mashhad. Library and Information Science Research, 5(1), 235-254. (in Persian)
Septiani, M. I. (2019). Loyalty, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior for Employees. Loyalty, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior for Employees, 43(1), 10-19.
Shamsaldini Mutlaq, M. H. (2012). Investigating organizational citizenship behavior and factors affecting it among teachers in Kerman. (Master's thesis). Shahid Bahoner University of Kerman, Kerman, Iran. (in Persian)
Soltani, M. R., & Aliani, M. (2016). Comparative and analytical comparison of performance evaluation system and competency evaluation system in the organization. Human Resource Management Research, 9(1), 157-182. (in Persian)
Tabarsa, G. A., & Ramin-Mehr, H. (2009). Presentation of organizational citizenship behavior model. Public Administration Perspectives, 15(3), 103-117. (in Persian)
Tsai, M. S., & Tsai, M. C. (2017). The influence of loyalty, participation and obedience on organizational citizenship behavior. International Journal of Business and Economic Affairs (IJBEA), 2(1), 67-76.
vatankhah, S., Yaganeh, S., Nasiri, T., Shams, L., Atigachian, G., & Waziri Nasab, H. (2012). The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior in Tehran University of Medical Sciences hospitals. Pyaward Salamat, 7(6), 544-555. (in Persian)
Yari Khayavi, S., Alidoost Qahfarkhi, E., & Jalali Farahani, M. (2015). Investigating the relationship between organizational culture and organizational citizenship behavior in the Ministry of Sports and Youth. Journal of Sports Management, 8(2), 299-313. (in Persian)
Yu, C. P., & Chu, T. H. (2007). Exploring knowledge contribution from an OCB perspective. Information & Management, 44(3), 321-331.
Zareei, A., Moghadam, A., Mehmanvazan, S., & Shahriari, M. (2015). Investigating the Role of Organizational Intelligence and Organizational Learning in Explaining the Relationship between Knowledge Management and Organizational Innovation. Innovation and creativity in humanities, 5(4), 1-32. (in Persian)