آینده پژوهی و سناریوپردازی نهاد کتابخانه های دانشگاهی ایران با رویکرد ترکیب تحلیل اثر متقابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30481/lis.2023.374293.2031

چکیده

هدف: مدیران کتابخانه‌های دانشگاهی برای مواجهه با محیط متغیر و رقابتی آتی، نیازمند درکی از آینده هستند تا آمادگی کافی برای به کارگیری راهبردهای متناسب با شرایط مختلف پیشآمده را داشته باشند. این پژوهش با هدف بررسی و طراحی سناریو برای آینده کتابخانه‌های دانشگاهی کشور در جهت کمک به ارائه‌ راهبردهای پابرجا در ارتقاء و توسعه این کتابخانه‌ها انجام شده است.
روش: در این پژوهش کاربردی-پیمایشی، 16 کتابخانه دانشگاهی به روش نمونهگیری سهمیهای انتخاب و تنی چند از صاحبنظران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی به همراه مدیران یا معاونین کتابخانههای دانشگاههای منتخب، پنل خبرگی را تشکیل دادهاند. ابزار گردآوری داده ها، چهار دسته پرسشنامه محققساخته است. در مرحله نخست، پیشرانهای موثر بر آینده کتابخانه های دانشگاهی با مطالعه جامع ادبیات پژوهش و پایش وغربالسازی آنها از سوی خبرگان با روش دلفی فازی، شناسایی شده است. سپس اوزان هریک از پیشرانها به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی محاسبه و در ادامه، با ترکیب نتایج حاصل از این روش با رویکرد تحلیل اثر متقابل، پیشران های کلیدی و عدم قطعیت‌‌های نهایی تعیین شده است.
یافتهها: با تحلیل وجوه عدم قطعیت های نهایی، از میان سناریوهای کاندید امکانپذیر، چهار سناریوی باورپذیر شامل مدینه فاضله، کلید گنج، دور باطل و خرابات برای آینده کتابخانههای دانشگاهی ترسیم شد که از میان آنها سناریوی مدینه فاضله به عنوان آینده متصور برای کتابخانه های دانشگاهی کشور انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Future study and scenario planning of academic libraries in Iran using cross impact analysis approach

نویسندگان [English]

  • Farnoosh Reghabi 1
  • Abdolhossein Farajpahlou 2
  • Nadjla Hariri 3
1 PhD candidate in Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Tehran, IRAN
2 Department of Knowledge and Information Science at Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
3 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Science and Research Branch, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Objective:
The directors and librarians of academic libraries have to develop strategic and future-oriented plans to maintain the durability of their organization in the face of environmental changes and developments arising from modern informational and communication technologies and effectively respond to the expectations of a knowledge-based society. The first step in this path is identifying and detecting the driving forces that influence the future of academic libraries and endeavoring to develop relevant scenarios. In this regard, the current dissertation aims to study and design the scenarios for the future of the academic libraries in iran to help provide suitable strategies for the promotion and development of libraries.
Methodology :
The current research a survey-applied in which 16 academic libraries have been selected by the quota sampling method and a number of professors and related experts, together with the managers or assistants of the libraries of the selected universities, have formed an expert panel. Besides, four researcher-made questionnaires have been designed to gather the required data. To achieve the research goals, firstly, a comprehensive literature review has been conducted to extract the drivers affecting the future of academic libraries. Then these drivers have been localized and screened by experts using the fuzzy Delphi method. After that, the weight of each driver was calculated using the fuzzy Analytic Hierarchy Process method. Key drivers and final uncertainties have been determined by combining this method's results with the Cross Impact Analysis.
Findings:
A review of the studies resulted in a list of 112 candidate drivers that could influence the future of academic libraries. These items were extracted in eight political, economic, social, technological, legal and environmental dimensions (in order to examine the external environment), in addition to the "structural-administrative" and "nature and services of libraries" dimensions (checking the internal environments). This study showed that the influence of "technology" and "structural and management" dimensions have been in the focus of researchers' attention. In other words, the effects of information and communication technology and "structural and management" are more impressive from the operational dimension and require serious attention and policy making by those involved in the scenarios facing university libraries. In the following, after analyzing the aspects of the final uncertainties, among the possible candidate scenarios, four acceptable scenarios such as Utopia, Kalid Ganj, Vail and ruins were drawn for the future of university libraries, among them the Arman scenario, the city was chosen as an imaginary future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic libraries
  • Future study
  • Scenario planning
  • Fuzzy Analytic Hierarchy Process
  • Cross Impact Analysis