عوامل اعتمادآفرین مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی: مطالعه دلفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 گروه علم اطلاعات ودانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

10.30481/lis.2023.392961.2060

چکیده

هدف: این پژوهش درصدد شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل اعتمادآفرین مؤثر بر تسهیم دانش سازمانی در حوزه مدیریت دانش است تا زمینه را برای مدیریت درست و برنامه‌ریزی مناسب برای مدیران سازمان‌ها فراهم نماید.

روش ‌پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش‌های مرور نظام‌مند و دلفی انجام شد. خبرگان شرکت‌کننده در دلفی به‌وسیله نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. خبرگان انتخاب شده‌ها، اساتید حوزه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، جامعه‌شناسی و مدیریت در دانشگاه‌های تربیت مدرس، تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، شاهد، مالک اشتر و علامه طباطبایی بودند که سابقه علمی و پژوهشی در موضوع مدیریت دانش و اعتماد سازمانی را داشتند. به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از توزیع فراوانی، میانگین، ضریب توافق، آزمون تی تک‌نمونه‌ای و رتبه‌بندی فریدمن استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد عوامل اعتمادآفرین مؤثر بر تسهیم دانش را می‌توان در شش بعد کلی شامل عوامل اعتماد سازمانی، هنجار ذهنی، نگرش به تسهیم دانش، انگیزش بیرونی، انگیزش درونی و حمایت سازمانی دسته‌بندی نمود. در میان عوامل مؤثر از دیدگاه خبرگان، عامل اعتماد سازمانی با میانگین کل برابر با 86/4 دارای بیشترین تأثیرگذاری و انگیزش بیرونی با میانگین کل برابر 14/4، دارای کمترین تأثیرگذاری بر تسهیم دانش است.

نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که جهت فرآیند تسهیم دانش کارآمد و ایجاد بستری پویا، توجه و سیاست‌گذاری مناسب مدیران و شاغلان حرفه‌ای مدیریت دانش برای بهبود فرهنگ تسهیم دانش میان بخش‌های مختلف سازمان ضروری به نظر می‌رسد. در همین راستا به سازمان‌ها پیشنهاد می‌شود با تقویت عوامل اعتمادآفرین و محرک‌های انگیزشی، تسهیم دانش میان کارکنان را تسهیل نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trust-building factors affecting organizational Knowledge sharing: a Delphi study

نویسندگان [English]

  • hassan mantegh 1
  • Fatima zandian 2
  • Mohammad HasanZadeh 3
  • atefeh sharif 4
1 Information and Knowledge Management, .Faculty of management and economics Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Knowledge and Information Science, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran. iran
3 Knowledge and information science. Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, iran
4 Knowledge and information science. Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, iran
چکیده [English]

Abstract


Objective: The current research seeks to identify and analyze the most important trust-building factors affecting the sharing of organizational knowledge in the field of knowledge management to provide the basis for proper management and proper planning for managers of organizations.

Methods: The present research was conducted using the methods of Systematic Review and Delphi. The participating experts in Delphi were selected by purposive sampling. The selected experts were professors of information and knowledge science, sociology, and management in university with scientific and research experience in knowledge management and organizational trust. In order to analyze the data, frequency distribution, mean, agreement coefficient, one-sample t-test, and Friedman ranking were used.

Findings: The research findings showed that the trust-building factors effective on knowledge sharing could be categorized into six general dimensions, including organizational trust factor, mental norm, and attitude towards knowledge sharing, external motivation, internal motivation, and organizational support. Among the effective factors from the point of view of experts, the factor of organizational trust, with a total Mean of 4.86, has the most impact, and external motivation, with a total Mean of 4.14, has the least impact on knowledge sharing. The effects of the factors on the components of knowledge sharing also showed that the effect of organizational trust on the intention to share knowledge, with an average of 4.91 and a consensus index of 1.9, has the highest average and value of the consensus index, Vice versa, the effect of the external motivation factor on the component Knowledge sharing behavior has the lowest value with an average of 4.09 and a consensus index equal to 1.38.
Also, the factor prioritization index results showed that the organizational trust factor has the first rank with a Mean rating of 4.45. After that, the factor of internal motivation and attitude to knowledge sharing with a similar Mean rank equal to 3.77 in the second rank, the factor of organizational support with a Mean rank equal to 3.50 in the third rank, the Mental norm factor with a Mean rank equal to It ranks fourth with 23.3 and external motivation factor ranks fifth with a Mean rating of 2.27.

Conclusion: The results showed that for efficient knowledge sharing and creating a dynamic platform, the attention and appropriate policy of managers and knowledge management professionals to improve the culture of knowledge sharing among different organization departments seems necessary. In this regard, organizations are suggested to facilitate employee knowledge-sharing by strengthening trust-building factors and motivational stimuli.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • organizational trust
  • individual trust
  • trust-building factors
  • Delphi study