بررسی مدل کسب و کار کارآمد در خدمات اطلاع‌رسانی (مطالعه موردی: شرکت به‌نشر آستان قدس رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: یکی از شیوه‌های نوین در عرصه ارائه خدمات اطلاع‌رسانی، استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌ها به کمک اینترنت بوده و پیشرفت‌های مهمی نیز در زمینه ارائه مدل‌های کسب و کار صورت گرفته است. تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل کسب و کار کارآمد در خدمات اطلاع‌رسانی شرکت به‌نشر آستان قدس رضوی انجام شده است.
روش پژوهش: روش تحقیق از نوع آمیخته است. در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمّی از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری بخش کیفی، مدیران و کارکنان شرکت به‌نشر با تحصیلات کتابداری و اطلاع‌رسانی و 20 نفر از اساتید صاحبنظر دانشگاهی هستند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمّی، کلیه کارکنان شرکت به‌نشر آستان قدس رضوی به تعداد 130 نفر هستند که با توجه به جدول مورگان تعداد 97 نفر انتخاب شدند. جهت تحلیل داده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج بخش کیفی، استخراج مدلی با مؤلفه‌های آماده‌سازی مدل کسب و کار، شناخت، طراحی مدل کسب و کار، پیاده‌سازی و مدیریت است و نتایج بخش کمّی نشان داد که کلیه مؤلفه‌های مدل کسب و کار کارآمد در شرکت به‌نشر آستان قدس رضوی در وضعیت متوسط به بالا هستند.
نتیجه‏‌گیری: تحلیل نتایج حاکی از آن است که مدل کسب و کار کارآمد در خدمات اطلاع‌رسانی شرکت به‌نشر آستان قدس رضوی شامل مراحل فرایند آماده‌سازی مدل کسب و کار، شناخت، طراحی، پیاده‌سازی و مدیریت مدل کسب و کار است. به منظور اجرایی‌سازی هر یک از این فرایندها در این شرکت، الزاماتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Efficient Business Model in Information Services (Case Study: Behnashr Astan Quds Razavi)

نویسندگان [English]

  • Faeze Delghandi 1
  • Robabe Montazer Attayi 2
  • Maryam Salami 3
  • Ghasem Azadi Ahmadabadi 4
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payamnoor University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MSc in Information Management, Payamnoor University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor Department of Knowledge and Information Science, Payamnoor University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: One of the new methods in the field of providing information services is the use of networks and media with the help of the Internet and the World Wide Web, and important developments made in the field of providing business models are increasing. The current research was conducted to provide an efficient business model for the information services of Astan Quds Razavi Publishing Company by following the example of previous researches.
Methodology: The research method is of mixed type. The Delphi method was used in the qualitative part and the survey method was used in the quantitative part. The statistical population of the qualitative department is the managers and employees of the publishing company with library and information studies and several expert university professors in the number of 20 people who were selected by purposeful sampling. The statistical population of the quantitative part is all the employees of Astan Quds Razavi publishing company in the number of 130 people who were selected according to the Morgan table. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. Descriptive and inferential statistics methods were used for data analysis.
Findings: The results of the qualitative part are the extraction of a model with the components of business model preparation, recognition, business model design, implementation, and management, and the results of the quantitative part showed that all the components of the efficient business model in Astan Quds Razavi Publishing Company are in a state of They are medium to high. As a result, Astan Quds Razavi publishing company is in an acceptable situation in this field, but it should consider some activities to improve.
Conclusion: The analysis of the results indicates that the efficient business model in the information services of Astan Quds Razavi Publishing Company includes the stages of the business model preparation process, recognition, design, implementation, and management of the business model. To implement each of these processes in this company, some requirements must be considered. Paying attention to these issues will bring Astan Quds Razavi publishing company more successful in the field of business. Other companies in this field can take advantage of this company process published by Astan Quds Razavi to improve their business situation in order to be successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business model
  • efficient business
  • information services
  • Behnashr Astan Quds Razavi
استروالدر، الکساندر؛ پیگنیور، ایو (1398) .خلق مدل کسب و کار. ترجمه غلامرضا توکلی، بابک وطن دوست، حسام‌الدین ساروقی، بهامین توفیقی. تهران: انتشارات آریانا قلم.
اسماعیلی کیا، غریبه؛ ملانظری، مهناز (1395). چارچوبی برای تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه خبرگان. فصلنامه حسابداری سلامت، 4(4)، 25-1.
چهرقانی، مریم؛ آهنگر، مصطفی (1401). بوم مدل کسب  و کار ابزاری برای طراحی خدمات کتابخانه‌های عمومی. همایش بین‌المللی طراحی و توسعه خدمات کتابخانه‌های عمومی؛ الگوها، تجربه‌ها و ایده‌ها، شیراز.
رشیدی، محبوبه؛ قیطرانی، فاطمه (1399). مدل‌های کسب‌ و کار و قابلیت‌های پویا. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. (34)4، 59-39.
ساروی، سارا (1398). نوآوری در مدل کسب و کار با بهره‌گیری از فرصت‌های کارآفرینانه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور مرکز بابل.
صفاهیه، هاجر (1400). راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت چاپ و نشر کتاب از دیدگاه ناشران. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 24(1)، 27-49.
غلامی، ناصر (1396). طراحی مدل کسب و کارهای ورزشی با رویکرد کارآفرینانه. دانشگاه خوارزمی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه مدیریت ورزشی.
گزارش کمیسیون کارآفرینی و کسب و کار (۱۳۹۳). سیاستگذاری بهبود محیط کسب و کار. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شهریور 1393، 13-15.
مبینی دهکردی، علی؛ ترکمن، جبار (1399). مقایسه تحلیلی شبکه کسب و کار و اکوسیستم کسب و کار. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، (44)11، 32- 3 .
محرابیون محمدی، محمد (1397). طراحی مدل کسب و کار همراه بانک با استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم. رساله دکتری رشته مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی.
محمدیان، ایوب (1395). تبیین مؤلفه‌های اصلی مدل‌های کسب و کار الکترونیکی بر اساس رویکرد سیستمی. مدیریت فناوری اطلاعات، 8(1)، 195-214.
ولی پور عتیقی، بهزاد (1396). بهبود روش رتبه‌بندی جهانی کسب و کار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
References
Adegoke, K. A. (2015). Marketing of library and information services in university libraries: A case study of Usmanu Danfodiyo University library, Sokoto-Nigeria. Intellectual Properties Rights, 3(2), 1-5.
Berg, J., & Cazes, S. (2007). The Ding busuness Indicators: Measurement issues and political implications. International labour Office.
Cappiello, A. (2014). World Bank doing business project and the Statistical Methods based on Rank: The paradox of the time indicator. Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica, Volume LXVIII n.1 Gennaio-Marzo 2014.
Chavis, L. W., Klapper, L. F., & Love, I. (2011). The impact of the business environment on young firm financing. The world bank economic review, 25(3), 486-507.
Chehreghani, M., & Ahangi, M. (2022). Tool business model canvas for designing public library services. International Conference on Design and Development of Public Library Services; Patterns, Experiences & Ideas, Shiraz. (in Persian)
Chesbrough, H. (2010). Business model innovation: opportunities and barriers. Long range planning, 43(2), 354-363.
Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern Methods for Business Research, 295(2), 295-336.
Entrepreneurship and business commission report. (2013) Policymaking to improve the business environment, Expediency Council September 2013, 13-15. (in Persian)
Esmaieli Kia, Q., & Molla Nazari, M. (2016) A Framework for Evolution in the Financial and Operational Accountability Systems of Iranian Public Universities from the Experts' Perspective. Journal of Health Accounting, 4(4), 1-25. (in Persian)
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Gholami, N. (2017). Designing a sports business model with an entrepreneurial approach. Khwarazmi University. Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Department of Sports Management. (in Persian)
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. Global edition.
Keen, P., & Qureshi, S. (2006). Organizational transformation through business models: a framework for business model design. Paper presented at the System Sciences, 2006. HICSS'06. Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on.
Klapper, L. F., & Love, I. (2010). The impact of business environment reforms on new firm registration. World Bank policy research working paper, (5493).
Kok, J. P., & Baets, W. (2016). The capacity of information technology for business model innovation and holistic value creation: a formulative study within the financial services sector in South Africa. International Journal of Complexity in Leadership and Management, 3(1-2), 22-84.
Martins, L. L., Rindova, V. P., & Greenbaum, B. E. (2015). Unlocking the hidden value of concepts: a cognitive approach to business model innovation. Strategic Entrepreneurship Journal, 9(1), 99-117.
McCready, K., & Molls, E. (2018). Developing a business plan for a library publishing program. Publications, 6(4), 42.
Mehrabion Mohamadi, M. (2018). Designing a mobile bank business model using soft systems methodology. Ph.D. Thesis, Department of Technology Management, Allameh Tabatabai University. (in Persian)
Mobini Dehkordi, A., & Torkaman, J. (2020) Analytical Comparison of Business Network and Business Ecosystem. Strategic Studies in the Oil and Energy Industry, 11(44), 3-32. (in Persian)
Mohammadian, A. (2016). Proposed components of the e-business models based on system approach. Journal of Information Technology Management8(1), 195-214. (in Persian)
Obaya, M., Robert, V., Lerena, O., & Yoguel, G. (2020). Dynamic capabilities in the software and information services industry. A case-study analysis in Argentina from a business model perspective. Innovation and Development, 10(1), 89-116.
Rashidi, M., & Gheitarani, F. (2020). Business models and dynamic capabilities. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting. 4(13), 39-59. (in Persian)
Safahieh, H. (2021). Realizing Resistance Economy in Book Publishing Industry: Publisher's Perspective. Library and Information Sciences24(1), 27-49.
Saravi, S. (2019). Innovation in the business model by taking advantage of entrepreneurial opportunities. Master of Science Degree of Executive Management. Payam Noor university of Babol. (in Persian)
Schoormann, T., Stadtländer, M., & Knackstedt, R. (2021). Designing business model development tools for sustainability—a design science study. Electronic Markets, 1-23.
Strowalder, A., & Pignier, Y. (2018). Creating a business model. Translated by Gholam Razba Tavakoli, Babak Watan Dost, Hossamuddin Saroqi, Bahamin Tawfighi. Tehran: Ariana Qalam Publications. (in Persian)
Valipor Atighi, B. (2017). Improving the global business ranking method Master of Science Degree. Gilan University. (in Persian)
Villanueva, L. K. B., Intriago, D. A. V., Gómez, L. K. Á., & Morán, A. M. I. (2020). Business plan for entrepreneurs, actors and organizations of social and solidarity economy based on neutrosophic AHP-SWOT (Vol. 37). Infinite Study.
Zott, C., & Amit, R. (2010). Business model design: an activity system perspective. Long Range Planning, 43(2), 216-226.