بررسی مدل کسب و کار کارآمد در خدمات اطلاع‌رسانی (مطالعه موردی: شرکت به‌نشر آستان قدس رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشگاه پیام نورتهران، ایران

4 گروه ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران

10.30481/lis.2023.404178.2081

چکیده

هدف: یکی از شیوه‌های نوین در عرصه ارائه خدمات اطلاع‌رسانی، استفاده از شبکه‌ها و رسانه‌ها به کمک اینترنت بوده و پیشرفت‌های مهمی نیز در زمینه ارائه مدل‌های کسب و کار صورت گرفته است. تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل کسب و کار کارآمد در خدمات اطلاع‌رسانی شرکت به‌نشر آستان قدس رضوی انجام شد.
روش پژوهش: روش تحقیق از نوع آمیخته می‌باشد. در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمّی از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی، مدیران و کارکنان شرکت به‌نشر با تحصیلات کتابداری و اطلاع‌رسانی و تعدادی از اساتید صاحبنظر دانشگاهی به تعداد20 نفر می‌باشد که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمّی، کلیه کارکنان شرکت به‌نشر آستان قدس رضوی به تعداد130 نفر می‌باشند که با توجه به جدول مورگان تعداد97 نفر انتخاب شدند. جهت تحلیل داده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج بخش کیفی، استخراج مدلی با مؤلفه‌های آماده‌سازی مدل کسب و کار، شناخت، طراحی مدل کسب و کار، پیاده‌سازی و مدیریت می‌باشد و نتایج بخش کمّی نشان داد که کلیه مؤلفه‌های مدل کسب و کار کارآمد در شرکت به‌نشر آستان قدس رضوی در وضعیت متوسط به بالا می‌باشند.
نتیجه‏گیری: تحلیل نتایج حاکی از آن است که مدل کسب و کار کارآمد در خدمات اطلاع‌رسانی شرکت به‌نشر آستان قدس رضوی شامل مراحل فرایند آماده‌سازی مدل کسب و کار، شناخت، طراحی، پیاده‌سازی و مدیریت مدل کسب و کار می‌باشد. به منظور اجرایی‌سازی هر یک از این فرایندها در این شرکت، الزاماتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Efficient Business Model in Information Services (Case Study: Behnashr Astan Quds Razavi)

نویسندگان [English]

  • Faeze Delghandi 1
  • Robabe Montazer Attayi 2
  • Maryam Salami 3
  • Ghasem Azadi Ahmadabadi 4
1 information science department , faculty of Payamnoor University. Iran. Tehran
2 MSc in Information Management, Payamnoor University
3 Associate Professor Department of Knowledge and Information Science, Payamnoor University of Tehran, Iran
4 , National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran
چکیده [English]

Designing an Efficient Business Model in Information Services (Case Study: Behnashr Astan Quds Razavi)

Abstract

Objective: One of the new methods in the field of providing information services is the use of networks and media with the help of the Internet and the World Wide Web, and important developments have also been made in the field of providing business models. The current research was conducted to provide an efficient business model for the information services of Astan Quds Razavi Publishing Company by following the example of previous researches.
Research method: The research method is of mixed type. The Delphi method was used in the qualitative part and the survey method was used in the quantitative part. The statistical population of the qualitative department is the managers and employees of the publishing company with library and information studies and several expert university professors in the number of 20 people who were selected by purposeful sampling. The statistical population of the quantitative part is all the employees of Astan Quds Razavi publishing company in the number of 130 people who were selected according to the Morgan table. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis, which is fully described in the article.
Findings: The results of the qualitative part are the extraction of a model with the components of business model preparation, recognition, business model design, implementation, and management, and the results of the quantitative part showed that all the components of the efficient business model in Astan Quds Razavi Publishing Company are in a state of They are medium to high. As a result, Astan Quds Razavi publishing company is in an acceptable situation in this field, but it should consider some activities to improve.
Conclusion: The analysis of the results indicates that the efficient business model in the information services of Astan Quds Razavi Publishing Company includes the stages of the business model preparation process, recognition, design, implementation, and management of the business model. To implement each of these processes in this company, some requirements must be considered. These requirements are mentioned in the article. Paying attention to these matters will bring Astan Quds Razavi publishing company more successful in the field of business. Other companies in this field can take advantage of this company process published by Astan Quds Razavi to improve their business situation in order to be successful in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business model
  • efficient business
  • information services
  • Behnashr Astan Quds Razavi