فراتحلیل رابطه نقش مدیریت دانش در یادگیری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور توصیف، تحلیل و ترکیب ارائه شده در زمینه بررسی نقش مدیریت دانش بر روی یادگیری سازمانی انجام شده است.
روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع فراتحلیل است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه اسناد مکتوب اعم از پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌ها و مقالات مندرج در مجلات علمی پژوهشی فارسی با موضوع همبسته با نقش مدیریت دانش بر روی یادگیری سازمانی را تشکیل می‌دهند. اسناد و مدارک جمع‌آوری شده در بین سال‌های 1386 تا 1401 به رشته تحریر درآمده بودند. آثار منتشر شده در پایگاه اطلاعاتی مگیران، گوگل اسکولار، ایران داک، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی جستجو شدند. از بین 67 مقاله جستجو شده، 10 مقاله به خاطر مرتبط نبودن عنوان، 7 مقاله به خاطر مناسب نبودن چکیده، 8 مقاله به خاطر مناسب نبودن محتوا کنار گذاشته شدند و کار تحلیل با 42 مقاله و پایان‌نامه انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش فراتحلیل و با کمک نرم‌افزار  CMA3انجام شد. برای سنجش اندازه اثر از آزمون‌های(X2)، (t)، (Z)، (F) و شاخص (g) هجز و (Z) فیشر و برای سنجش سوگیری انتشار از نمودار قیفی استفاده شد.
یافته‏‌ها: نتایج فراتحلیل نشان دادند که مدیریت دانش با یادگیری سازمانی دارای میانگین اندازه اثر 0/556 است که رابطه‌ای بالاتر از حد متوسط بین دو متغیر را نشان می‌دهد. این یافته نشان می‌دهد که یادگیرندگانی که در مسیر یادگیری به موفقیت دست پیدا می‌کنند، برای ادامه یادگیری انگیزه بیشتری دارند. یکی از نقش‌های مدیریت دانش در یادگیری سازمانی این است که مدیریت دانش زمینه دستیابی به تجارب موفقیت کارکنان در سازمان را فراهم می‌کند.
نتیجه‌‏گیری: بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که مدیریت دانش بر روی یادگیری سازمانی نقش مستقیم دارد و مقدار اندازه اثر 0/566 اندکی بالاتر از مقدار متوسط است. نتایج حاصل از ترکیب اندازه اثرهای پژوهش‌های اولیه، حاکی از تأیید نقش مدیریت دانش بر روی یادگیری سازمانی است که بر اساس ملاک کوهن، میزان این نقش بالاتر است. همچنین نتایج تحلیل واریانس حاکی از تفاوت معنی‌دار بین اندازه اثر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of the role of knowledge management in organizational learning

نویسندگان [English]

  • Nasser Razmtallab 1
  • Mahdi Moeinikia 2
1 Ph.D. candidate in Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Objective: In most organizations around the world, managers seek to improve the performance of their organizations. Brahmit's management research emphasizes knowledge management and organizational learning in improving performance. Possessing up-to-date knowledge and information and innovative behavior in professors is one of the basic concerns of university administrators. This research is designed to describe, analyze and synthesize the information presented in the context of investigating the role of knowledge management on organizational learning. Meta-analysis by integrating the results of different researches that have been carried out on several samples; It gives a more comprehensive view of the effect of various variables. In fact, by putting together the results of a research on a sample of a community, different people are examined. Such findings are important and more important in societies, such as ours, which has more diversity; because this variety brings more differences, inevitably, one should have a lot of information from different examples of this society in order to obtain the similarities and deal with the differences in an appropriate way by integrating this information.
Methodology: The method of this research is meta-analysis. The statistical population of the current research consists of all written documents, including theses, researches, and articles included in Persian scientific research journals with a topic related to the role of knowledge management on organizational learning. The documents collected between 1386 and 1401 were written. Published works were searched in Magiran database, Google Scholar, IranDoc, Academic Jihad Scientific Information Center database. Among the 67 articles searched, 10 articles were excluded due to the title not being relevant, 7 articles due to the inappropriateness of the abstract, 8 articles due to the inappropriateness of the content, and the analysis work was done with 42 articles and theses. Data analysis was done with meta-analysis method and with the help of CMA 3 software. To measure the effect size, tests (X2), (t), (Z), (F) and the index (Hedges' g) and (Z) Fisher were used and to measure the publication bias, a funnel plot was used.
Findings: The meta-analysis results showed that knowledge management with organizational learning has an average effect size of 0.556, which shows a higher than average relationship between the two variables. Organizational learning can be improved by improving knowledge management. Because when knowledge is managed in organizations based on principles and knowledge is created based on organizational needs, it can be predicted that learning will happen in the organization and if organizational knowledge enters the organization regardless of educational needs, it will not be accepted by individuals and so, this is not in the interest of the organization.
Conclusion: The results of combining the size of the primary researches indicate the confirmation of the role of knowledge management on organizational learning, which is higher according to Cohen's criteria. Also, the results of variance analysis indicate a significant difference between the effect rate of knowledge management and organizational learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • organizational learning
  • Metaanalysis
آریایی، شکوفه؛ ایرانبان، سید جواد (1399). رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک با یادگیری سازمانی بر اساس نقش واسطه‌ای مدیریت دانش، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4(31)، 98-86.
آریائی، محمود؛ محمدی مهر، مژگان (1399). بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: اعضای هیئت علمی یک دانشگاه نظامی). مجله طب نظامی، 22(4)، 383-373.
الهیاری کوکلانی، محمد تقی (1394). بررسی موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش در شرکت پایانه‌های داده نوین. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود.
بیرانوند، طاهره؛ باورصاد، بلقیس (1392). بررسی رابطه بین مدیریت دانش با یادگیری سازمانی و عملکرد مالی شرکت‌های تولیدی در استان خوزستان. (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه شهید چمران، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی خوزستان.
حاجی زاده، پیمان؛ سرداری، احمد (1397). تأثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد نوآورانه سازمان با تأکید بر نقش میانجی یادگیری سازمانی (مود مطالعه: هولدینگ محصولات پتروشیمی قائد بصیر). مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 1(2)، 93-63.
خانی، نرگس؛ فر پهلو، عبدالحسین (1395). مفهوم دانش و مدیریت دانش در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران. نشریه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 8(17)، 60-39.
رحیمی، ابراهیم؛ عباسی رستمی، نجیبه؛ صفری شاد، فرانک؛ نوروزی، مهدی (1396). اثر میانجی‌گری یادگیری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 8(27). 24-13.
زینالی، مهدی؛ فرزندی، زهرا (1395). مدیریت دانش و یادگیری سازمانی. ماهنامه ارتباط علمی، 40(3)، 18-1.
شعبانی، احمد؛ پیرایش، حمید؛ رجایی پور، سعید؛ کشوری، مریم (1401). رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی؛ مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی استان فارس. فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 28(2)، 261-250.
عسگری، ناصر؛ خلعتبری معظم، مریم؛ هاشمیان زاده، شمیم (1399). فراتحلیل پیشایندهای تسهیم دانش در سازمان‌های ایرانی. نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 3(10)، 145-113.
قلاوند، زهره؛ بزرگی، عبدالرضا (1393). بررسی رابطه یادگیری سازمانی و مدیرت دانش در شرکت بهره‌وری نفت و گاز مسجد سلیمان. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 1(2)، 128-117.
قلتاش، عباس؛ صالحی، مریم؛ سینا، حمید (1390). رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 7(1)، 85-69.
محمودی میمندی، محمد؛ شهابی، مریم (1394). بررسی نقش سرمایه اجتماعی و کنترل رفتاری به عنوان عامل تأثیرگذار بر وضعیت تسهیم دانش ضمنی میان کارکنان. مجله پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 4(4)، 152-138.
مصباحی جهرمی، نگارالسادات؛ ادیب زاده، مرضیه (1394). تأثیر سیستم مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی (بررسی نقش یادگیری سازمانی). فصلنامه مطالعات دانششناسی، 2(5)، 43-25.
میرزائی مهر، غلامرضا؛ فضل زاده علیرضا (1397). بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد مؤسسات حسابرسی با نقش میانجی یادگیری سازمانی. فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 1(5)، 14-1.
نویدی، فاطمه؛ ریاحی نیا، نصرت (1395). نقش مستندسازی در مدیریت دانش سازمانی؛ مطالعه موردی پژوهشکده سامانه‌های ماهواره. نشریه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 9(19)، 20-3.
وحیدی، حسین؛ دانش، زهرا (1401). چالش‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های ایرانی، یافته‌ای مبتنی بر فراترکیب.  نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 5(16)، 106-73.
هومن، حیدر علی (1398). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی (چاپ هفتم). تهران: انتشارات سمت.
یاسینی، علی؛ عباس پور، حیدر؛ نوروزی کوهدشت، رضا (1395). فراتحلیل کمی رابطه سبک رهبری با سلامت سازمانی در سازمان‌های آموزشی ایران (مورد مطالعه: پژوهش‌های سال 1385 تا 1396). پژوهش‌های رهبری آموزشی، 2(8)، 125-97.
یعقوبی، مریم؛ کریمی، سعید؛ جوادی، مرضیه؛ نیک بخت، اکرم (1389). رابطه بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان. فصلنامه مدیریت سلامت، 22(3)، 75-65.
 References
Aryaei, S., & Iranban, S. J. (2019). The relationship between strategic human resource management and organizational learning based on the mediating role of knowledge management. Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4(31), 98-86. (in Persian)
Ariaei, M., & Mohammadi Mehr, M. (2019). Investigating the mediating role of organizational learning in the relationship between knowledge management and organizational innovation (case study: faculty members of a military university). Journal of Military Medicine, 22(4). 373-383. (in Persian)
Askari, N., Khalatbari Moazzam, M., & Hashemianzadeh, S. (2019). Meta-analysis of the antecedents of knowledge sharing in Iranian organizations. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 3(10), 113-145. (in Persian)
Beyranvand, T., & Bavarsad, B. (2012). Investigating the relationship between knowledge management with organizational learning and financial performance of manufacturing companies in Khuzestan province. (Master's thesis). Shahid Chamran University, Khuzestan Faculty of Economics and Social Sciences. (in Persian)
Balthazard, A. P., & Cooke, R. A. (2004). Organizational Culture and Knowledge Management Success, Assessing the Behavior Performance Continuum. International Conference on System Sciences, Hawaii.
Camarero, C., & José Garrido, M. (2011). Incentives, organizational identification, and relationship quality among members of fine arts museums. Journal of Service Management, 22(2), 266-287.
Elahyari Koklani, M. T. (2014). Investigating obstacles to implementing knowledge management in the company of new data terminals. (Master's thesis). Islamic Azad University, Shahrood Science and Research Unit (in Persian)
Garcıa-Morales, V., Llorens – Montes, F. J., & Verdu-Jover A. J. (2007).  Influence of personal mastery on organizational Performance through Organizational learning and Innovation in large firms and SMEs. Technovation, 27, 547– 568.
Hajizadeh, P., & Sardari, A. (2017). The effect of knowledge management on improving the innovative performance of the organization with an emphasis on the mediating role of organizational learning (case study: Quaid Basir Petrochemical Products Holding). Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 1(2), 63-93 (in Persian)
Homan, H. (2018). A practical guide to meta-analysis in scientific research (7th edition). Tehran: Samit Publications (in Persian)
Khani, N., & Far Pahlo, A. (2015). The concept of knowledge and knowledge management in the Art Academy of the Islamic Republic of Iran. Journal of Library and Information Studies, 8(17), 39-60 (in Persian)
Lin, C., Wu, J. C., & Yen, D. C. (2012). Exploring barriers to knowledge flow at different knowledge management maturity stages. Information & Management, 49(1), 10-23.
Mahmoudi Meimandi, M., & Shahabi, M. (2014). Examining the role of social capital and behavioral control as an influencing factor on the status of tacit knowledge sharing among employees. Organizational Resource Management Research Journal, 4(4), 138-152 (in Persian)
Mesbahi Jahormi, N., & Adibzadeh, M. (2014). The effect of knowledge management system on organizational innovation (examining the role of organizational learning). Scientific Studies Quarterly, 2(5), 25-43. (in Persian)
Mirzai Mehr, G., & Fazalzadeh, A. (2017). Investigating the impact of knowledge management on the performance of audit institutions with the mediating role of organizational learning, Accounting and Management Perspectives Quarterly, 1(5), 1-14 (in Persian)
Navidi, F., & Riahinia, N. (2015). The role of documentation in organizational knowledge management; A case study of satellite systems research center. Journal of Library and Information Science Studies, 9(19), 3-20 (in Persian).
Qalavand, Z., & Bozorgi, A. (2013). Investigating the relationship between organizational learning and knowledge management in Masjid Sulaiman Oil and Gas Productivity Company, Information Management and Knowledge Management Quarterly, 1(2), 117-128. (in Persian)
Qaltash, A., Salehi, M., & Sina, H. (2010). The relationship between organizational culture and Yazman learning with knowledge management of academic staff members of Islamic Azad University. Quarterly of New Thoughts in Educational Sciences, 7(1), 69-85. (in Persian)
Rahimi, E., Abbasi Rostami, N., Safari Shad, F., & Nowrozi, M. (2016). The mediating effect of organizational learning in the relationship between knowledge management and employee empowerment. Public Administration Mission Quarterly, 8(27). 13-24. (in Persian)
Shabani, A., Piraysh, H., Rajaipour, S., & Kashiri, M. (2022). The relationship between knowledge management and organizational learning among public library librarians; A case study of public libraries in Fars province. Information Research and Public Libraries Quarterly, 28(2), 261-250 (in Persian)
Smith, R., (2001). A roadmap for knowledge management. Journal of Knowledge Management, 8(3), 6-16.
Teresa, L. J., Chia-Ying, L., & Tien-Shiang, L. (2006). A contingency model for knowledge management capability and innovation. International Industrial Management & Data Systems, 106(6), 855-877.
 Yang, B., Watkins, K., & Marsike, V. J (2004). The construct of the learning organization: dimension, measurement, and validation. Human Resource Development, 15(1), 31-55
Vahidi, H., & Danesh, Z. (2022). The challenges of implementing knowledge management in Iranian organizations, a finding based on metacomposition. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 5(16), 106-73. (in Persian)
Yaqoubi, M., Karimi, S., Javadi, M., & Nik Bakht, A. (2010). The relationship between the components of organizational learning and knowledge management in employees of selected hospitals in Isfahan city. Health Management Quarterly, 22(3), 65-75. (in Persian)
Yasini, A., Abbaspour, H., & Nowrozi Kohdasht, R. (2015). Quantitative meta-analysis of the relationship between leadership style and organizational health in Iranian educational organizations (case study: researches from 2006 to 2017). Research on Educational Leadership and Management, 2(8), 125-97. (in Persian)
Zeynali, M., & Farzadi, Z. (2015). Knowledge Management and Organizational Learning. Scientific Communication Monthly, 40(3), 1-18. (in Persian)