شناسایی تأثیر مؤلفه‌های کلیدی شهر دانش بر انتقال دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علم ‌اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هدف: شهر دانش امروزه یکی از موضوعات مهم در توسعه شهری به شمار می­‌رود. شهر دانشی، شهری است که به منظور توسعه­ دانایی محور اقدام به تشویق، تولید مداوم دانش، خلاقیت مستمر، اشتراک‌­گذاری، ارزیابی، نوسازی و به‌روزرسانی دانش کرده است. با توجه به اهمیت  دانش در شهر دانش هدف پژوهش حاضر این است که به شناسایی تأثیر مؤلفه­‌های کلیدی شهر دانش در انتقال دانش بپردازد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جهت گردآوری اطلاعات از شیوه­‌های کتابخانه‌­ای و میدانی استفاده گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش یک پرسشنامه بسته بود که متشکل از 110 پرسش است. جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه در این پژوهش از روش روایی محتوا با نظر خبرگان استفاده شده است. در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار پایایی مرکب (CR) و میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده گردیده است. اساتید رشته علم­ اطلاعات و دانش­‌شناسی که در حوزه مدیریت دانش دارای تخصص بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. در پژوهش حاضر تعداد 30 نفر با استفاده از روش نمونه­‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم­‌افزار SPSS و PLS  استفاده شد.
یافته‌­ها: یافته­‌های به دست آمده در پژوهش حاضر نشانگر آن است که مؤلفه‌­های کلیدی شناسایی شده شهر دانش شامل 7 مؤلفه عبارت از شرایط اجتماعی، وضعیت استراتژیک، وضعیت تکنولوژیک، شرایط سیاسی، وضعیت مالی، شرایط محیطی و در نهایت مدیریت شهری است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هر کدام از مؤلفه‌­ها بر انتقال دانش پرداخت که مؤلفه­‌های وضعیت استراتژیک، مؤلفه شرایط سیاسی، مؤلفه وضعیت مالی و مؤلفه شرایط محیطی تأثیر معنی‌داری بر انتقال دانش دارند و در مقابل مؤلفه‌­های شرایط اجتماعی، مؤلفه شرایط تکنولوژیک و مؤلفه مدیریت شهری تأثیری بر انتقال دانش ندارند.
نتیجه­‌گیری: نتایج کسب شده نشان داد که در انتقال دانش نیز مؤلفه‌های شهر دانشی می­توانند نقش مهمی را ایفا کنند. به نظر می­‌رسد که باید به تقویت بسترسازی مؤلفه‌­های وضعیت استراتژیک، مؤلفه شرایط سیاسی، مؤلفه وضعیت مالی و مؤلفه شرایط محیطی که در انتقال دانش تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند، پرداخته شود، چرا که انتقال دانش می‌­تواند در توسعه و بهره‌­وری شهر دانش نقش مهمی را داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Effect of Key Components of Knowledge City on Knowledge Transfer

نویسنده [English]

  • Nazila Mehrabi
Ph.D. candidate, Knowledge and Information Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: In today's age, having military and war power can no longer be considered as a global power, but global power is achieved through knowledge and ways to achieve it. Due to the increasing development and production of knowledge, a new concept has been created under the title of knowledge city, which has attracted the attention of the world. Today, knowledge city is one of the important issues in urban development. A knowledge city is a city that has encouraged, continuous production of knowledge, continuous creativity, sharing, evaluation, renovation and updating of knowledge in order to develop knowledge. Considering the importance of knowledge in the city of knowledge, the aim of this research is to identify the impact of the key components of the city of knowledge in transferring knowledge.
Methodology: The present research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. Library and field methods were used to collect information. The data collection tool in this research was a closed questionnaire that consists of 110 questions. In order to determine the reliability and validity of the questionnaire, the method of content validity with the opinion of experts has been used. In this research, two criteria of composite reliability (CR) and average variance extracted (AVE) were used to determine the reliability of the questionnaire. The professors of information science and epistemology, who had expertise in the field of knowledge management, formed the statistical community of this research. In the present study, 30 people were selected using the purposeful sampling method. In order to analyze the data, SPSS and PLS software were used.
Findings: The findings indicate that the key components identified in Knowledge city include 7 components: social conditions, strategic conditions, technological conditions, political conditions, financial conditions, the component of environmental conditions, and finally the component of urban management. The present study investigated the effect of each of the components on knowledge transfer, which the components of strategic situation, political conditions, financial situation, and environmental conditions have a significant effect on knowledge transfer, and in contrast to the social conditions, the conditions Technological and urban management components have no effect on knowledge transfer.
Conclusion: Based on the investigations, some components of knowledge city can be effective in knowledge transfer. It seems that there is a need to strengthen the foundation of the components of the strategic situation, the political situation, the financial situation, and the environmental conditions that have a positive and significant effect on knowledge transfer, because knowledge transfer can contribute to the development and the productivity of knowledge city has an important role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge
  • knowledge city
  • key components of knowledge city
  • knowledge transfer
برازی، علیرضا؛ مشرف جوادی، محمدجواد (1394). نقش کارگزاران دانشی مهاجر در توسعه شهر دانش محور. هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت دانش، تهران.https://civilica.com/doc/532920
خوارزمی، امیدعلی؛ ربانی ابوالفضلی، غزاله (1393). رویکرد توسعه شهری دانش محور مبتنی بر فناوری اطلاعات. اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران. https://civilica.com/doc/361703
رزمی، زهرا؛ مؤمنی، معصومه؛ جعفری، معصومه (1395). شهر دانش و تأثیر آن بر سرریز دانش. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا (س).
رفیعیان مجتبی؛ حق روستا سمیه (1399). شهر دانش‌محــــور؛ حلقه ضروری اتصال به شهر آینده. فصلنامه چشم‌انداز شهرهای آینده، 1(۱)، ۶۲-۵۱.
رفیعیان، مجتبی؛ مرتضوی، ماندانا (1395). اهمیت توسعه دانش بنیان شهری و شهر دانش مدار در اقتصاد دانش بنیان. همایش بین‌المللی اقتصاد شهری، تهران. https://civilica.com/doc/510550
عابدینی، اصغر؛ خلیلی، امین؛ خرم، فائزه؛ قربانی، شیوا (1399). امکان‌سنجی اجرای شهر دانش بنیان در کلان‌شهر تبریز با رویکرد توسعه مبتنی بر دانش. مطالعات ساختار و کارکرد شهری، 7(24)، 155-175.
ملایی، مصطفی؛ حبیبیان، سجاد (1391). ارائه مدلی تعاملی در جامعه دانایی محور در خصوص شکل‌گیری کسب و کارهای دانش بنیان در افق1404. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران.
مهدنژاد، حافظ؛ زنگانه، احمد (1401).  ارایه مدل مفهومی توسعه شهری دانش‌بنیان به منظور برنامه‌‌ریزی و مطلوبیت‌بخشی شهرهای آینده: یک مطالعۀ کیفی. فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده، 4(2)، 49-71.
 
References
Abedini, A., Khalili, A., Khorram, F., & Ghorbani, S. (2020). The feasibility of implementing a knowledge-based city in Tabriz metropolis with a knowledge-based development approach. Studies of urban structure and function, 7(24), 155-175. (in Persian)
Brazi, A. R., & Musharraf Javadi, M. J. (2015). The role of immigrant knowledge workers in the development of a knowledge-centered city. The 8th National Conference and the 2nd International Conference on Knowledge Management, Tehran. (in Persian)
Bulu, M., Onder, M., & Aksakalli, V. (2014). Algorithm-embedded IT applications for an emerging knowledge city: Istanbul, Turkey. Expert Systems with Applications, )41(, 5625–5635.
Cheng, P., Choi, C., Chen, S., Eldomiaty, T., & Millar, C. (2004). Knowledge Repositories in Knowledge Cities: Institutions, Conventions and Knowledge Sub networks. Journal of Knowledge Management, 8(5), 96-106.
Edvinsson, L. (2006). Aspects on the city as a knowledge tool. Journal of Knowledge Management,10(5), 45-56.
Ergazakis, K., & Metaxiotis, K. (2004). Towards knowledge cities: conceptual analysis and success stories. Journal of Knowledge Management, 8(5),5-15.
Ergazakis, K., Metaxiotis, K., Psarras, J., & Askounis, D. (2006). A unified methodological approach for the development of knowledge cities. Journal of Knowledge Management, 10(5), 65-78.
Hu, T., Pan, S., & Lin, H. (2021). Development, Innovation, and Circular Stimulation for a Knowledge-Based City: Key Thoughts, Energies, 14(1), 1-19.
Kharazmi, O. A., & Rabbani Abolfazli, G. (2014). Knowledge-based urban development approach based on information technology. The first national conference on urban planning, urban management and sustainable development, Tehran, https://civilica.com /doc/361703. (in Persian)
Liyanage, C., Elhag, T., Ballal, T., & Li, Q. (2009). Knowledge communication and translation - a knowledge transfer model. Journal of Knowledge Management, 13(3), 118–131.
Melai, M., & Habibiyan, S. (2012). Presenting an interactive model in the knowledge-based society regarding the formation of knowledge-based businesses in the horizon of 1404. National conference on entrepreneurship and management of knowledge-based businesses, Mazandaran University. (in Persian)
Mehdanjad, H., & Zanganeh, A. (2022). Presenting a conceptual model of knowledge-based urban development in order to plan and optimize future cities: a qualitative study. Future Cities Vision Quarterly, 4(2), 49 71. (in Persian)
Ovalle, M., Marquez, J., & Salomon, S. (2004). A compilation of resources on knowledge cities and knowledge-based development. Journal of Knowledge Management, 8(5), 107–127.
Pehrsson, A. (2007). The “Strategic States Model”: strategies for business growth. Business Strategy Series, 8(1), 58-63.
Razmi, Z., Momeni, M., & Jafari, M. (2016). Knowledge city and its impact on knowledge spillover. Master's thesis in the field of information technology management, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University (S). (in Persian)
Rafiyan, M., & Haqrosta, S. (2019). Knowledge-oriented city, a necessary link to the city of the future. Future Cities Vision Quarterly, 1(1), 51-62. (in Persian)
Rafiyan, M., & Mortazavi, M. (2015). The importance of urban knowledge-based development and knowledge-based city in knowledge-based economy. International Urban Economy Conference, Tehran. https://civilica.com /doc/510550. (in Persian)
Ruiz, V., Navarro, J., & Pena, D. (2014). Knowledge-city index construction: An intellectual capital perspective, Expert Systems with Applications.
Tuli, S. (2018). Migration and the Knowledge City: A Case Study of Global Melbourne. Ph.D. Thesis, University of Canberra.
Tuli, S., Hu, R., & Dare, L. (2019). Planning a global knowledge city: experience from Melbourne, Australia, International Journal of  Knowledge-Based Development.
Wang, X., & Lihua, R. (2006). Examining knowledge management factors in the creation of new city: Empirical evidence from Zhengdong New District, Zhengzhou, China. Journal of Technology Management in China, 1(3), 243-261.
Zhao, P. (2020). Building knowledge city in transformation era: Knowledge‐based urban development in Beijing in the context of globalisation and decentralisation. Asia Pacific Viewpoint, 51(1), 73-90