تحلیل تحولات وقف‌های غیرمنقول در دوره قاجاریه، مورد مطالعه: آستان ‌قدس ‌رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

چکیده

هدف: این مقاله می‌کوشد تحولات کنش وقفی را ضمن ارائه توصیف روشنی از سیمای وقف آستان در قاجاریه، شناسایی نقاط اوج موقوفات و مؤلفه‌های تأثیرگذار مورد تحلیل قرار دهد.
روش‌شناسی/رویکرد: این مقاله از تاریخ اجتماعی و برخی رویکردهای نظری، روش تاریخی توصیفی- تحلیلی و مصاحبه بهره گرفته‌ است.
یافته: میانگین سالانه وقف‌های غیرمنقول در قاجار حدود یک و نیم است. میانگین سالانه در زمان‌هایی که یک نفر متولی و والی بوده 3/88 درحالی که برای سال‌هایی که فقط متولی بوده 1/31 بوده ‌است. طی بیست و پنج سال همراستا با 27درصد کل اقدامات متولیان حدود نیمی از موقوفات، رقم خورده‌ است. ضمن آن که شخصیت شش نفر از متولیان مثبت، دو نفر متوسط و دو نفر هم ضعیف ارزیابی شد. در مقایسه با دو دهه‌ افول وقف که اقدامات متولیان 15درصد کل اقدامات، شخصیت چهار متولی مثبت و چهار نفر ضعیف ارزیابی گردید. 84 درصد سال‌های دوره ناصری از ثبات برخوردار بوده، بالاترین میزان وقف با میانگین سالانه 2/7 درصد مربوط به این دوره است.
نتیجه‌گیری: برخورداری از منزلت اجتماعی واقف، مثبت ارزیابی‌شدن، اقدام شاه که منجر به اعتماد مذهبی می‌گردید، ثبات اجتماعی و نظم تشکیلاتی آستان، جایگاه اجتماعی و عملکرد‌ متولیان که برخوردار از بازتاب اجتماعی بوده و توانایی کسب اعتماد را داشته ‌باشد، بر تحولات وقف  تأثیر مثبت داشته‌ است. به عبارتی چنانچه والی یا متولی از شخصیت قابل اطمینان، مقتدر و دارای وجهه اجتماعی بالایی برخوردار بوده، ضمن دارا بودن سابقه اجرایی، اثربخشی بیشتری در جذب و حفظ موقوفات داشت. با این حال بی‌ثباتی مانعی دائم برای وقف ایجاد نمی‌کرد، بلکه از پراکندگی آن بیشتر کاسته ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Immovable Waqf Changes in Qajar Period, Case Study: Astan Quds Rasavi

نویسندگان [English]

  • Mostafa Farzaneh 1
  • Vahid Shalchi 2
  • Majid Fouladiya, 3
1 Ph.D. Candidate in Political Sociology, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sociology, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Sociology, Faculty of Letters and Humanities, Department of Social Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Objectives: This article tries to analyze the changes of Waqfs while presenting a clear description of the Waqfs of Astan in Qajar, identifying the peak points of Waqfs and its influential components.
Methodology: It has used social history and some theoretical approaches, descriptive-analytical historical method, and interviews.
Finding: The annual average of immovable Waqfs in Qajar is about one and a half pieces. The most frequent are as follows: Special expenses are 73 percent and 17.66 percent for Khodam, 36.62 percent of cases are farms. 69.52 percent is located in Khorasan. 45 percent of the donors of this age belong to the upper middle class. 35 percent have left the responsibility to Astan and 62 percent have not appointed a supervisor. The annual average of Waqfs during the times when one person was the Custodians and governor was 3.88, pieces While for the years when he was only a Custodians, it was 1.31. In twenty-five years, in line with 27 percent of the total actions of the Custodians, about half of the Waqfs have been established. In addition, the character of six of the Custodians was evaluated as positive, two as average and two as weak. Compared to two decades of waqf decline in which the actions of the Custodians accounted for 15 percent of the total actions, the character of four Custodians was evaluated as positive and four as weak. 84 percent of the years of the Nasseri period were stable, the highest waqf amount with an annual average of 2.7 percent is related to this period and the change in the majority of the transfer of Custodians in favor of Astan is also from the Nasseri age.
Conclusion: Having social status, to be evaluated positively, the action of the king that leads to religious trust, Social stability and organizational order of Astan, the social position and performance of the Custodians, who have social reflection and the ability to gain trust, have had positive impact on the developments of Waqf. In other words, if the governor or Custodians has a reliable, powerful personality and has a high social identity, while having executive experience, it was more effective in attracting and maintaining Waqfs. In the cities that have the highest amount of endowments, in addition to financial ability, cultural affinity and historical history have had a positive effect. However, the instability did not create a permanent obstacle for the Waqf, rather it reduced its dispersion. Although the concept of "felt needs" is suitable for explanation, it should be considered in the context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • waqf
  • Qajar
  • Astan Quds
  • social history
آستان‌قدس‌رضوی دیروز و امروز (۱۳۵۶). مشهد: نشر آستان قدس رضوی.
احتشام کاویانیان، محمد (1354). شمس‌الشموس یا انیس‌النفوس. مشهد: نشر آستان‌قدس‌رضوی.
اسکاچپل، تدا (1388). بینش و روش در جامعه‌شناسی تاریخی. ترجمه هاشم آقاجری، تهران: نشر مرکز.
اعتمادالسلطنه، محمدحسنخان صنیع‌الدوله (1363). مطلع‌الشمس، ج 2. به اهتمام تیمور برهان لیمودهی. تهران: انتشارات فرهنگسرا.
اکبری، ابوالفضل، (1399). تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر وقف بر توسعه در شهر مشهد (مطالعه تطبیقی- تاریخی دوره‌های تیموری، صفوی و پهلوی). رساله دکتری رشته جامعه‌شناسی، استاد راهنما: حسین بهروان، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد.
امیرزاده، حسن (1396). موقوفه‌های زائران و نقش آن در زیارت از صفویه تا اواخر قاجار. نقش وقف در ترویج فرهنگ زیارت. ویرایش و گردآوری مجموعه مقالات: ابوالفضل حسن‌آبادی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان‌ قدس‌ رضوی. 87-120.
انوار رضویه؛ مروری بر روشنایی حرم مطهر امام رضا (ع) (1393). مشهد: اداره کل روابط عمومی آستان‌ قدس‌ رضوی، تابستان.
باشتینی، موسی‌الرضا (1391). وقف و سوگواری و روضه‌خوانی در دهه آخر صفرالمظفر. ویژه‌نامه وقف آستان‌ قدس‌ رضوی، مشهد:  دبیرخانه شورای عالی فرهنگی آستان قدس،150-156.
بامداد، مهدی (1357). شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 .ج 3، تهران: نشر زوار.
بسطامی، نوروزعلی (1393). فردوس‌التواریخ (تاریخ مشهد). تصحیح حمید سیدی و غلامرضا پرنده و ابراهیم عرب‌پور. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان‌ قدس‌ رضوی.
پرنده، غلامرضا (1391). مدیریت موقوفات آستان‌ قدس‌ رضوی. ویژه‌نامه وقف آستان‌ قدس‌ رضوی، مشهد: دبیرخانه شورای عالی فرهنگی آستان قدس، 171-174.
جنادله، علی (1395). روابط نهادی دولت و جامعه در ایران پیشانوسازی؛ نقد نظریه شکاف تاریخی دولت و ملت در ایران و ارائه یک دیدگاه بدیل. فصلنامه علوم اجتماعی، 26(76)، 27-74.
جنادله، علی، آزاد ارمکی، تقی (1393). پیکربندی نهادی مبتنی بر موازنه قدرت در جامعه سنتی ایران؛ بازخوانی تحولات ایران از صفویه تا قاجاریه بر اساس رویکرد نهادگرایی تاریخی. مجله جامعه‌شناسی ایران، 15(3)، 29 -64.
حائری‌یزدی، محمدحسن (1380). وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان‌ قدس‌ رضوی.
حسن‌آبادی، ابوالفضل (1391). جایگاه متولیان در اداره موقوفات آستان‌ قدس‌ رضوی. ویژه‌نامه وقف آستان‌ قدس‌ رضوی، مشهد: دبیرخانه شورای عالی فرهنگی، 49-70.
حسن‌آبادی، ابوالفضل (1387). سادات رضوی در مشهد؛ از آغاز تا پایان قاجاریه. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان‌ قدس‌ رضوی.
حسن‌آبادی، ابوالفضل (1396). ساختارشناسی عملکرد موقوفه‌ای آستان قدس رضوی در کمک به زائران و نیازمندان. نقش وقف در ترویج فرهنگ زیارت. ویرایش و گردآوری مجموعه مقالات: ابوالفضل حسن‌آبادی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان‌ قدس‌ رضوی، 13-37.
دهقان، مرضیه (1384). نقش نهاد وقف در دگرگونی‌های اجتماعی- فرهنگی شهر مشهد در دوره صفوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشگاه الزهرا، تهران.
رضوی، ابوالفضل؛ رهنما (حسن‌وند)، شهرام (1396). چیستی، خاستگاه و علل برآمدن تاریخ اجتماعی. فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ اسلام، 18(1)، 59-84.
ریاحی‌سامانی، نادر (1378). وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات. شیراز: انتشارات نوید.
ژیان‌پور، حمید؛ ژیان‌پور، فرزانه (1396). تحلیل محتوای اسناد کمک‌های مالی آستان قدس به زائران ایرانی در دوره قاجار (بازه زمانی 1264 تا پایان 1300ه.ق). نقش وقف در ترویج فرهنگ زیارت. ویرایش و گردآوری: ابوالفضل حسن‌آبادی. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، 192-236.
سوزنچی‌کاشانی، علی؛ جهانگیری‌کلاته، کاظم (1391). موقوفات متولیان آستان‌ قدس‌ رضوی از صفویه تا پایان قاجاریه. پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی، 1(1)، 62-98.
سیاح، حمید (1346). خاطرات سیاسی حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت. تصحیح سیف‌الله گلکار، تهران: نشر ابن سینا.
سیدی، مهدی (1378). تاریخ شهر مشهد. مشهد: شهرداری مشهد.
شاه‌حسینی، پروانه (1390). سنجش تطبیقی وقف طی دوره قاجاریه و پهلوی. فصلنامه جغرافیا و توسعه، 9(25)، 17-38.
طالبان، محمدرضا (1391). جستارهای روشی در علوم اجتماعی. تهران: پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی.
علیزاده بیرجندی، زهرا؛ ناصری، اکرم، (1392). منصب تولیت و عوامل مؤثر بر عملکرد متولیان آستان‌ قدس‌ رضوی در عصر قاجار. دوفصلنامه علمی- پژوهشی تاریخنامه ایران بعد از اسلام، 3(6)، 139-165.
عین­السلطنه، قهرمان میرزا (1376). روزنامه خاطرات عین­السلطنه، ج 2. به اهتمام مسعودمیرزا سالور. تهران: نشر اساطیر.
فاضلی بیرجندی، محمود (1398). تاریخچه‌ای از فرمانروایان خراسان؛ از آغاز تا پایان پهلوی. تهران: نشر پایان.
کراسول، جان دابلیو (1391). روش و طرح تحقیق کیفی‌. ترجمه: طهمورث حسنقلی‌پور و اشکان الهیاری و مجتبی براری، تهران: انتشارات نگاه دانش.
لمبتون، آن. کی. اس. (1339). مالک و زارع در ایران. ترجمه منوچهر امیری، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مدرس‌رضوی، محمدتقی (1378). سالشمار وقایع مشهد در قرن‌های پنجم تا سیزدهم، به کوشش ایرج افشار، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان‌ قدس‌ رضوی.
مطبعه‌چی، مصطفی (1387). جایگاه وقف در تحولات جامعه ایران: دوره قاجاریه. مجموعه مقالات همایش بین‌المللی وقف و تمدن اسلامی، اصفهان، آبان 1387، ج3، 652-676.
منتظری سانیجی، گلناز (1394). بررسی تحلیل محتوای وقف‌نامه‌های دوره قاجار موجود در مرکز اسناد آستان‌ قدس‌ رضوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته نسخه‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی و نسخه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد.
ناصری، اکرم (1389). کارکردهای سیاسی اجتماعی تولیت آستان‌ قدس‌ رضوی در دوره قاجار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته تاریخ، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، خراسان.
نجف‌زاده، علی؛ جهانگیری‌کلاته، کاظم (1396). پژوهشی درباره زمینه‌های شکل‌گیری و کارکرد هیئت متحده خدام در آستان‌ قدس‌ رضوی (1344-1333ق). فصلنامه تاریخ‌پژوهی، 68، 137-162.
نجف‌زاده، علی؛ قصابی گزکوه، جلیل (1397). نقش مؤسسات خیریه داخلی و خارجی در رفع بحران قحطی مشهد در دوره جنگ اول جهانی. پژوهشنامه خراسان بزرگ، 33، 45-62.
نظرکرده، اعظم (1391). پایگاه اجتماعی واقفان املاک آستان‌ قدس‌ رضوی. پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی، 1(1)، 99-123.
نظرکرده، اعظم (1396). بررسی اسناد موقوفه‌های زواری در دوره صفویه. نقش وقف در ترویج فرهنگ زیارت. ویرایش و گردآوری مجموعه مقالات: ابوالفضل حسن‌آبادی، 66-86.، مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان‌ قدس‌ رضوی.
نعمتی، بهزاد (1385). نمونه مهر متولیان دوره قاجار. دفتر اسناد، ج دوم و سوم. به کوشش زهرا طلایی، 315-332. مشهد: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
نقدی، رضا (1399). تاریخ و تشکیلات آستان‌ قدس‌ رضوی در عصر قاجار. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان‌ قدس‌ رضوی.
نیک‌مهر، اسدالله (1391). وقف در مشهد عصر پهلوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته تاریخ، گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی، مشهد.
همدانی مستوفی، اسماعیل‌خان (1317). آثارالرضویه من منتخبات‌الصدیقه. چاپ سنگی، مشهد.
ییت، چارلز ادوارد (1365). سفرنامه خراسان و سیستان. ترجمه قدرت‌الله روشنی زعفرانلو و مهرداد رهبری. تهران: انتشارات یزدان.
پایگاه نمایه‌سازی مدیریت اسناد آستان‌ قدس‌ رضوی.
Reference
Astan Quds Razavi; yesterday and today (1977). Mashhad, Astan Quds Razavi. (in Persian)
Adloff, F. (2014). Foundations and the Charisma of Giving: A Historical Sociology of Philanthropy in Germany and the United States. International Society for Third-Sector Research and The Johns Hopkins University. DOI:10.1007/s11266-014-9508-4.
Ain al-Saltaneh, G. M. (1997). Ain al-Saltaneh Diaries newspaper, Volume 2. Edited by Masoud Mirza Salur. Tehran: Asatir Publishing House. (in Persian)
Akbari, A. (2020). Sociological Analysis of the Impact of Waqf on Development in Mashhad (Comparative Historical Study of Timurid, Safavid and Pahlavi Periods). Ph.D. Thesis, Department of sociology Faculty of Literature and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (in Persian)
Alizadeh Birjandi, Z., & Naseri, A. (2013). The position of trusteeship and factors affecting the performance of the trustees of Astan Quds Razavi in the Qajar era. Journal of Iranian Islamic Period History4(6), 139-165. (in Persian)
Amirzadeh, H. (2017). Waqfs of pilgrims and its role in pilgrimage from Safavid to late Qajar. The role of endowments in the promotion of the culture of pilgrimage. edited by Abulfazl Hasanabadi. Mashhad: Islamic research foundation of Astan Quds Razavi. (in Persian)
Anwar- e- Razavieh; A review of the illumination of the holy shrine of Imam Reza (a.s.). Mashhad: Public Relations Office of Astan-Qods-Razavi, summer 2013. (in Persian)
Azadarmaki, T., & Janadeleh, A. (2013). A study on the Formation of the Institutional Configuration, based on the Balance of Power in Iranian Traditional Society (Reviewing Changes in Iran from Safavid to Qajar from Historical Institutionalism Point of View). Iranian Journal of Sociology, 15(3), 29-64. (in Persian)
Azari Khakestar, G. R., & Hosseinzadeh Sureshjani, S. (2022). The five-hundred-year history of medical serviced in Astan Quds Razavi. Mashhad: Organization of libraries, museums & documents center of Astan Quds Razavi. (in Persian)
Ehtsham Kavianian, M. (1975). Shams-al-Shomus, or Anis al-Nufus. Mashhad: Astan Quds Razavi. (in Persian)
Etemad al-Saltaneh, M. H. K. S. D. (1984). Matla al-Shams, vol 2. Barhan Limodehi. Tehran: Farhangsara Publishing House. (in Persian)
Bamdad, M. (1978). Šarḥ-e ḥāl-e rejāl-e Īrān dar qorūn-e 12 wa 13 wa 14 hejrī (Biographies of [notable] personages of Iran in the 12th, 13th, and 14th/18th, 19th, and 20th centuries). Vol 3. Tehran: Zavar Publishing House. (in Persian)
Barman, E. (2007). An Institutional Approach to Donor Control: From Dyadic Ties to a Field‐Level Analysis. American Journal of Sociology, 112(5), 1416–57. DOI :10.1086/511802.
Bashtini, M. A. R. (2011). Waqf, mourning and fasting in the last decade of Safar al-Muzaffar. Astan Quds Razavi's special Waqf letter. Mashhad: Secretariat of the Supreme Cultural Council of Astan Quds, 150-156. (in Persian)
Bastami, N. A. (2014). Ferdows al-Tawarikh (History of Mashhad). Edited by Hamid Seyyedi, Gholamreza Parandeh and Ebrahim Arabpour. Mashhad: Islamic research foundation of Astan Quds Razavi. (in Persian)
Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry and research design, choosing among five approaches, translated to Persian by Hassan Qolipour, Allahiari, A., Barari, M. Tehran: Negahe Denesh. (in Persian)
Dehghan, M. (2005). The role of the Waqf institution in the socio-cultural transformations of Mashhad during the Safavid era. Master's thesis in the history of Iran in the Islamic period, Al-Zahra University, Tehran. (in Persian)
Fazeli Birjandi, M. (2018). A history of the rulers of Khorasan; From the beginning to the end of Pahlavi. Tehran: Payan Publishing House. (in Persian)
Haeri Yazdi, M. H. (2010). Waqf in Islamic jurisprudence and its role in the prosperity of Islamic economy. Mashhad: Islamic Research Foundation of Astan Quds Razavi. (in Persian)
Hamedani Moustofi, I. K. (1938). Asar al-Razawiyyeh, Men Montakhbat al-Sadiqah. Mashhad: Lithograph. (in Persian)
Hasanabadi, A. (2017). Structural analysis of endowment performance of Astan Quds Razavi in helping pilgrims and the needy. The role of endowments in the promotion of the culture of pilgrimage. edited by Abulfazl Hasanabadi. Mashhad: Islamic research foundation of Astan Quds Razavi. (in Persian)
Hasanabadi, A. (2007). Sadat Razavi in Mashhad; From the beginning to the end of the Qajar dynasty. Mashhad: Islamic Research Foundation of Astan Quds Razavi. (in Persian)
Hasanabadi, A. (2011). The position of Custodians in the Waqf administration of Astan Quds Razavi. Astan Quds Razavi's special Waqf letter. Mashhad: Secretariat of the Supreme Cultural Council of Astan Quds. (in Persian)
Hosseinzadeh Sureshjani, S. (2016). History of Astan-e Quds daros-safa (the hospital) from the safavid to the end of Qajar period. Tehran: Islamic Azad University. (in Persian)
Janadleh, A. (2016). institutional Relations between State and Society in Pre-Modernized Iran (Criticizing the Theory of Historical Gap Between the State and the Nation in Iran and Providing an Alternative View). Quarterly Journal of Social Sciences. Allameh Tabatabai University, 24(76), 27-74. https://doi.org/10.22054/qjss.2017.7601. (in Persian)
Jiyanpour, H., & Jiyanpour, F. (2016). Analysis of the content of financial aid documents from Astan Quds to Iranian pilgrims during the Qajar period (1264 to the end of 1300 AH). The role of endowments in the promotion of the culture of pilgrimage. Edited by, Abulfazl Hasanabadi. Mashhad: Islamic research foundation of Astan Quds Razavi. (in Persian)
Lambton, A. K. S. (1960). Landlord and Peasant in Persia: a study of Land Tenure and Land Revenue Administration. translated to Persian by Manouchehr Amiri. Tehran: Book Translation and Publishing Company. (in Persian)
Matbaehchi, S. M. (2008). The position of Waqf in transformations of iran society in Qajar era. International conference on Waqf and Islamic civilization. Isfahan. (in Persian)
Modarres Razavi, M. T. (1999). Chronicle of the events of Mashhad in the 5th to 13th centuries, by Iraj Afshar, Mashhad: Research Foundation of Astan Quds Razavi Islamic. (in Persian)
Montazeri Saniji, G. (2016). The Analytic-Content Based Survey of the Endowment Deeds in Qajar Era; Exist in the Documents Centre of Astane Qudse Razavi. Master's thesis of Iranology-codicology (Manuscripts Studies). Knowledge and Information Science Department, Faculty of Literature and Human Science, Imam Reza International University, Mashhad. (in Persian)
Naghdi, R. (2019). History and organization of Astan Quds Razavi in the Qajar era. Mashhad: Research Foundation of Astan Quds Razavi Islamic. (in Persian)
Najafzadeh, A., & Ghasabian, J. (2019). The Role of Domestic and Foreign Charities in Mashhad Famine Crisis During World War I (1336-1332). Journal of Great Khorasan9(33), P. 62-45. (in Persian)
Najafzadeh, A., & Jahangiri, K. (2017). Formation and Function of the United Servants Board in Astan Quds Razavi (A.H 1333-1344). Journal of Historical Research. 68, 137-162. (in Persian)
Naseri, A. (2010). Political and Social functions of Toliyat-e -Astan-e- Ghods-e- Razavi in Qajar period. Master's thesis of Arts in History. Faculty of literature and Humanities, The University of Birjand. (in Persian)
Nazarkardeh, A. (2017). Examining the documents of the Waqfs of Zovari in the Safavid period. The role of endowments in the promotion of the culture of pilgrimage. Edited by, Abulfazl Hasanabadi. Mashhad: Islamic research foundation of Astan Quds Razavi. (in Persian)
Nazarkardeh, A. (2012). the social base of real estate waqifan of Astan-Qods-Razavi. Journal of Documentary and Archival Studies, 1(1), 123-99. (in Persian).
Nemati, B. (2015). A sample of the seal and signature of the custodians of Astan Quds Razavi in the Qajar period. Ketab-e-Mah history and geography. September and October 2015, numbers 107 and 108. (in Persian)
Nikmehr, A. (2013). Vaqf in Mashhad in period Pahlavi. Master's thesis. Dr. Ali Shariati Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian)
Pareneh, G. (2011). Management of Astan Quds Razavi Wagfs. Astan Quds Razavi's special Waqf letter. Mashhad: Secretariat of the Supreme Cultural Council of Astan Quds, 171-174. (in Persian)
 Razavi, A., & Rahnama – Hassanvand, S. (2017). Quiddity and the Grounds of Social History Development. History of Islam. Baqir al-Olum University, 18(69), 59-84. https://doi.org/10.22081/hiq.2017.63457. (in Persian)
Riahi Samani, N. (1999). Waqfs and the evolution of legislation in Waqfs. Shiraz: Navid Publishing House. (in Persian)
Sayyah, H. (1967). The political memoirs of Haj Sayyah or the period of terror. Edited by Sayfullah Golkar, Tehran: Ibn Sina Publishing House. (in Persian)
Sayyedi, M. (1999). History of the city of Mashhad. Mashhad: Mashhad Municipality. (in Persian)
Shahhoseyni, P. (2012). Comparative assessment of endowments during Qajar and Pahlavi periods. Geography and development Quarterly, 9(25), P. 17-38. (in Persian)
Skocpol, T. (2009). Vision and method in historical sociology. Translated to Persian by Hashem Aghajari. Tehran: nashr-e-markaz. (in Persian)
Suzanchi Kashani, A., & Jahangiri Kalate, K. (2012). Endowments of the Custodians of Astan Quds Razavi from the Safavid era to the end of the Qajar era. Journal of Documentary and Archival Studies, 1(1), 62-98. (in Persian)
Taleban, M. (2012). Methodological Essays on Social Sciences. Tehran: The research institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution. (in Persian)
Teah, M., Lwin, M., & Cheah, A. (2014). Moderating Role of Religious Beliefs on Attitudes towards Charities and Motivation to Donate. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 26(5), 738-760.
Tommasi, F., Morandini, S., Meneghini, M., Ceschi, A., Sartori, R., & Gostimir, M. (2022). Why donate and for what? The pseudoinefficacy bias in donating behavior. Psychological Applications and Trends 2022. Conference· April 2022. DOI:10.36315/2022inpact084.
Wiepking, P. (2008). For the Love of Mankind: A Sociological Study on Charitable Giving.
Yate, C. E. (1986). Khurasan and Sistan. Translated to persian by Qudratullah Roshani Zaferanlou and Mehrdad Derari. Tehran: Yazdan Publishing House. (in Persian)
Document Management Indexing database of Astan-Qods-Razavi.