دیدگاه متخصصان علم اطلاعات درباره تحولات آتی کتابخانه‌های عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: نام‌های زیادی برای اشاره به رشته‌ای که آینده‌های جایگزین را بررسی می‌کند وجود دارد: آینده پژوهی، آینده‌نگری، سواد آینده، آینده‌اندیشی، پیش‌بینی، آینده‌گرایی، آینده‌شناسی و بسیاری موارد دیگر. آینده‌پژوهی که می‌توان آن را علم آینده نیز نامگذاری کرد، درصدد است تا منابع، الگوها و دلایل تغییر یا ثبات یک مسئله را به منظور توسعه آینده‌‌نگری‌ و گسترش دامنه دوراندیشی بررسی کند و انتخاب‌‌ها‏ و احتمالات مختلف را در نظر بگیرد. همچنین، آینده پژوهی به مقوله فرض آینده‌های ممکن، محتمل و ترجیحی و جهان‌بینی‌های زیربنایی آن‌ها می‌پردازد. می‌توان آن را شاخه‌ای از علوم اجتماعی و به موازات حوزه تاریخ دانست. آینده‌پژوهی مطالعه روشمند، بین رشته‌‎ای و کل‌نگر پیشرفت اجتماعی، فناوری و دیگر روندهای محیطی است. این پژوهش با هدف آینده‌پژوهی در کتابخانه‌های عمومی و نقش آن در توسعه و پیشرفت آن‌ها با تأکید بر کتابخانه‌های تحت پوشش نهاد کتابخانه‌های عمومی‌ است‏.
روش پژوهش: از زمره روش‌های آینده‌پژوهشی، برنامه‌ریزی سناریو، نقشه‌راه، چشم‌انداز، مدل‌سازی، شبیه‌سازی و دلفی است. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی و توصیفی با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه به شیوه دلفی است. برای جمع‌آوری داده‌ها ابتدا از پرسشنامه استفاده شد و سپس در خصوص برخی از مسائل و تکمیل نظرها از روش مصاحبه حضوری از 11 نفر بهره گرفته شد. پرسشنامه مورد نظر در سه دوره میان جامعه آماری پژوهش توزیع شد. در خصوص تعیین روایی ابزار پژوهش با بهره‌گیری از نظر تعدادی از صاحب‌نظران در حوزه علم اطلاعات مشکلات موجود در پرسشنامه شناسایی و مرتفع شد. شیوه نمونه‌گیری با تکیه بر ساختار روش دلفی به انجام رسید و تحلیل داده‌ها انجام گرفت. پایایی ابزار پژوهش با آزمون آلفای کرونباخ در حد 810/0 تعیین شد.
یافته‌ها: با استفاده از نتایج به دست آمده از یافته‌های مصاحبه‌شوندگان، تعدادی از مؤلفه‌ها‏ که بر توسعه کتابخانه تأثیر‌گذار هستند استخراج شدند. از جمله اینترنت، دیجیتال‌سازی، به روز بودن سیستم کتابخانه‌ها، استفاده از کتابداران و متخصصان، اوضاع اقتصادی، خدمات مرجع مجازی، پیایندها و دسترسی آزاد، رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی و فناوری تلفن‌همراه. خبرگان معتقد بودند که کتابداران چه در حال و چه در آینده حضورشان پررنگ و مهم است و همچنین باید از کتابداران متخصص استفاده شود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که با بررسی تحولات فناوری در کتابخانه‌ها مشخص می‌شود که در کتابخانه‌های آینده مواد و محمل‌های اطلاعاتی کتابخانه در مسیر کاهش حجم و وزن پیش خواهند رفت. از برآیند نظرات مصاحبه‌شوندگان و همچنین روند دگرگونی در نوع منابع کتابخانه‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد که منابع کاغذی در کنار منابع الکترونیکی ماندگار خواهد بود و هر یک از منابع، استفاده‌کنندگان خاص خود را حفظ خواهند کرد. در این دوره بیشتر منابع چاپی یا منابع دیجیتالی در کنار هم خواهند بود و کتابخانه‌ها به صورت ترکیبی اداره خواهند شد. برای توسعه همه جانبه در کتابخانه‌های عمومی ضروری است تا به تمامی مؤلفه‌های نامبرده توجه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Attitude of Information Science Experts about the Future Developments of Public Libraries

نویسندگان [English]

  • Fariborz Doroudi 1
  • Farahnaz Bani Asadian 2
1 Assistant professor, Iranian Research Institute for Information Science and Technology(IranDoc), Tehran, Iran.
2 MSc., in Information Science and Knowledge, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objectives: There are so many names to refer to the discipline that investigates alternative futures. futures studies, foresight, futures literacy, futures thinking, anticipation, futurism, futurology, and many others. Future studies that can also be referred to as future science seeks to analyze resources, models, and reasons of a subject's change or stability in order to develop and expand the scope of foresight, and consider different options and possibilities. Also, futures study of postulating possible, probable, and preferable futures and the worldviews that underlie them. It can be considered as a branch of the social sciences and parallel to the field of history. Futurology is the systematic, interdisciplinary and holistic study of social, technological advancement, and other environmental trends. This research aims to future-studying in public libraries and its role in their development and progress with an emphasis on the libraries covered by Iran Public Libraries Foundation.
Methodology:It is among future research methods, scenario planning, road map, Landscape, modeling, simulation and Delphi. The method of research in this research is surveying and descriptive using interview and questionnaire through Delphi approach. A questionnaire was first used to collect data, and then face-to-face interviews were used with 11 people for some issues and to complete the opinions. The questionnaire was distributed among the statistical population of the research in three periods. Regarding determining the validity of the research tool, the problems in the questionnaire were identified and resolved by using the opinion of a number of experts in the field of information science. Sampling was done based on the structure of the Delphi method and data analysis was done. The reliability of the research tool was determined by Cronbach's alpha test at 0.810.
Findings: Using the gained results from interviewee's findings, a series of elements which are effective on library and especially development are extracted such as: internet, digitalization, updating the library system, using librarians and experts, economic conditions, virtual reference services, serials and open access, Mass media and social networks, and Mobile phone technology. The experts believed that the presence of librarians, both now and in the future, is important and that professional librarians should also be used.
Conclusion: By analyzing technological evolutions in libraries, we conclude that in future libraries, materials and informational contents in library are going toward decreasing the volume and weight. From consequence of interviewees' ideas as well as variation trend in type of libraries' resources, it can be predicted that paper resources will remain persistent beside electronic resources and each of the resources will keep its own certain users. Mostly, in this period, printed or digital resources will coexist and the libraries will be conducted based on two-type materials. For comprehensive development in public libraries, it is necessary to pay attention to all the mentioned components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • future studies
  • planning
  • professional pevelopment
  • Information Technology
  • public libraries
اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ اکبری باویل، تینا (1397). نظرسنجی درباره کتابخانه‌های عمومی آینده از بُعد فضا، منابع، هدف، کارکرد، فناوری و مهارت‌های کتابداران. ارائه شده در: آینده‌پژوهی کتابخانه‌های عمومی: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، تهران، چاپار: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر‏.
ذاکری، علی؛ گودرزی، غلامرضا (1397). کتابخانه تاب‌آور و مقاوم: بازتعریف مفهوم کتابخانه‌های آینده، بررسی از منظر روایت‌پردازی و چشم‌اندازنگاری. ارائه شده در: آینده‌پژوهی کتابخانه‌های عمومی: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، تهران، چاپار: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موسسه انتشارات کتاب نشر‏.
ذاکری، علی؛ طاهری دمنه، محسن؛ ابراهیمی درچه، الهه (1401). دلالت‌های آینده‌پژوهانه نظریه تاب‌آوری بر کتابخانه‌های عمومی ایران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۸(۳)، ۲۹۲-۳۱۵.
رضایی، زهرا؛ میرحسینی، زهره؛ سپهر، فرشته (1400). آینده‌پژوهی تأثیر کلان داده بر مدیریت و خدمات کتابخانه‌های عمومی کشور و ارائه مدل راهبردی. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 7(2)، 81-110.
ریسمانباف، امیر (1397). جستارهایی نظری و آینده‌نگرانه درباره شخصی‌سازی خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌ها. ارائه شده در: آینده‌پژوهی کتابخانه‌های عمومی: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، تهران، چاپار: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مؤسسه انتشارات کتاب نشر‏.
غفاری قدیر، جلال؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ ضیائی، محمدصادق (1392). تدوین سناریوهای متصور برای آینده نهاد رسانه‌ای کتابخانه‌های عمومی ایران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۱۹(۳)، ۲۹۵-۳۲۸.
فدایی، غلامرضا (1397). مبانی معرفتی آینده‌پژوهی در کتابخانه‌های عمومی. ارائه شده در: آینده‌پژوهی کتابخانه‌های عمومی: مجموعه مقالات نخستین همایش ملی. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، تهران، چاپار: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مؤسسه انتشارات کتاب نشر‏.
References
Abubakar, M. K. (2021). Implementation and Use of Virtual Reference Services in Academic Libraries during and post COVID-19 Pandemic: A Necessity for Developing Countries. Library Philosophy & Practice (e-journal), 4951, 1-18.
Affum, M. Q. (2022). E-Publishing effects on paper based traditional libraries. International Journal of Cloud Computing and Database Management, 3(2), 1-3. DOI: https://doi.org/10.33545/27075907.2022.v3.i2a.35
Alamsyah, N. N., Kusnandar, K., & Sukaesih, S. (2023). Optimization of Archive Digitization at the Padjadjaran University Central Library. Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, 11(2), 64-71. DOI: https://doi.org/10.24036/124534-0934
Allen, F. R., & Moyer, M. (2021). A library seating census: Gathering seating occupancy data in an academic library to reveal furniture preferences and inform future planning. The Journal of Academic Librarianship, 47(5), 102427. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102427
Andersen, P. D., Hansen, M., & Selin, C. (2021). Stakeholder inclusion in scenario planning - A review of European projects. Technological Forecasting and Social Change, 169, 120802. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120802
Ashiq, M., Rehman, S. U., & Mujtaba, G. (2021). Future challenges and emerging role of academic libraries in Pakistan: A phenomenology approach. Information Development, 37(1), 158-173. https://doi.org/10.1177/0266666919897410
Bagal, D., & Saindane, P. (2019). Librany-A Face Recognition and QR Code Technology based Smart Library System. In 2019 International Conference on Communication and Electronics Systems (ICCES) (pp. 253-258). IEEE. DOI: 10.1109/ICCES45898.2019.9002530
Bakhtyari, A., Mirhosseini, Z., & Moradi, I. (2017). Foresight of Information Technology in Iranian Public Libraries: Future studies approach. at: IFLA WLIC 2017 – Wrocław, Poland – Libraries. Solidarity. Society. in Session 112 - Poster Sessions. Retrived 2021, Sep., 8, form: http://ifla-test.eprints-hosting.org/id/eprint/1955
Baudette, M., Castro, M., Rabuzin, T., Lavenius, J., Bogodorova, T., & Vanfretti, L. (2018). OpenIPSL: Open-instance power system library- update 1.5 to “iTesla power systems library (iPSL): A modelica library for phasor time-domain simulations”. SoftwareX, 7, 34-36. DOI: https://doi.org/10.1016/j.softx.2018.01.002
Bell, W. (2017). Foundations of futures studies: values, objectivity, and the good society. New York: Routledge.
Belova, N., & Krause, M. (2023). Inoculating students against science-based manipulation strategies in social media: debunking the concept of ‘water with conductivity extract’. Chemistry Education Research and Practice, 24(1), 192-202. DOI: 10.1039/D2RP00191H
Bibri, S. E. (2018). Backcasting in futures studies: a synthesized scholarly and planning approach to strategic smart sustainable city development. European Journal of Futures Research, 6(1), 1-27. DOI: https://doi.org/10.1186/s40309-018-0142-z
Black, A. (2020). 1 Governance and History: The Direction of Public Libraries in the UK since the Second World War. In Public Library Governance (pp. 19-40). De Gruyter Saur.
Boroch, R. (2017). Analytical Futurology as a Tool for Strategic Planning in Social War Games. Security Dimensions, International and National Studies, 24, 62-75.
Chigbundu, M. C. (2023). The Role of Library Digitization in Access and Preservation of Library Resources. In Global Perspectives on Sustainable Library Practices (pp. 114-129). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-6684-5964-5.ch008
Chucks, E., Sani, Y., & Moses, T. (2020). A review of information and communication technology (ICT) facilities for the implementation of virtual library management system. International Journal of Scientific and Engineering Research, 11(7), 448-460.
Cigarini, A., Bonhoure, I., Vicens, J., & Perelló, J. (2021). Public libraries embrace citizen science: strengths and challenges. Library & Information Science Research, 43(2), 1-8. DOI: https://doi.org/10.1016/j.lisr.2021.101090
Clarke, R. I. (2017). Using critical design to explore the future of libraries. Library Hi Tech News, 34(9), 6-9. https://doi.org/10.1108/LHTN-08-2017-0059
Conte, S., Maddalena, P. M., Mazzucchi, A., Merola, L., Russo, G., & Trombetti, G. (2023). The Role of Project MA. GIC in the Context of the European Strategies for the Digitization of the Library and Archival Heritage. In: The Eurographics Association, 119-128. DOI: https://doi.org/10.2312/gch.20231167
Dator, J., & Dator, J. (2019). Futures studies as applied knowledge. Jim Dator: A Noticer in Time: Selected work, 1967-2018, Anticipation Science. Springer, Cham. 5, 7-16. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-17387-6_2
Davidson, S. (2019). Nothing Is Set in Stone: Incorporating Futurology into College Courses. Journal of Effective Teaching in Higher Education, 2(1), 136-152. DOI: https://doi.org/10.36021/jethe.v2i1.12
Deuze, M. (2020). The role of media and mass communication theory in the global pandemic. Communication today, 11(2), 4-16.
Dorner, D., Campbell-Meier, J., & Seto, I. (2017). Making sense of the future of libraries. IFLA journal, 43(4), 321-334. https://doi.org/10.1177/0340035217727554
Ekwelem Mr, C. N. (2019). Information Communication Technology (ICT) and the future of library: A review of related literature. International Journal of Innovative Science and Research Technology, 5(9), 46-50.
Fadaie, Q. (2019). Epistemological bases of future studies in public libraries. In: Proceedings of the First National Conference on: Future Studies of Public Libraries in Iran. Iran Public Libraries Foundation. Cultrual & Art Organization of Tehran. Tehran, Chapar; Iran Public Libraries Foundation, Book Publishing Institute. (in Persian)
Gall, T., Vallet, F., & Yannou, B. (2022). How to visualise futures studies concepts: Revision of the futures cone. Futures, 143, 103024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.103024
Gamage, I., Nawodya, R. G. I., Ahmed, M. N. T., Aathif, M. A. M., De Silva, D. I., & Dias, T. (2022). Effectiveness of Cutting-Edge Technology for Library Management System. International Journal of Engineering and Management Research, 12(5), 1-7. DOI: www.ijemr.net https://doi.org/10.31033/ijemr.12.5.57.
Garcia, M. B. (2019). Human-library interaction: a self-service library management system using sequential multimodal interface. In 2019 IEEE 11th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment, and Management (HNICEM) (pp. 1-6). IEEE. DOI: 10.1109/HNICEM48295.2019.9073499
Gavrilova, Y. N. (2021). FUNCTIONS OF THE UNIVERSITY LIBRARY IN THE CONTEXT OF THE DIGITIZATION OF EDUCATION. Sphere of Culture, 2(1), 69-75. DOI: https://doi.org/10.48164/2713-301X-2021-3-69
Ghafari-Ghadir, J., Roshandel-Arbetani, T., & Ziai, M. S. (2013). Possible Scenarios for the Future of Iran's Public Libraries Media. Research on Information Science and Public Libraries, 19(3), 295-328. (in Persian)
Güemes-Castorena, D., & Toro, M. A. (2015). Methodology for the integration of Business Model Canvas and technological road map. In 2015 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET) (pp. 41-52). IEEE. DOI: 10.1109/PICMET.2015.7273080
Halburagi, S., & Mukarambi, P. (2023). Use of Artificial Intelligence (AI) Technology Futures in Library. International Journal of Research in Library Science (IJRLS), 9(2), 14-19. DOI: 10.26761/IJRLS.9.2.2023.1642
Hombali, P. (2022). The Role of Librarians in Research Data Management: Challenges and Opportunities. International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), 9(1), 359-364.
Idhalama, O. U., & Obi, A. I. (2019). Acquisition and management of serials in selected academic libraries in Edo state of Nigeria. University of Dar es Salaam Library Journal, 14(1), 68-81.
Imam, A., & Ilori, M. E. (2023). Library Services and Information Management: The Role of Academic Librarians in the 21st Century Nigeria. Internet Reference Services Quarterly, 27(2), 103-109. DOI: https://doi.org/10.1080/10875301.2023.2172637
Isfandyari-Moghaddam, A. R., & Akbari Bavil, T. (2019). A survey of future public libraries in terms of space, resources, purpose, function, technology and skills of librarians. In: Proceedings of the First National Conference on: Future Studies of Public Libraries in Iran. Iran Public Libraries Foundation. Cultrual & Art Organization of Tehran, Tehran, Chapar: Iran Public Libraries Foundation, Book Publishing Institute. (in Persian)
Joel, A. P., & Camble, E. (2023). Information dissemination during the COVID-19 pandemic: The role of librarians in Borno State Public Library. Information Development, 39(2), 287-293. DOI: https://doi.org/10.1177 /026666692110491
Khobragade, A. D., & Lihitkar, S. R. (2016). Evaluation of virtual reference service provided by IIT libraries: A survey. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 36(1), 23-28. DOI: 10.14429/djlit.36.1.9150
Koh, K., & Abbas, J. (2015). Future of library and museum services supporting teen learning: Perceptions of professionals in learning labs and makerspaces. Journal of Research on Libraries & Young Adults, 6(4), 1-24. Retrieved: 2021, Mar., 21, form: http://www.yalsa.ala.org/jrlya/2015/11/future-of-library-and-museum-services-supporting-teen-learning-perceptions-of-professionals-in-learning-labs-and-makerspaces/
Komolafe, R. S., Gbotosho, A. S., & Odewole, O. M. (2020). Serials Availability and Use in Nigeria Academic Libraries by The Postgraduate Students of Osun State University, Osogbo, Nigeria. Global Journal of Library and Information Science, 3(20), 1-13.
Komp-Leukkunen, K. (2020). What life-course research can contribute to futures studies. Futures, 124, 102651. DOI: https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102651
Komp-Leukkunen, K. (2020). What life-course research can contribute to futures studies. Futures, 124(102651), 1-9. DOI: https://doi.org/10.1016/j.futures.2020.102651
Kozubaev, S., & DiSalvo, C. (2020). The future of public libraries as convivial spaces: A design fiction. In Companion of the 2020 ACM International Conference on Supporting Group Work (pp. 83-90). https://doi.org/10.1145/3323994.3369901
Kristóf, T., & Nováky, E. (2023). The Story of Futures Studies: An Interdisciplinary Field Rooted in Social Sciences. Social Sciences, 12(3), 192. DOI: https://doi.org/10.3390/ socsci12030192
Lacuata, A. N. (2020). Digitization of Library Resources in Higher Education Institutions in La Union, Philippines. Preservation, Digital Technology & Culture, 49(4), 139-158. DOI: https://doi.org/10.1515/pdtc-2020-0031
Malipatil, M. B. (2020). Digitization of Library: A Brief Introduction. International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM). 2(10), 698-701. DOI: 10.35629/5252-0210698701
Mawhinney, T. (2020). User preferences related to virtual reference services in an academic library. Journal of Academic Librarianship, 46(1), 102094. DOI: https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102094
Melnikovas, A. (2018). Towards an explicit research methodology: Adapting research onion model for futures studies. Journal of Futures Studies, 23(2), 29-44. DOI:10.6531/JFS.201812_23(2).0003
Mommoh, R. L., & Abubakar, S. K. (2019). Digitization of library materials in special libraries in Abuja, Nigeria. Information Impact: Journal of Information and Knowledge Management, 10(1), 14-23. DOI: 10.4314/iijikm.v10i1.2
Monda, E. (2018). Social futuring–In the context of futures studies. Society and Economy, 40(s1), 77-109.
Motti, V. V. (2023). Futures Studies. In The Palgrave Encyclopedia of the Possible (pp. 609-612). Cham: Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-90913-0_269
Noh, Y. (2015). Imagining library 4.0: Creating a model for future libraries. The Journal of Academic Librarianship, 41(6), 786-797.
Nwankwo, V., Ebobo, O. M., Ike, C. P., & Igbo, U. H. (2023). The Politics of Media and Pandemic Misinformation: Librarians’ Role in Validation and Retraction of Conflicting Information. Trends in Libraries, Information Science and Technology, 2(1&2), 58-66.
Odewole, M. (2017). The Relevance of Optical Discs in Electronic Serials Management in Nigerian University Libraries. Information and Knowledge Management, 7(9), 1-5.
Oliver, J., Reid, M., & Gray, K. (2023). The Library of the Future: a scenario-based approach. Journal of Library Administration, 63(1), 27-41. DOI: https://doi.org/10.1080/01930826.2022.2146439
Onwubiko, E. C. (2023). Analysis of Serials Citations in Graduate-Students’ Thesis as a Practical Instrument for Effective Serials Management in Academic Libraries. Library Philosophy and Practice (e-journal), 7731, 1-20.
Panda, S., & Kaur, N. (2023). Blockchain: A New Technology in Library System and Management. In Handbook of Research on Advancements of Contactless Technology and Service Innovation in Library and Information Science (pp. 211-230). IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-6684-7693-2.ch011
Pierre–Robertson, P. (2023). SuperLibrarian–the evolving role of librarians in technology spaces. Digital Library Perspectives. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/DLP-04-2023-0026
Polanco-Levicán, K., & Salvo-Garrido, S. (2022). Understanding social media literacy: A systematic review of the concept and its competences. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(14), 8807. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19148807
Pun, R. (2015). WeChat in the library: promoting a new virtual reference service using a mobile app. Library Hi Tech News, 32(6), 9-11. DOI: https://doi.org/10.1108/LHTN-03-2015-0017
Raliat, A., & Adenike, O. (2020). Emerging Challenges in the Provision of Electronic Information Services on the African Continent: The role of Librarians. Library Philosophy and Practice, Nov, 1-14.
Rezaei, Z., Mirhosseini, Z., & Sepehr, F. (2021). Future Research on the Impact of Big Data on the Management and Services of Iranian Public Libraries and Presenting a Strategic Model. Sciences and Techniques of Information Management, 7(2), 81-110. doi: 10.22091/stim.2021.6158.1477 (in Persian)
Rismanbaf, A. (2019). Theoretical and prospective inquiries about the personalization of information services in libraries. In: Proceedings of the First National Conference on: Future Studies of Public Libraries in Iran. Iran Public Libraries Foundation. Cultrual & Art Organization of Tehran, Tehran, Chapar: Iran Public Libraries Foundation, Book Publishing Institute. (in Persian)
Rowland, N. J., & Spaniol, M. J. (2017). Social foundation of scenario planning. Technological Forecasting and Social Change, 124, 6-15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.013
Shen, Y. (2021). Envisioning opportunities and movement for the future of academic libraries. In Libraries, Digital Information, and COVID (pp. 317-319). Oxford: Chandos Publishing.
Singh, S. (2020). Digitization of library resources and the formation of digital libraries: Special reference in green stone digital library software. IP Indian Journal of Library Science and Information Technology, 3(1), 44-48. DOI: 10.18231/2456-9623.2018.0010
Slaughter, R. A. (1997). Near-future landscapes as a futures tool. Futures, 29(7), 617-632. DOI: https://doi.org/10.1016/S0016-3287(97)00037-2
Smith, M. (2019). Top ten challenges facing public libraries. Public Library Quarterly, 38(3), 241-247. DOI: https://doi.org/10.1080/01616846.2019.1608617
Stoy, L. (2022). Future pathways of a sector in transition: an STS perspective on the scholarly publishing market and Open Access. In Septentrio Conference Series (No.1). DOI: https://doi.org/10.7557/5.6590
Su, X., & Chen, N. (2022). Intelligent Information Service System of Smart Library Based on Virtual Reality and Eye Movement Technology. Scientific Programming, 9174756 1-12. DOI: https://doi.org/10.1155/2022/9174756
Swist, T., Hendery, R., Magee, L., Ensor, J., Sherman, J., Budge, K., & Humphry, J. (2022). Co-creating public library futures: An emergent manifesto and participatory research agenda. Journal of the Australian Library and Information Association, 71(1), 71-88. DOI: https://doi.org/10.1080/24750158.2021.2016358
Tarus, V., Namande, B. W., & Maake, B. (2022). Utilization of Open Access Library Resources by Postgraduate Students at Karatina University, Kenya. Open Access Library Journal, 9(10), 1-17.
Usman, A. N., & Batagarawa, S. A. (2023). The Role of Serials for Effective Utilization by Information Users in Academic Library. Lapai International Journal of Management and Social Sciences, 15(1), 85-89.
Vaingankar, J. A., Van Dam, R. M., Samari, E., Chang, S., Seow, E., Chua, Y. C., & Subramaniam, M. (2022). Social Media–Driven Routes to Positive Mental Health Among Youth: Qualitative Enquiry and Concept Mapping Study. JMIR Pediatrics and Parenting, 5(1), e32758. DOI:10.2196/32758
Vogus, B. (2020). Examining virtual reference services in academic libraries. Public Services Quarterly, 16(4), 249-253. DOI: https://doi.org/10.1080/15228959.2020.1818664
Wakimoto, D. K. (2021). Exploring Internal Communication in Public Libraries: Challenges and Opportunities for Library Leaders. Library Leadership & Management, 35(2), 1-18. DOI: https://doi.org/10.5860/llm.v35i2.7466
Wang, J. (2022). Personalized information service system of smart Library based on multimedia network technology. Computational Intelligence and Neuroscience, 2856574, 1-10. DOI: 10.1155/2022/2856574
Wowak, K. D., & Boone, C. A. (2015). So many recalls, so little research: A review of the literature and road map for future research. Journal of Supply Chain Management, 51(4), 54-72. DOI: https://doi.org/10.1111/jscm.12079
Wu, L., Morstatter, F., Carley, K. M., & Liu, H. (2019). Misinformation in social media: definition, manipulation, and detection. ACM SIGKDD Explorations Newsletter, 21(2), 80-90. DOI: https://doi.org/10.1145/3373464.3373475
Yudhana, A., Herman, H., Suwanti, S., & Biddinika, M. K. (2023). Evaluating The Application of Library Information System Technology using The PIECES Method in Remote Areas. ILKOM Journal Ilmiah, 15(2), 250-261. DOI: https://doi.org/10.33096/ilkom.v15i2.1539.250-261
Zackery, A., & Goudarzi, Q. (2019). Resilient and resistant library: redefining the concept of future libraries, review from the perspective of narrative and perspective. In: Proceedings of the First National Conference on: Future Studies of Public Libraries in Iran. Iran Public Libraries Foundation. Cultrual & Art Organization of Tehran. Tehran: Chapar, Iran Public Libraries Foundation, Book Publishing Institute. (in Persian)
Zackery, A., Taheri Demneh M., & Ebrahimi Dorcheh, E. (2022). Future-oriented implications of the resilience theory for Iran’s public libraries. Research on Information Science and Public Libraries, 28(3), 292-315. (in Persian)