شناسایی عوامل تاثیرگذار بر استفاده مستمر کاربران از برنامه‌های کتابخوان الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر استفاده مستمر کاربران از برنامه‌­های کتابخوان الکترونیکی است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع پیمایشی است. جامعه پژوهش شامل دانشجویانی است که از برنامه‌­های کتابخوان الکترونیکی (طاقچه، فیدیبو، کتاب­راه، و کتاب ­سبز) استفاده می‌­­کنند. از بین آن‌ها 300 نفر از کاربران فعال برنامه­‌های نامبرده به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. داده‌­های گردآوری شده از طریق پرسشنامه، با روش مدل‌­سازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده‌­ها از نرم‌­افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 25 و ایموس نسخه 22 استفاده شد.
یافته‌­ها: شخصی­‌سازی برنامه‌­های کتابخوان الکترونیکی بر سودمندی درک شده کاربران اثر معنی‌دار دارد. همچنین شخصی‌­سازی برنامه­‌های کتابخوان بر سرگرم‌­کنندگی درک شده کاربران مؤثر است. از دیگر یافته‌­های این پژوهش می‌­توان بر اثر معنی‌دار سودمندی و سرگرم­کنندگی برنامه‌­های کتابخوان بر رضایت کاربران اشاره کرد. اثر رضایت کاربران بر استفاده از برنامه‌­های کتابخوان الکترونیکی نیز معنی‌دار گزارش شد.
نتیجه­‌گیری: اگرچه بیش از یک دهه از ظهور و استفاده از کتابخوان‌­های الکترونیکی در دنیا سپری شده، اما استفاده از این فناوری در کشور ایران به تدریج و در سال‌­های اخیر رو به رشد بوده است. با توجه به رقابت شرکت‌­های تولیدکننده، انتظار می‌­رود تولیدکنندگان در طراحی برنامه­‌های کتابخوان الکترونیکی، جنبه­‌های شخصی‌­سازی، سرگرم­‌کنندگی، سودمندی و رضایت کاربران را در نظر گیرند. در این راستا مطالعه دقیق کاربران برنامه­‌های کتابخوان الکترونیکی با تأکید بر ویژگی­‌های دموگرافیک و همچنین اطلاع از نیازهای مطالعاتی آنان به مدیران در طراحی برنامه‌­ای کاربرپسند کمک نموده و موجب تداوم استفاده کاربران شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Influencing Users' Continuous Use of E-Reader Applications

نویسندگان [English]

  • Zeinab Safavi 1
  • Mahboobeh Farzin-Yazdi 2
  • Sakineh Ghasempour 1
1 Ph.D. in Information Science, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Psychology and Education Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Objective: In recent years, electronic reading and the use of e-reader applications have expanded. The purpose of this research is to identify the influencing factors on users' continuous use of e-reader applications. For this purpose, the proposed hybrid model based on the Theory of Expectation-Confirmation, Davis's Technology Acceptance Model, and Perceived Playfulness Theory have been used.
Methodology: The current research is applied in terms of purpose and survey type. The research population includes students who use e- reader applications (Taqcheh, Fidibo, Ketab Rah, and Ketab Sabz). Among them, 300 active users of the mentioned readers were selected as the statistical sample of the research. The data collection tool is a questionnaire. This questionnaire is taken from a research in English, which was translated into Persian by the authors of this article. Therefore, in order to ensure the clarity of the questions and the correctness of the translation, its validity and ending were re-evaluated by the authors. In order to measure the validity of the questionnaire, the opinions of 5 experts and managers of e-reader programs as well as professors of information science who have scientific publications in the field of technology acceptance were obtained and applied. Next, to measure the reliability, a preliminary study was conducted with the participation of 30 people from the research community and the value of Cronbach's alpha coefficient was calculated, and the value of 0.908 (9.08%) showed that the measurement tool has a suitable and desirable reliability. The collected data were analyzed using the structural equation modeling method. For data analysis, use SPSS Version 25 and Amos version 22 were used.
Findings: The research findings showed that the personalization of e-reader applications has a significant effect on the perceived usefulness of users. Also, the personalization of e-reader applications has an effect on the Perceived Playfulness of users. Among other findings of this research, we can mention the significant effect of usefulness and Playfulness of e-reader applications on user satisfaction. The effect of user satisfaction on the use of e-reader applications was also reported to be significant. According to the mentioned cases, all the hypotheses of this research were confirmed.
Conclusion: Although more than a decade has passed since the emergence and use of electronic readers in the world, the use of this technology in Iran has been growing gradually in recent years. According to the results of this research and considering the competition of manufacturing companies, manufacturers are expected to consider aspects of personalization, playfulness, usefulness, and user satisfaction in designing e-reader applications. In this regard, a detailed study of the users of e-reader applications with an emphasis on age, gender, education and occupation, as well as knowing their reading needs, can help managers to know more about the design of user-friendly applications and make users continue to use them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • user loyalty
  • continuous use
  • e-reader applications
  • e-reading
تاباکنیک، باربارا؛ فیدل، لیندا (1396). کاربرد آمار چندمتغیری. ترجمه حسن ­پاشا شریفی و دیگران. تهران: رشد.
حبیبی، آرش؛ کلاهی، بهاره (1401). مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی. تهران: جهاد دانشگاهی.
درباره ما ]برنامه کتابخوان الکترونکیی فیدیبو[. بازیابی 24 آبان 1402، از https://fidibo.com/about
درباره ما ]برنامه کتابخوان الکترونکیی طاقچه[. بازیابی 24 آبان 1402، از https://taaghche.com/aboutus
صادقی، مرضیه (1393). بررسی پذیرش فناوری نشر کتاب الکترونیکی توسط ناشران. (پایان­‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه الزهرا، تهران.
صفوی، زینب (1400). طراحی مدل تعامل کاربران با برنامه‌­های کتابخوان الکترونیکی. (رساله دکتری)، دانشگاه الزهرا، تهران.
فرزین‌­یزدی، محبوبه؛ برادر، رویا؛ غائبی، امیر (1397). چارچوب پذیرش فناوری­‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه‌­های دانشگاهی ایران: رویکرد دلفی. فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 10(25)، 201-224.
فرزین‌­یزدی، محبوبه (1398). طراحی مدل پذیرش فناوری‌­های اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه­‌های دانشگاهی ایران. (رساله دکتری)، دانشگاه الزهرا، تهران.
قدمی­ حسین ­آبادی، هاجر؛ پشوتنی ­زاده، میترا؛ چشمه­ سهرابی، مظفر (1400). سنجش عوامل مؤثر بر پذیرش کتاب الکترونیک توسط دانش‌آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بر اساس مدل پذیرش فناوری. فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 13(3)، 7-30.
References
About us [Fidibo Electronic Book Reader Application]. Retrieved November 15, 2023, from https://fidibo.com/about. (in Persian)
About us [Taqcheh Electronic Book Reader Application]. Retrieved November 15, 2023, from https://taaghche.com/aboutus. (in Persian)
 Al Qudah, D. A., Al-Shboul, B., Al-Sayyed, R., & Cristea, A. I. (2020). Investigating users’ experience on social media ads: perceptions of young users. Heliyon, 6(7). ‏
Amin, M. R. B. M., Masrani, S. A., & Piaralal, S. K. (2020). Integrating justice dimensions and expectation-confirmation model in measuring customer satisfaction and continuance intention in private higher education in Malaysia: a conceptual model. International Journal of Business Excellence, 20(3), 338-358. ‏
Barnes, S. J., & Böhringer, M. (2011). Modeling use continuance behavior in microblogging services: the case of Twitter. Journal of Computer Information Systems, 51(4), 1-10. ‏
Bhattacherjee, A. (2001). Understanding information systems continuance: An expectation-confirmation model. MIS Quarterly, 351-370. ‏
Bhattacherjee, A., & Lin, C. P. (2015). A unified model of IT continuance: three complementary perspectives and crossover effects. European Journal of Information Systems, 24(4), 364-373.
Burk, R. (2001). E‐book devices and the marketplace: in search of customers. Library Hi Tech,‏ 19(4), 325–331.
Chiang, H. S., & Chen, C. C. (2014). Exploring switch intention of users’ reading behaviour: An e-book reader case study. The Electronic Library, 32(4), 434-457.
Clarke, T., & Basilio, M. (2018). Do arts subjects matter for secondary school students’ wellbeing? The role of creative engagement and playfulness. Thinking Skills and Creativity, 29, 97–114
Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–339.
Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003. ‏
Daud, A., Farida, N., Andriansah, A., & Razak, M. (2018). Impact of customer trust toward loyalty: The mediating role of perceived usefulness and satisfaction. Journal od Business and Retail Management Research (JBRMR), 13(2), 235-242. ‏
Demir, M. (2021). Perceived playfulness in same-sex friendships and happiness. Current Psychology, 40(5), 2052-2066. ‏
Deng, Z., Lu, Y., Wei, K. K., & Zhang, J. (2010). Understanding customer satisfaction and loyalty: An empirical study of mobile instant messages in China. International Journal of Information Management, 30(4), 289-300. ‏
Farzin Yazdi, M., Baradar, R., & Ghaebi, A. (2018). A framework for Information and Communication Technology Acceptance at Academic Libraries in Iran: Delphi technique (approach). Quarterly Journal of Library Studies and Information Science, 10(25), 201-224. (in Persian)
Farzin Yazdi, M. (2019). Designing the model of acceptance of information and communication technologies in university libraries of Iran. (Doctoral Dissertation), Al-Zahra University, Tehran. (in Persian)
Foasberg, N. M. (2011). Adoption of e-book readers among college students: A survey. Information Technology and Libraries, 30(3).
Ghadami Hossein Abadi, H., Pashootanizadeh, M., & cheshmaeh Sohrabi, M. (2021). Determining the Effective Factors on E-Book Acceptance by 1st-period high school students of Isfahan Based on the Technology Acceptance Model 3 (TAM3). Quarterly Journal of Library Studies and Information Science, 13(3), 62-81. (in Persian)
 Habibi, A., & Kolahi, B. (2022). Structural equation modeling and factor analysis. Tehran: Jahad Daneshgahi. (in Persian)
Hair, J. F., Black, W., Bablin, B., & Anderson, R. E. (2009). Multivariable data analysis, NJ: Prentice Hall.
Hernandez, B., Jimenez, J., & Martín, M. J. (2008). Extending the technology acceptance model to include the IT decision-maker: A study of business management software. Technovation, 28(3), 112-121. ‏
Hu, J., & Zhang, Y. (2016). Understanding Chinese undergraduates’ continuance intention to use mobile book-reading apps: an integrated model and empirical study. Libri, 66(2), 85-99. ‏
Jogiyanto, H. M. (2007). Sistem informasi keperilakuan. Yogyakarta: Andi Offset, 235. ‏
Kim, M., Gil, J. M., & Yoo, K. H. (2011). Analysis of User Preferences for Menu Composition and Functional Icons of E-Book Readers in a Smartphone Environment. In International Conference on Future Generation Communication and Networking (pp. 381-392). Springer, Berlin, Heidelberg. ‏
Kim, H. W., Gupta, S., & Jeon, Y. S. (2013). User continuance intention towards mobile internet service: The case of WiMAX in Korea. Journal of Global Information Management (JGIM), 21(4), 121-142. ‏
Lee, I., Kim, J., & Kim, J. (2005). Use contexts for the mobile internet: a longitudinal study monitoring actual use of mobile internet services. International Journal of Human-Computer Interaction, 18(3), 269-292. ‏
Liang, T. P., Chen, H. Y., & Turban, E. (2009, August). Effect of personalization on the perceived usefulness of online customer services: A dual-core theory. In Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Commerce, (pp. 279-288). ‏
Liu, H., Shao, M., Liu, X., & Zhao, L. (2021). Exploring the influential factors on readers' continuance intentions of E-Book APPs: personalization, usefulness, playfulness and satisfaction. Frontiers in Psychology, 12, 640110. ‏
Moon, J. W., & Kim, Y. G. (2001). Extending the TAM for a World-Wide-Web context. Information & Management, 38(4), 217-230. ‏
Park, E., Sung, J., & Cho, K. (2015). Reading experiences influencing the acceptance of e-book devices. The Electronic Library, ‏ 33(1), 120-135.
Peppers, D., Rogers, M., & Dorf, B. (1999). The One to One Fieldbook: The Complete Toolkit for Implementing a 1 to 1 Marketing Program, Double Day, New York, NY.
Román-Oyola, R., Figueroa-Feliciano, V., Torres-Martínez, Y., Torres-Vélez, J., Encarnación-Pizarro, K., Fragoso-Pagán, S., & Torres-Colón, L. (2018). Play, playfulness, and self-efficacy: Parental experiences with children on the autism spectrum. Occupational Therapy International, 2018. ‏
Sadeghi, M. (2014). Examining the acceptance of e-book publishing technology by publishers (Master's thesis). Al-Zahra University, Tehran. (in Persian)
Safavi, Z. (2021). Designing user interaction model with e-reader Applications. (Doctoral Dissertation), Al-Zahra University, Tehran. (in Persian)
Schwarz, A., & Chin, W. W. (2007). Looking Forward: Toward an Understanding of the Nature and Definition of IT Acceptance. Journal of the Association for Information Systems, 8(4), 232–243.
Shim, D., Kim, J. G., & Altmann, J. (2016). Identifying key drivers and bottlenecks in the adoption of E-book readers in Korea. Telematics and Informatics, 33(3), 860-871. ‏
Stone, R. W., & Baker-Eveleth, L. (2013). Students’ expectation, confirmation, and continuance intention to use electronic textbooks. Computers in Human Behavior, 29(3), 984-990.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Translated by Hassan Pasha Sharifi. Tehran: Roshd. (in Persian)
Tan, F. B., & Chou, J. P. (2007). The effects of mobile service quality and technology compatibility on users’ perceived playfulness. In Human-Computer Interaction. HCI Applications and Services: 12th International Conference, HCI International 2007, Beijing, China, July 22-27, 2007, Proceedings, Part IV 12 (pp. 1029-1038). Springer Berlin Heidelberg. ‏
Teng, W., & Cheng, Y. H. (2016). Towards an understanding of low consumer acceptance of an e-Book reader in Taiwan. International Journal of Mobile Communications, 14(2), 149-169. ‏
Venkatesh, V., & Bala, H. (2008). Technology acceptance model 3 and a research agenda on interventions. Decision Science, 39(2), 273–312.
Zhou, T. (2011). Examining the critical success factors of mobile website adoption. Online Information Review, 35(4), 636-652.