واکاوی حفاظت از حق مولف آثار در کتابخانه ها؛ موردکاوی نقش کتابخانه ملی ایران در جایگاه مرجعیت کتابخانه های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی/سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

10.30481/lis.2023.419051.2100

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی و تحلیل کپی‌رایت آثار در کتابخانه‌های ایران و به طور خاص کتابخانه ملی ایران انجام شد.
روش پژوهش: پژوهش کنونی از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد پژوهش کیفی انجام شده است .دو روش تحلیل اسنادی و توصیفی برای پژوهش حاضر مناسب به نظر آمدند. جامعه پژوهش شامل آیین‌نامه‌ها، قوانین، پورتال‌های کتابخانه ملی ایران و 36 کتابخانه‌ منتخب ملی، دانشگاهی، علوم پزشکی، عمومی و دیجیتال در داخل و خارج از ایران است و در نهایت نیز با برخی از کارشناسان و مدیران کتابخانه‌ها مکاتبه و مصاحبه انجام شد. همچنین در تحلیل داده‌ها، از کدگذاری باز استفاده شده است.
یافته‌ها: تحلیل داده‌های حاصل از پژوهش و کدگذاری باز حاکی از آن است که تعداد 116 کد اولیه، 188 کد مفهومی، 227 مقوله و 5 طبقه حقوق مادی و معنوی، استفاده غیرانتفاعی، مجوز و موافقتنامه، استفاده منصفانه و نقض حقوق پدیدآور به دست آمد. پس از بررسی آیین‌نامه‌ها و پورتال کتابخانه ملی ایران و سامانه دیجیتال ملی در خصوص وضعیت کتابخانه ملی از نظر حقوق مادی و معنوی منابع، مشخص شد که هنوز سیاست کپی‌رایت در مواجه با این منابع وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: کتابخانه‌ها می‌توانند با داشتن سیاست کپی‌ایت و راهکارهایی مانند ایجاد فیلد "حقوق و دسترسی" در نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای، به‌کارگیری مجوز در دسترسی به منابع خاص، بهره‌گیری از اقدامات فنی کنترل کپی و دسترسی در حفاظت از حقوق معنوی صاحبان آثار، استفاده از الگوی "ثبت کپی رایت آثار"، ایجاد دفتر/ اداره کپی‌رایت و نظیر آن در جهت ارائه خدمات به کاربران گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the copyright protection of works in libraries; a case study of the National Library of Iran as the authoritative institution of Iranian libraries

نویسنده [English]

  • Zeinab papi
Assistant Professor/ National library and archives of iran
چکیده [English]

Purpose: The present research was conducted with the aim of examining and analyzing the role of preservation of works in Iranian libraries, and specifically, the National Library of Iran as an authority among Iranian libraries.
Method: The current research is practical in terms of its purpose and was conducted with a qualitative research approach. The method of documentary analysis was suitable for the current research. Therefore, 36 selected national, academic, medical sciences, public and digital libraries inside and outside Iran were investigated and in some cases through e-mail and communication with libraries, the desired information received. Also, in data analysis, primary, secondary and classification coding has been used.
Findings: The analysis of data from the research and open coding indicates that 116 primary codes, 188 conceptual codes, 227 categories and 5 classes were obtained. The analysis of data from the research and open coding indicates that 116 primary codes, 188 conceptual codes, 227 categories and 5 classes were obtained. The findings of the research show that the solutions and recommended policies of copyright in libraries can be classified into five classes. The moral and economic; non-profit use, license and agreement, fair use and violation of copyright are the most important in the development of copyright policy of printed and digital resources in libraries.
Results: The libraries can provide legal and authorized services to users by having a copyright policy and a legal framework. Also, libraries can use the solutions proposed in the current research, such as creating the "rights and access" field in library software, using permission to access certain resources, and using technical control measures. Copy and access to protect the intellectual rights of the owners of the works, use the form "copyright registration of works", create a copyright office/office and the like to provide proper services to the users and protect the rights of the creators. In addition, it is suggested to the legislators to prioritize the approval of the bill of literary and artistic property rights and related rights, which has been compiled since 2005. This bill has tried to resolve some of the ambiguities in The Iranian Law for the Protection of Authors, Composers and Artists Rights (1970), and to resolve some ambiguities related to libraries and its exceptions. Also, the ratification of the Marrakesh Treaty, which Iran has accepted since 2014, can take a small step in providing optimal services to the target users of the treaty. Because this is the only treaty that has paid attention to the access of the mentioned groups to the resources by considering the author's right.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copyright
  • National Library of Iran
  • Iranian Libraries
  • Economic rights
  • Moral rights