واکاوی اکتشافی کاربردپذیری وبی سکوهای فناوری و نوآوری مبتنی بر نظرات خبرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت اطلاعات، موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، شیراز، ایران

2 استادیار گروه مدیریت اطلاعات، موسسه استنادی و پایش علم و فناوری، شیراز، ایران.

10.30481/lis.2024.429853.2127

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی میزان کاربردپذیری وبی سامانه نظام ایده‌ها و نیازها (نان) براساس نظرات خبرگان موضوعی است.
روش پژوهش: نوع پژوهش حاضر کاربردی است، با روش پیمایشی، رویکرد اکتشافی و بر اساس نظرات 29 خبره موضوعی انجام‌ گردید. این مقاله با مدل ارزیابی اکتشافی کاربردپذیری نیلسون انجام‌شد. داده‏ها با پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. شاخص روایی محتوایی پرسشنامه 97/0 و ضریب آلفای کرونباخ نیز 86/0 بود. به منظور تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی، از فراوانی و درصد، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون‏های اندازه‌گیری مکرر، تی مستقل و مان ویتنی یو استفاده شد.
یافته‌ها: ارزیابی کنندگان سامانه نان دریافتند این سامانه از نظر کاربردپذیری وبی در وضعیت «مطلوبی» قرار دارد. بر این اساس، میانگین پاسخ شرکت کنندگان برابر با 45/210 است که از متوسط نظری (192) به صورت معنی‌داری بزرگتر است . در ارزیابی کاربردپذیری وبی سامانه نان، جنسیت ، سابقه‌ کاری خبرگان تفاوت معنی‌داری ایجاد نمی‌کند. بین خبرگان هیئت علمی و غیر هیئت علمی فقط در سه مؤلفه تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: سامانه نان در اغلب مؤلفه‏های ارزیابی شده از نظر خبرگان این پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار دارد. این یافته نشان از آن دارد که طراحان این سامانه در زمان طراحی به استانداردهای طراحی سامانه‏های وبی و رابط کاربری توجه داشته‏اند. شایان ذکر است که سامانه‏هایی هم که از منظرهای گوناگون در وضعیت مطلوب قرار دارند، ضروری است به طور مداوم ارزیابی شده و با تعامل مستمر با کاربران نهایی نسبت بهروزآمدی سامانه اقدام لازم انجام گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An exploratory analysis of web usability of technology and innovation platforms based on experts' opinion

نویسندگان [English]

  • Forough Rahimi 1
  • farshid danesh 2
1 Department of Information Management. Islamic World Science and Technology Monitoring and Citation Institute
2 Assistant Professor, Information Management Department, Islamic World Science & Technology Monitoring & Citation Institute(ISC), Shiraz, Iran.
چکیده [English]

The system of ideas and needs to fulfill their missions (facilitating the application of knowledge, monitoring and processing the needs of the country, the participation of experts in problem-solving, completing the chain of ideas until the commercialization of innovations), regular communication channel. It is active and dynamic, creating interaction between the "need holder" and "idea provider." The main goal of the current research is the applicability of the ideas and needs platforms with an exploratory approach based on the opinions of subject experts.
Method. The type of current research is applied. This research was done with a survey method and an exploratory approach. An exploratory approach has been used because the national "NAN" system has been investigated in this research. In this research, which was conducted with Nielsen's 10-point applicability exploratory evaluation model, the system of ideas and needs (NAN) was investigated in an exploratory manner. The data collection tool in the present study is a researcher-made questionnaire designed based on the ten components of Nielson's exploratory usability model. In order to check the content validity, the questionnaire was given to five subject experts, who were asked to evaluate and edit the items after reading the questionnaire. The content validity index was calculated to check content validity. The content validity index for the whole questionnaire was 0.97. Cronbach's alpha coefficient was used in SPSS to check the reliability of the questionnaire. Cronbach's alpha coefficient was 0.86. Data analysis was done at two descriptive and inferential levels. At the descriptive level, frequency and percentage, mean and standard deviation were used, and at the inferential level, repeated measurement, independent t, and Mann-Whitney U tests were used. SPSS version 26 was used for data analysis.
Findings: The evaluators of the Nan system found that this system is in a "favorable" state regarding web usability. Based on this, the average answer of the participants is equal to 210.45, which is significantly larger than the theoretical average (192) (P = 0.02). In evaluating the web usability of the NAN system, gender (P = 0.50) and experts' work experience do not make a significant difference (P = 0.40). Between academic and non-academic experts, only three components of the studied components, helping the user in identifying, diagnosing, and compensating for errors, preventing errors, and diagnosing instead of reminding (P = 0.03 and P = 0.04 and P = 0.01) is a statistically significant difference.
Conclusion: The NAN system is favorable in most evaluated components based on the experts’ idea. This finding shows that the designers of this system paid attention to the design standards of web systems and user interfaces at the time of design. It is worth noting that the systems that are in good condition from various perspectives must be evaluated continuously and regularly, and the necessary measures must be taken to redesign and update the system with continuous interaction with the end users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology and innovation platforms
  • subject experts
  • web usability
  • Nielsen's exploratory model
  • ideas and needs platforms