تسهیل‌گری و کمک به توسعه کسب‌وکارهای کوچک؛ آیا کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان آماده‌اند؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 کارشناسی ‌ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت کسب‌وکارهای کوچک در اقتصاد و نقش و گستردگی کتابخانه‌­های عمومی در ارائه خدمات، این پژوهش با هدف طراحی مدل و بررسی میزان آمادگی کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان در تسهیل و توسعه کسب و کارهای کوچک است.
روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ ماهیت داده‌ها یک مطالعه‌ آمیخته از نوع اکتشافی است که با تکنیک تحلیل مضمون انجام شد. در بخش کیفی ابتدا با استفاده از نمونه‌گیری گلوله‌برفی و انجام 14 مصاحبه عوامل شناسایی شدند. تأیید روایی این عوامل با شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) و پایایی کیفی آن‌ها از طریق آزمون ضریب کاپای فلیس به تأیید رسید. در بخش کمی، پرسشنامه‌ای متشکل از عوامل کیفی استخراج ‌شده در میان کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان به تعداد 173 نفر توزیع شد. سپس با کاربرد مدل تحلیل SWOT (تحلیل تکافت) عوامل در دو دسته‌ درونی (نقاط قوت و نقاط ضعف) و عوامل بیرونی (فرصت‌ها و تهدیدها) دسته‌بندی شدند.
یافته‌ها: این پژوهش نتایجی را در 4 بعد از عوامل درونی شامل «منابع و خدمات»، «نیروی انسانی»، «بازاریابی و تبلیغات» و «فناوری و فضا»؛ و 4 بعد از عوامل بیرونی شامل «قوانین و آیین‌نامه‌ها»، «نگرش‌های مدیریتی»، «آموزش» و «ارتباطات و تعاملات» ارائه می‌دهد. از مجموع 17 مؤلفه‌ای که در 4 بُعد از عوامل درونی مورد بررسی قرار گرفت، 1 نقطه قوت و 9 نقطه ضعف مشاهده و 7 عامل باقی‌مانده در وضعیت متوسط قرار داشتند که میانگین 2/389 به‌ دست می‌آید. از سوی دیگر، کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان از 19 عامل مورد بررسی در 4 بعد از عوامل بیرونی، با 2 فرصت مواجه و با 9 تهدید روبه‌رو هستند و 8 عامل دیگر نیز وضعیت متوسطی را دارا هستند و میانگین 2/482 برای عوامل بیرونی به‌ دست می‌آید که وضعیت نسبتاً مطلوبی است و در کل میانگین به ‌دست‌ آمده برای تمامی مؤلفه­ها و ابعاد مورد بررسی عدد 2/438 است که نشان از وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد.
نتیجه‌گیری: کسب‌وکارهای کوچک می­توانند از خدمات کتابخانه‌­های عمومی جهت شروع و توسعه استفاده کنند. با این حال، کتابخانه­‌های عمومی خوزستان برای حمایت و تسهیل‌گیری از کسب‌وکارهای کوچک، در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارند. به همین دلیل، برای حمایت از این کسب‌و‌کارها، پیش و بیش از هر چیز باید این امر جزئی از رسالت و هدف کتابخانه‌های عمومی خوزستان شوند. چنانچه حمایت و پشتیبانی از کسب‌و‌کارها جزئی از نظام ارزشی و رسالت کتابخانه‌های عمومی شود، بسیار محتمل است که در آن نظام و رسالت، کتابخانه‌ای پویا و حامی کسب‌و‌کار ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facilitating and Helping to Develop Small Businesses, Are Khuzestan Province Public Libraries Ready?

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Shekari 1
  • Rouhallah Khademi 2
  • Donya Safaei 3
1 Ph.D., Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Semnan University, Semnan, Iran.
3 MSc., Knowledge and Information Science, Shahid Chamaran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objective: Considering the importance of small businesses in the economy and the role and extent of public libraries in providing services, this research was conducted to design a model and examine the level of readiness of public libraries in Khouzestan province in facilitating and developing small businesses.
Methodology: This research is applied in terms of purpose, in terms of the method of data collection, it is a survey-type descriptive research, and in terms of the nature of the data, it is an exploratory-type mixed study, which was carried out with the thematic analysis technique. In the qualitative section, factors were first identified using snowball sampling and conducting 14 interviews. The validity of these factors was confirmed with the content validity ratio (CVR) index and their qualitative reliability was confirmed through Felice's Kappa coefficient test. In the quantitative part, a questionnaire consisting of extracted qualitative factors was distributed among 173 public library librarians in Khuzestan province. Then, using the SWOT matrix analysis model, the factors were categorized into two internal categories (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats).
Findings: This research shows results in 4 dimensions of internal factors including "resources and services", "manpower", "marketing and advertising" and "technology and space"; and 4 dimensions of external factors including "laws and regulations", "management attitudes", "training" and "communications and interactions". From the total of 17 components that were examined in 4 dimensions of internal factors, 1 strength point and 9 weakness points were observed, and the remaining 7 factors were in an average situation, which gives an average of 2.389. On the other hand, the public libraries of Khuzestan province are faced with 2 opportunities and 9 threats out of 19 investigated factors in 4 dimensions of external factors and the other 8 factors have an average status and an average of 2.482 for external factors. It turns out that the situation is relatively favorable, and the overall average obtained for all components and dimensions under investigation is 2.438, which indicates a relatively favorable situation.
Conclusion: Small businesses can use the services of public libraries to start and develop. However, the public libraries of Khuzestan are in relatively favorable conditions to support and facilitate small businesses. For this reason, to support these businesses, first and foremost, this should become part of the mission and goal of Khuzestan public libraries. If business support becomes part of the value system and mission of public libraries, a dynamic and business-supporting library may be created in that system and mission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khuzestan province
  • public libraries
  • small businesses
  • SWOT
اسدنیا، ابوالفضل؛ موحدیان، قاسم؛ سقایی‌طلب، مرضیه (1395). سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور: مطالعه موردی کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان زنجان. مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، 2(4)، 70-80.
حجازی، یوسف؛ بازرگان، عباس؛ اسحاقی، فاخته (1387). راهنمای گام‌به‌گام ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی. دانشگاه تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات.
حاصلی، داود؛ صفوی، زینب؛ پارسا، فرزانه (1402). فعالیت‌‌های کتابخانه‌‌های عمومی در توسعه اقتصادی جامعه: یک مرور نظام‌مند. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۹(۲)، ۱۶۲-۱۸۱
حیدری، غلامرضا؛ بیگدلی، زاهد؛ مختاری، بابک؛ خادمی، روح‌اله (1396). شناسایی و تحلیل رفتار اطلاعاتی تجاری شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خوزستان: یک مطالعه کیفی. تعامل انسان و اطلاعات، 4(2)، 88-106.
خادمی، روح‌اله؛ حیدری، غلامرضا؛ بیگدلی، زاهد؛ مختاری، بابک (1398). اطلاعات تجاری: از نیاز تا خدمات. پژوهشنامه کتابداری اطلاع رسانی،9(1)،221-241.
خادمی، روح‌اله؛ شکاری، محمدرضا (1402). کارکرد اقتصادی کتابخانه‌های عمومی در جامعه: ارائه‌ خدمات اطلاعاتی تجاری در کتابخانه‌های عمومی. ارائه شده در: هفتمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران. تهران: مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
سیدی، زینب‌سادات (1390). امکان­سنجی نقش کتابخانه­های عمومی در توسعه و ترویج کارآفرینی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان. پایان­نامه کارشناسی­ارشد. دانشگاه اصفهان.
شکاری، محمدرضا؛ خادمی‌زاده، شهناز (1402). شناسایی و تحلیل نقش‌های کتابخانه‌های عمومی در اجتماع: یک مرور نظام‌مند. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 34(1)، 156-201.
شکاری، محمدرضا؛ خادمی‌زاده، شهناز؛ نواح، عبدالرضا؛ هاشمی، اسماعیل؛ کوهی‌رستمی، منصور (1401). طراحی مدل مفهومی کتابخانه‌های عمومی به ‌مثابه مراکز اجتماعی بر اساس نظریه حوزه عمومی یورگن هابرماس. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۸(۴)، ۴۲۰-۴۴۶.
صدقی ثابت، فاطمه (1401). بررسی تأثیر کسب‌وکارهای کوچک پایدار در رونق رشد اقتصادی ایران. روزنامه عصر اقتصاد، بازیابی در 10/4/1402 از https://asre-eghtesad.com/?p=124443
صنعت‌جو، اعظم (1402). نقش کتابخانه‌ها در توسعه کسب‌وکارهای کوچک. بازیابی در: https://b2n.ir/x04819
طبرسا، غلامعلی؛ احمدی­زاد، آرمان؛ اسمعیلی‌گیوی، محمدرضا (1391). بررسی کارآفرینی سازمانی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 18(3)، 363-374.
عطائی ظاهر، شیما؛ تجعفری، معصومه؛ صنعت‌جو، اعظم؛ شریف، عاطفه (1400). امکان‌سنجی ارائه خدمات مؤثر بر توسعه اقتصادی در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 24(2)، 59-84.
فرشید، راضیه؛ جعفری، سمیه؛ کلهری، خدیجه (1399). سنجش رفتار کارآفرینی سازمانی کتابداران کتابخانه‌های عمومی: مورد مطالعه کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان. ترویج علم، 11(2)، 164-186.
کاظمی، راضیه؛ سیفی، لیلی (1398). نقش کتابخانه­های عمومی و دانشگاهی در ترویج و اشاعه خدمات کارآفرینی: مرور نظام‌مند. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 30(2)، 39-57.
کریمی، آصف؛ بانکی‌پور، بهزاد؛ احمدپور داریانی، محمود (1393). تحلیل سازوکارهای توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط قزوین)، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 7(2)، 305-326.
References
Asadnia, A., Movahedian, G., & Saghaei Talab, M. (2016). Measuring the entrepreneurship organizational behavior of public libraries staff: Case Study of Zanjan province staffs. Quarterly Resources and Information Services Management, 2(4), 71-81. (in Persian)
Ataei Zaher, S., Tajafari, M., Sanatjoo, A., & Sharif, A. (2021). Feasibility Study of Providing Effective Services on Economic Development in Mashhad Public Libraries. Library and Information Sciences24(2), 59-84. (in Persian)
Chiware, E. R. T. (2007). Designing and Implementing Business Information Services in the
SMME Sector in a Developing Country: The Case for Namibia. IFLA Journal
33(2), 136–144. DOI: 10.1177/0340035207080308.
Farshid, R., Jafari, S., & Kalhori, K. (2021). Assessing the Organizational Entrepreneurship Behavior of Public Librarians: A Case Study of Public Libraries in Khuzestan Province. Popularization of Science11(2), 164-186. (in Persian)
Feldmann, L. M. (2015). Small business development centers and libraries: a survey. Reference Services Review, 43(3), 369-378.
Franks, J. E., & Johns, C. (2015). Entrepreneur assistance & economic development in Florida libraries. Reference Services Review, 43(3), 400-418.
Gichohi, P. M. (2016). The role of public libraries in the development of small-scale business enterprises in meru County, Kenya (Doctoral dissertation, University of South Africa).
Haseli, D., Safavi, Z., & Parsa, F. (2023). The Activities of Public Libraries in the Economic Development of Society: A Systematic Review. Research on Information Science and Public Libraries, 29(2), 162-181. (in Persian)
Heidari, G., Bigdeli, Z., Mokhtari, B., & Khademi, R. (2017). Identifying and analyzing Business Information behavior of Khouzestan Science & Technology Park Companies. Human Information Interaction, 4(2), 88-107. (in Persian)
Hijazi, Y., Bazargan, A., & Ishaghi, F. (2007). A step-by-step guide to internal quality assessment in the university system. Tehran: University of Tehran: Institute of Printing and Publishing. (in Persian)
Hosono, K. (2006). Changes in university and public libraries in Japan. IFLA journal, 32(2), 119-130.
Hughes, C., & Boss, S. (2021). How rural public libraries support local economic development in the mountain plains. Public Library Quarterly, 40(3), 258-281.
Karimi, A., Bankipour, B., & Ahmadpour Daryani, M. (2014). Analysis of the Mechanisms of Small and Medium Enterprises (SMEs) Development in Qazvin Province. Journal of Entrepreneurship Development7(2), 305-326. doi: 10.22059/jed.2014.52063 (in Persian)
Kazemi, R., & Seifi, L. (2019). Role of Public and Academic Libraries in Promoting and Dissemination of Entrepreneurship Services: Systematic Review. Librarianship and Information Organization Studies30(2), 39-57. (in Persian)
Khademi, R., Heidari, G., Bigdeli, Z., & Mokhtari, B. (2019). Business Information: from Need to Service. Library and Information Science Research9(1), 221-241. (in Persian)
Khademi, R., & Shekari, M. R. (2023). The economic function of public libraries in society: providing commercial information services in public libraries. Presented in The 7th Congress of Information Science Specialists of Iran. Tehran: Documentation Center and National Library of the Islamic Republic of Iran. (in Persian)
Kinnell, M., Feather, J., & Matthews, G. (1994). Business Information Provision for Small and Medium‐sized Enterprises inChina: The Application of Marketing Models. Library Management, 15(8), 16-23.
Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563-575. https://doi.10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x 
Marfleet, J. (2006). Roadmap for the future-where to next? Future provision of business information services at the British library. Business Information Review, 23(4), 258-263.
McClure, C. R., Fraser, B. T., Nelson, T. W., & Robbins, J. B. (2001). Economic Benefits and Impacts from Public Libraries in the State of Florida. Final Report. Available at https://www.ii.fsu.edu/sites/g/files/imported/storage/original/application/a32c839ca354d63b4becc8c7e427d5ba.pdf
McClure, C. R., Fraser, B. T., Nelson, T. W., & Robbins, J. B. (2000). Economic benefits and impacts from public libraries in the State of Florida. Final Report. Available at https://www.ii.fsu.edu/sites/g/files/imported/storage/original/application/a32c839ca354d63b4becc8c7e427d5ba.pdf
Mehra, B., Bishop, B. W., Partee, R. P., Lin, X., & Khoo, M. (2016). Community partnerships to further the role of rural public libraries in small business economic development: A case study of Tennessee. IConference 2016 Proceedings.
Mutshewa, A. (2009). A proposed framework for improving the provision of public library service in Botswana. Information Services and Community Development, Botswana: Botswana Library Association.
Okello-Obura, C., Minishi-Majanja, M. K., Cloete, L., & Ikoja-Odongo, J. R. (2007). Assessment of business information access problems in Uganda. Partnership: The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research, 2(2),1-34.
Online Computer Library Centre (OCLC) (2011). How Canadian Public Libraries Stack Up. Available at: https://www.oclc.org/content/dam/ canadastackup/libraries_stack_up.pdf
Salman, A. A., Mostert, J., & Mugwisi, T. (2018). The governance and management of public library services in Nigeria. Library Management, 39(6-7), 389-401.
Sanatjo, A. (2023). The role of libraries in the development of small businesses. Retrieved from: https://b2n.ir/x04819 (in Persian)
Santos, V. F. D. (2009). Public libraries and their contribution towards economic development: a discussion. LIBRES, 19(2), 1‑9. https://doi.org/10.32655/LIBRES.2009.2.3
Sedghi Sabet, F. (2022). Investigating the effect of sustainable small businesses on Iran's economic growth. Asr Eghtesad Newspaper, retrieved on 10/4/1402 from https://asre-eghtesad.com/?p=124443 (in Persian)
Seyedi, Z. (2010). Feasibility assessment of the role of public libraries in the development and promotion of entrepreneurship from the point of view of public library librarians in Isfahan province. Master's thesis. University of Esfahan. (in Persian)
Shekari, M. R., Khademizadeh, S., Navah, A., Hashemi, I., & Koohi Rostami, M. (2022). Designing a conceptual model of public libraries as community centers, based on the public sphere theory of Jürgen Habermas. Research on Information Science and Public Libraries, 28(4), 420-446. (in Persian)
Shekari, M. R., & Khademizadeh, S. (2023). Identifying and Analyzing the Roles of Public Libraries in the Community: A Systematic Review. Librarianship and Information Organization Studies, 34(1), 156-201. (in Persian)
Spencer, N., Ruston, P., & Duncan, S. (2004). Using business information services at the British Library: a case study in breadth and diversity. Business Information Review, 21(1), 53-61.
Stanikūnienė, B., Kvedaraitė, N., & Žvirelienė, R. (2023). Innovative solutions of public libraries offered to business. Journal of Librarianship and Information Science, 09610006231178569.
Tabarsa, G., & Ahmadizad, A. (2012). A Study of Organizational Entrepreneurship Status in Iran Public Libraries Foundation. Research on Information Science and Public Libraries, 18(3), 363-374. (in Persian)
Underwood, P. (2009). Supporting the information needs of entrepreneurs in South Africa. Library Review, 58(8), 569-580.
White, M. (2009). Challenges Encountered by Public Libraries in the Provision of Community Information in Botswana. In Information Services and Community Development at University of Botswana Library Auditorium, Gaborone: University of Botswana Library.
Wilson, P. (2013). Seven easy steps to supporting small business start ups & entrepreneurs in Arizona.Available:http://jobhelp.azlibrary.gov/pdf/Easy%20Steps%20Business.pdf