یادداشت های سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

سردبیر


انتشار شماره دوم فصلنامه، با محتوایی کاملأ متفاوت از محتوای شماره اول، می تواند این پرسش را در ذهن خواننده بیافریند که هدف از انتشار فصلنامه چیست و مخاطبان دائمی آن چه کسانی خواهند بود. در چند بند زیر به این پرسش پاسخ داده می شود.
محتوایی که برای شماره اول فراهم آورده شد این هدف را دنبال می کرد که اجزای متشکله شبکه کتابخانه های آستان قدس رضوی را فهرست وار به جامعه کتابخوان و کتابداران معرفی کند. احتمالا برای بسیاری از افراد، کتابخانه آستان قدس، کتابخانه ای مانند سایر کتابخانه هاست، در حالی که عمل اجزای متشکله و به هم پیوسته کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شامل: شش کتابخانه عمومی، تعدادی کتابخانه تحقیقاتی، تعدادی کتابخانه آموزشگاهی در مشهد و نه کتابخانه عمومی در شهرهای دیگر ایران است. اطلاعات تاریخی و آماری مربوط به هر یک از این کتابخانه ها در شماره اول فصلنامه ارائه شد و امید است در شماره های بعدی آن هر یک از این کتابخانه ها و محتوای باارزش منابع آنها، به تفضیل و در مقالات متفاوت مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس بخشی از مخاطبان فصلنامه کسانی هستند که به کتابخانه به معنی سنتی و به محتوای مجموعه ها یا تک کتابهای پرمحتوا و نفیس موجود در کتابخانه های اسلامی ایران، عشق می ورزند و در تحقیقات و مطالعات خود از این گونه مجموعه ها بهره می گیرند و یا به این گونه مجموعه ها بهره می رسانند.
بخش دیگری از مخاطبان مجله از محتوای این شماره مشخص می شوند. بیشترین مقاله های این شماره با دیدی علمی، پژوهشی و کاربردی در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی تهیه و منتشر شده است. مخاطبان این گونه مقاله ها، کلیه کتابداران تحصیل کرده و تمام کتابداران باتجربه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، مراکز تحقیقاتی، مراکز فرهنگی و مراکز آموزشی می باشند. امیدواریم در این گونه مقاله ها ضمن توجه جدی به دانش کتابداری و اطلاع رسانی در سطح جهان و ایران، به دانش کتابداری و اطلاع رسانی که در خراسان شکل می گیرد و احتمالا پاسخگوی نیازهای خاص این استان است، توجه کنیم. توجه ما به خراسان به گونه ای خواهد بود که از قابلیت تعمیم پذیری به سایر استانها برخوردار باشد. چون در کتابخانه های ایران، به ویژه کتابخانه های عمومی و دانشگاهی، کم و بیش روال یکسانی از اهداف، امکانات و فعالیتها در جریان است، یافته های تحقیقاتی این استان می تواند در سطح استانهای دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد.
بطور فشرده می توان گفت که فصلنامه کتابخانه آستان قدس رضوی مجله ای علمی – پژوهشی و کاربردی خواهد بود و مقاله های نگاشته شده در این سطح را پذیرا می باشد.
هیأت تحریریه این مجله از دو گروه تشکیل شده است: گروهی از آن را متخصصان کتابداری و ا طلاع رسانی، به مفهوم امروزی آن، و گروهی دیگر را عالمان و نسخه شناسان تشکیل داده اند. امید است همکاری و همدلی و ت نوع تخصصهای جمع شده در هیأت تحریریه، زمینه مناسبی برای تلفیق کتابداری متکی به ارزشها و دانش دینی و ملی، و اطلاع رسانی متکی به دانشها و فن آوریهای جدید، فراهم آورده باشد.
برای رسیدن به اهداف بالا، دست خود را به سوی همه محققان و پژوهشگران هر دو حوزه دراز می کنیم و متقبل می شویم که مقالات ارسالی آنها را صمیمانه و در عین حال منتقدانه برای نشر در فصلنامه، مورد توجه قرار دهیم.