پژوهشی پیرامون تدوین برنامه ریزی راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی کرمانشاه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه امام رضا(ع)

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، تنظیم سند راهبردی و تعیین راهبردهای اصلی برای پیشبرد و ارتقای دانش کتابداری و اطلاع‌رسانی در استان کرمانشاه است.
روششناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است و به روش تحلیل محتوا و پیمایش اجرا شده است. جامعة پژوهش را اعضای اصلی، کمیته‌های مرتبط و اعضای شرکت کننده در همایشهای و کارگاه‌های برگزار شدة این انجمن تشکیل دادند که با استخراج داده‌ها و مطالعة درونی و بیرونی انجام شد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش شامل چهار راهبرد اصلی برای بهبود برنامه‌های انجمن است، شامل: 1. بالا بردن سهم‌بازار برای خدمات و محصولات کنونی 2. ایجاد تنوع همگون از طریق افزودن خدمات و محصولات جدید با محوریت فناوریهای نوین 3. به فعلیت درآوردن قابلیتها و توانمندیهای مادی و معنوی استادان، پژوهشگران، کتابداران، خیرین، سازمانها و مؤسسات و تمامی علاقمندان به مسائل کتابداری و اطلاع‌رسانی 4. عرضة محصولات و خدمات به مناطق جغرافیایی جدید، انجمن بر اساس این برنامه‌ها فعالیت خواهد کرد.
کاربردها: انتظار می‎رود نتایج این پژوهش، بتواند افق و دیدی روشن و جامع از برنامه‌ها و سیاستهای ریز و درشت این انجمن را در جهت پیاده و عملیاتی کردن آنها، به فعلیت برساند.
 

کلیدواژه‌ها


 
مقدمه و بیان مسئله

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی کرمانشاه با همکاری و همفکری تنی چند از کتابداران و اطلاع‌رسانان علاقمند و خودجوش در سال 87 بر اساس آیین‌نامة انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران راه‌اندازی گردیده و نخستین انجمن در نوع خود در منطقة غرب کشور است. این انجمن ضمن ارائة برنامه‌های متعدد آموزشی و پژوهشی در سطح استان، از شروع تأسیس تا کنون موفق به اجرای 7 همایش ملی شده و مورد توجه مسئولان در استان، کشور و استادان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران قرار گرفته است. رسالت اصلی انجمن، گسترش، پیشبرد و ارتقای سطح دانش کتابداری و اطلاع‌رسانی در استان کرمانشاه است.

تأثیر برنامه‌ریزی راهبردی در حیات، رشد و بالندگی سازمانها و انجمنها، بر کسی پوشیده نیست. اصولاً برنامه‌ریزی راهبردی را کوششی نظام‌یافته برای اجرای راهبردهای اصلی سازمانها و انجمنها و به کارگیری آن در جهت تحقق مقاصد می‌دانند. این برنامه حرکت به سمت هدفها را با توجه به رسالت آن تضمین و از طریق مطالعة محیطی و داخلی، فرصتها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوّت انجمن را شناسایی می‌کند تا از این طریق هدفهای واقع‌بینانه‌تری را تعیین و به اجرا درآورد (دیوید[3]،2001). به کارگیری برنامه‌های راهبردی توسط مدیران انجمن می‌تواند در دراز مدت نتایج مثبتی را برای انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی کرمانشاه به همراه داشته باشد. سند برنامه‌ریزی راهبردی براساس الگوی برنامه‌ریزی راهبردی، هدفها و برنامه‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استان کرمانشاه تنظیم شده، راه رسیدن به آن را مشخص و جهت‌گیری اصلی انجمن و مسیر حرکت آن را تعیین می‌کند.

 
هدف برنامه

هدف این برنامه، تنظیم سند راهبردی و تعیین راهبردهای اصلی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی کرمانشاه است.

 
روش‌شناسی پژوهش

برای شروع یک برنامة راهبردی می‌توان سه گام اساسی را در نظر گرفت و بر اساس آن طرح راهبردی را برنامه‌ریزی و اجرا کرد. این سه گام عبارتند از: 1. کجا هستیم2. به کجا می‌رویم 3. برای رسیدن به هدف، یک رویکرد برگزینیم و آن را اجرا کنیم؛ بدین صورت که با تعیین چشم‌انداز انجمن، افقی را که قصد داریم به آن دست یابیم، ترسیم کنیم. در بیانیه مأموریت، فلسفه و علت وجودی انجمن را بیان و نحوة دستیابی به چشم‌انداز ترسیم شده را بیان کنیم. سپس به بیان ارزشها و باورها پرداخته، فرهنگ سازمانی انجمن را مشخص می‌کنیم. به دنبال آن، نقاط قوّت و ضعف را مشخص و از آنها ماتریسهای FE ­[4] و[5]EFE  را مشخص می‌کنیم. از تحلیل این ماتریسها، ماتریسهای TOWS­[6] را که اقدامهای راهبردی را مشخص نموده است، به دست می‌آوریم. سپس ماتریس IE[7] راهبردهای اصلی و ماتریس SPACE [8]را تشکیل می‌دهیم. ماتریس  [9]QSPMیا تصمیم‌گیری را در انتها تشکیل داده و با خرد کردن هدفهای بلند مدت به هدفهای سالانه و تعیین سیاستها، راهبردها را اجرا، ارزیابی و بهبود می‌بخشیم. 

 

بیانیه مأموریت[10]

«فرد آر. دیوید» در اثر خود با عنوان مدیریت راهبردی بیانیه مأموریت را شامل 9 عنصر اصلی می­داند. این عناصر عبارتند:

 

جدول 1-1. عناصر مأموریت

ردیف

عناصر بیانیة مأموریت

1
مخاطب

مخاطبان ما کتابداران کتابخانه­های ، آموزشگاهی و دانشگاهی، دانشجویان و پژوهشگران می‌باشند

2
محدودة جغرافیایی
گسترة جغرافیایی فعالیت انجمن، استان کرمانشاه است
3
فناوری

سیستمها و نظامهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی در فعالیتهای انجمن است

4
توجه سود آوری

شناسایی انجمن، فعالیتهای انجمن، کاهش هزینه‌های، اثر بخشی و هزینه - کارآیی

5
فلسفه وجودی

فلسفه ما سازماندهی فعالیتها و موضوعات کتابداری و اطلاع­رسانی استان است

6
ویژگی ممتاز

خود جوش بودن، علاقمندی به فعالیت، انعطاف­پذیری در اجرای فعالیتها، روحیة جمعی، خلاقیت

7
تصور جامعه

جامعة مخاطب ما کتابداران، دانشجویان، مدیران، محققان و پژوهشگران و عامه مردم است

8
خدمات- محصول

بالابردن سهم بازار برای خدمات انجمن، ایجاد تنوع همگون، مشارکت با انجمنها و دستگاه­های اجرایی

9
توجه به اعضا

مشارکت‌پذیری در تصمیمات انجمن و آموزش مستمر از طریق همایشها، سخنرانیها و گردهماییها

 

مأموریت انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استان کرمانشاه گسترش، پیشبرد و ارتقای کتابداری و اطلاع‌رسانی در استان است. انجمن برای رسیدن به این هدف، بهانجام تحقیقات علمی و فرهنگی به کمک محققان و پژوهشگران کتابداری و اطلاع‌رسانی، تعیین اولویتهای تحقیقاتی در زمینة فعالیتهای انجمن، ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، تشکیل گردهماییهای علمی، انتشار کتابها و نشریات علمی و پژوهشی، ترغیب و تشویق پژوهشگران، تجلیل از محققان و استادان ممتاز و توسعه مشارکتهای مردمی، همت می‌گمارد.

 
نقاط قوّت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای ماتریس (SWOT)[11]

در این بخش عمده‌ترین نقاط قوّت و ضعف و همچنین فرصتها و تهدیدهای انجمن ارائه شده است. نقاط قوّت و ضعف داخلی در زمرة فعالیتهای قابل کنترل انجمن بوده و انجمن آنها را به شیوه‌ای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام می‌دهد، اما فرصتها و تهدیدهای خارجی، رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بوم‌شناسی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فناوری و رقابتی است که می‌تواند به میزان زیادی در آینده به انجمن منفعت یا ضرر برساند. در جدول 1-2 ماتریس نقاط قوّت و ضعف انجمن نمایش داده شده است. ماتریس شامل 7 نقطه قوّت و 7 نقطه ضعف است. در جدول 2-2 ماتریس تهدیدها و فرصتها نمایش داده شده است. این ماتریس شامل 11 عامل فرصت و 10 عامل تهدید است.

 

جدول 1-2. ماتریس نقاط قوّت و نقاط ضعف

Code
Strenghts
Code
Weaknesses
S1

خود جوش بودن و روحیه مشارکتی داشتن

W1

کمبود شدید امکانات مالی در اجرای برنامه‌ها

S2

انعطاف‌پذیری در برنامه‌ریزی و اجرای سیاستها

W2

نبود ساز و کارهای تشویقی و انگیزشی

S3

بهره‌مندی متخصصان کتابداری واطلاع‌رسانی

W3

فعالیت کمرنگ برخی از کمیته‌ها

S4

حضور کتابداری در برنامه‌ریزی انجمن

W4

نبود آیین‌نامه‌های اجرایی برخی از کمیته‌ها

S5

کمیته‌های تخصصی مرتبط با وظایف اصلی

W5

نبود رشد متوازن و یکنواخت در بخشها

S6

حضور فعال اعضا در جلسات

W6

نبود تصویری روشن از هدفها برای اعضا

S7

مدیریت قوی در رأس انجمن

W7

بی‌علاقگی در برخی از اعضای انجمن

 

جدول 2-2. ماتریس فرصتها و تهدیدها

code
Opportunities
Code
Threats
O1

افزایش روزافزون فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی

T1

حمایت ضعیف انجمن مرکزی از برنامه‌ها و فعالیتهای انجمن

O2

افزایش جایگاه کتاب وکتابخانه در زندگی اجتماعی

T2

کاهش بودجه انجمن با توجه به تعدد برنامه‌ها و افزایش هزینه‌ها

O3

خیل عظیم دانش‌آموختگان کتابداری و اطلاع­رسانی در مقاطع کارشناسی و ارشد

T3

حضور فعال انجمنها و گروه‌های رقیب در عرصة فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند متخصصان کامپیوتر، هوش مصنوعی،

O4

بهره­گیری از توان اداره کل کتابخانه­های استان

T4

مشتری مدار نبودن خدمات کتابداری در برخی از کتابخانه‌ها

O5

وجود خیرین در استان برای جذب مشارکتهای مردمی

T5

ضعیف بودن نگرشها و دیدگاه‌ها نسبت به فعالیتها و برنامه‌های مرتبط با خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی

O6

وجود مؤسسات و سازمانهای علاقمند به فعالیتهای کتابداری و اطلاع‌رسانی در استان

T6

ناکافی بودن قوانین دولتی در ارتباط با جایگاه کتابداران و خدمات کتابداری در توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...

O7

افزایش روزافزون متخصص در کتابخانه‌های استان

T7

بی‌میلی و کم‌رغبتی کتابداران نسبت به ماهیت و آینده

O8

وجود پژوهشگران و متخصصان علاقمند به مسائل کتابداری و اطلاع‌رسانی در تمام مقاطع در استان

T8

مطلوبیت پایین وضعیت آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در کارشناسی

O9

فعال بودن انجمن کتابخانه‌های عمومی استان و ارتباط این انجمن با مدیران ارشد استان

T9

نامشخص بودن جایگاه کتابداران و اطلاع‌رسانان در هرم اشتغال کشور

O10

موقعیت راهبردی استان و همسایگی با کشور عراق در ارتباط با توسعه و بسط خدمات کتابداری

T10

کم توجهی به برنامه‌های جامع فناوری در کتابخانه‌ها

O11

حمایت فکری انجمن مرکزی از برنامه‌ها

 
 
 
 
 

تجزیه و تحلیل و ارزیابی عوامل خارجی و داخلی (ماتریس EFE و  (IFE

در جدول 1-3 ماتریس ارزیابی خارجی (EFE) ارائه شده است. هدف از بررسی عوامل خارجی این است که از فرصتهایی که می‌توان از آنها بهره‌برداری کرد و تهدیدهایی که می‌توان از آنها احتراز نمود، یک فهرست نهایی تهیه کرد، به گونه‌ای که مدیران انجمن بتوانند با تدوین راهبردهای مناسب، از فرصتها بهره‌برداری کنند و اثرهای عوامل تهدید کننده را کاهش دهند. عوامل اصلی خارجی عبارتند از: 1) نیروی اقتصادی 2) نیروی اجتماعی 3) نیروی فرهنگی بوم‌شناسی 4) نیروی محیطی 5) نیروی سیاسی 6) نیروی دولتی و قانونی 7) نیروی فناوری 8) نیروی رقابتی

چنانکه در جدول 1-3 قابل مشاهده است، به هریک از عوامل فرصت و تهدید، یک وزن یا ضریب داده شده است. این ضریبها از صفر (بی اهمیت) تا 1 (بسیار مهم) می‌باشند. ضریبها نشان‌دهندة اهمیت نسبی یک عامل (از نظر موفق بودن انجمن در فعالیت مربوط) می‌باشند. سپس به هریک از عواملی که موجب موفقیت می‌شود، رتبة 1 تا 4 اختصاص داده شده که این اعداد بیانگر میزان اثر بخشی راهبردهای کنونی انجمن در نشان دادن واکنش نسبت به عوامل مزبور است. عدد 4 به معنای واکنش بسیار عالی، عدد 3 واکنش از حد متوسط به بالاتر، عدد 2 واکنش در حد متوسط و عدد 1 به معنای واکنش ضعیف است.

مجموع نمرة نهایی ارزیابی عوامل خارجی 31/3 می‌باشد. این بدین معناست که انجمن در برابر عواملی که موجب تهدید و فرصت می‌شوند، به صورتی بسیار عالی واکنش نشان می‌دهد. به بیان دیگر، انجمن در راهبردهای خود به شیوه‌ای موفقیت‌آمیز از فرصتهای موجود استفاده نموده و اثر عواملی را که موجب تهدید می‌شوند، به پایین‌ترین میزان ممکن کاهش داده است.

 

جدول 1-3. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

Code
External Factor Evaluation (EFE) Matrix
Weight
Rate (1– 4)
Weight Score

Opportunities

O1
افزایش روزافزون نوآوری در فناوریهای اطلاعات و ارتباطات
4
3
12
O2
افزایش جایگاه کتاب وکتابخانه در زندگی اجتماعی
6
4
24
O3

افزایش خیل عظیم دانش‌آموختگان کتابداری و اطلاع‌رسانی در مقاطع کارشناسی و ارشد

8
4
32
O4

بهره‌‌گیری از توان و ظرفیت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان

5
3
15
O5

وجود خیرین و مؤسسات خیریه علاقمند به مشارکت در برنامه‌های کتابداری استان

5
3
15
O6

وجود مراکز علمی علاقمند به توسعة فعالیتها و خدمات کتابداری استان

4
3
12
O7

روند رو به رشد به کارگیری کتابداران متخصص و آموزش دیده در کتابخانه‌های استان

3
3
9
O8

وجود پژوهشگران علاقمند به مسائل و موضوعات کتابداری و اطلاع‌رسانی در استان

7
4
28
O9

فعال بودن انجمن کتابخانه‌های عمومی استان و ارتباط این انجمن با مدیران ارشد استان

4
2
8
O10
حمایت فکری انجمن مرکزی از برنامه‌ها و فعالیتهای انجمن
3
2
6
O11

موقعیت راهبردی استان و همسایگی با عراق در ارتباط با توسعه و بسط خدمات کتابداری

2
2
4

Threats

T1

کاهش بودجة انجمن به نسبت تعدد برنامه‌ها و وظایف و همچنین افزایش هزینه‌ها

8
4
32
T2

حمایت ناکافی انجمنها و گروه‌های مرتبط با کتابداری از نظر اقتصادی از برنامه‌های انجمن

4
3
12
T3

حضور فعال انجمنها و گروه‌های رقیب در عرصة فناوری اطلاعات و ارتباطات

5
3
15
T4

ضعیف بودن نگرشها و دیدگاه‌ها نسبت به فعالیتها و برنامه‌های مرتبط با خدمات کتابداری

5
3
15
T5

خلأ قوانین دولتی در ارتباط با جایگاه خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... کشور

5
3
15
T6

بی‌میلی و کم‌رغبتی کتابداران نسبت به ماهیت و آیندة کتابداری

6
4
24
T7

مطلوبیت پایین وضعیت آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی در مقاطع کاردانی و کارشناسی

5
4
20
T8
نامشخص بودن جایگاه کتابداران در هرم اشتغال کشور
5
3
15
T9

مشتری‌مدار نبودن خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی در برخی از کتابخانه‌ها

3
3
9
T10

نبود برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه‌های استان در اجرای طرحهای جامع فناوری اطلاعات

3
3
9
 
Total From 100
100
 
331
 
Total From 1
1
 
31/3
 

جدول 2-3 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) انجمن را نشان می‌دهد. فرایند ارزیابی عوامل درونی، درست موازی فرایند ارزیابی عوامل خارجی است که پیشتر بیان گردید. این ماتریس نقاط قوّت و ضعف اصلی واحدهای وظیفه‌ای انجمن را تدوین و ارزیابی نموده، برای شناسایی و ارزیابی روابط بین این واحدها داده‌هایی را ارائه می‌کند. مجموع نمرة‌ نهایی ارزیابی عوامل داخلی 52/2 می‌باشد. این بدین معناست که انجمن موفق به شناسایی کامل نقاط قوّت و ضعف خود شده و از نظر عوامل داخلی دارای قوّت است.

 

جدول 2-3. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)

Code
Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix
Weight
Rate (1– 4)
Weight Score

Strenghts

S1

خود جوش بودن و وجود روحیة جمعی و همکاری در میان اعضای انجمن

10
4
40
S2

انعطاف‌پذیری در نحوة برنامه‌ریزی و تصمیمات و اجرای برنامه‌ها و سیاستها

4
2
8
S3

بهره برداری از سرمایه‌های فکری و علمی متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی کشور

6
3
18
S4

حضور و مشارکت بهترین و توانمندترین صاحب‌نظران کتابداری در انجمن

5
3
15
S5
تشکیل کمیته‌های تخصصی مرتبط با وظایف اصلی انجمن
7
4
28
S6

حضور فعال اعضای انجمن در جلسات و برگزاری برنامه‌ها و فعالیتها

6
3
18
S7
مدیریت قوی و علمی در رأس انجمن
8
2
16
Weaknesses
W1
کمبود شدید امکانات مالی در جهت اجرای کیفی برنامه‌ها و سیاستها
9
4
36
W2

فعالیت کمرنگ برخی از کمیته‌ها با توجه به نقش راهبردی آنها در انجمن

5
3
15
W3
نبود ساز و کارهای تشویقی و انگیزشی برای اعضای انجمن
6
3
18
W4

نبود آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی برای برخی از کمیته‌های تخصصی

4
2
8
W5

نبود رشد متوازن و یکنواخت در تمامی کمیته­های تخصصی از نظر وظایف و عملکرد

3
2
6
W6

نبود تصویری روشن و جامع از هدفها و مقاصد اصلی انجمن برای کلیة اعضا

5
1
5
W7

کاهش علاقه در برخی از اعضا به دلیل وجود ابهام در برخی از هدفها

7
2
14
W8
کمرنگ بودن آموزش تخصصی ضمن خدمت برای اعضای انجمن
3
2
6
W9

کم توجهی به مقولة تفکر انتقادی نسبت به مسائل اصلی کتابداری و اطلاع‌رسانی

5
2
10
W10

کم پرداختن به مسائل اصلی و راهبردی کتابداری استان و تمرکز بر روی برنامه‌های فرعی

7
3
21
 
Total From 100
 
 
282
 
Total From 1
 
 
52/2
 
ماتریس تهدیدها، فرصتها، نقاط قوّت و ضعف (TOWS)

ماتریس تهدیدها، فرصتها، نقاط قوّت و ضعف (TOWS) که در جدول 1-4 نمایش داده شده است، برگرفته از ماتریسهای  EFEو IFEوایجاد توازن و تعادل میان عوامل اصلی داخلی و خارجی انجمن است. با استفاده از ماتریس TOWSچهار نوع راهبرد ارائه گردیده است که عبارتند از:

1- راهبرد SO        2- راهبرد WO          3- راهبرد­ST­       4- راهبرد WT

در اجرای راهبرد SO، انجمن با استفاده از نقاط قوّت داخلی می‌کوشد از فرصتهای خارجی بهره‌برداری کنند.

در اجرای راهبرد WO، انجمن با بهره‌برداری از فرصتهای موجود در محیط خارج، می‌کوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد.

در اجرای راهبرد ST، انجمن می‌کوشد با استفاده از نقاط قوّت خود، اثرهای ناشی از تهدیدهای موجود در محیط خارج را کاهش دهد یا آنها را از بین ببرد.

در اجرای راهبرد WT، انجمن حالت تدافعی به خود گرفته و هدف از به کارگیری این راهبرد، کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدهای ناشی از محیط خارجی است.

چنانکه از جدول 1-4 قابل مشاهده است، در نتیجة مقایسه نقاط قوّت داخلی و فرصتهای خارجی یک راهبرد کلی، در نتیجة مقایسة نقاط ضعف داخلی و فرصتها، 2 راهبرد کلی، در نتیجة مقایسه نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی، 1 راهبرد کلی و در نتیجة مقایسه نقاط ضعف داخلی و تهدیدها، 2 راهبرد کلی تدوین و انتخاب شده است.

 
ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE)
 

جدول 1-4. ماتریس تهدیدها، فرصتها، نقاط قوّت و ضعف (TOWS)

 
نقاط قوّت –S
1- خود جوش بودن و روحیه مشارکتی داشتن
2- انعطاف‌پذیری در برنامه‌ریزی
3- بهره‌مندی متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی
4- حضور کتابداران در برنامه‌ریزی
5- وجود کمیته‌های تخصصی
6- حضور فعّال اعضا در جلسات
7- مدیریت قوی در رأس انجمن
 
نقاط ضعف- W
1- کمبود شدید امکانات مالی در اجرای برنامه‌ها و سیاستها
2- نبود ساز و کارهای تشویقی و انگیزشی
3- فعالیت کمرنگ برخی از کمیته‌ها
4- نبود آیین‌نامه‌های اجرایی برخی از کمیته‌ها
5- نبود رشد متوازن و یکنواخت در بخشها
6- نبود تصویری روشن از هدفهای برای اعضا
7- بی‌علاقگی در برخی از اعضای انجمن
فرصتها- O

1- افزایش فناوریهای اطلاعات 2- افزایش جایگاه کتاب وکتابخانه در زندگی اجتماعی 3- افزایش خیل دانش آموختگان کتابداری 4- بهره‌گیری از ظرفیت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان 5- وجود خیرین و مؤسسات خیریه 6- وجود مراکز علمی علاقمند به توسعه فعالیتها و خدمات کتابداری استان 7- روند روبه رشد کتابداران متخصص و آموزش دیده در کتابخانه­های استان 8- وجود پژوهشگران و متخصصان 9- فعال بودن انجمن کتابخانه‌های عمومی استان 11- بسط خدمات و فعالیتهای کتابداری

راهبردهای SO

1- به اجرا درآوردن قابلیتها، ظرفیتها و توان فکری و مادی پژوهشگران، دانش آموختگان، سازمانها، مدرسان، دانشگاه­ها، خیرین و کتابداران در جهت ارتقا و پیشبرد دانش و خدمات کتابداری و اطلاع­رسانی استان کرمانشاه

S3, S5, S8 ,O3, O4, O5, O6, O7 ,O8, O11
 
 
 
 
راهبردهای WO

1- جذب کمکهای مادی و غیر‌مادی از خیرین، تولید کنندگان خدمات اطلاعاتی و ارتباطی، استانداری، شهرداری و دانشگاه­ها

2- مشارکت دادن پژوهشگران، مدرسان و دانش آموختگان کتابداری و اطلاع‌رسانی استان در برنامه‌ها و فعالیتهای انجمن

W1, W2, O4, O5, O6, O7, O8, O9
تهدیدها –T

1- کاهش بودجه انجمن به نسبت تعدد برنامه‌ها و وظایف و همچنین افزایش هزینه‌ها 2- حمایت ناکافی انجمنها و گروه‌های مرتبط با کتابداری از نظر اقتصادی از برنامه‌های انجمن 3- حضور فعال انجمن ها و گروه های رقیب در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات4- ضعیف بودن نگرشها و دیدگاه‌ها نسبت به فعالیتها و برنامه‌های مرتبط با خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی 5- خلأ قوانین دولتی در ارتباط با جایگاه خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی در توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... کشور

 
راهبردهای ST

1- تقویت و توسعة ارتباطهای انجمن با مدیران ارشد استان در جهت کسب حمایتهای مالی و حمایتهای اجرایی و قانونی                 S1, S2, T4

 
 
 
 
 
 
 
راهبردهای WT
1- تعداد کمیته­های تخصصی کاهش پیدا کند
2- فعالیتها و برنامه‌های فرعی حذف شود
W1, W2, W3, W4, T1
 

جدول 2-4 ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE) را نمایش می‌دهد. این ماتریس نشان دهندة دو بعد داخلی یعنی توان مالی و مزیّت رقابتی و دو بُعد خارجی یعنی ثبات محیط و قدرت صنعتی است. برای تهیة ماتریس (SPACE) از عوامل داخلی و خارجی انجمن که قبلاً در ماتریسهای  IFEوEFE  در فصل سوم ارائه گردیده، استفاده شده است. چنانکه در جدول 2-4 قابل مشاهده است، به متغیرهای تشکیل دهندة توان مالی و توان صنعتی از نمرة 1+ (بدترین) تا 6+ (بهترین) و به متغیرهای تشکیل دهندة ثبات محیطی و مزیت رقابتی، از نمره 1- (بهترین) تا 6- (بدترین) اختصاص داده شده است.

جدول 2-4. ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE)

داخلی

فاکتورهای توان مالی (Financial Strenght)
1
2
3
4
5
6
هزینه­های عملیاتی بیشتر از بودجة اختصاصی انجمن است
1
 
 
 
 
 

کمکهای نقدی و غیر نقدی مؤسسات و خیرین در چه سطحی ارزیابی می‌شود؟

 
 
3
 
 
 

درآمد مالی انجمن از قبل برنامه‌ها و محصولات، در چه سطحی ارزیابی می‌شود؟

1
 
 
 
 
 

توان مالی و بودجه در اختیار در اجرای برنامه‌ها و فعالیتها چگونه ارزیابی می‌شود؟

1
 
 
 
 
 
 
 

میانگین

5/1
 

فاکتورهای توان صنعتی (Indeistry Strenght)

1

2

3

4
5
6

خارجی

توان بالقوة رشد انجمن چگونه ارزیابی می‌شود؟
 
 
 
 
 
6

تعداد کتابداران در سطح کاردانی و کارشناسی استان، چگونه ارزیابی می‌شود؟

 
 
 
 
 
6

تعداد کتابداران در سطح کارشناسی ارشد و دکتری استان، چگونه ارزیابی می‌شود؟

 
 
 
 
 
6

میزان استفاده از توان فکری کتابداران و پژوهشگران چگونه ارزیابی می‌شود؟

 
 
3
 
 
 
میزان بهره‌مندی از مشارکتهای مردمی چگونه ارزیابی می‌شود؟
 
 
 
4
 
 

میزان بهره‌برداری انجمن از ظرفیت استان در زمینة خدمات چگونه ارزیابی می‌شود؟

 
2
 
 
 
 
 
 
میانگین
5/4
 
فاکتور­های ثبات محیطی ( StrenghtEnvironment)
1-
2-
3-
4-
5-
6-

خارجی

حمایت انجمن مرکزی و مؤسسات و گروه‌های وابسته، چگونه ارزیابی می‌شود؟

 
 
 
4-
 
 

کیفیت گروه‌ها و رشته‌های دانشگاهی رقیب، چگونه ارزیابی می‌شود؟

 
2-
 
 
 
 

کیفیت نگرش مدیران ارشد استان نسبت به انجمن، چگونه ارزیابی می‌شود؟

 
 
 
 
 
6-
بحران در آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی چگونه ارزیابی می‌شود؟
 
 
3-
 
 
 
وضعیت اشتغال کتابداران در هرم شغلی، چگونه ارزیابی می‌شود؟
 
 
 
4-
 
 

میزان توجه به فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی، چگونه ارزیابی می‌شود؟

 
 
3-
 
 
 
 
 
میانگین
6/3-
 
فاکتورهای مزیّت رقابتی (Competitive Strenght)
1-
2-
3-
4-
5-
6-

داخلی

ضریب تأثیر برنامه‌ها و فعالیتهای انجمن در استان چگونه ارزیابی می‌شود؟

 
 
3-
 
 
 
کیفیت خدمات و برنامه‌های انجمن چگونه ارزیابی می‌شود؟
 
2-
 
 
 
 

میزان جذب کتابداران و علاقمندان به انجمن در چه سطحی ارزیابی می‌شود؟

 
 
 
4-
 
 

دانش فنی کتابداران و اطلاع‌رسانان استان چگونه ارزیابی می‌شود؟

 
2-
 
 
 
 

میزان بهره‌برداری از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی چگونه ارزیابی می‌شود؟

 
 
3-
 
 
 
 
میانگین
8/2-
                 

پس از تهیة جدول 2-4، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی و به دست آوردن میانگین نمره‌های توان مالی (FS)، مزیّت رقابتی(CA)، ثبات محیطی(ES) و قدرت صنعتی(IS)، نوبت به ترسیم ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی که در نمودار 1-4 نمایش داده شده، می‌رسد. بر روی محورهای «ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی» میانگین نمره‌های FS،IS،ESوCAقرار گرفته است. این نمره‌ها عبارت است از:

1.میانگین نمره FS:5/1 2. میانگین نمرة  IS:5/4 3. میانگین نمره  ES:6/3- 4.میانگین نمره  CA:8/2-

ماتریس (SPACE) دارای چهار خانه است که در حقیقت چهار موقعیت و راهبرد را برای انجمن ارائه می‌کند. این چهار موقعیت عبارتند از:

1.تهاجمی­2. محافظه کارانه 3. تدافعی 4. رقابتی

نمره‌های میانگین جدول 2-4 که برروی نمودار 1-4 قرار گرفته، موقعیت «رقابتی» را برای انجمن ترسیم نموده است. این موقعیت بدین معناست که انجمن باید از راهبردهای رقابتی نظیر یکپارچگی عمودی به بالا، یکپارچگی افقی، رسوخ در بازار، توسعه بازار و ... استفاده کند.

 
 
 
                        
 
 

ماتریس 3-4: نمرة نهایی ارزیابی عوامل داخلی و خارجی را نمایش می‌دهد. این ماتریس بر اساس دو بُعد اصلی شکل گرفته است:

1- جمع نمرة نهایی ماتریس ارزیابی و عوامل داخلی که بر روی محور X ها نشان داده شده است.

2- جمع نمره‌های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر روی محورYها نمایش داده شده است.

نمره‌های نهایی ارزیابی عوامل خارجی بین 0/1 تا 99/1 نشان دهندة ضعف داخلی انجمن است؛ نمره‌های 0/2 تا 99/2 نشان دهندة این است که انجمن در وضع متوسط قرار دارد و نمره‌های نهایی 0/3 تا 0/4 بیانگر قوّت انجمن است. به همین شیوه، جمع نمره‌های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نیز ارزش مشابه دارند.

ماتریس داخلی و خارجی از 3 ناحیة عمده تشکیل شده است که برای هر یک از آنها راهبردهای متفاوتی استفاده می‌شود. این 3 ناحیه عبارتند از: 

1. ناحیة رشد و ساخت­   2. ­ناحیة حفظ و نگهداری 3. ­ناحیة برداشت محصول یا رها کردن

با توجه به نمرة نهایی ماتریسهای ارزیابی عوامل خارجی و داخلی که به ترتیب 31/3 و 52/2 می‌باشد، و استقرار آن بر روی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، انجمن در مرحلة «رشد و ساخت» قرار داشته و بر همین اساس باید از راهبردهای تمرکز یعنی رسوخ در بازار، توسعة بازار، توسعة محصول، یکپارچگی و ... استفاده نماید.

 
 
 
 
 
 
 
 
ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی(IE)     
 
 ماتریس راهبرد اصلی بر پایه دو بُعد موضع رقابتی و رشد بازار، بنا شده است که برای هر یک از ابعاد آن، راهبردهایی را که برای انجمن مناسب بوده، می‌توان انتخاب کرد و به اجرا در آورد. ماتریس از چهار خانه تشکیل شده است:

1.    خانة 1: بیانگر این است که انجمن در وضع بسیار عالی قرار دارد.

2.    خانة 2: انجمن باید موضعی را که در حال حاضر در بازار دارد و راهبردی را که به اجرا در می‌آورند، دوباره ارزیابی کند.

3.    خانة 3: انجمن در صنعتی به رقابت می پردازد که با آهنگی کُند رشد می‌کند و از نظر رقابتی در موضعی ضعیف قرار دارند.

4.    خانة 4: انجمن از نظر رقابتی، موضعی قوی دارد، ولی در صنعتی به فعالیت مشغول است که با آهنگی بسیار کُند حرکت می‌کند.

جدول 4-4 ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمّی (QSPM) را نمایش می‌دهد. این ماتریس یک مدل تحلیلی برای تعیین جذابیت نسبی راهبردها، فراهم نموده است. با استفاده از این ماتریس، می‌توان به صورت عینی راهبردهای گوناگونی را که در زمرة بهترین راهبردها هستند، مشخص نمود. پس از تجزیه و تحلیل نقاط قوّت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها، ارزیابی عوامل خارجی و ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی و با توجه به استقرار انجمن در موقعیت رقابتی و همچنین مرحلة رشد و ساخت، 4 راهبرد اصلی به شرح ذیل تدوین گردیده و با استفاده از ماتریس برنامه‌ریزی راهبردی کمّی (QSPM) با استفاده از تعیین اثرهای تجمعی هر یک از عوامل، جذابیت نسبی هر کدام از راهبردها ارزیابی شده است.

1. به فعلیت درآوردن قابلیتها و توانمندیهای مادی و معنوی استادان، پژوهشگران، کتابداران، خیرین، سازمانها و مؤسسات و تمامی افراد و گروه‌های علاقمند به مسائل کتابداری و اطلاع‌رسانی.

2. رسوخ در لایه‌ها و سطوح مختلف جامعه و بالا بردن سهم بازار برای خدمات و محصولات کنونی از مجرای افزایش روزافزون تلاشهایی که در زمینة بازاریابی انجام می‌شود.

3. ایجاد تنوع همگون از طریق افزودن خدمات و محصولات جدید با محوریت فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی.

4. عرضة محصولات و خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی به مناطق جغرافیایی جدید.

نمره‌های جذابیت نشان می‌دهد «راهبرد دوم» با نمرة جذابیت 48/5 از بیشترین جذابیت و «راهبرد چهارم» با نمرة جذابیت 01/5 کمترین میزان جذابیت را داشته است. بدین ترتیب، با توجه به نمره‌های جذابیت به دست آمده در ماتریس (QSPM)، 4 راهبرد به صورت زیر رتبه‌بندی شده است:

1. رسوخ در لایه‌ها و سطوح مختلف جامعه و بالا بردن سهم بازار برای خدمات و محصولات کنونی از مجرای افزایش روزافزون تلاشهایی که در زمینة بازاریابی انجام می‌شود.

2.    ایجاد تنوع همگون از طریق افزودن خدمات و محصولات جدید با محوریت فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی.

3. به فعلیت درآوردن قابلیتها و توانمندیهای مادی و معنوی استادان، پژوهشگران، کتابداران، خیرین، سازمانها و مؤسسات و تمامی افراد و گروه‌های علاقمند به مسائل کتابداری و اطلاع‌رسانی.

4.    عرضة محصولات و خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی به مناطق جغرافیایی جدید.

جدول 4-4. ماتریس برنامه­ریزی راهبردی کمّی(QSPM)

Code

Key Attractive Factor

Attractiveness Weight

راهبرد 1
راهبرد 2
راهبرد 3
راهبرد 4

Attractiveness Rate(1-4)

Attractiveness

Score

Attractiveness Rate(1-4)

Attractiveness

Score

Attractiveness

Rate(1-4)

Attractiveness

Score

Attractiveness

Rate(1-4)

Attractiveness

Score

Opportunities
O1
افزایش فناوریهای اطلاعات
4
2
8
3
12
4
16
3
12
O2
افزایش جایگاه کتاب وکتابخانه در زندگی اجتماعی
6
-
-
4
24
3
18
3
18
O3
افزایش خیل دانش‌آموختگان کتابداری
8
4
24
3
24
3
24
2
16
O4
بهره‌گیری از ظرفیت اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان
5
3
15
4
20
2
10
4
20
O5
وجود خیرین و مؤسسات خیریه
5
1
5
3
15
2
10
2
10
O6

وجود مراکز علمی علاقمند به توسعة فعالیتها و خدمات کتابداری استان

4
1
4
1
4
-
-
1
4
O7
روند روبه رشد کتابداران در کتابخانه‌های استان
3
3
9
3
9
2
6
2
6
O8

وجود پژوهشگران و متخصصان علاقمند به مسائل کتابداری و اطلاع‌رسانی در تمام مقاطع

7
1
7
3
21
3
21
3
21
O9
فعّال بودن انجمن کتابخانه‌های عمومی استان
4
3
12
3
12
3
12
3
12
O10

موقعیت راهبردی استان و همسایگی با کشور عراق در ارتباط با توسعه و بسط خدمات کتابداری

5
4
12
3
9
3
9
1
3
O11
حمایت فکری انجمن مرکزی از برنامه‌های انجمن
2
-
-
1
2
-
-
2
4
Threats
T1

حمایت ضعیف و کم رنگ انجمن مرکزی از برنامه‌ها و فعالیتهای انجمن

8
4
32
4
32
4
32
4
32
T2

کاهش بودجة انجمن با توجه به تعدد برنامه‌ها و افزایش هزینه‌ها

4
4
16
4
16
4
16
4
16
T3

انجمنها و گروه‌های رقیب در عرصة فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند متخصصان کامپیوتر، هوش مصنوعی

5
-
-
-
-
4
20
1
5
T4

ضعیف بودن نگرشها و دیدگاه‌ها نسبت به فعالیتها و برنامه‌های مرتبط با خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی

5
-
-
1
5
-
-
1
5
T5

خلأ قوانین دولتی در ارتباط با جایگاه خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی در توسعة اقتصادی و ...

5
-
-
2
10
-
-
2
10
T6
رغبت نداشتن کتابداران نسبت به کارکردها و آیندة رشته
6
4
24
2
12
-
-
1
6
T7
مطلوبیت پایین وضعیت آموزش در مقطع کارشناسی
5
4
20
1
5
15
1
1
5
T8
نامشخص بودن جایگاه کتابداران در هرم اشتغال
5
3
15
1
5
-
-
-
-
T9

مشتری مدار نبودن خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی در برخی از کتابخانه‌ها

3
1
3
1
3
6
1
2
6
T10

نبود برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه‌های استان اجرای طرحهای جامع فناوری اطلاعات

3
-
-
2
6
6
1
1
3
Strenghts
S1

خود جوش بودن و وجود روحیة جمعی و همکاری در میان اعضای انجمن

10
4
40
4
40
4
40
4
40
 
S2

انعطاف‌پذیری در نحوة برنامه‌ریزی و تصمیمات و اجرای برنامه‌ها و سیاستها

4
2
8
2
8
3
12
2
8
S3

بهره­برداری از سرمایه‌های فکری و علمی متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی کشور

6
2
12
3
18
4
24
4
24
S4

حضور و مشارکت بهترین و توانمندترین صاحب‌نظران کتابداری در انجمن

5
4
20
3
15
3
15
3
15
S5
تشکیل کمیته­های تخصصی مرتبط انجمن
7
4
28
4
28
4
28
4
28
S6

حضور فعال اعضای انجمن در جلسات و برگزاری برنامه‌ها و فعالیتها

6
3
18
2
12
1
6
1
6
S7
مدیریت قوی و علمی در رأس انجمن
8
4
32
3
24
3
24
3
24
Weakness
W1

کمبود شدید امکانات مالی در جهت اجرای کیفی برنامه‌ها و سیاستها

9
4
36
4
36
4
36
4
36
W2
فعالیت کمرنگ برخی از کمیته­های انجمن
5
3
15
3
15
2
10
2
10
W3
نبود ساز و کارهای تشویقی و انگیزشی برای اعضای انجمن
6
2
12
2
12
2
12
2
12
W4
نبود آیین‌نامه‌های اجرایی برخی از کمیته­ها
4
2
8
2
8
2
8
2
8
W5
نبود رشد یکنواخت در تمامی کمیته‌های تخصصی
3
1
3
1
3
1
3
1
3
W6
نبود تصویری روشن از هدفهای برای اعضا
5
3
15
3
15
3
15
3
15
W7

کاهش علاقه در برخی از اعضا به دلیل وجود ابهام در برخی از هدفها

7
4
28
4
28
4
28
4
28
 
W8
کمرنگ بودن آموزش تخصصی ضمن خدمت برای اعضای انجمن
3
2
6
3
9
2
6
2
6
W9
کم توجهی به مقولة تفکر انتقادی نسبت به مسائل
5
2
10
2
10
2
10
2
10
W10

کم پرداختن به مسائل اصلی و راهبردی کتابداری استان و تمرکز بر روی برنامه‌های فرعی

7
3
21
3
21
2
14
2
14
 
Total From 100
100
 
519
 
548
 
532
 
501
Total from 1
1
19/5
 
48/5
32/5
01/5
 
تدوین هدفهای سالانه و سیاستها
ماتریس راهبردهای اصلی

در این بخش، هر یک از راهبردهای اصلی انجمن به ترتیب اولویت و با توجه به نمره‌های جذابیت نسبی کسب شده در ماتریس QSPMمطرح و به دنبال هر راهبرد، فهرست هدفهای سالانة مرتبط با آن ارائه شده است. هر یک از کمیته‌های زیرمجموعة انجمن باید سیاستها و برنامه‌های اجرایی خود را برای تحقق هدفهای سالانه، به صورت کمّی و زمانبندی شده ارائه کنند.

راهبرد اول

رسوخ در لایه‌ها و سطوح مختلف جامعه و بالا بردن سهم بازار برای خدمات و محصولات کنونی از مجرای افزایش روزافزون تلاشهایی که در زمینة بازاریابی، انجام می گیرد.

 

جدول 5 -1. فهرست هدفهای سالانه جهت تحقق راهبرد اول

ردیف
هدف سالانه
کمیتة برنامه‌ریز و مجری
1

«نیازسنجی خدمات کتابداری و اطلاع­رسانی در سطح استان» با هدف شناسایی نیازهای اطلاعاتی و خدماتی سطوح و لایه­های مختلف جامعه

- پژوهشی
- کرمانشاه‌شناسی
2
تبلیغات از طریق اینترنت و عمدتاً رسانه­های جمعی
فناوری اطلاعات- روابط عمومی
3

به کارگیری تمام ظرفیتها و توانمندیهای موجود در کتابخانه‌های عمومی

کتابخانه‌های عمومی
4

اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف صنعتی، اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی و ... در سطح استان با رویکرد نقش راهبردی خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی و همچنین فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی

پژوهشی
5

به کارگیری شیوه‌های مختلف آموزشی به منظور ارتقای سطح مهارتهای شغلی و حرفه‌ای کتابداران و اطلاع‌رسانان

آموزش
راهبرد دوم

ایجاد تنوع همگون از طریق افزودن خدمات و محصولات جدید با محوریت فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی.

 

جدول5-2. فهرست هدفهای سالانه جهت تحقق راهبرد دوم

ردیف
هدف سالانه
کمیته برنامه‌ریز و مجری
1

امکان‌سنجی و نیازسنجی شیوه‌ها و روشهای ارائه خدمات و محصولات انجمن با محوریت فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی

- پژوهشی
- فناوری اطلاعات
2
عرضة محصولات و خدمات جدید از طریق شبکة جهانی اینترنت
فناوری اطلاعات
راهبرد سوم

به فعلیت درآوردن قابلیتها و توانمندیهای مادی و معنوی استادان، پژوهشگران، کتابداران، خیرین، سازمانها و موسسات و تمامی افراد و گروه‌های علاقمند به مسائل کتابداری و اطلاع‌رسانی.

 

جدول 5- 3. فهرست هدفهای سالانه جهت تحقق راهبرد سوم

ردیف
هدف سالانه
کمیته برنامه‌ریز و مجری
1

برگزاری گردهمایی و نشستهای تخصصی با حضور استادان، پژوهشگران، خیرین و گروه‌های علاقمند به خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی

گردهمایی
2

تدوین و معرفی فهرست طرحهای پژوهشی در زمینة کتابداری و اطلاع‌رسانی و اعلام فراخوان در میان پژوهشگران استان

پژوهشی
3

طراحی فرایند و ساز و کار همکاری و مشارکت پژوهشگران، خیرین و گروه‌های علاقمند به خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی

راهبردی
4

تجلیل از پژوهشگران، استادان، کتابداران و مؤسسات برتر کتابداری و اطلاع‌رسانی

روابط عمومی - گردهمایی
5

بازنگری شرح و وظایف کمیته‌های تخصصی انجمن و تقویت نقش و عملکرد هر یک

پژوهشی
راهبرد چهارم
عرضة محصولات و خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی به مناطق جغرافیایی جدید
 

جدول5-4. فهرست هدفهای سالانه جهت تحقق راهبرد چهارم

ردیف
هدف سالانه
کمیتة برنامه‌ریز و مجری
1

انعقاد تفاهم‌نامه با کشور عراق در زمینة عرضه محصولات و خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، برگزاری گردهماییهای علمی، کارگاه‌های آموزشی

گسترش
2

گسترش خدمات انجمن به تمامی نقاط استان اعم از مناطق شهری و روستایی

گسترش
 
نتیجه‌گیری

تأثیر برنامه‌ریزی راهبردی در حیات، رشد و بالندگی سازمانها و انجمنها بر کسی پوشیده نیست. اصولاً برنامه‌ریزی راهبردی را کوششی نظام‌یافته برای اجرای راهبردهای اصلی سازمانها و انجمنها و به کارگیری آن در جهت تحقق مقاصد می‌دانند (دیوید،2001). این برنامه حرکت به سمت هدفها را با توجه به رسالت آن تضمین و از طریق مطالعة محیطی و داخلی، فرصتها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوّت انجمن را شناسایی می‌کند تا از این طریق هدفهای واقع بینانه‌تری را تعیین و اجرا کند. برنامة راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی کرمانشاه، از طریق تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی در این پژوهش بررسی شد. نتایج این پژوهش، چهار راهبرد مشخص بود که با توجه به تقسیم وظایف هر کمیته، این راهبردها برای اجرا در بازة زمانی یک ساله توسط آنها اجرا خواهد شد. برنامة راهبری تدوین شده در جهت: گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش کتابداری و اطلاع‌رسانی در استان کرمانشاه، به کارگیری توان و ظرفیت استادان، پژوهشگران، کتابداران، خیرین، موسسات و سازمانها در جهت پیشبرد هدفهای کتابداری و اطلاع‌رسانی، بسط و تقویت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی برای کتابداران و اطلاع‌رسانان، گسترش خدمات و محصولات کتابداری و اطلاع‌رسانی به بخشها و گروه‌های مختلف جامعه، ارائه خدمات و محصولات جدید کتابداری و اطلاع‌رسانی مبتنی بر فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، گسترش دامنة جغرافیایی خدمات و محصولات انجمن و بسط و تقویت خدمات و محصولات کنونی انجمن، به کار گرفته خواهد شد.

 
- دیوید، فرد آر(1388). مدیریت راهبردی.ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
- میتوز، جوزف آر(1387). برنامه‌ریزی و مدیریت در کتابخانه‌ها.ترجمه عبدالحسین فرج پهلو. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران
- کلارک، استیو (1387) مدیریت راهبردی سیستمهای اطلاعاتی.ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
-Huff,Anne Sigismund … [et al]­(2009) Strategic Management. Hoboken: jhon wiley and sons, inc.2009
-Olson-Buchanan,julie B­; Boswell,Wendy R.(2009) Mistreatment in the Workplace. United kingdom. jhon wiley and sons, inc
-Stoddard,Nat; Wyckoff (2009).the Right Leader. Hoboken,new jersey. jhon wiley and sons, inc.