ارزیابی قابلیت فهم پذیری محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع جویی کاربران بر پایه الگوی الیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضوهیئت تحریریه فصلنامه ومشاور سازمان

3 عضوهیئت علمی فصلنامه سازمان

چکیده

مقدمه / هدف: پایگاه‎های اطلاعات علمی مهم‎ترین و پرکاربردترین منابعی هستند که اطلاعات موجود در آنها از طریق رابط کاربر قابل دسترسی است. یکی از راهکارها برای بر طرف ساختن چالشهای موجود در محیط رابط کاربر، بررسی این محیط بر پایة دیدگاه و رفتار اطلاع‏جویی کاربران است. هدف این پژوهش، ارزیابی قابلیت فهم‏پذیری محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی ابسکو، پروکوئست و ساینس دایرکت و میزان هدفمندبودن رفتار اطلاع‏جویی کاربران برپایة الگوی الیس می‏باشد.
روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی و با رویکردی ترکیبی (فایلهای ثبت رخداد جستجو و بلنداندیشی کاربران و سیاهة وارسی) با تأکید بر فهم‎پذیری عناصر محیط رابط و بر پایة مؤلفه‎های رفتار اطلاع جویی کاربران انجام پذیرفته است. جامعة آن از میان دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه‎های علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/فنی- مهندسی دانشگاه فردوسی انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده‎های کمّی، از آمار توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزاز آماری SPSS 16 و داده‎های کیفی، از تحلیل محتوا استفاده گردید.
یافته‎ها: یافته‎های پژوهش نشان داد میزان قابل فهم بودن عناصر محیط رابط در پایگاه‎های مورد بررسی، میانگینی متوسط به بالاتر دارد. یافته‎های دیگر نشان داد میانگین بالای پاسخها نشان‎دهندة وجود هدف در به کارگیری هر یک از عناصر محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی به وسیلة آزمودنیهاست. همچنین آزمون فرضیه‎ها نشان داد تفاوتی در رفتار اطلاع‏جویی کاربران دو حوزة تحصیلی علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/فنی - مهندسی از نظر به کارگیری مؤلفه‎های رفتار اطلاع‏جویی الگوی الیس(شروع، پیوندیابی، مرور، تمایزیابی، ردگیری و برگیری) وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


مقدمه
رفتار اطلاع‏جویی و جستجوی اطلاعات از جمله موضوعهای مهم در طراحی و بهینه‌سازی سامانه‎های اطلاعاتی برای ارائه خدمات مفید به کاربران به شمار می‎روند. با توجه به رشد روزافزون پایگاه‎های اطلاعاتی، لزوم بررسی فرایند اطلاع‏جویی کاربران در این محیط‏ها دو چندان می‎باشد. یک نظام بهینه و سودمند، مستلزم شناخت کاربر و چگونگی تعامل وی با آن نظام است. چنانچه کاربر محیطی را که با آن در تعامل است نفهمد، فرایند تصمیم‎گیری برای اطلاع‌یابی وی مختل می‎شود. نوع استفاده کاربران از این محیط‎ها و چگونگی راهبری فرایند اطلاع‏جویی توسط آنها، اهمیت زیادی در طراحی رابط کاربر مناسب دارد. «ویلسون» (Wilson, 2000) رفتار اطلاع‏جویی را فعالیتی هدفمند می‎داند که فرد برای برآورده ساختن نیازهای خود به کار می‎گیرد. «مارچیونینی» (1998) ازآن به عنوان فرایندی یادگیرانه و هدفمند یاد می‎کند. بنابراین، ارزیابی و تحلیل فرایند اطلاع‏جویی دانشجویان و چگونگی درک آنها از قابلیتهای محیط رابط، با توجه به تنوع و گوناگونی پایگاه‎های اطلاعاتی، لازم و ضروری است و می‏‏تو‏‏اند در ارائه خدمات مفید و سودمند به آنها مؤثر واقع شود. بر این اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که مشخص نیست کاربران در فرایند اطلاع‏جویی خود به چه میزان عناصر و ویژگیهای محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی را درک کرده و چگونه فرایند اطلاع‏جویی خود را در این محیط‏ها راهبری می‎کنند. گفتنی است، با توجه به وجود الگوهای رفتار اطلاع‏جویی متعدد و مناسب بودن الگوی الیس در ارزیابی محیط‏های الکترونیکی از جمله پایگاه‎های اطلاعاتی، در انجام پژوهش حاضر الگوی رفتار اطلاع‏جویی الیس (1989) به عنوان بستر کار انتخاب شد. این الگو دارای شش مؤلفه (شروع، پیوندیابی، مرور، تمایزیابی، ردگیری و برگیری) است که شرح آنها در بخش تحلیل داده‎های کیفی آمده است.
هدفهای پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی رفتار اطلاع‏جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی ابسکو ، پروکوئست و ساینس دایرکت بر پایه الگوی الیس است. بر این اساس، هدفهای فرعی پژوهش شامل موارد زیر است:
 بررسی محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی مورد نظراز لحاظ میزان قابل فهم بودن عناصر آن در پشتیبانی از رفتار اطلاع‏جویی دانشجویان بر اساس الگوی الیس
 بررسی میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع‏جویی دانشجویان در محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی بر اساس الگوی رفتار اطلاع‏جویی الیس
 ارائه پیشنهادهایی برای ارتقاء و بهینه‌سازی و قابل فهم‏کردن عناصر محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی و تسهیل فرایند اطلاع‏جویی دانشجویان.
سؤالهای پژوهش
1. دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده‎کننده از پایگاه‎های اطلاعاتی تا چه میزان عناصر محیط رابط را در انجام فرایند اطلاع‏جویی خود قابل فهم می‎دانند؟
2. دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده کننده از پایگاه‎های اطلاعاتی تا چه میزان فرایند اطلاع‏جویی خود را در محیط رابط به شیوه‎ای هدفمند انجام می‎دهند؟
فرضیة پژوهش
1. میان رفتار اطلاع‏جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دو حوزه موضوعی علوم انسانی/اجتماعی و علوم پایه/فنی- مهندسی در محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی مورد بررسی، تفاوت وجود ندارد.
پیشینة پژوهش
عمده‎ترین پژوهشهای انجام شده در حوزة رفتار اطلاعاتی، بر رویکرد شناختی تمرکز دارند. این رویکرد ویژگیها و توانائیهای شناختی فردی افراد را ارزیابی می‎کند (Pettigrew, Fidel and Bruce, 2001). در پژوهش حاضر، الگوهای رفتار اطلاع‏جویی که با محوریت شناختی ارائه شده‎اند، مورد توجه قرار گرفته است و سایر رویکردها مد‌ّنظر نیست. در حوزة شناختی، الگوهای رفتار اطلاع‌جویی متعددی توسط پژوهشگران مختلف ارائه شده است (Taylor, 1986; Belkin, 1982a, 1982b; Bates, 1989; Ellis, 1989, 1993, 1997; Marchionini, 1995; Wilson, 1999; Kuhlthau, 1999 ).
پژوهشهای زیادی در کشورهای پیشرفته بر مبنای الگوی الیس انجام شده است. از جملة این پژوهشها می‎توان به پژوهش «چو، دلتور و ترنبال» (Choo, Deltor and Turnbull, 2000 ; Meho and Tibbo, 2003; Makri, Blandford, and Cox 2008) اشاره کرد. در این پژوهشها کاربردپذیری الگوی الیس در میان گروه‎های مختلف بررسی شده است.
ارزیابی رفتار اطلاع‏جویی وکلای حقوقی، پژوهش دیگری بود که توسط «ماکری، بلندفورد و کوکس» (Makri, Blandford, and Cox 2008) انجام پذیرفت. در این پژوهش، تلاش شد تا رفتار اطلاع‏جویی آزمودنیها با استفاده از فایلهای ثبت رخداد ، پروتکل شفاهی بلنداندیشی و مصاحبه بر مبنای الگوی رفتار اطلاع‏جویی الیس، ارزیابی و تحلیل شود. یافته‎های این پژوهش افزون بر اینکه تمامی شش مؤلفه الگوی الیس را در رفتار اطلاع‏جویی وکلا شناسایی کرد، هفت مؤلفه الگوی رفتار اطلاع‏جویی را که مختص جامعة مورد بررسی بودند، ارائه نمود.
در ایران معدود پژوهشهایی به کاربرد پذیری این الگو در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی پرداخته‌اند. در پژوهشی که توسط «اعظمی و فتاحی» (1388) انجام شد، محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی ابسکو، ارمرالد ، پرکوئست و ساینس دایرکت بر مبنای الگوی رفتار اطلاع‏جویی الیس ارزیابی شد. یافته‎ها نشان داد وضعیت رابط کاربر این پایگاه‎ها از حیث به کارگیری مؤلفه‎های رفتار اطلاع‏جویی الیس مطلوب نیست. همچنین، در پژوهش جداگانة دیگر، «اعظمی، فتاحی و پریرخ» (2011) محیط رابط کاربر کتابخانه‎های دیجیتال گرین استون (Greenstone)، گنیشا (Ganisha) و فدورا (Fedora) را با استفاده از الگوی الیس و الگوی معنابخشی دروین بر مبنای روش ارزیابی مکاشفه‏ای بررسی کردند. نتایج نشان داد امکان به کارگیری مؤلفه‎های دو الگوی الیس و دروین در محیط رابط کتابخانه‎های دیجیتال مورد بررسی، وجود دارد.
در یک جمع‎بندی کلی از مرور پیشینة پژوهش‎، چنین استنباط می‎شود که خلأ پژوهشهای کاربردی در زمینة ارزیابی رفتار اطلاع‎جویی کاربران در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی، در متون این حوزه دیده می‎شود. همچنین، مشخص شد بیشتر پژوهشها از روش پیمایشی و با رویکرد ترکیبی برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده‎اند.
روش پژوهش و شیوة گردآوری داده‎ها
روش این پژوهش، ترکیبی و یا آمیخته (کمّی و کیفی) است. جامعة این پژوهش را 30 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دو حوزه موضوعی علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/فنی - مهندسی در دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می‏دهد. ابزار گردآوری داده‎ها فایلهای ثبت رخداد جستجو و بلنداندیشی کاربران و سیاهة وارسی است. داده‎های کمّی با استفاده از سیاهة وارسی گردآوری و از طریق آزمون‏های آماری مناسب تجزیه تحلیل گردید. سیاهة وارسی بر اساس یک طیف سه قسمتی از خیلی زیاد تا خیلی کم، طرح گردید. به هر یک از این گزینه‎ها نمره 0تا 2 تعلق گرفت؛ یعنی امتیاز 0 برای هیچ، 1 برای متوسط و2 برای زیاد. همچنین، برای تشخیص نحوة جستجوی اطلاعات دانشجویان در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی، از الگوی رفتار اطلاع‏جویی الیس(شروع، پیوندیابی، مرور، تمایز،ردگیری و برگیری) به عنوان بسترکار استفاده شد.
یافته‎های پژوهش
داده‎های به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعیت شناختی 30 آزمودنی شرکت کننده در پژوهش نشان داد 3/43 % آزمودنیها دانشجوی کارشناسی ارشد و 7/56 % دانشجوی دکتری بوده‎اند. تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد نسبت به دانشجویان دکتری کمتر است. دلیل آن این است دانشجویان دکتری به واسطة نیاز نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد، بیشتر در کار با پایگاه‎های اطلاعاتی آشنا بودند و از این پایگاه‎ها استفاده کرده بودند. این امر باعث شد تعداد بیشتری از دانشجویان مقطع دکتری به طور داوطلبانه به منظور گرفتن پاسخهای مورد نیاز در پژوهش شرکت کنند. متغیر مورد بررسی بعدی، حوزه تحصیلی آزمودنیهاست. بر اساس داده‎های به دست آمده 3/43 % از آزمودنیها از حوزة علوم انسانی/اجتماعی و 7/56 % از حوزة علوم پایه/فنی- مهندسی بوده است. این داده‎ها نشان می‏دهد تعداد دانشجویان رشته‎های علوم پایه/فنی - مهندسی بیشتر از دانشجویان علوم انسانی/اجتماعی است. دلیل آن، حذف دانشجویان دانشکده الهیات (به عنوان یکی از دانشکده‎های علوم انسانی/اجتماعی) از جامعة پژوهش است، زیرا دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشکده به دلیل متکی‏بودن به منابع غیر انگلیسی (عمدتاً فارسی و عربی)، از پایگاه‎های اطلاعاتی مورد بررسی در این پژوهش استفاده نمی‏کنند و با آنها نیز آشنایی ندارند.
پاسخ به پرسش اول پژوهش: دانشجویان تحصیلات تکمیلی و حوزه‎های موضوعی تا چه میزان عناصر محیط رابط را در فرایند اطلاع‏جویی خود قابل فهم می‎دانند؟
برای پاسخ به این سؤال، ابتدا از هر یک از کاربران خواسته شد به طور جداگانه وارد پایگاه‎های اطلاعاتی شوند و بر اساس شناختی که از عناصر محیط رابط دارند، به جستجوی کلیدواژه‎های مورد نظر (آلاینده‎های هوا - سلامتی افراد - ایران) بپردازند. پس از پایان جستجو، از طریق سیاهه وارسی میزان قابل فهم بودن عناصر محیط رابط توسط دانشجویان اندازه‎گیری گردید. منظور از قابل فهم بودن عناصر محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی، درکی است که کاربران بر اساس الگوی رفتار اطلاع‏جویی الیس درحین جستجو از عناصر محیط رابط پیدا کرده‌اند. این عناصر در تحقیقی جداگانه (Aazami and Fattahi, 2010) بر اساس الگوی الیس در محیط رابط شناسایی شده‎اند.
براساس داده‎های جدول 2، مشخص می‎شود برای تمامی عناصر رفتار اطلاع‏جویی مورد بررسی، میزان قابل فهم بودن میانگینی متوسط به بالاتر دارد. در همین راستا، یافته‎های به دست آمده نشان داد میزان فهم کاربران نسبت به عناصر رفتار اطلاع‏جویی شروع، پیوند‏یابی، مرور، تمایزیابی و برگیری، از سطح متوسط بالاتر و برای مؤلفة ردگیری از متوسط پایین‌تر است.

جدول 1. میزان قابل فهم بودن مؤلفه‎های رفتار اطلاع‏جویی بر اساس جستجوهای کاربران

میزان قابل فهم بودن
مؤلفههای الگوی الیس
گویه‌ها
میانگین
انحراف معیار
هیچ
متوسط
زیاد
جمع
شروع
فراوانی
0
0
30
30
2
0
درصد
0
0
100
100
پیوندیابی
فراوانی
2
6
22
30
67/1
606/0
درصد
7/6
20
3/73
100
مرور
فراوانی
2
3
25
30
77/1
568/0
درصد
7/6
10
3/83
100
تمایزیابی
فراوانی
0
3
27
30
9/1
305/0
درصد
0
10
90
100
ردگیری
فراوانی
10
7
11
30
97/.
881/0
درصد
4/.
3/23
7/37
100
برگیری
فراوانی
0
3
27
30
9/1
305/0
درصد
0
10
90
100

در بخش دیگر پاسخ به سؤال اول پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از آزمونهای آماری مناسب، از رویکردی دیگر به بررسی سؤال مورد نظر پرداخته شود تا بتوان نظر صائب‎تری دربارة یافته‎های توصیفی ارائه داد. با توجه به اینکه متغیر «میزان قابل فهم‏بودن» عناصر محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی دارای توزیع نرمال است، از آزمون پارامتریt یک نمونه‏ای برای آزمون فرضیه استفاده خواهد شد. چون سطح معناداری برابر 000/0 است، لذا در سطح فرض صفر را رد و فرض مقابل را می‎پذیریم؛ یعنی میزان قابل فهم بودن عناصر محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی نسبت به عناصر رفتار اطلاع‏جویی معنادار است. در واقع، میانگین بالای پاسخها نشان می‏دهد میزان فهم و درک آزمودنیها از عناصر محیط رابط بسیار بالا بوده است. کاربران در هنگام اطلاع‏جویی به برخی از عناصر محیط رابط بیشتر توجه کرده‎اند، زیرا فهم و درک بالا نشان‎دهندة نقش مهم‎تر برخی از عناصر و اجزای محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی در دسترسی آنها به اطلاعات مورد نیاز است. درک نکردن و یا فهم پایین کاربران از برخی این عناصر محیط رابط باعث می‎شود با وجود ارزشمندی و تأثیرگذاری آنها، کمتر مورد توجه واقع شوند.
پرسش دوم پژوهش: دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده‎کننده از پایگاه‎های اطلاعاتی مورد بررسی تا چه میزان فرایند اطلاع‏جویی خود را در محیط رابط به شیوه‎ای هدفمند انجام می‎دهند؟
منظور از هدفمند بودن رفتار اطلاع‏جویی کاربران در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی مورد بررسی، پیروی کردن کاربران از الگوی مشخصی از رفتار اطلاع‏جویی به هنگام جستجو، بازیابی و بررسی نتایج است. در این پژوهش، چنانچه رفتار اطلاع‏جویی کاربران در محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی با جزئیات الگوی الیس همخوانی بیشتری داشته باشد، نشان می‏دهد فرایند اطلاع‏جویی آنها هدفمند بوده است. به عبارتی، کاربر از روی قصد و نیت و بر اساس منطق و الگوی رفتار اطلاع‏جویی خاص به جستجوی اطلاعات در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی می‎پردازد. به همین منظور، پژوهشگر فرایند جستجوی هر یک از کاربران را در محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی با مؤلفه‎های الگوی اطلاع‌جویی الیس مطابقت داده و میزان این انطباق را بر اساس طیف لیکرت اندازه گیری است.
چنان که جدول 2 نشان می‎دهد، مؤلفه‎های «شروع»، «پیوندیابی»، «مرور»، «تمایز» و «برگیری» از میانگین بالاترند، اما در خصوص عنصر رفتار اطلاع‏جویی «ردگیری» از میانگین پایین‎تر است. دلیل آن آشنا نبودن آزمودنیها با قابلیتهای محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی در ارتباط با عنصر رفتار اطلاع‏جویی ردگیری است. معرّف این عنصر در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی مورد بررسی، وجود گزینه‎های Alert و RSS است که کمتر مورد توجه جامعة این پژوهش قرار گرفته است.

جدول2. میزان هدفمندبودن رفتار اطلاع‏جویی کاربران بر اساس مؤلفه‎های الگوی الیس

میزان هدفمند بودن
مؤلفههای الگوی الیس
گویه ها
میانگین
انحراف معیار
هیچ
متوسط
زیاد
جمع
شروع
فراوانی
0
0
30
30
2
0
درصد
0
0
100
100
پیوندیابی
فراوانی
0
13
17
30
57/1
504/0
درصد
0
3/43
7/56
100
مرور
فراوانی
0
17
13
30
43/1
504/0
درصد
0
7/56
3/43
100
تمایزیابی
فراوانی
0
0
30
30
2
0
درصد
0
0
100
100
ردگیری
فراوانی
13
15
2
30
63/0
615/0
درصد
3/43
50
7/6
100
بر‏گیری
فراوانی
0
0
30
30
2
0
درصد
0
0
100
100

چنان که در سؤال اول مطرح شد، درسؤال دوم نیز تلاش گردید تا برای اطمینان بیشتر از یافته‎های پژوهش، از آزمون استنباطی مناسب استفاده شود. با توجه به اینکه متغیر میزان هدفمندبودن اطلاع‎جویی کاربران محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی دارای توزیع نرمال است، از آزمون پارامتری t یک نمونه‏ای برای پاسخ به سؤال استفاده خواهد شد.
چون سطح معنا‎داری معادل 000/0 است، در سطح فرض صفر را رد و فرض مقابل را می‎پذیریم. نتایج بیانگر این است که میزان هدفمندبودن رفتار اطلاع‎جویی کاربران محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی معنادار است. یعنی اکثرکاربران به هنگام جستجو در محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی، عناصر محیط رابط را به‎طور هدفمند به کار گرفته‎اند. در واقع، میانگین بالای پاسخها نشان می‎دهد میزان هدفمندی رفتار آزمودنیها در استفاده و به کارگیری عناصر محیط رابط، از حد‎ میانگین بسیار بالاتر است.
فرضیة پژوهش: میان الگوی رفتار اطلاع‏جویی کاربران محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی مورد بررسی در دو حوزة موضوعی علوم انسانی/اجتماعی و علم پایه/فنی - مهندسی تفاوت معناداری وجود ندارد.
طرح این فرضیه در این پژوهش می‎تواند کاربران حوزه‎های مختلف را از حیث شیوه‎هایی که در جستجوی اطلاعات به کار می‎بندند، شناسایی کند. چنان که جدول 3 نشان می‎دهد، میانگین میزان تفاوت در الگوی رفتار اطلاع‏جویی کاربران بر اساس مؤلفه‎های «شروع»، «پیوندیابی»، «مرور»، «تمایزیابی» و «برگیری» از متوسط بالاتر و در خصوص عنصر رفتار اطلاع‏جویی «ردگیری» این میزان از متوسط پایین‌تر است.

جدو3. میزان تفاوت رفتار اطلاع‏جویی کاربران دو حوزه موضوعی علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنی- مهندسی

حوزه موضوعی
علوم انسانی / اجتماعی
N=13
علوم پایه/ فنی - مهندسی
N=17
مؤلفه‎های الگوی الیس
میانگین
انحراف معیار
میانگین
انحراف معیار
شروع
5
0
88/4
485%
پیوندیابی
5/3
905%
18/4
015/1
مرور
62/3
961%
59/3
939%
تمایزیابی
5
0
5
0
ردگیری
08/2
038/1
65/2
786%
بر‏گیری
5
0
5
0

با توجه به نرمال بودن متغیر رفتار اطلاع‏جویی کاربران، قبل از انجام این آزمون باید فرض برابری واریانسها را در دو گروه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم‏پایه - فنی‏مهندسی را با آزمون Leven Test مقایسه کنیم. چنانچه فرض برابری واریانسها رد شود، باید از فرمولهای دیگری برای انجام آزمون tی استودنت استفاده کرد. چون سطح معناداری معادل 869/0 می‎باشد، در سطح فرض برابری واریانسها را می‎پذیریم.

جدول 4. نتایج آزمون t استودنت برای متغیر رفتار کاربران

آماره‎های آزمون
مقدار
آماره t
735/1-
درجه آزادی
28
سطح معناداری
094/0

با توجه به نتایج حاصل از جدول 4، چون سطح معناداری معادل 094/0 می‎باشد، در سطح فرض صفر را رد نمی کنیم؛ یعنی میان رفتار اطلاع‏جویی کاربران در دو حوزه، تفاوت معناداری وجود نداشته است. در واقع، دانشجویان در فرایند جستجوی خود تمامی شش مؤلفه رفتار اطلاع‏جویی الیس را به کار گرفته و از آنها استفاده می‎کنند. بنابراین، حوزة تحصیلی هیچ‎گونه تأثیری بر رفتار اطلاع‏جویی آنها در ارتباط با مؤلفه‎های رفتار اطلاع‏جویی الیس نگذاشته است. یافته‎های این بخش از پژوهش با یافته‎های پژوهش «نارمنجی و نوکاریزی» (1389) نیز همخوانی دارد. آنها در پژوهشی به بررسی رفتار اطلاع‏جویی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر بستر الگوی رفتار اطلاع‏جویی کولثاو پرداختند. نتایج نشان داد در رفتار اطلاع جویی دانشجویان از حیث استفاده از الگوی مزبور، تفاوت معناداری وجود ندارد. پژوهش «حری و کشاورز» (1388) نیز مشخص ساخت به طورکلی تفاوت معناداری در رفتار اطلاع جویی دانشجویان بر اساس الگوی مارچیونینی (1995) وجود ندارد. دانشجویان مورد مطالعة این پژوهش رفتارهای بسیار مشابهی از خود نشان دادند تا آنجا که در توقف و تردد و به کارگیری فرایند جستجوی اطلاعات، بسیار ساده و همگون و یکنواخت عمل کردند.
تحلیل کیفی
داده‎های به دست آمده در این قسمت از پژوهش با استفاده از ابزارهای کیفی همچون فایلهای جستجو (ثبت رخداد) و پروتکل شفاهی بلند فکر کردن به منظور پاسخگویی به سؤالهای 1 و 2 و آزمون فرضیة پژوهش گردآوری و با رویکرد تحلیل محتوا، کدگذاری موضوعی شد. همچنین، تلاش شد الگوی رفتار اطلاع‏جویی دانشجویان از طریق انطباق دادن با الگوی الیس (شش مؤلفه آن) شناسایی گردد. این شیوه کمک‎کرد تا الگوی رفتار اطلاع‏جوی الیس (1989) در حوزه‎های دیگر و در میان گروه‎های متفاوت با جامعه اولیة آزمون و کاربردپذیری آن، مورد سنجش قرار گیرد:
1- شروع: به جستجوی اطلاعات در حوزه‎ای خاص و دربارة یک موضوع جدید، شروع گفته می‎شود. در این پژوهش از آزمودنیها خواسته شد تا بر اساس کلیدواژه‎های از پیش تعیین شده به جستجو در محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی بپردازند. انتخاب و نحوة استفاده از قابلیتهای جستجو در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی مورد بررسی، به عنوان فعالیت شروع در نظر گرفته شد. بیشتر آزمودنیها از هر دوگروه علوم انسانی/اجتماعی و علوم پایه/ فنی - مهندسی با «جستجوی پیشرفته» رفتار اطلاع‏جویی خود را آغاز می‏کردند. در مصاحبه‌هایی که انجام گرفت، یکی از آزمودنیها در همین راستا چنین عنوان داشت: «من معمولاً سرچ خود را در خانة مربوط به سرچ پیشرفته آغاز می‏کنم.» کاربری دیگر رفتار شروع را چنین توصیف نموده: «من جستجوی خود را با وارد کردن آلاینده‎های هوا در خانه جستجو آغاز می‏کنم و هر چند بار که لازم باشد، این کار را تکرار می‏کنم.» کاربری دیگر نیز گفت: «اگر بخواهیم مقاله‎های مرتبط در حوزه آلودگی هوا را به دست آوریم، باید آنها را در باکس جستجو سرچ کنیم.» آزمودنی دیگری نحوة شروع اطلاع‏جویی خود در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی را چنیین توصیف کرد: «من کلیدواژه‎های موردنظر و یا پیشنهادی را در خانة جستجو می‏گذارم. برای مثال، ابتدا pollution air را وارد می‏کنم، بعد جستجوی خود را با واژه‎های عمومی‎تر بسط می‏دهم.»
2- پیوندیابی: به معنای دنبال کردن استنادها، پانویس‎ها و منابع موجود در منبع اولیه است. برای شناسایی این مؤلفه، به طور شفاهی از طریق تکنیک بلنداندیشی از کاربران سؤال شد در حین اطلاع‎جویی، از رفرنسها، استنادها، پانویسها و منابع موجود در منبع اولیه استفاده می‏کنند؟ پاسخ تمامی آزمودنیها از هر دوگروه آزمودنی علوم انسانی/اجتماعی و علوم پایه/ فنی - مهندسی به این سؤال پژوهشگر مثبت بود. آنها عنوان داشتند که به منظور افزایش دانش خود در یک حوزه بویژه در مواردی که حوزة مورد جستجو برایشان جدید باشد، به طور حتم منابع و مآخذ مقاله‎های مرتبط را مطالعه می‏کنند. یکی از آزمودنیها در این خصوص چنین گفت: «وقتی مقاله‎ای را به دست می‏آورم و احساس می‏کنم مرتبط است، حتما منابع موجود در پانویس آن را جستجو می‏کنم.» آزمودنی دیگری عمل پیوندیابی را در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی چنین توضیح داد: «اول مقاله را می‏خوانم، پانویسها و رفرنسهای داخل متن و منابع پایانی را بررسی و هرکدام را که با موضوع جستجویم مرتبط باشد، دوباره جستجو می‏کنم.»
3- مرور: به بررسی محتوای منابع شناسایی شده از طریق بررسی فهرستها، عنوانها و چکیده‎ها و محتوای اطلاعاتی منابع مرتبط با موضوع مورد علاقه گفته می‎شود. در این پژوهش، فعالیت بررسی عنوانها، مطالعة چکیده، کلیدواژه‎ها و متن یک مقاله به عنوان رفتار «مرور» در نظر گرفته شده است. این رفتار در فعالیتهای اطلاع‏‏جویی یکی از کاربران چنین ظاهر شده است: «من معمولاً عنوانهای مقاله‎های به دست آمده را بررسی و در صورت مرتبط بودن، متن مقاله را مطاله می‏کنم.» آزمودنی دیگری مرور را به صورت فرایندی انجام می‎دهد: «اول عنوانهای مقاله‎های به دست آمده را مرور می‏کنم، بعد چکیدة مقاله‎ها را بررسی و در مرحلة بعدی اصل مقاله را باز می‏کنم تا نسبت به مرتبط بودن آن با نیازم مطمئن شوم.»
4- تمایزیابی: یعنی انتخاب و ارزیابی منابع در مقایسه با سایر منابع، بر اساس جهت‏گیری و معیارهایی که فرد در استفاده از آن مد‎ نظرش است. در این پژوهش، به هرنوع فعالیتی که باعث شود کاربر جستجوی خود را از نظر نوع منبع، تاریخ نشر، نویسندگان، نوع منبع و... محدود کند، تمایز گفته می‏شود. در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی، کاربر می‏تواند با استفاده از قابلیتهای موجود در محیط رابط، جستجوی خود را با استفاده از شیوه‎های مختلف از جمله محدود کردن در عنوان، متن، چکیده مقاله‎ها، محدودة زمانی و مکانی، خاص و محدود نماید. یکی از آزمودنیها فعالیت تمایزیابی را چنین در محیط رابط بکار می‏بندد: «من ابتدا جستجویم را به مقاله‎ها محدود می‏کنم. با این عمل، کتابها از جستجوی من حذف می‎شوند و در نهایت از رابط می‏خواهم این کلیدواژه‎ها را در ژورنالها برایم جستجو کند.»
5- ردگیری: که طی آن فرد تلاش می‏کند به واسطة دسترسی به اطلاعات جدید، دانش خود را به طور مرتب در حوزة مورد علاقه روزآمد نگه دارد. رفتار ردگیری در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی مورد بررسی به وسیلة آزمودنیها به کار گرفته نمی‏شود. محیط رابط کاربر دو قابلیت را تحت عنوان Alert و RSS در پیش فرض خود طراحی کرده است. هشدار (Alert) که از طریق نشانی ایمیل کاربر فعال می‎شود. این عنصر رفتار اطلاع‏جویی، جز در پایگاه ابسکو، در سایر پایگاه‎های اطلاعاتی همانند پرکوئست و الزویر مورد توجه واقع نشده است، اما بیشتر آزمودنیها از هر دوگروه علوم انسانی/ اجتماعی و علوم پایه/ فنی– مهندسی از قابلیتها و وجود آن در محیط رابط بی اطلاع بودند. این مسئله باعث شد پژوهشگر نتواند از طریق فایلهای جستجوی ثبت رخداد، این رفتار اطلاع‏جویی کاربران را مشاهده کند. بنابراین، به طور شفاهی از آنها سؤال شد آیا به منظور روزآمد نگه دانش خود از سرویسهای Alert و RSS استفاده می‎کنند؟ پاسخ تمامی آزمودنیها از هر دوگروه علوم انسانی/اجتماعی و علوم پایه/ فنی - مهندسی به این سؤال پژوهشگر منفی بود. آنها عنوان داشتند که با این قابلیت آشنایی ندارند و نمی‎دانند چه خدماتی را ارائه می‎دهد. به نظرمی رسد با توجه به ضعف محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی در معرفی این قابلیت به کاربران و آشنا نبودن آنها با این فعالیت اطلاع‏جویی در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی، باعث شده است کاربران نتوانند آن را به کار گیرند.
6- بر‏گیری: به رفتاری گفته می‎شود که در آن فرد نهایت با تمرکز بر یک منبع خاص تلاش می‏کند اطلاعات مرتبط با زمینة مورد مطالعه را به دست آورد و یا ذخیره کند. در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی مورد بررسی کاربران پس از اطمینان از مرتبط بودن مدارک به دست آمده، اقدام به ذخیره، تهیة کپی و پرینت مقاله می‎کنند که این رفتار با عنوان رفتار اطلاع‏جویی برگیری در نظر گرفته شده است. این رفتار اطلاع‏جویی در میان کاربران از هر دوگروه آزمودنی علوم انسانی/اجتماعی و علوم پایه/ فنی– مهندسی متداول بود و توسط آنها به کار گرفته شد. برای مثال، یکی از آزمودنیها فعالیت خود را چنین توصیف نمود: «وقتی مقاله را مرتبط دیدم، اصل آن را ذخیره و بعد آن را با حوصله مطالعه می‏کنم.» کاربر دیگری فعالیت برگیری خود را چنین توصیف کرد: «معمولاً من اصل مقاله را ذخیره می‏کنم، اول فایل آن را ایجاد و مقاله را در آن ذخیره می‏کنم. برخی از پایگاه‎ها اجازه می‎دهند تا اصل مقاله را به آدرس ایمیل خود ارسال کنم.» از جمله دلایلی که می‎توان درمتداول بودن رفتار اطلاع‏جویی برگیری در میان جامعه این پژوهش ذکر کرد این است که هدف اکثر جستجوگران دسترسی به نتیجه است. این نتیجه می‏تواند از طریق دسترسی به اصل مدرک برآورده شود.
به طورکلی، یافته‎های به دست آمده از شیوه‎های کمّی و کیفی این پژوهش نشان داد الگوی رفتار اطلاع‌جویی این گروه‎ها نیز با مؤلفه‎های الگوی الیس همخوانی و مشابهت دارد. در واقع، اختلافی میان رفتار اطلاع‌جویی حوزه‎های مختلف دانشی مورد نظر پژوهش حاضر در استفاده و طی کردن فرایند اطلاع‏جویی بر اساس الگوی الیس وجود ندارد. علاوه بر این، عناصر محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی، بر پایة الگوی رفتار اطلاع‌جویی الیس به صورت هدفمند به کار گرفته شد.
بحث و نتیجه‎گیری
مطالعة رفتار کاربران در فرایند اطلاع‏جویی و در تعامل با محیطهای اطلاعاتی جدید، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. نتایج یافته‎های به دست آمده از تحلیل کمّی و کیفی این پژوهش، وجود مؤلفه‎های رفتار اطلاع‏جویی الیس را با میزان بالا در رفتار دانشجویان تأیید می‎کند. می‎توان گفت، میان رفتار اطلاع‌جویی دانشجویانی که در این پژوهش شرکت کرده‌اند، مشابهت بسیار بالایی وجود داشت تا آنجا که در شروع، مرور، تمایز و بر گیری، بسیار همگون و یکدست عمل کردند. این مشابهت می‎تواند ناشی از شرایط و ویژگیهای خاص محیطهای الکترونیکی از جمله پایگاه‎های اطلاعاتی باشد. همان‎طورکه نتایج این پژوهش نشان داد، الگوی الیس برای ارزیابی رفتار اطلاع‏جویی دانشجویان در محیطهای الکترونیکی همچون پایگاه‎های اطلاعاتی، کاربرد پذیر است.
در مقایسة یافته‎های پژوهش حاضر با دیگر پژوهشهای انجام گرفته، یافته‎های این بخش از پژوهش نشان داد الگوی رفتار اطلاع‏جویی این گروه‎ها نیز با مؤلفه‎های الگوی الیس همخوانی و مشابهت دارد. در واقع، اختلافی میان رفتار اطلاع‏جویی حوزه‎های مختلف دانشی در استفاده و طی کردن فرایند اطلاع‏جویی بر اساس الگوی الیس وجود ندارد. همچنین، الگوی رفتار اطلاع‏جویی کاربران فرایندی نیست، یعنی لزوما، یکی پس از دیگری رخ نمی‌دهد و ممکن است پس و پیش انجام شود. در این رابطه، الیس (1989) اذعان داشته است کاربران در محیطهای الکترونیکی همانند پایگاه‎های اطلاعاتی از فرایندهای متفاوتی پیروی نمی‏کنند و شش مؤلفه الگوی رفتار اطلاع‏جویی در میان تمامی گروه‎ها مشترک می‏باشند. علاوه بر این، دلیل بالا بودن میزان فهم و هدفمند بودن رفتار اطلاع‏جویی کاربران در استفاده از عناصر محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی مورد بررسی می‎تواند به سابقة نسبت طولانی و بهبود تدریجی محیطهای رابط این پایگاه‎ها در طول سه دهة اخیر مربوط باشد.
به طور کلی، یافته‎های پژوهش حاضر بیانگر آن است که الگوی رفتار اطلاع‏جویی الیس در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی کاربرد دارد و کاربران به صورت هدفمند آن را دنبال می‎کنند. همچنین، فهم کاربران از عناصر محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی مورد بررسی، در سطح مطلوبی است. دلیل بالا بودن میزان فهم و هدفمندبودن رفتار اطلاع‏جویی کاربران در استفاده از عناصر محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی مورد بررسی می‏تواند به سابقة نسبتاً طولانی و بهبود تدریجی محیطهای رابط این پایگاه‎ها در طول سه دهة اخیر مربوط باشد.
پیشنهادها
• با توجه به اینکه حوزه تعامل انسان با رایانه، حوزه‎ای میان رشته‎ای است، پیشنهاد می‏شود دیدگاه گروه‎های دیگر از جمله متخصصان کتابداری و روانشناسان در پژوهشهای مرتبط با ارزیابی و باز طراحی محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی بررسی شود.
• با توجه به این نتایج، لزوم حضور میانجیهای انسانی از جمله کتابداران در زمینة کمک به تسهیل رفتار اطلاع‏جویی کاربران در محیط رابط پایگاه‎های اطلاعاتی و نیز کمک متخصصان کتابداری و اطلاع‎رسانی به بازطراحی این محیطها از طریق به کارگیری مؤلفه‎های رفتار اطلاع‏جویی احساس می‏شود.
• تمرکز پژوهش حاضر بر حوزة مطالعات مربوط به رفتار اطلاع‏جویی کاربران در محیط رابط کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی است. این حوزه زیر مجموعه تعامل انسان با رایانه به شمار می‎رود. بر این اساس و با توجه به محدودیت این پژوهش و به منظور کسب اطمینان در زمینه احتمال تعمیم یافته‎ها، پیشنهاد می‏شود پژوهشهای مشابه دیگری با گروه‎های مختلف کاربران در حوزه‎های موضوعی و شرایط دیگر انجام گیرد.
• پیشنهاد می‏شود پژوهشهای مشابهی در رابط کاربر سایر محیطها و منابع الکترونیکی همانند: کتابخانه‎های دیجیتال، وب‎سایتها، و سایر پایگاه‎های اطلاعاتی دیگر انجام شود تا بتوان شباهتها و تفاوتهای آنها را در زمینة فهم‎پذیری محیط رابط و نیز کاربرد الگوهای رفتار اطلاع‎یابی، شناسایی کرد.
• پیشنهاد می‎شود با استفاده از روشهای پژوهش مشابه، محیط رابط کاربر پایگاه‎های داخلی نیز بررسی شود تا میزان فهم‌پذیری آنها در ارتباط با رفتار اطلاع‌یابی کاربران سنجیده شود.

اعظمی، محمد و رحمت الله فتاحی (1388). تطابق رابط ‏گرافیکی کاربر پایگاه‎های اطلاعاتی با مدل رفتار اطلاع‏‎جویی الیس. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، دوره 25، شماره 2، صص. 347-264.
 حری، عباس و حمید کشاورز (1383). بررسی فرایند اطلاع‏جویی پیوسته دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‎های دولتی شهر تهران. مجله کتابداری، 38(41): 1-42.
 نارمنجی، مهدی و محسن نوکاریزی (1389). بررسی رفتار اطلاع‏یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‎های بیرجند و فردوسی بر اساس الگوی فراگرد جستجوی اطلاعات کولثاو. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، دوره 26، شماره 1، صص.165-145.
 Azami, Mohammad, Fattahi, Rahmatollaah and Parierokh, Mehri (2011). Matching the user interface in digital libraries with the user information seeking behaviour: A sense making approach, International Conference of Asian Special Libraries (ICoASL 2011) on building user trust: the key to special libraries renaissance in the digital area in association with Japan Special libraries Association(JSLA) organised by Special Libraries Association (SLA) – Asian Chapter, Tokyo, Japan.
 Azami, Mohammad and Fattahi, Rahmatollah (2010). Match graphical databseses' user interface with Ellis's information seeking behavior model: a qualitative approach. QQML2010: International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Chania, Crete, Greece, 25-28 May 2010.
 Bates, M. J. (1989). The Design of browsing and berry picking techniques for the online search interface. Online Review, 13: 407-424.
 Belkin, N. J. , Oddy, R. N and Brooks, H. M. (1982a). ASK for information retrieval: Part 1 Background and theory. Journal of Documentation, 38 (2): 61-71.
 Belkin, N. J. , Oddy, R. N and Brooks, H. M. (1982b). ASK for information retrieval: Part 1 Background and theory. Journal of Documentation, 38(3): 145-164.
 Choo, C. W. ; Detlor, B & Turnbull. D. (2000). Information seeking on the web: an integrated model of searching and browsing. Retrieved from: http://firstmonday.org/issues/issue5_2/choo/index.html
 Ellis, D. (1989). A behavioral approach to information retrieval system design. Journal of Documentation, 45(3): l71-202.
 Ellis, D.; Cox, D and Hall, K., (1993). A Comparison of information seeking patterns of researchers in the physical and social Sciences. Journal of Documentation,49, 356-360.
 Ellis, D. and M. Haugan., (1997). Modeling information seeking patterns of engineers and research scientists an industrial environment. Journal of Documentation, 53(4): 384-403.
 Kuhlthau, C.C.(1991).Inside the information search process: Information seeking from the user's perspective. Journal of the American Society for Information Science, 42, 361-371.
 Makri, S. ; Blandford, A. & Cox, A. L. (2008). Investigating the information-seeking behaviour of academic lawyers: from Ellis’s model to design. Information Processing and Management, Vol.44, No.2, 613-634.
 Marchionini, G. (1995). Information seeking in electronic environments. Cambridge, Uk: Cambridge University Press.
 Marchionini, G. and Komolodi, A. (1995). Design of interface for information seeking. Annual Review of Information Science and Technology, 33 information today, 89-129.
 Meho, L. I. and Tibbo, H.R. (2003) Modeling the information-seeking behavior of social scientists: Ellis’ study revisited”, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54 (6): 570-587.
 Pettigrew, K. E., Fidel, R., and Bruce, H. (2001). Conceptual frameworks in information behavior. Annual Review of Information Science and Technology, 35, 43-78.