پست مدرنیته و علوم کتابداری و اطلاع رسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشجوی دوره دکتری اطلاع رسانی و کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

پست مدرنیته به عنوان یک وضعیت نوین در عصر حاضر، تغییر و تحول‌های زیادی در دیدگاه‌های مختلف در زندگی و تفکر بشر به‌وجود آورده و خواسته یا ناخواسته، علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی نیز به عنوان یکی از علوم اجتماعی در معرض اثرپذیری از این وضعیت قرار گرفته است. مطالعة چنین وضعیتی، دید کتابداران و اطلاع‌رسانان را نسبت به وضعیت و موقعیت کنونی و افق‌های پیش‌رو، بازتر می‌کند. مقالة حاضر به دنبال آن است که تأثیر پست مدرنیته و تغییرات اجتماعی حاصل از آن را بر دیدگاه و فعالیت‌های مختلف در حوزة علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی نمایان سازد. بدین منظور، مدرنیته و پست مدرنیته به صورت جداگانه و مختصر معرفی و تأثیر هر یک بر علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی بررسی می‌شوند. قسمتی از مقاله به رابطة فناوری اطلاعات و پست مدرنیته از یک طرف و پست مدرنیته و آموزش علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از طرف دیگر پرداخته است. در نهایت، تفاوت دو دیدگاه مدرنیته و پست مدرنیته در علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی بحث شده و در پایان پیشنهادهایی ارائه گردیده است. هدف این مقاله بسترسازی برای مطالعات عمقی و فراگیر دربارة دیدگاه‌های جدید در این رشته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها